Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2006 / Sarja 6.4

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2006 / Sarja 6.4"— Esityksen transkriptio:

1 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2006 / Sarja 6.4
Luopumistuki 2007–2010 JÅb Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2006 / Sarja 6.4

2 Luopumistuki 2007–2010 Rakennekehitystä tukeva varhaiseläke
maksetaan ikääntyneelle, joka luopuu maataloudesta ja porotaloudesta tuotantoa jatkaa nuorempi yrittäjä JÅb

3 Luopumistukilaki 2007–2010 lain sisältö voi vielä muuttua EU:n komission käsittelyssä koskee vuonna 2007 tai sen jälkeen tehtyjä lopullisia luovutuksia suurimmat muutokset ikärajoihin muutoksia vuokrausmahdollisuus vain 2007–2008 luopumistuki rajatusti mahdollinen myös yhtiömuotoisessa yrityksessä Jäljempänä muutokset merkitty *-merkillä JÅb

4 Luopumistavat 2007–2010 Luovutetaan maatila tai porotalousyritys nuoremmalle sukupolvenvaihdosluovutus (omistusoikeus siirtyy) lisämaaluovutus (omistusoikeus siirtyy) vuokraus vuosina 2007 ja 2008 (10 vuoden vuokrasopimus) porotaloudessa sukupolvenvaihdos ja lisäporoluovutus JÅb

5 Luopumistukitila 2007–2010 Tila pirstomaton ja kaikki pellot luovutetaan sukupolvenvaihdos mahdollinen, jos löytyy ehdot täyttävä jatkaja tila elinkelpoinen tai jatkaja voi laajentaa tilan elinkelpoiseksi myös tuotantorakennukset luovutetaan lisämaaluovutus mahdollinen, jos lähietäisyydeltä löytyy ehdot täyttävä, lisämaata tarvitseva maanviljelijä JÅb

6 Luopumisiät* 2007–2010 Luovutus lähisukulaiselle 56 v.
sukupolvenvaihdos- tai lisämaaluovutus Sukupolvenvaihdos muulle kuin lähisukulaiselle 60 v. Lisämaaluovutus muulle kuin lähisukulaiselle 57 v. vuonna 2007 ja 2008 60 v. vuonna 2009 ja 2010 vuokraus aina 60 v. (2007 ja 2008) Porotaloudessa aina 56 v. Suojasäännökset v ikäehdot täyttäneille Luopumisen tapahtuessa oltava alle 63 v. JÅb

7 Luopujaa koskevat muut ehdot 2007–2010
harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta MYEL-vakuutettuna ainakin viimeiset 5 vuotta ei eläkkeellä (POIKKEUS: perhe-eläke, kuntoutustuki, osatyökyvyttömyyseläke* eivät estä) lopetettava maatalouden ja metsän hankintatyöt luopumisen yhteydessä ei tarvitse lopettaa muita ansiotöitä* tuen maksaminen alkaa vasta, kun muut tulot alle ansiotulorajan ilmoitettava Melaan, jos tulot luopumistuen aikana ylittävät tulorajan keskeytetään luopumistuen maksaminen ylitysajaksi JÅb

8 Uinuva luopumistuki 2007–2010 Uinuvan luopumistuen voi saada 5 vuotta ennen varsinaista luopumisikää nuorempi puoliso maatalousyrittäjän leski täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavan puoliso* maataloutta yhtymässä harjoittanut nuorempi sisarusosakas Täytettävä muut ehdot, mm. viljely Tuen maksu alkaa, kun varsinainen ikäraja täyttyy Uinuvaa luopumistukea hakevan on täytettävä ikärajaehto luopumishetkellä JÅb

9 Sukulaisuuskäsite* 2007–2010 Sukulaisluovutus on kyseessä, jos luovutuksensaajana on luopujan lapsi tai hänen aviopuolisonsa luopujan puolison lapsi tai hänen aviopuolisonsa luopujan sisaruksen lapsi tai hänen aviopuolisonsa luopujan puolison sisaruksen lapsi tai hänen aviopuolisonsa Avopuoliso rinnastetaan aviopuolisoon, jos hänellä on MYEL-vakuutus JÅb

