Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seppo Helakorpi Teoksia ja raportteja Lyhyet kuvaukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seppo Helakorpi Teoksia ja raportteja Lyhyet kuvaukset"— Esityksen transkriptio:

1 Seppo Helakorpi Teoksia ja raportteja Lyhyet kuvaukset joistakin teoksista ja raporteista

2 Ammattipedagogiikka-teos
on ilmestynyt vuonna 1991, mutta on monilta osin edelleen ajan tasalla. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - yhteiskunta ja työ - ammattitaito - oppilaitos organisaationa - opetussuunnitelma - oppiminen ja sen ohjaaminen - arviointi

3 Ammattikasvatus-teos
on ilmestynyt vuonna 1992 ja käsittelee keskeisiä ammatti- kasvatuksen peruskysymyksiä: - ammattikasvatuksen filosofiset lähtökohdat - kasvatus ja koulutus - yleissivistys ja ammattisivistys - työ ja ammatti - ammattiopetus - jo muotoutuneen koulutus- järjestelmän alkutaival - ammattikasvatuksen tiede- perustaa

4 Laatua kouluun-teos on ilmestynyt vuonna 1995 ollen edelleen varsin ajankohtai- nen. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - oppiva organisaatio ja laatutyö - laatuajattelun perusteita - laatuajattelu julkisella sektorilla - oppimiskäsitys ja laatu - oppilaitoksen laatujärjestelmän perusteet

5 Asiantuntijuutta oppimassa-teos
on ilmestynyt vuonna 1997 ja on edelleen harvoja ammattikorkea- koulupedagogiikkaa tarkastelevia teoksia Suomessa. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - ammattikorkeakoulun idea - asiantuntijuus ja ammattitaidon oppiminen - ammattikorkeakoulun opetus - ammattikorkeakoulun kehittä- mis ja tutkimustoiminta - virtuaalipolytechnic - henkilöstön saamisen kehit- täminen

6 Suosittu Uusi ORIGO-oppikirja nojaa
jo vuosikymmenien perinteeseen ja kokemuksiin matematiikan opetuksesta ammattiopinnoissa. Uusin painos on vuodelta 2002 ja siinä on edelleen tehty kehittä- mistyötä mm. ajantasaistamalla ja uudistamalla tilastoja ja esim. rahayksiköt. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - matematiikan perustaidot - talousmatematiikka - tilastomatematiikka - todennäköisyys - geometria ja trigonometria

7 Uusi Omega-teos uusitaan
lähes vuosittain ollen siten koko ajan ajan tasalla. Se (ja sen edeltäjä) on ollut suo- situin aineen teos jo vuosi- kymmeniä. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - fysiikan perusolemus - mekaniikka - lämpöoppi - sähköoppi - aaltoliike ja ääni - valo-oppi ja säteilyfysiikka

8 Innovatiivinen tiimi- ja verkos-
tokoulu-teos on ilmestynyt vuonna 2001 ollen ajan her- moon iskevä ajankohtainen perusteos koulun toimintakult- tuurin muutoksesta. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - verkostoituvat ja tiimiytyvät organisaatiot - koulutuksen verkostoitumi- nen ja tiimityö - kouluttajan muuttuva asian- tuntijuus - tiimityön teoriaa ja käytäntöä - tiimiopetus - tiimioppiminen

9 Koulun johtamishaaste-teos
on ilmestynyt vuonna 2001 ollen aihealueeltaan ajankoh- tainen. Koulut ovat monella tapaa muutoksessa, mikä ei vähiten näy johtamiskulttuu- rin kehittymisenä ja muutos- haasteena. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - koulun toimintaympäristön muutos - organisaatio ja johtajuus - koulun kehittyvä toiminta- kulttuuri - koulun johtajuuden osa- alueet

10 Koulutuksen strateginen ja ope-
rationaalinen suunnittelu-teos on ilmestynyt vuonna 2001, ol- len lähes ainoita teemaan kes- kittyviä suomenkielisiä teoksia. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - koulutuksen suunnittelujär- jestelmä - koulutuspolitiikan lähtökohdat - alueellinen ja paikallinen koulutussuunnittelu - oppilaitoskohtainen koulutu- ksen suunnittelu - koulutuksen arviointi

11 Tiimihallinta-raportti
on ilmestynyt vuonna 1998. Se on tutkimusprojektin teo- reettinen osuus. Empiiristä ai- neistoa löytyy opettajakorkea- koulun useista opinnäytetyöra- porteista. Tiimihallintamittaria on on sovellettu jo useissa koulu- organisaatioissa. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - koulun ja koulutuksen toiminta- ympäristön muutos - tiimin johtaminen - tiimityö koulutuksessa - tiimiytyminen - tiimiopetus ja tiimioppiminen - tiimihallintamittari

