Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työturvallisuus 7.11. täydennyskoulutus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työturvallisuus 7.11. täydennyskoulutus."— Esityksen transkriptio:

1 Työturvallisuus 7.11. täydennyskoulutus

2 REACH- ja CLP-asetusten vaikutus koulussa

3 REACH-asetus REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, kyseessä on siis asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista osa EU-lainsäädäntöä, joka sitoo jäsenmaitaan REACHia valvoo Kemikaalivirasto

4 REACH-asetuksen soveltaminen
REACHin vaikutukset riippuvat siitä, sovelletaanko niitä kemikaalin valmistajaan, maahantuojaan, jatkokäyttäjään vai jakelijaan. Opettajat ja oppilaat ovat kemikaalien jatkokäyttäjiä Kemikaalien myyjät voivat olla valmistajia, maahantuojia, jatkokäyttäjiä tai jakelijoita. oleellista on, että kemikaalin myyjän tulee välittää ostajalle tiedot kemikaalin turvallisesta käytöstä ja aineen kanssa vaadittavista turvallisuustoimenpiteistä nämä tiedot selviävät yleensä käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka liitteenä saattaa olla vielä erityisiä turvallisuusarviointeja

5 REACHin vaikutus jatkokäyttäjiin
Jatkokäyttäjällä (opettajalla) on oikeus toimittaa kemikaalin myyjälle tieto siitä, miten kemikaalia koulussa käytetään myyjän tulee välittää tämä tieto eteenpäin tuotteen välitysketjussa, jotta opettajan käyttö voidaan huomioida kemikaalin turvallisuustarkastelussa (käyttöturvatiedotteessa ja turvallisuusarvioinnissa) mikäli käyttäjä ei toimita tietoa käytöstään, hänen on itse tehtävä käyttöturvallisuusraportti turvallisista käyttöolosuhteista ja turvallisuustoimenpiteistä

6 Esimerkki 1 Kouluun tilataan kemikaalitoimittajalta 1 M NaOH- liuosta. Kemikaali on tarkoitettu laboratoriokäyttöön. Myyjän tulee toimittaa lähetyksen mukana myös käyttöturvallisuustiedote, josta ilmenee miten natriumhydroksidia käytetään turvallisesti. Opettajalla on oikeus ilmoittaa myyjälle, että käyttää kemikaalia happo-emästitrauksissa. todennäköisesti kemikaalin turvallisuusarvioinneissa on varauduttu juuri tähän käyttöön

7 Esimerkki 2 Opettaja ostaa kaupasta puhdistusainetta, jota hän aikoo käyttää emäksenä kemiantunnilla hän haluaa saada kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen (löytyy esim. internetistä) käyttöä kemiantunnilla ei kuitenkaan ole huomioitu tuotteen turvallisuusarviossa opettaja voi ilmoittaa käytöstään puhdistusaineen valmistajalle todennäköisesti tämä vain toteaisi ettei tuotetta ole tarkoitettu tähän käyttöön eli tuotteen turvallisen käytön suunnittelu ja arviointi jäisi opettajan omalle vastuulle

8 CLP-asetus CLP = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures tarkoitus yhdenmukaistaa EU-alueen kemikaalipakkausten merkinnät uuden YK:n alaisuudessa hyväksytyn kansainvälisen järjestelmän mukaisiksi asetus tuo kemikaalipakkauksiin uudet varoitusmerkit, sekä uudet vaara- ja turvalausekkeet

9 Uudet varoitusmerkit uusiin varoitusmerkkeihin ei enää kuulu sanallista osaa, eli merkeillä ei ole nimiä sen sijaan uudet huomiosanat ”vaara” ja ”varoitus” otetaan käyttöön osana kemikaalien pakkausmerkintöjä

