Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?
Outi Elonheimo Toimitusjohtaja, DMS Kati Myllymäki Johtava lääkäri, Kouvolan tk

2 Esityksen rakenne Mitä terveysasemien toiminnasta tiedetään?
Avohoidon potilasryhmitys (APR), perusterveydenhuollon avopalveluiden tuotteistus Mitä hyötyä APR:stä on terveyskeskuksen johtamisessa? Mitä tuotteistus terveyskeskukselta vaatii?

3 MIHIN TK:N RESURSSIT KÄYTETÄÄN?
Kouvolan tk:n avopalvelutuotannon (=resurssien käytön) jakauma episodityypeittäin vuonna 2010 MIHIN TK:N RESURSSIT KÄYTETÄÄN?

4 Terveysasemien resurssien käytön vertailu

5 Pitkäaikaissairaudet hoitokokonaisuuksien prosenttiosuuksina

6 Ehkäisevästä terveydenhuollosta lähtevät episodit hoitokokonaisuuksien prosenttiosuuksina

7 Ehkäisevän th:n resurssien käytön vertailu terveysasemittain

8 Terve-potilasryhmälle palveluita antaneiden yksiköiden tuotanto-osuudet
Hoitoprosessiin osallistuneiden tk:n yksiköiden palvelutuotannon määrä

9 Lyhytaikaiset sairaudet hoitokokonaisuuksien prosenttiosuuksina

10 MITÄ POTILAITA MEILLÄ HOIDETAAN?
POTILASKIRJO MITÄ POTILAITA MEILLÄ HOIDETAAN? PALJONKO PALVELUJA TUOTETAAN?

11 TERVEYSKESKUKSEN TUOTE = Toimintaprosessin kuvaus
Potilaan tietyn sairauden tai yhteen liittyvien sairauksien hoitokokonaisuus (hoitoprosessi, -episodi), joka koostuu useista eri työntekijöiden tekemistä toiminnoista (toimenpiteistä) Potilaan ongelma + toiminnot = APR-potilasryhmä (APR-tuote) (Käynti ei ole tuote!) Tuotteen voimavarojen käyttö (eli tuotannon määrä) ilmaistaan siihen kohdistuvien toimintojen kustannuspainojen summana (kust.painot määritetty työajankäytön ja palkkakustannusten mukaan) 11

12 Tuotannon mitta, APR-piste
APR-piste yhteismitallistaa eri ammattiryhmien työajan käytön 1 APR-piste = resurssien kulutus = ”keskimääräisen tk-työntekijän” 1 minuutin työ Tekijän (ja avustavan henkilökunnan) työaika painotettuna ammattiryhmän keskimääräisillä palkkakustannuksilla APR-piste huomioi mm. sen, että lääkärin työaika on kalliimpaa kuin hoitajan työaika Esim. Lievä vamma -potilasryhmän resurssien kulutus APR-pistettä tarkoittaa, että tämän potilasryhmän hoitamiseen on käytetty n työtuntia (= / 60 min) terveyskeskuksen eri ammattihenkilöiden työaikaa 12

13 Tuotanto kuvataan resurssien käyttönä, ei käynteinä
Aivoverenkiertohäiriö-episodin käyntimäärien ja km. resurssien käytön vertailu

14 EpisodiAPR-ryhmien (tuotteiden) muodostuminen yhden potilaan hoitokontakteista

15 APR-ryhmittely APR-ryhmittelijä jakaa terveyskeskuksen potilaat potilasryhmiin (episodeihin) sairauksien ja niiden hoitamiseksi tehtyjen toimintojen mukaan Yksi potilas voi päätyä useampaan episodiin sairauksistaan riippuen Yhdellä kontaktilla voidaan hoitaa useamman episodin ongelmia  Kuvaus terveyskeskuksen potilaskirjosta eli potilaiden hoitoepisodeista sekä palvelutuotannon määrästä

16 APR:n hyödyt terveyskeskuksen johtamisessa (1)
Strateginen johtaminen Terveyskeskuksen painopistealueet ja resurssien kohdentaminen (ks. potilaskirjo) Päivittäistoiminnan kehittäminen Työntekijöiden oman työn kuvaus Vakioraportit terveysasemien ja toimintayksiköiden työn seurantaan Terveysasemien ja toimintayksiköiden työn ja toimintakäytäntöjen analysointi potilasryhmittäin Esimiesten kehittämiskoulutus ja keskeisten potilasryhmien toimintakäytäntöjen kehittämishankkeet (kehittämiskohteiden etsintä, hoitoprosessin suunnittelu, muutoksen seuranta)

17 Diabetes ja elinkomplikaatiot –episodin hoitoprosessiin osallistuneiden yksiköiden tuotanto-osuudet

18 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin km
Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin km. resurssien käytön vertailu (yhden potilaan hoitamiseksi vuoden aikana käytetyt km. resurssit) Terveysasemien toimintakäytäntöjen vertailu