10 Sukupolvenvaihdosjatkajaa koskevat ehdot 2007–2010
alle 40-vuotias ammatillisesti riittävä pätevyys muut tulot alle euroa* maatila taloudellisesti elinkelpoinen yritystulo euroa*, vähimmäispoistot euroa* ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset viljelee tilaa ja asuu tarkoituksenmukaisella etäisyydellä niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, vähintään 5 vuotta ei saa olla saanut nuoren viljelijän aloittamistukea* ei koske vaiheittaista sukupolvenvaihdosta vaihtoehdoksi käy yleensä lisämaaluovutus JÅb

11 Lisämaaluovutuksensaajaa koskevat ehdot 2007–2010
alle 55-vuotias pakollinen MYEL-vakuutus peltoala suurenee vähintään 2 ha sitoutuu viljelemään tilaa niin kauan kuin luopumistukea maksetaan, vähintään 5 vuotta omistusoikeuden siirto tai vuosina 2007–2008 vuokraus JÅb

12 Luopumistuen hakeminen 2007–2010
luopumistukea on haettava etukäteen hakemuksen voi tehdä vuotta* ennen varsinaista luopumisikää (56, 57 tai 60 v.) etukäteispäätös voimassa 12 kuukautta* lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen varsinaista luopumisikää* tuen maksu alkaa vasta varsinaisesta luopumisiästä* JÅb

13 Uudet vai vanhat ehdot luopumistuessa?
Lopullisen luovutuskirjan allekirjoitus ratkaisee allekirjoitus viimeistään  vanhat ehdot allekirjoitus vuonna 2007 tai myöhemmin  uudet ehdot JÅb

14 Kiitos mielenkiinnosta
JÅb

15 Siirtymäsäännökset 2007–2010 sukupolvenvaihdosluovutukset
jos luovuttaa muulle kuin sukulaisille ja täytti 56 vuoden ikäehdon vuonna 2006, luopumisikä tällöin 56 vuotta lisämaaluovutusikärajan noustessa v suojasäännös niille, jotka täyttivät 57 vuoden ikäehdon vuonna 2008, luopumisikä tällöin 57 vuotta porotaloudessa suojasäännös niille, jotka täyttivät 55 vuoden ikäehdon vuonna 2006, luopumisikä tällöin 55 vuotta JÅb

16 Luopuminen 2007–2010 luopuminen on se hetki, jolloin lopullinen luovutuskirja on allekirjoitettu ja maatilan hallintaoikeus* siirtynyt luovutuksensaajalle yhtiön osakkeet tai osuudet luovutettaessa allekirjoitushetki* porotaloudessa allekirjoitushetki etukäteispäätös on voimassa 12 kuukautta* JÅb

17 Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva luopuja* 2007–2010
MYEL-vakuutus oltava voimassa täytettävä viiden vuoden MYEL-vakuutusehto (POIKKEUS: jos työkyvyttömyys on alkanut ennen vuotta 2007, vakuutus edelly- tetään lukien. Vakuutukseton aika asti luetaan tällöin mukaan viiden vuoden MYEL-vakuutusaikaan.) kun luopumistuki myönnetään MYEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen päättyy muiden työeläkelakien mukaisen osatyökyvyttömyyseläkkeen maksaminen jatkuu JÅb

18 Luopuminen yhtiömuotoisesta toiminnasta* 2007–2010
luopumistapana vain sukupolvenvaihdos maatila yhtiön omistuksessa ja hallinnassa (osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) luopujalla yhtiön toiminnasta MYEL-vakuutus luopuja ja jatkaja täyttävät samat ehdot kuin muutoinkin jos sukulaisten välinen sukupolvenvaihdos, luopumisikä 56 v. JÅb

