Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn."— Esityksen transkriptio:

1 F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn otsikolla ”Tieto tutkijan työpöydälle!”. Kysely suunnattiin yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden ja konsortioon kuuluvien tutkimuslaitosten tutkijoille. Tässä esityksessä kuvaillaan vastaajajoukon edustavuutta sekä joitakin vastausjakaumia kyselyn eri osa-alueista. Varsinainen tutkimusraportti ilmestyy tammikuun 2012 lopussa. Kansalliskirjasto - FinELib

2 V ASTAAJIEN TAUSTATIEDOT Kyselyyn tuli kaikkiaan 3830 vastausta. Vastaajien iän laskennallinen keskiarvo oli 40 vuotta, ja heistä 52 prosenttia oli naisia ja 48 prosenttia miehiä. Yliopistosektorilla työskenteleviä oli 79 prosenttia, tutkimuslaitoksissa 19 prosenttia, yliopistollisissa sairaaloissa 5 prosenttia ja muissa organisaatiossa 4 prosenttia. (Työpaikkaa koskevissa kysymyksissä oli mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto, minkä vuoksi kokonaismäärästä muodostuu enemmän kuin 100 prosenttia.) Helsingin yliopiston tutkijat antoivat lähes puolet kaikista yliopistosektorin vastauksista, mikä aiheuttaa vinouman dataan siitäkin huolimatta, että Helsingin yliopisto on organisaatioista työntekijämäärältään suurin. Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden vastaajamäärät jakautuivat tasaisemmin. Kansalliskirjasto - FinELib

3 V ASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ YLIOPISTOITTAIN Kansalliskirjasto - FinELib

4 V ASTAAJIEN AMMATTIASEMA Noin kolmanneksen vastaajista muodostivat tohtori- koulutettavat ja toisen kolmanneksen tutkijat / erikoistutkijat. Viimeinen kolmannes koostui muiden ammattiasemien edustajista. Lähes puolet vastaajista (48 %) oli suorittanut tohtorintutkinnon. Kansalliskirjasto - FinELib

5 V ASTAAJAT TIETEENALOITTAIN Eri tieteenalat olivat melko tasaisesti edustettuina vastausaineistossa. Kyselylomakkeessa käytetty tieteenalajaottelu ei vastannut aivan perinteistä (esimerkiksi OKM:n käyttämää) mallia. Tämä aiheutti sen, että ”Muu, mikä?” - kohtaan tuli verrattain runsaasti vastauksia. Ongelmia aiheutti erityisesti fysiikan sijoittaminen samaan kategoriaan matematiikan ja geotieteiden kanssa. Tutkimusraportissa jakaumat tulevat näyttämään hiukan erilaisilta, kun avoimet vastaukset sijoitetaan omiin kategorioihinsa. Kansalliskirjasto - FinELib

6 Y HTEISTYÖ MUIDEN TUTKIJOIDEN KANSSA Yksi kyselyn teemoista oli tutkijoiden monitieteinen ja kansainvälinen tutkimus- ja julkaisuyhteistyö. Lähes kolme neljännestä tutkijoista ilmoitti tekevänsä jatkuvasti tutkimus- ja julkaisuyhteis- työtä muiden tutkijoiden kanssa. Vajaa neljännes ilmoitti tekevänsä yhteistyötä satunnaisesti. Vajaa neljä prosenttia tutkijoista ei tehnyt yhteistyötä lainkaan. Kansalliskirjasto - FinELib

7 M ONITIETEINEN YHTEISTYÖ Tutkimus- tai julkaisuyhteis- työtä muiden kuin oman tieteenalan tutkijoiden kanssa teki satunnaisesti vajaa puolet vastaajista. Jatkuvasti yhteistyötä teki reilu neljännes. Yksi neljännes vastaajista ei tehnyt lainkaan monitieteistä yhteistyötä. Kansalliskirjasto - FinELib

