Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TAKAISIN KOTIIN kun lapsi palaa kotiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TAKAISIN KOTIIN kun lapsi palaa kotiin"— Esityksen transkriptio:

1 TAKAISIN KOTIIN kun lapsi palaa kotiin
Eeva Immonen Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

2 Lasten suojelu ja lastensuojelu
Per Peruspalvelut Neuvola Päivähoito Koulu Ap/ip –toiminta Nuorisotyö Mielenterv.palvelut Päihdepalvelut Kodinhoito Terveydenhuolto Liikuntapalvelut jne. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Lastensuojelutarpeen selvitys Avohuolto Kiireellinen sijoitus Huostaanotto Sijaishuolto Jälkihuolto Ehkäisevä Lastensuojelu Lasten tukeminen peruspalveluissa, järjestö- toiminnassa jne. Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

3

4 Lastensuojeluasian viereilletulo
Lastensuojeluilmoitus tai muu yhteydenotto sosiaalityöntekijälle / lastensuojelun työntekijälle Sosiaalityöntekijä / lastensuojelun työntekijä on saanut muuten tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta Asianosaisen hakemus LsL 417/2007, 26 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

5 Kenen on tehtävä lastensuojeluilmoitus
sosiaali- ja terveydenhuollon opetustoimen nuorisotoimen Poliisitoimen Rikosseuraamuslaitoksen palo- ja pelastustoimen sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

6 … lastensuojeluilmoitus
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan kansainvälistä suojelua hakeavan vastaanotosta annetun lain /746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön... Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

7 … lastensuojeluilmoitus
...palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle... Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

8 … lastensuojeluilmoitus
...jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä LsL 88/2010, 25 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

9 Ilmoitus poliisille - Em. Ilmoitusvelvollisilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta rikoslain (39/1889) 20 luvussa rangaistavaksi säädettyä tekoa (seksuaalirikokset). LsL 88/2010, 25 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

10 Lastensuojeluasian viereilletulo
Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi Yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa Salassapitovelvollisuus ei estä Edellyttää: Pyyntö tehdään viipymättä JA Pyynnön yhteydessä ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa pyynnön tekemiseen johtaneet syyt LsL 88/2010, 25 a § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

11 Lastensuojeluasian viereilletulo
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus Ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä Salassapitosäännösten estämättä Jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen LsL 88/ c § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

12 Mitä sitten tapahtuu? Sosiaalityöntekijän arvioitava heti onko kiireellisen lastensuojelun tarve vai ei Sosiaalityöntekijän ratkaistava 7. päivänä ilmoituksen tms. tiedon saatuaan, onko ryhdyttävä lastensuojelutarpeen selvittämiseen vai ei LsL 417/2007, 26 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

13 Lastensuojelun asiakkuus alkaa
Kun ryhdytään kiireellisiin lastensuojelu-toimenpiteisiin (kiireellinen sijoitus) tai Kun sostt päättää tehdä lastensuojelutarpeen selvityksen Asiakkuuden alkamisesta tehdään merkintä lasta koskeviin asiakirjoihin Lasta ja huoltajaa informoidaan asiakkuudesta ja siitä, kuka on lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä LsL 417/2007, 26 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

14 Lastensuojelutarpeen selvitys
Selvityksessä arvioidaan: Lapsen tilannetta ja tarpeita suhteessa lapsen kasvuympäristöön, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksiin vastata niihin Em. henkilöiden kykyä huolehtia lapsen turvallisuudesta, perustarpeista sekä kehitystason mukaisesta hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta Perheen arkielämän olosuhteita, riskejä ja selviytymistä tukevia tekijöitä LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

15 Asiakassuunnitelma Tehtävä lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle, jollei asiakkuus pääty lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen tai kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus Huostaanotetun lapsen lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

16 Avohuollon tukitoimet (1) palvelut
Tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen (keskustelut, ohjaus, neuvonta) Lasten päivähoito Kotipalvelu Lastensuojelun perhetyö Tukihenkilö tai -perhe Lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita Asumiseen liittyvien ongelmien ratkaisu Koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon Vertaisryhmätoiminta Loma- ja virkistystoiminta Muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

17 Avohuollon tukitoimet (2) taloudellinen tuki
Lapsen taloudellinen ja muu tukeminen koulunkäynnissä ammatin ja asunnon hankinnassa työhön sijoittumisessa harrastuksissa läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

18 Avohuollon tukitoimet (3) sijoitus avohuollon tukitoimena
Lapselle voidaan järjestää asiakassuunnitelman mukaisesti avohuollon tukitoimena tuen tarvetta arvioivaa tai kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshuoltoa yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti myös yksin, jos sijoitus on tarpeen 1) lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, 2) lapsen kuntouttamiseksi tai 3) lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

19 Milloin lapsi sijoitetaan?
Lapsen kiireellinen sijoitus Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti perhehoitoon laitoshuoltoon järjestää muulla tavoin tarvittava hoito ja huolto LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