19 Luopuminen yhtiömuotoisesta toiminnasta* 2007–2010
Osakeyhtiö kaikkien osakkeiden luovutus jatkajalle toiminta jatkuu yhtiömuotoisena MYEL-toimintana Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö yhtiöosuuden luovutus jatkajalle Yhtiö voi myös luovuttaa maatilan kiinteistöluovutuksena luonnolliselle henkilölle tällöin toiminta ei jatku yhtiömuotoisena JÅb

20 Sukupolvenvaihdosluovutus suoraan yhtiölle* 2007–2010
Luopumisen kohteena oleva maatila voidaan luovuttaa sukupolvenvaihdosluovutuksella suoraan maataloutta harjoittavalle osakeyhtiölle tai sen perustettavan osakeyhtiön lukuun hankkivalle jatkajalle maataloutta harjoittavalle henkilöyhtiölle Yhtiössä toimivan jatkajan on täytettävä kaikki jatkajaa koskevat ehdot sekä MYEL-vakuuttamisen ehdot JÅb

21 Luopujaa koskevat rajoitukset* 2007–2010
luopuja ei saa omistaa osakkeita lainkaan luopumisen kohteena olevasta osakeyhtiöstä luopuja saa luopumisen jälkeen omistaa muun maataloutta harjoittavan osakeyhtiön osakkeita yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa enintään 15 % luopuja ei saa toimia yhtiössä johtavassa asemassa JÅb

22 Sukupolvenvaihdostilan luovutus jatkajille erikseen viljeltäväksi
Mahdollista, jos erikseen luovutettavien maatilojen yhdysviljely ei ole tarkoituksenmukaista (etäisyys, tuotantosuunta) tiloilla on omat asuin- ja tuotantorakennukset ja kukin tila täyttää elinkelpoisuusvaatimuksen tai Erikseen luovutettavilla maatiloilla on tarpeelliset tuotantorakennukset ja kunkin maatilan yritystulo on vähintään euroa vuodessa 5 seuraavan kalenterivuoden aikana JÅb

23 Luopumistuen määräytyminen 2007–2010
luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja täydennysosasta määrän kannalta ratkaiseva on luopumishetki* luopumistuen perusmäärää maksetaan 63-vuotiaaksi*, jonka jälkeen se muuttuu MYEL-vanhuuseläkkeeksi täydennysosaa maksetaan 65-vuotiaaksi JÅb

24 Perusmäärän määrittäminen* 2007–2010
Määräytyy kuten MYEL-työkyvyttömyyseläke myös tulevan ajan osuuden osalta palkattomat etuudet jäävät kuitenkin pois Osatyökyvyttömyyseläkkeen saajan luopumistuen perusmäärä on entisin perustein määrättävän täyden MYEL-työkyvyttömyys- eläkkeen suuruinen 63-vuotiaana lisätään MYEL-eläkkeeseen osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessa ansaittu MYEL-eläke uinuvana aikana ansaittu MYEL-eläke mahdolliset palkattomat etuudet JÅb

25 Luopumistuki ja MYEL-vakuuttaminen* 2007–2010
uinuvalla luopumistuella oleva voidaan MYEL-vakuuttaa perheenjäsenenä, mutta ei yrittäjäasemassa olevana kun luopumistuen maksaminen on alkanut, ei voida MYEL-vakuuttaa edes perheenjäsenenä uinuvalla luopumistuella ansaittu MYEL-eläke tulee maksuun 63-vuotiaana JÅb

26 Ansiotuloraja ja takaisinperintä 2007–2010
Takaisinperinnän kohtuullistaminen mahdollista, vaikka ylityskuukausia olisi enemmän kuin kolme* Edellytykset* ylitykset ovat määrältään vähäisiä ja takaisinperittävän luopumistuen määrä on suurempi kuin ylityskuukausilta saatu ansiotulo ja takaisinperinnän kokonaan suorittaminen kohtuutonta Takaisinperinnän vanhentumisaika 5 vuotta* JÅb


Lataa ppt "Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2006 / Sarja 6.4"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google