8 K ANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN MERKITYS Kansainvälinen yhteistyö koettiin vastaajien keskuudessa tärkeäksi. Vastaajista vajaa 60 prosenttia ilmoitti pitävänsä kansainvälistä yhteistyötä työnsä kannalta tärkeänä. Melko tärkeänä yhteistyötä piti vajaa 30 prosenttia. Reilu neljä prosenttia ei pitänyt yhteistyötä työnsä kannalta tärkeänä, ja vajaa kahdeksan prosenttia ei tehnyt lainkaan kansainvälistä yhteistyötä. Kansalliskirjasto - FinELib

9 E LEKTRONISTEN JULKAISUJEN SAATAVUUS Kyselyn perusteella elektronisilla aineistoilla on keskeinen asema tutkijoiden arjessa. Noin 14 prosenttia vastaajista ilmoitti saavansa kaikki käyttämänsä julkaisut elektronisessa muodossa. Lisäksi lähes kaksi kolmannesta sai suurimman osan käyttämistään julkaisuista elektronisessa muodossa. Ainoastaan painettuja julkaisuja käytti vain yksi prosentti vastaajista. Tosin on huomioitava, että kyselyn toteutus verkkolomakkeena vaikuttaa tuloksen yleistettävyyteen. Kansalliskirjasto - FinELib

10 J ULKAISUJEN LUKUTAVAT Kyselyssä tiedusteltiin erilaisia tapoja lukea tieteellisiä julkaisuja. Vastausvaihtoja oli mahdollista valita useampi kuin yksi. Vastaajien runsas enemmistö ilmoitti lukevansa tieteellisiä artikkeleita suoraan koneelta, mutta myös tulostettuna artikkeleita luki selvästi yli puolet vastanneista. Sen sijaan kirjojen sekä käsikirjojen ja hakuteosten kohdalla painotuotteiden käyttö oli selvästi yleisempää kuin tietokoneelta tai tulostettuna lukeminen. Mobiililaitteiden käyttö lukuvälineinä oli kaiken kaikkiaan varsin vähäistä. Kansalliskirjasto - FinELib

11 TIEDONHAKU Vastaajia pyydettiin valitsemaan ne kolme tapaa, joita he eniten käyttävät aloittaessaan tiedonhaun. Yleisin tapa oli Googlen tai muu hakukoneen käyttö, jota suosi lähes kolme neljännestä vastaajista. Seuraavaksi suosituin oli oman organisaation kirjaston kotisivu tai tiedonhaku- portaali. Myös tietokannat osoittautuivat vastausten perusteella varsin käytetyiksi. Monet vastaajat olivat maininneet nimeltä tietyn tietokannan myös kohdassa ”Muu, mikä?”. Kansalliskirjasto - FinELib

12 J ULKAISUJEN HANKINNAN RAHOITTAMINEN Julkaisujen saatavuuden ja hankinnan rahoittamisen tarkastelu oli yksi kyselyn tavoitteista. Vastauksista ilmeni, että selvästi yleisintä vastaajien keskuudessa oli käyttää oman organisaation kautta hankittuja julkaisuja. Reilu kolmannes vastaajista oli satunnaisesti ostanut julkaisuja tutkimusprojektin rahoilla. Omalla rahalla julkaisuja oli ostanut jatkuvasti noin 10 prosenttia vastaajista ja satunnaisesti reilu kolmannes. Noin puolet vastaajista oli saanut satunnaisesti julkaisuja toisen organisaation tutkijalta. Kansalliskirjasto - FinELib

13 KIRJASTOPALVELUT Kyselyssä kartoitettiin vastaajien odotuksia kirjastojen tarjoamien palveluiden suhteen. Eniten vastaajat kaipasivat kirjastoilta lisätietoja käytettävissä olevia aineistoja. Kaivattuja palveluita olivat myös portaalien, hakukoneiden tai tiedonhaun käyttöliittymien käyttäjäkoulutus sekä ylipäänsä tiedotus kirjaston tarjoamista palveluista. Kansalliskirjasto - FinELib

14 Lisätietoja: finelib (at) helsinki.fi http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html


Lataa ppt "F IN EL IB - KÄYTTÄJÄKYSELYN AINEISTON YLEISESITTELY FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöä koskevan verkkokyselyn."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google