10 Erot vanhoihin merkkeihin
Työsuojeluhallinnon sivuilla on esitetty uusia ja vanhoja merkkejä vertaileva taulukko: uuden järjestelmän mukaiset merkit eivät kuitenkaan vastaa suoraan vanhoja vanhassa järjestelmässä kemikaalipakkauksiin merkittiin vaaraa kuvaavat R-lausekkeet ja turvallisuustoimenpiteisiin liittyvät S-lausekkeet uudessa järjestelmässä käytetään vaara- ja turvallisuuslausekkeita, eli H- ja P-lausekkeita nämä kaksi lausekejärjestelmää eivät ole suoraan vertailukelpoisia

11 CLP-asetuksen mukaiset pakkausmerkinnät
Kemikaalipakkaukseen tulee uuden järjestelmän mukaan merkitä suomeksi ja ruotsiksi kemikaalin nimi vaaralausekkeet (H-lausekkeet) ja turvalausekkeet (P-lausekkeet) kaikki vaaralausekkeet on merkittävä turvalausekkeita enintään kuusi, ellei erityisen vaarallinen tuote varoitusmerkit ja huomiosana (vaara tai varoitus) toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero mahdolliset muut lainsäädännössä vaaditut tiedot Yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa aineissa, esimerkiksi pesuaineissa, tulee myös lukea vaarallisen aineen nimellismäärä pakkauksessa.

12 Pakkausmerkinnät koulussa
Kemikaalien toimittajat käyttävät merkintöjä pakkauksissaan. Mikäli opettaja siirtää kemikaalia toiseen pakkaukseen, hänen tulee huolehtia uusista pakkausmerkinnöistä. Mikäli pakkauksen tilavuus on korkeintaan 125 ml, siihen ei tarvitse merkitä vaara- tai turvalausekkeita Kaikki muut pakkausmerkinnät on kuitenkin oltava! Mikäli kemikaali saapuu koululle tällaisessa pakkauksessa, sen vaara- ja turvalausekkeet löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta Mikäli alkuperäisessä pakkauksessa on vain vanhat varoitusmerkit, uuteen pakkaukseen siirrettäessä tulisi pakkaus merkitä uuden asetuksen mukaisesti.

13 Esimerkki 3 Kouluun tilataan väkevää suolahappoa, jossa on asianmukaiset pakkausmerkinnät. Opettaja siirtää suolahappoa 50 ml tippapulloon, jotta voi käyttää sitä demonstraatioissa. tähän pulloon ei tarvitse merkitä alkuperäisestä pakkauksesta löytyviä H- tai P-lausekkeita, mutta siihen tulee merkitä kemikaalin nimi, valmistajan yhteystiedot, varoitusmerkit, huomiosana ja mahdolliset muut tiedot

14 Esimerkki 4 Opettaja laimentaa edellisen esimerkin suolahappoa 0,1 molaariseksi liuokseksi oppilastöitä varten. Uuden 0,1 M suolahapon pakkausmerkinnät täytyy kuitenkin miettiä uudelleen, sillä sekä H- että P- lauseet muuttuvat kun ainetta laimennetaan. opettaja vastaa uusien pakkausmerkintöjen laatimisesta apuna tässä voi käyttää esim. tuotteen myyjän käyttöturvallisuustiedotteita

15 CLP-asetuksen vaikutukset koulussa
Uusien varoitusmerkkien käyttöönotto on pitkä prosessi vuoteen 2017 mennessä viimeistenkin vanhojen varoitusmerkkien ja samalla R- ja S-lauseiden tulisi poistua pakkauksista kouluilla on kuitenkin oikeus käyttää vanhoja merkintöjä vielä tämänkin jälkeen oppilaiden ja opettajien tulisi tuntea sekä vanhat, että uudet varoitusmerkit ainakin vuoteen 2017 saakka

16 Lisätietoa http://www.reachneuvonta.fi/
ylälaidan Esitteet ja koulutus –linkin takaa löytyy lyhyet yhteenvedot REACH- ja CLP-asioista

17 Luokkatilan työturvallisuus
lähde: lat_tyoturvallisuus_ja_valineet

18 Luokkatilan turvallisuus
Käsitellään sellaisia luokkatiloja, joissa tehdään kokeellisia kemian töitä Turvallisuuteen kuuluu paloturvallisuus sähköturvallisuus suojavarusteet turvalaitteisto kemikaalien käsittely ensiapu