20 Milloin huostaan ja sijaishuoltoon?
Kun puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä TAI Kun lapsi vaarantaa terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

21 ... milloin huostaan.. 1. Kun avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia tai mahdollisia tai ne eivät riitä JA 2. Sijaishuollon arvioidaan olevan 4 §:n mukaisesti lapsen edun mukaista LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

22 Pelkoja päin Jos pyydän apua, kun lapseni on tullut takaisin kotiin, tarkoittaako se, että en pärjää ja lapset otetaan uudelleen pois? Mitä tapahtuu minulle, lapselleni, perheelleni, jos en pyydä ja saa apua? Mistä sosiaalityöntekijä tietää, mitä tarvitsen/tarvitsemme, jos en kerro Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

23 Pelkoja päin Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

24 Pelkoja päin Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä järjestämällä tarvittavia palveluita ja tukitoimia LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

25 Asiakassuunnitelma Jälkihuollossa olevaa lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen tuen ja avun järjstäminen lapselle tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huoltajilleen tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille. LsL 417/ §, 75 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

26 Jälkihuolto Kunnan on järjestettävä jälkihuolto lapsen tai nuoren tarpeisiin perustuva (..) asiakassuunnitelma huomioon ottaen tukemalla lasta tai nuorta sekä hänen vanhempiaan (..) siten kuin (..) avohuollon tukitoimia koskevassa 7 luvussa (..) säädetään LsL 417/ § ja luku 7 Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

27 Jälkihuolto Lapsella/nuorella oikeus, kunnalla velvollisuus
Kun ollut sijoitettuna ja huostaanotettuna Kun sijoitus ollut avohuollon tukitoimi ja kestänyt yhtäjaksoisesti puoli vuotta ja lapsi ollut sijoitettuna yksin Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös muulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

28 Jälkihuolto Kunnan velvollisuus jälkihuoltoon päättyy, kun nuori täyttää 21 v Kunnan velvollisuus jälkihuoltoon päättyy, kun kulunut 5 vuotta viimeisestä lastensuojeluasiakkuudesta sijoituksen jälkeen LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

29 Itsenäistymisvarat Varataan lapselle sijoituksen aikana
Vähintään 40 % lapsen tuloista, jotka kertyvät sijoituksen aikana Lapsen: Eläke, elinkorko, elatusapu, avustukset Muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot LsL 417/ §, Asmaksulaki 734/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

30 Itsenäistymisvarat Jos lapsella ei ole tuloja sijoituksen aikana tai ne ovat riittämättömät, nuorta on tuettava sijoituksen päättyessä tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla Asumiseen Koulutukseen Muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa LsL 417/ §, Asmaksulaki 734/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

31 Itsenäistymisvarat Sosiaalihuollosta vastaava toimielin päättää, milloin itsenäistymisvarat maksetaan Jälkihuollon päättyessä tai erityisestä syystä viimeistään, kun nuori täyttää 21 v. Erityinen syy liittyy lapsen tai nuoren itsenäistymisen tukemiseen tai turvaamiseen LsL 417/ §, Asmaksulaki 734/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

32 Itsenäistymisvarat Varojen kertymisestä ja maksamisesta annettava selvitys sijoituksen päätyttyä Ja - Sijoituksen aikana, jos huoltaja, 15-vuotta täyttänyt lapsi tai edunvalvoja sitä pyytää LsL 417/ §, Asmaksulaki 734/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

33 Vastuuni vanhempana Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi Lapsen ja perheen kanssa toimivien viranomaisten tulee tukea lapsen aikuisia heidän kasvatustehtävässään LsL 417/ §, 4§ Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

34 Lapsen hyvinvointi Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus
Lapselle tulee turvata hänen ikä- ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito Lapselle on pyrittävä antamaan kasvuympäristö, joka on turvallinen ja antaa virikkeitä Lapselle on pyrittävä antamaan hänen taipumuksiaan ja toivomuksiaan vastaava koulutus LhL 361/1983 1§, LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

35 Lapsen hyvinvointi Lasta tulee kasvattaa siten, että hän saa ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti Lapsen itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää LhL 361/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

36 Riittävän hyvä vanhemmuus?
Riittävä oma psyykkinen tasapaino Kyky pitkäaikaisiin ja kestäviin ihmissuhteisiin Kyky erottaa omat tarpeensa ja toiveensa lapsen tarpeista ja toiveista Kyky asettautua lapsen asemaan Johdonmukaisuus ja selkeys kasvatustilanteissa K Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

37 … riittävän hyvä… Kyky ylläpitää turvallisia rajoja lapselleen
Kyky vastaanottaa ja sietää lapsen tunnereaktioita Mauri Marttunen, professori Kuopion yliopisto ja KYS, Psykiatrian klinikka tutkimusprofessori, KTL, MAO, NMY Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

38 Lapsen etu? Kun arvioidaan, tarvitseeko lapsi lastensuojelua ja kun toteutetaan lastensuojelua, on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu LsL 417/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

