Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valvonnan käytännön toteuttaminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valvonnan käytännön toteuttaminen."— Esityksen transkriptio:

1 Valvonnan käytännön toteuttaminen.
Lisääkö valvonta sosiaalipalvelujen laatua? Valvonnan käytännön toteuttaminen. Kirsi Kaikko Peruspalvelut –yksikön päällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsinki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

2 aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto.
Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa Manner-Suomessa sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Aluehallintovirastojen toimialuejako. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

3 Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue on Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Toimialueella on 47 kuntaa ja noin asukasta. Viraston päätoimipaikka on Mikkelissä ja toimipaikat Joensuussa sekä Kuopiossa. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

4 Mitä on valvonta Valvoa = Olla hereillä, valveilla
Pitää silmällä, tarkastaa, tarkkailla, kontrolloida, pitää huolta t. huolehtia jstkn, hoitaa, katsoa (nykysuomen sanakirja) SospaL: valvontaviranomainen on sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija, aluehallintovirasto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

5 Valvonnan muodot voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:
Ennakollinen valvonta (lupa- ja ilmoitusmenettely, ohjaus, selvitykset, koulutukset, työkokoukset, tiedotteet, omavalvonta jne) Reaktiivinen valvonta (kantelut, epäkohtailmoitusten perusteella toteutettu valvonta jne.) Tai Asiakirjaperusteinen valvonta (kyselyt, toimintakertomukset, tilastot, internetsivut,…) Paikan päällä tapahtuva valvonta ja tarkastus Ns. kolmannen osapuolen tekemä valvonta (asiakaskertomukset, media,…) Viranomaisten/asiakkaiden/omaisten/kansalaisten/palvelun tuottajien toimintaa Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

6 Ohjaus Valvontaviranomaisen on toteutettava yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palvelujen tuottajalle sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa. (SospaL) Ohjausvelvoite myös suhteessa kuntiin (ShL ym.) Ohjaus= saattaa jkn kulkemaan haluttuun suuntaan, halutulla tavalla (nykys. Sanakirja) Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

7 Lupa- ja ilmoitusmenettely valvontana yksityiset palv.
Aluehallintoviraston on tarkastettava ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja antava toimintayksikkö mahdollisimman pian sen jälkeen, kun toiminnan aloittamista tai muuttamista koskeva lupahakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa. Lisäksi aluehallintoviraston on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston pyynnöstä tarkastettava sellainen toimintayksikkö, jota koskeva lupahakemus on tullut vireille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa. Tarkastukseen voi osallistua aluehallintoviraston pyynnöstä sen kunnan edustaja, jonka alueella sosiaalipalveluja on tarkoitus tuottaa. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

8 Omavalvonta Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelukokonaisuudet. Palvelujen tuottajan on pidettävä omavalvontasuunnitelma julkisesti nähtävänä ja seurattava sen toteutumista. Vrt. kunnissa sisäinen tarkastus, kehittämissuunnitelmat Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

9 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

10 Tarkastus (yksityiset sospalv.)
Voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta Pidettävä pöytäkirjaa Tarkastajalle esitettävä kaikki tarvittavat asiakirjat salassapitosäännösten estämättä Oikeus ottaa valokuvia Apuna voi olla asiantuntijoita Itä-Suomen aluehallintovirasto 13,3,2013

11 Valvontaprosessi Mahdollisen epäkohdan havaitseminen/kantelu/reklamaatio Asian selvittäminen (tapauskohtaisesti arvioidaan tapa ja laajuus) Selvityspyyntö, lausunto, vastine (määräajassa) Puhelimitse, sähköpostitse (ei salassapid) Tarkastus - Yksilöasioissa sisältävät pyynnön liittää asiakirjat mukaan Kanteluasioissa kantelijan vastineen pyytäminen. Pääsääntöisesti silloin, kun tämä on esittänyt pyynnön saada lausua. Arviointi: ovatko selvitykset riittäviä Valvonnan kohteen kuuleminen (kun todetaan organisaatioiden tai henkilöiden toiminnassa epäasianmukaisuutta tai kun harkitaan annettavaksi huomautus tai määräys tai varoitus, on kohdetta kuultava) Ratkaisu Muotona kirje, muistio, päätös, lausunto Mahdollisesti määräajan antaminen Jälkivalvonta Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