12 Opinnäytetyö ja tutkimustoiminta
ammattikorkeakoulussa-raportti on ilmestynyt vuonna 1999. Raportti antaa teoreettista pohjaa ammattikorkeakoulujen kehittämis- ja tutkimustoiminnalle sekä opinnäyte- töiden tekemiseen ja ohjaukseen Keskeistä sisältöä ovat mm.: - ammattikorkeakoulun tutkimustoi- minnan rooli ja lähtökohtia - kvantitatiiviset tutkimusotteet - kvalitatiiviset tutkimusotteet ja ammattikäytäntöjen tutkiminen - tutkijan etiikkaa: oikeuksia ja velvol- lisuuksia - opinnäytetyön raportointi

13 Kouluttajan asiantuntijuus ja sen kehit-
täminen-raportti on ilmestynyt vuonna 1999. Se on teoreettinen tarkastelu muuttu- vasta koulutajan asiantuntijuudesta, siihen kasvusta ja sen osa-alueista. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - koulutajan asiantuntijuuden ulottu- vuudet - lähtökohtia tarkastelulle - kouluttajan työnkentän muutoksista * työ ja asiantuntijuus * kasvatus ja asiantuntijuus * tieteellisyys ja kehittäminen * organisaatiot, tiimit ja verkostot - kouluttajan asiantuntijuuden kehittä- minen ja osa-alueet - kouluttajan asiantuntijuuden arviointi * mittari arviointiin ja henkilöstökou- lutuksen suunnitteluun

14 OPPI 2002 - oppimisympäristöjen
kehittämishanke-raportti on ilmesty- nyt vuonna 1999. Se on oppimisympoäriostöjen kehittä- mistutkimusprojektin teoreettinen osuus. Empiiristä aineistoa löytyy opettaja korkeakoulun useista opinnäytetyöra- porteista ja henkilötön tekemistä osa- raporteista. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet - koulutuksen muuttuva toimintaym- päristö - ammatillinen opettajuus - oppimiskäsitykset ja niiden yhteys oppimiskäytänteihin - ammattikorkeakoulupedagogiikkaa - oppiminen tietoyhteiskunnassa - koulutusteknologia - hankkeen osaprojektit

15 Worldskills-ammatitaidon
MM-kilpailuihin liittyvä teos tarkstelee ammatti- taidon taustateoriaa ja ammattitaidon arviointia yleensä ja erityisesti WorldSkills-tapahtumassa. Keskeistä sisältöä ovat mm.: - ammattitaidon MM-kilpailut - työelämä ja ammattitaito - ammattitaidon arviointi - tutkimustuloksia World- Skills-kilpailuista 2005 kehittämisehdotuksia ammattitaidon arviointiin

16 Osaamista ja työn taitoja
laajasti ja teoreettisestikin tarkasteleva teos. Tarkaste- lussa katsaus myös työn maailman ja sen toiminta- ympäristön muutoksiin. Keskeistä sisältöä ovat mm.: työn maailman muutos työn ja osaamisen käsitteistö kyvykkyys ja taidot taitojen oppiminen taitojen analysointi tulevaisuuden taidot

17 Verkostoituminen ja verkot-
tuminen ovat päivän termejä. Niiden merkitystä koulutuk- selle on tämän teoksen laaja fokus. Keskeistä sisältöä ovat mm.: verkostotalous verksotoituminen ja kump- panuus alueellistuminen oppiva organisaatio tiimityö verkostokoulun idea oppiminen ja osallistuminen verkoissa ja verkostoissa

18 Oppivan organisaation idea
korostaa osaamista ja oppimista työssä. Organisaatioita ja myös koulua tulee kehittää tämän näkemyksen pohjalta. Tarvitaan myös osaamisen arviointia, joka on tämän teoksen pääsisältö. Keskeistä sisältöä ovat mm.: tiedon ja työn muutos uusi asiantuntijuus muutokset koulutuksessa osaamisen kehittäminen ja johtaminen osaamisen arviointi laaja kokoelma osaamisen arvioinnin mittareita

19 Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat.
Globaalit muutokset heijastuvat kaikkialle. Muutokset ovat teknologisia, sosiaalisia ja sykologisia. Työ on oleellinen osa ihmisen toimintaa. Työn muutos muuttaa ammatte- ja ja ihmisen identiteettiä. Muutos on syväl- linen ja myös työn arvoja koskevaa. Mitä on ammatillinen kasvu ja uudet työ- kulttuurit? Kuinka ammatillinen koulutus uudistuu rakenteiltaan ja toimintatavoil- taan? Kuinka kestävästi sovitetaan yhteen yksilölliset tarpeet ja työelämän uudet vaa- teet? Mitä ovat uudet taitovaatimukset? Millainen on uuden ajan ammattikasvatus ja – koulutus? Mikä on uuden median ja aitojen oppimisympäristöjen rooli oppimi- sessa? Millaista oppimiskulttuuria kohti olemme kulkemassa?


Lataa ppt "Seppo Helakorpi Teoksia ja raportteja Lyhyet kuvaukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google