Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sairaanhoitajaksi sulautuvasti opiskellen Hämeenlinna ITK-päivät 19. – 20.4.2012 Pirkko Jokinen, TtT, yliopettaja, Irma Mikkonen, KT, yliopettaja, Pirkko.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sairaanhoitajaksi sulautuvasti opiskellen Hämeenlinna ITK-päivät 19. – 20.4.2012 Pirkko Jokinen, TtT, yliopettaja, Irma Mikkonen, KT, yliopettaja, Pirkko."— Esityksen transkriptio:

1 Sairaanhoitajaksi sulautuvasti opiskellen Hämeenlinna ITK-päivät 19. – 20.4.2012 Pirkko Jokinen, TtT, yliopettaja, Irma Mikkonen, KT, yliopettaja, Pirkko Ovaskainen, TtM, projektipäällikkö

2 SaWe – Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa 2010 - 2013 • Projektin tarkoituksena on – vastata terveysalan organisaatioista tulleeseen tarpeeseen muuttaa virkarakenne nykyistä sairaanhoitajapainotteisemmaksi – kehittää koulutusta työelämälähtöisemmäksi, joustavaksi ja uusinta teknologiaa hyödyntäväksi. • Tavoitteena on – Kehittää yhdessä terveysalan työyhteisöjen kanssa koulutusmalli aikuisopiskelijoille – Tiivistää koulutusorganisaation ja harjoitteluorganisaatioiden yhteistyötä – Kehittää malli oppimisen ja työyhteisöjen kehittämisen yhdistämiseksi

3 Projektissa toteutettava SaWe-koulutus Koulutus suunnattiin toisen asteen terveysalan tutkinnon suorittaneille, joilla on työpaikka terveysalan organisaatioissa Tällä hetkellä opiskelijoita on 36, opiskelijat on jaettu 6 - 7 hengen ryhmiin Koulutus kestää 3 kalenterivuotta, tutkinnon laajuus on 210 op Koulutuksessa korostuu verkossa tapahtuva oppiminen, lähipäiviä harjoitteluitten lisäksi on noin 30/vuosi Opetussuunnitelma on teemoitettu

4 Välineet eri tiedon muotojen yhdistämiseen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen: Kirjoittaminen, keskustelut, yhteisöllinen oppiminen, oppimispäiväkirjat, Mentorointi, valmennus, harjoittelun ohjaus, vertaistuki Koulutuksen pedagoginen malli (mukaillenTynjälä 2010, Integratiivisen pedagogiikan malli) Teoreettinen tieto Käytännöllinen tieto Sosiokulttuurinen tieto Itsesäätelytieto Reflektio Muuntaminen Käsitteellistäminen Uuden tiedon ja uusien käytänteiden luominen Autenttisiin työelämän tilanteisiin osallistuminen

5 Blended learning curriculum design Face-to-face and online teaching, coaching and consulting Face-to-face learning Face-to-face learning Face-to-face learning Self-guided learning in groups and individually Self-guided learning in groups and individually Learning in work places, practical training, mentoring Remembering Understanding Applying Analyzing Evaluating Creating Assessment

6 Hankkeeseen liittyvä tutkimus Tiedollisesti, taidollisesti ja eettisesti pätevä sairaanhoitaja Opiskelijan ja oppimisen näkökulma * Oppiminen, tuen saanti, opiskeluinto ja opiskelun aiheuttama stressi SaWe – koulutuksessa (mittari) * Osaamisen kehittyminen (eHOPS) * Eteneminen ammattiuralla * Koulutuksen arviointi/palaute Työelämän näkökulma - Vaikutukset työyhteisössä - Mentorointi työstäoppimisen tukena - Yhteistyö koulun kanssa Koulutuksen ja opetuksen näkökulma - Koulutuksen ”käytännön järjestelyt” - Oppimistehtävien autenttisuus, teoria-käytäntö yhteys - Opettajien kokemuksia toimintatavoista - Yhteistyö

7 Opiskelijoiden näkökulma koulutukseen Parasta koulutuksessa on ollut aikuismainen oppimisympäristö, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun ja opiskelun hyvin toimivassa pienryhmässä

8 Väittämä Täysin eri mieltä Eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Keskiarvo Moodle oppimisympäristönä toimii teknisesti ongelmitta 0 %5,7 %17,1 %20 %45,7 %11,4 %4,4 Minun on helppo työskennellä Moodlessa 2,9 % 8,6 %25,7 %40 %20 %4,6 Google docsin käyttö helpottaa ryhmätyöskentelyä 0 %8,6 %11,4 %22,9 %25,7 %31,4 %4,6 eHOPS on hyvä väline opiskelun seurantaan 0 %11,4 %8,6 %17,1 %37,1 %25,7 %4,6 PLE (= blogi) on hyvä väline harjoittelussa tapahtuvan oppimisen itsearviointiin 5,7 %2,9 %11,4 %20 %22,9 %37,1 %4,6 PLE (= blogi) toimii hyvin opiskelijan, ohjaajan ja opettajan yhteistyön välineenä 2,9 %5,7 %8,6 %28,6 %22,9 %31,4 %4,6 Oppimisympäristö