12 Valvontatilastot ISAVI
Asiatyyppi Vireille 2010 Vireillä 2011 Vireille 2012 Kantelu 32 103 107 Valvontaohjelmiin perustuva asia 30 47 13 Oma aloitteisesti vireille otettu valvonta-asia 22 10 41 Muu valvonta-asia (ilmoitus, virka-apupyyntö jne) 44 3 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

13 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

14 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

15 Valvonta-asioiden sisältö 2011 ISAVI
Kohdistuu ensisijaisesti Tapausten lukumäärä % Sosiaalihuollon ammattihenkilöön 46 22,1 % Sosiaalihuollon organisaatioon 162 77,9 % YHTEENSÄ 208 100,0 % Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

16 Pääasiallinen syy ISAVI 2011 Tapausten lukumäärä % Palvelun saatavuus
21 10,1 % Palvelun/päätöksenteon käsittelyaika 11 5,3 % Menettelytapa 55 26,4 % Palvelun laatu ja sisältö 94 45,2 % Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen 4 1,9 % Tietosuoja ja salassapito 2 1,0 % Asiakasmaksut Muu 8 3,8 % YHTEENSÄ 208 100,0 % Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

17 Päätöksen toimenpide ISAVI 2011 Tapausten lukumäärä %
Ei toimenpiteitä 65 32,5 % Päätös valvonnan jatkamisesta 15 7,5 % Käsityksen ilmaiseminen 66 33,0 % Kehotus 3 1,5 % Huomion kiinnittäminen 28 14,0 % Huomautus 11 5,5 % Uhkasakko 0,0 % Määräys puutteen korjaamiseksi tai epäkohdan poistamiseksi 12 6,0 % Toimiluvan peruuttaminen Toiminnan tai sen osan keskeyttäminen Toimintayksikön, sen osan tai laitteen käyttökielto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

18 Kantelut ohjauksena ”Aluehallintovirasto kiinnittää xx:n …lautakunnan huomiota jatkossa lastenvalvojan palvelun asianmukaiseen järjestämiseen siten, että palvelua on jatkuvasti ja riittävästi kuntalaisten saatavilla.” ”Aluehallintovirasto kiinnittää …. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huomiota siihen, että toimivaltasuhteet ovat viranhaltijoille ja työntekijöille selvät ja että sosiaalihuollon asiakkaita kohdellaan asiakaslain mukaisesti hyvin.” Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

19 ../. ”Aluehallintovirasto kiinnittää … lastenvalvojan huomiota vastaisuudessa siihen, että 12 vuotta täyttäneitä ja tarvittaessa myös sitä nuorempien lasten mielipide selvitetään erikseen vanhempien erotilanteissa.” ”Avi kiinnittää xx:n lautakunnan huomiota lastensuojeluilmoitusten asianmukaiseen käsittelyyn.” ”… Erityishuolto-ohjelmat tulee laatia kaikille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on erityishuoltopalvelujen tarve. Erityishuolto-ohjelmat tulee myös tarkistaa kehitysvammalain säännösten mukaisesti.” Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

20 Lisääkö valvonta palvelun laatua?
Mitkä ovat ne laatutekijät, joita halutaan parantaa? Millä keinoilla laadun parantumista voidaan valvoa? Valvonnalla sen eri muodoissaan voidaan pyrkiä pitämään laatu ainakin yhteisesti määritellyssä tasossa. Mitä haluamme asiakkaille – ja itsellemme. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL

21 Kiitos! Kirsi Kaikko Peruspalvelut –yksikön päällikkö, sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat –vastuualue, peruspalvelut -yksikkö Kirsi.kaikko(at)avi.fi, vaihde Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kaikko PEOL


Lataa ppt "Valvonnan käytännön toteuttaminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google