Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turvallinen oppimisympäristö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turvallinen oppimisympäristö"— Esityksen transkriptio:

1 Turvallinen oppimisympäristö
Matti Waitinen Rehtori, KM, Master of Security Helsingin Pelastuskoulu

2 Turvallinen… Turvallisuus voidaan määritellä negaation kautta yksinkertaistaen vain haittaa tai vahinkoa aiheuttavan vaaran poissaoloksi (van Steen 1996). Maslowin tarvehierarkiassa turvallisuudella on perustavaa laatua oleva asema ihmisen muihin tarpeisiin nähden. Maslowin (1987) tarvehierarkiassa heti fysiologisten tarpeiden jälkeen on ihmisen tarve turvallisuudelle. Maslow: Turvallisuus koostuu fyysisestä turvallisuudesta, tasapainosta, riippumattomuudesta ja suojasta tai suojelusta sekä pelosta, ahdistuksesta tai kaaoksesta vapautumisesta.

3 Turvallinen… Pentti (2003) erottaa toistaan objektiivisen ja subjektiivisen turvallisuuden ja turvattomuuden. Objektiivinen turvallisuus= tosiasiallinen uhkaamattomuus tai sitä, että yksilöllä tai organisaatiolla on riittävät keinot uhkan torjumiseen. Subjektiivinen turvallisuus on taas Pentin (2003) mukaan yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta, joka on perusteltua vain silloin, kun se vastaa todellista tilannetta. Pentin (2003) mukaan väärästä turvallisuudesta on kyse silloin, kun uhkaa ei tunneta tai luotetaan perusteettomasti turvajärjestelyihin. Väärästä turvattomuudesta on taas kyse silloin, kun nähdään olemattomia uhkatekijöitä tai ei luoteta riittäviinkään

4 Turvallinen… Maslowin tarvehierarkia (Maslow 1987,)

5 Oppimisympäristö Yleinen määritelmä suomalaisessa kirjallisuudessa: Oppimisympäristö on paikka, tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista. (Manninen & Pesonen 1997)

6 Oppimisympäristö Englanninkielisessä kirjallisuudessa yleisimmin pohjana konstruktivistinen oppimiskäsitys: Oppimisympäristö on paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on käytössään erilaisia resursseja, joiden avulla he voivat oppia ymmärtämään erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

7 Oppimisympäristö ja OPH
Opetushallituksen määritelmä: Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

8 Perusopetuslaki… Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus käydä koulua niin, että hän ei joudu väkivallan, kiusaamisen eikä häirinnän kohteeksi (Perusopetuslaki 29 § ja 48 d §, lukiolaki 21 §, ammatillisesta koulutuksesta annettu laki 28 §)

9 Turvallinen oppimisympäristö…
Oppilaitoksen turvallisen oppimisympäristön malli ( OPH/ Peltonen, Kalkkinen 2008)

10 Neljä näkökulmaa turvalliseen oppimisympäristöön
psyykkinen sosiaalinen pedagoginen/ didaktinen fyysinen

11 Psyykkinen Tunnelmat ja tunteet oppimisen edistäjinä
Pelko estää tehokkaasti oppimista Jännittäminen estää oppimista Rento tunnelma edistää oppimista Luottamus edistää oppimista Turvallisuus Opettajalla keskeinen rooli: Miten kohdata oppija?

12 Psyykkinen väkivalta (Kiusaaminen)
kiusaaminen jättää jäljet jopa koko loppuelämäksi koululla tulee olla valmis toimintamalli (esim. KiVa- koulu?) nollatoleranssi? puuttuminen + seuranta vertaissovittelu tutorit

13 Sosiaalinen Oppimista tukevat verkostot perhe opettaja
koulun aikuiset PERUSTURVALLISUUS! opiskelijatoverit ystävät oppilas/opiskelijahuolto koulussa = koulun sisäinen verkosto ulkoinen verkosto= sosiaalityöntekijät, perhekodit, työvoimatoimisto, terveydenhuolto, päihdekuntoutus, mielenterveyspalvelut

14 Pedagoginen/ didaktinen
Opetuksen suunnittelu: eriyttäminen, oppimisen keinot, erilaisten strategioiden opettaminen oppimistyylit , aistikanavien monipuolinen huomioiminen oppimateriaalit, välineet, ohjaus teorian ja käytännön sopiva suhde Miten huomioida erityisvaikeudet (esim. lukivaikeus ) luokassa?

15 Pedagoginen/ didaktinen
Pedagogisena haasteena lisäksi: kehitettävä uudenlaisia oppimistehtäviä, autenttista oppimisympäristöä, sosiaalisia verkostoja, oppimisareenoita (”Koulu kaikkialla”), yhteistoiminnallisia menetelmiä ja materiaaleja

16 Fyysinen oppimisympäristö
Tila tai ympäristö, jossa opiskellaan koulu luokkahuone työsalit yhteistilat koulun piha koulun ulkopuoliset tilanteet (koulumatka, retket, leirikoulut, työssä oppiminen)

17 Fyysinen oppimisympäristö
Suomen perustuslain 7. §:n mukaan Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille perusoikeuksiin kuuluu, että jokaisella on oikeus elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen sekä koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

18 Fyysisesti turvallinen oppimisympäristö
Kiinteistön haltijalla ja toiminnan harjoittajalla on paljon lakisääteisiä velvoitteita. Vuonna 2011 voimaan tuleva uusi pelastuslaki korostaa erityisesti toiminnan harjoittajan vastuuta turvallisuuden ylläpitämisessä. Kiinteistö on käyttöturvallisuuden kannalta suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, ettei sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liity tapaturman tai onnettomuuden vaaraa. Onnettomuuksien ehkäisyn ja vahinkojen rajoittamisen yleiseen velvoitteeseen kuuluu se, että rakennus ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista

19 Fyysisesti turvallinen oppimisympäristö
Lähtökohtana riskien ja ongelmien tunnistaminen ja oppimisympäristön muokkaaminen mahdollisimman hyväksi kaikille Tarvitaan ajattelutavan muutos: vastuu turvallisuudesta kuuluu kaikille turvallisuudesta huolehtiminen on osa opetus- ja kasvatustyötä mallista oppiminen

20 Fyysisesti turvallinen oppimisympäristö
Oleellisesti fyysiseen turvallisuuteen liittyvät myös koulun aikuisten turvallisuuteen liittyvä asenne ja tietotaito: riskitietous (omavalvonta), palonehkäisy, alkusammutustaidot, poistumisturvallisuus, sisälle suojautuminen, hätäensiaputaidot…preventiivinen ja proaktiivinen turvallisuustyö!

21 Kyse on oppilaitoksen turvallisuuskulttuurista…

22 Oppilaitosturvallisuus?
Yritysmaailmassa yritysturvallisuus Oppilaitosmaailmassa oppilaitosturvallisuus? Mitä sillä voitaisiin tarkoittaa? Mitä hyötyä siitä olisi? Systemaattinen lähestymistapa selkeyttäisi tehtäväkenttää!!!!!

23 Yritysturvallisuudesta….
Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuuden malli

24

25 Turvallisuusjohtaminen korostuu
Itä-Suomen yliopistossa tekeillä väitöskirja tästä aiheesta ! (Jyri Paasonen)

26 Mielenkiinnostanne kiittäen!
Matti Waitinen Rehtori, KM, Master of Security Helsingin Pelastuskoulu


Lataa ppt "Turvallinen oppimisympäristö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google