39 Lapsen etu? = Miten lapselle turvataan
Tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi Läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet Mahdollisuus saada ymmärtämystä ja hellyyttä Iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito Taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus Turvallinen kasvuympäristö ja ruumiillinen sekä henkinen koskemattomuus Itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen Mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa Kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioiminen LsL 417/ §, LhL 361/ § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

40 Oikeuksia ja velvollisuuksia
Lapsen huostaanotto ei lakkauta vanhemman vanhemmuutta eikä huoltajan huoltajuutta Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

41 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa AsL 812/2000,1 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

42 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa AsL 812/2000,1 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

43 Asiakkaan oikeudet Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa AsL 812/2000, 4 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

44 Asiakkaan oikeudet Sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön ja merkityksen Asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa on annettava sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle ne tiedot, joita tämä tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa AsL 812/2000, 5 §, 12§ Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

45 Oikeus saada tietoja Lapsi on aina asianosainen lastensuojeluasiassa
Lapselle annettava tietoa omasta asiastaan ja olemassa olevista vaihtoehdoista siten, että lapsi ymmärtää, mistä on kyse Lapsella oltava mahdollisuus esittää mielipiteensä Lasta koskevassa lastensuojeluasiassa 12 vuotta täyttänyttä tulee kuulla (Hallintolaki 2003/434, 34 §) Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

46 Oikeus saada tietoja Lapsella oikeus saada tietoja omassa asiassaan myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11§ ja 12 §:n nojalla Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, 11 § Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 11§ ja 12 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

47 Oikeus saada tietoja Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 11 §: Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

48 Oikeus saada tietoja Tiedonsaantipyyntö on yksilöitävä siten, että viranomainen tietää, mistä asiakirjasta on kyse Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se, jolle tämä tehtävä on määrätty tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu Julk.L 621/1999, 13§, 14 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

49 Asiakirja? Kirjallinen tai kuvallinen esitys
Viesti, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla (esim. videotallenne, teknisen käyttöyhteyden kautta saatu dokumentti) Viranomaisen hallussa olevaa asiakirja, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut (esim. päätökset) Viranomaiselle toimitettu asiakirja asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa (esim. poliisin tekemä lastensuojeluilmoitus) Julk.L 621/1999, 5 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

50 Asiakirja? Viranomaisen saaman toimeksiannon johdosta laatima asiakirja (esim. oikeudelle tehty lausunto lapsen asumisesta) Asiakirja, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten (esim. yksityiseltä palveluntuottajalta pyydetty lapsen kuuleminen) Julk.L 621/1999, 5 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

51 Poikkeukset tiedonsaantioikeuteen
Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta: asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan ennen tutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle AsL 812/2000, 11 § Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

52 Poikkeukset tiedonsaantioikeuteen
3) … viranomaisen asian valmistelua varten laatimaan asiakirjaan, kun asian käsittely kesken… 4) viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimaan tai hankkimaan asiakirjaan, jos tiedon antaminen olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

53 Poikkeukset tiedonsaantioikeuteen
5) …tietoihin ulosottoasiassa ennen ulosmittauksen toimittamista ja omaisuuden haltuun saamista, jos tiedon antaminen tuntuvasti vaikeuttaisi täytäntöönpanoa… 6) viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjoukseen paitsi hinnan osalta… 7)…todistajan, asianomistajan, asianosaisen, lastensuojelu- tai rikosilmoituksen tekijän (…) salassa pidettäviin yhteystietoihin, jos tiedon antaminen vaarantaisi todistajan, asianomistajan tai asianosaisen tai ilmoituksen tekijän turvallisuutta, etuja tai oikeuksia Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

54 Oikeus saada tietoja Jos viranomainen ei anna tietoja, hänen on:
1) Ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy; 2) Annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi (valitusoikeus); 3) Tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä 4) Annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista Julk.L 621/1999, 14§ Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

55 Muistutus Kun asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun
Toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle Sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa Vastaukseen ei voi hakea muutosta eikä valittaa AsL 812/2000, 23§ Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

56 Sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamies:
Neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä Tiedottaa asiakkaan oikeuksista Toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi Seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle Kunnan nimettävä, voi olla kuntien yhteinen AsL 812/2000, 24§ Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

57 Kantelu Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa, muukin kuin asianosainen Ei määrä- eikä muotovaatimuksia Toimitetaan aluehallintovirastoon, joka lähettää sen kuntaan ja pyytää selvitystä Kunta antaa selvityksen avi:lle Hallintokantelun päätöksestä ei voi valittaa Avi arvioi, onko kantelun kohteena olevassa virkatoimessa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

58 Kantelu … ellei, Avi voi Antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle Kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn Saattaa asianomaisen tietoon käsityksensä lain oikeasta tulkinnasta tai hyvän hallintotavan mukaisesta menettelystä Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa

59 Olisiko lastensuojelussa työtään tekevistä minulle työkavereiksi oman lapseni asioissa ja minusta työkaveriksi heille Kokemukset näkyviin – väkivaltatyön kehittäminen sijaishuollossa


Lataa ppt "TAKAISIN KOTIIN kun lapsi palaa kotiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google