19 Paloturvallisuus luokkatilan sisustuksen tulee olla paloturvallinen
esim. verhot tulisi valmistaa vaikeasti syttyvästä kankaasta luokasta tulisi löytyä alkusammutusvälineet sammutuspeite palamatonta kangasta tarpeeksi iso myös sammuttajan suojaamiseksi sammutin käsisammutin on tarpeeksi tehokas luokkakäyttöön jauhe-, vaahto- ja hiilidioksidisammutin soveltuvat parhaiten kemikaali- ja sähköpalojen sammutukseen

20 Sähköturvallisuus Oppilaat saavat käyttää kosketussuojattuja sähkölaitteita jos laite ei ole kosketussuojattu: maksimijännite on vaihtovirran tapauksessa 25 V ja tasavirran tapauksessa 60 V. sen tulee olla suojaerotettu muista piireistä, eikä laitteen oikosulkuvirta saa olla vaarallisen suuri SELV ja PELV luokassa, jossa oppilaat tekevät sähkötöitä, tulisi olla kytkin kaikkien työpisteiden sähkön katkaisemiseen kytkimen tulee olla näkyvällä paikalla ja helposti saavutettavissa mikäli kaikki luokassa käytettävät sähkölaitteet ovat yllä esitettyjen vaatimusten mukaisia ja kosketussuojatut laitteet kytketään pistorasiaan, ei erillistä hätäkytkintä välttämättä tarvita

21 Suojavarustus Laboratoriotöissä on käytettävä työn vaatimia suojavarusteita avotulen kanssa suojamyssyä, tai hiukset on sidottava tavalla, joka estää tulen tarttumisen hiuksiin avotulen korvaamista esim. sähkölevyllä kannattaa harkita suojalaseja pitää käyttää, kun työssä on vaarana syntyä roiskeita tai sirpaleita suojalasien tulisi mahtua myös silmälasien päälle suojatakkeja/esiliinoja, sekä suojahanskoja voi käyttää tarvittaessa

22 Turvalaitteisto vetokaappi
käytettävä ” demonstraatioissa ja oppilastöissä, joissa kehittyy syövyttäviä, ärsyttäviä tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä, joiden poistamiseen kohdepoisto ei ole riittävä” kohdepoisto voi tarkoittaa esim. liesituuletinta tulisi löytyä kaikista luokista, joissa tehdään kemian kokeellisia töitä, sekä tilasta, jossa opettajat valmistelevat töitä voidaan käyttää myös luokasta toiseen siirrettävää vetokaappia

23 Turvalaitteisto hätäsuihku
kiinteä hätäsuihku, jonka alle mahtuu seisomaan aikuinenkin suihkun alus pidettävä aina vapaana vähintään 1,5 m pitkä letku, jonka päässä vartalo- ja silmäsuihku kytketty luokan vesipisteeseen suihkusta pitää tulla vähintään huoneenlämpöistä vettä

24 Turvalaitteisto silmäsuihku ensiapukaappi
tarkoitettu syövyttävän aineen huuhtomiseen silmistä tai kasvoilta sijainti ja toiminta mietittävä niin, että voi käyttää sokaistuneena voi olla myös silmähuuhdepullo, jota säilytetään ensiapukaapissa ensiapukaappi ensiapuohjeet, haavojen ja palovammojen ensihoitovälineet, (silmänhuuhteluvälineet), sakset, pinsetit, hakaneuloja, suojakäsineet ja hälytysnumerot”

25 Kemikaalit Kemikaalit tulee säilyttää opetusvälinevarastossa tai erillisessä varastossa. kaikki sellaiset kemikaalit, joista tulee laatia käyttöturvallisuustiedote, tulee säilyttää palamattomassa, lukitussa ja ilmastoidussa kemikaalikaapissa tai erillisessä kemikaalivarastossa


Lataa ppt "Työturvallisuus 7.11. täydennyskoulutus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google