9 Kysymys Täysin eri mieltä Eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Keski arvo Luokkatilat ovat ryhmällemme sopivat 0 %2,9 %8,6 %22,9 %45,7 %20 %4,7 Etäopiskelun ja lähiopiskelun suhde on tasapainossa 0 %5,7 %20 %28,6 %31,4 %14,3 %4,3 Lähiopetuksessa käsitelty teeman tavoitteiden ja sisällön kannalta merkittäviä asioita 0 %20 %28,6 %22,9 %25,7 %2,9 %3,6 Jako kiinteisiin oppimisen ryhmiin on toimiva ratkaisu 2,9 %0 %8,6 %31,4 %28,6 % 4,7 Käytetyt opetusmenetelm ät tukevat oppimista 0 %8,6 %17,1 %34,3 %31,4 %8,6 %4,1 Opetusjärjestely t tukevat minua suoriutumaan opiskelusta 0 %2,9 %11,4 %37,1 % 11,4 %4,4 4,3 Opetusjärjestelyt Väittämä Täysin eri mieltä Eri mieltä Osittain eri mieltä Osittain samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Keskiarvo Etäopiskelun ja lähiopiskelun suhde on tasapainossa 0 %5,7 %20 %28,6 %31,4 %14,3 %4,3 Lähiopetuksessa käsitelty teeman tavoitteiden ja sisällön kannalta merkittäviä asioita 0 %20 %28,6 %22,9 %25,7 %2,9 % Jako kiinteisiin oppimisen ryhmiin on toimiva ratkaisu 2,9 %0 %8,6 %31,4 %28,6 % 4,7 Käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppimista 0 %8,6 %17,1 %34,3 %31,4 %8,6 %4,1 Opetusjärjestelyt tukevat minua suoriutumaan opiskelusta 0 %2,9 %11,4 %37,1 % 11,4 %4,4 3,6

10 Oma oppiminen

11 Oppimisen sisältö, tavoitteet ja oppimistehtävät

12 Ryhmässä oppiminen

13 Sulautuvan opiskelun etuja • Mahdollisuus opiskella työn ohessa • Aikuismainen oppimisympäristö • Vahvan yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuullisuuden tunteen kehittyminen – Vaikka emme fyysisesti olekaan paljon samassa tilassa, ryhmäämme on kehittynyt oppimisympäristömme ja opiskelutapamme myötä erittäin vahva yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden tunne • Itsetunnon kohoaminen – On ollut hienoa huomata, että voi vielä oppia aivan uusia asioita, vaikka ei olekaan enää nuori

14 Sulautuvan opiskelun varjopuolia • Ajanpuute – On joskus todella vaikeaa löytää aikaa sekä opiskeluun että työhön ja perhe-elämään • Kontaktipäivien vähyys – Lähipäivien vähyys yllätti minut, vaikka tiesinkin sen etukäteen. Haluaisin enemmän perinteistä, vanhanaikaista opetusta.

15 Opettajien näkökulma teknologian käyttöön opetuksessa Arkipäivää, luonnollinen osa opiskelua ja nykypäivän toimintaympäristöä, vaikkakin sillä on nykyisin liian korostunut asema opetuksessa

16 Teknologian rooli opetuksessa Opetuksen avustaja Materiaalipankki, tehtävien palautuspaikka Verkottaja verkottumisen väline, verkkojen rakentaja Opiskelun edistäjä opiskelun suunnittelun helpottaja ja jäsentäjä, opiskelun joustavoittaja, jatkuvuuden ylläpitäjä, prosessin ylläpitäjä Opetuksen ja koulutuksen erilaisten toteuttamistapojen mahdollistaja Oppimisen stimuloija oppimisen innostaja, keskustelun herättäjä, reflektoinnin väline Opettajan työn rikastuttaja uudenlaisten opetusmenetelmien mahdollistaja, osaamisen näkyväksi tekijä, Oppimisen henkilökohtaistaja henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisen mahdollistaja Tien avaaja tekniikan käyttöön työssä

17 Opettajan asenne teknologian opetuskäyttöön Neljä käyttäjätyyppiä: Aktiivinen kokeilija ja käyttäjä Varauksellinen käyttäjä Ambivalentti käyttäjä Skeptinen käyttäjä

18 Teknologian käytön etuja Oppimateriaalin helppo saatavuus Mahdollistaa joustavan oppimisympäristön rakentamisen Uudenlaiset mahdollisuudet toteuttaa koulutusta ja opetusta Resurssien säästö Edistää tietotekniikan haltuunottoa

19 Teknologian käyttöön tuo ongelmia ja haasteita Opettajan teknologian käyttötaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen Tarkoituksenmukaisen ja mielekkään käyttötavan löytäminen Heterogeeniset opiskelijat Resurssit Tietoturvaan liittyvät seikat Opiskelijoiden oppimisen edistäminen ja tukeminen

20 Motoksi kehittämistyössä mukana oleville Kyky ajatella tänään erilailla kuin eilen, erottaa viisaan itsepäisestä (John Steinbeck)

21 www.savonia.fi


Lataa ppt "Sairaanhoitajaksi sulautuvasti opiskellen Hämeenlinna ITK-päivät 19. – 20.4.2012 Pirkko Jokinen, TtT, yliopettaja, Irma Mikkonen, KT, yliopettaja, Pirkko."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google