19 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin kokonaisresurssien käyttö terveysasemittain
Potilasryhmän kokonaistuotanto

20 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin resurssien käyttö / 1000 as vertailu
Väestöön suhteutettu resurssien käyttö

21 Diabetes ja elinkomplikaatiot -episodin työnjako
Työnjaon vertailu

22 Terveysasemien yksiköiden toimenpiteiden tuotantoerot
Yksikön toimenpiteiden resurssit / 1000 asukasta Eri määrä ja panostus Eri toimenpiteet

23 Kliinikon vuoden potilaat (lkm)
Kliinikon potilaat

24 Saman lääkärin toimenpiteet (lkm) 1 vuoden aikana
Kliinikon toimenpiteet

25 Saman lääkärin vuoden aikana toimenpiteisiin käyttämät resurssit (APR-pisteinä)
Resurssien käyttö

26 Saman lääkärin työmäärän jakautuminen sairausryhmittäin (1 vuosi)
Potilaskirjo

27 APR:n hyödyt terveyskeskuksen johtamisessa (2)
Terveyskeskuksen johtaminen Ulkoistuksen seuranta Tasapuolisten palveluiden takaaminen väestölle, yhtenäiset hoitokäytännöt Kustannuslaskenta Potilasryhmien tuotantokustannusten seuraaminen terveysasemittain Kuntalaskutus (vrt. potilaiden valinnanvapaus) PTH:n ja ESH:n toiminnan yhteinen suunnittelu ja seuraaminen

28 Ulkoistuksen vaikutusten seuraaminen, yhtenäisen tuotannon määrittäminen
Syys-marraskuu 2009 terveysasemien kaikkien potilasryhmien kokonaistuotanto

29 APR + kustannuslaskenta Opiferus-toimintolaskentaohjelmalla
Kulut kirjan- pidosta kustannus-paikoittain tileittäin Kulut terveysase-mittain osa-alueittain; Vastaanotto, Päivystys, Neuvolatoiminta Ehkäisevä th. jne. APR-tuotteet asemittain ryhmiteltynä; Karkea jako-> tarkka jako-> Sairaus-> kululaji APR-PISTE JAKOPERUS-TEENA

30 Asemakohtaiset erot keskimäärin per sairauden hoito

31 Keltakankaan terveysaseman jaottelu karkealla tasolla

32 Keltakankaan terveysaseman lyhytaikaiset sairaudet avattuna tarkempiin ryhmiin

33 Eri asemien erot pylväinä

34 APR:n hyödyt terveyskeskuksen johtamisessa (3)
Terveyskeskuksen johtaminen (jatkuu) Palvelusopimukset Terveysasemien ja yksiköiden toiminnan seuranta kvartaaleittain Vuosiraportointi ja toimintakertomus Erilaiset selvitykset toiminnasta ja sen kustannuksista Tutkimustyö Mihin tk:n resurssit käytetään? Toiminnan ja toimintakäytäntöjen muutosten vaikuttavuus Tuottavuustutkimukset kuvaamaan todellista tk:n tuotantoa Ulkoistuksen vaikutukset

35 Tuotteistusta varten tarvitaan
Jokainen ammattihenkilö kirjaa jokaiselta potilaskontaktiltaan potilastietojärjestelmään: Käynnin syyt ICD10, ICPC => ASL (Avohoidon sairausluokitus) Toimenpiteet Suomalainen perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus, SPAT => ATL (Avohoidon toimintoluokitus kattaa kaiken suoraan potilaaseen kohdistuvan työn) Muutkin avoHILMOn perusluokitukset riittävät Ryhmittelyt automaattisesti Raportointi automaattisesti Vakioraportit netissä joka kuukauden 5. päivä

36 Tärkeää Kirjaamisen kattavuus, yhdenmukaisuus ja järjestelmällisyys
APR on tarkoitettu jatkuvaan tuotannon kuvaamiseen Kattavuutta seurattava järjestelmällisesti Henkilökunta motivoitava mm. kuvaamalla omaa toimintaa Perusluokitukset: käynnin syyt ja toimenpiteet Tiedot saatava potilastietojärjestelmästä Jatkossa = avoHILMO-luokitukset Vaatii jämäkkää johtamista, mutta myös mahdollistaa sitä Kaikilla tk:n johtamisen tasoilla suunniteltava tarkkaan mitä tietoa seurataan ja milloin, miten raportoidaan henkilökunnalle ja mitkä ovat kehittämistoimenpiteet

37 Lisätietoja 37


Lataa ppt "Mitä tiedämme terveyskeskusten potilastyön sisällöstä?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google