Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelma
KA2 /Strategiset kumppanuushankkeet (Comenius) Eurooppasali CIMO Poliittinen päätös ohjelmasta ministerineuvosto, EP ja COM, mutta ei vielä virallista päätöstä / asetusta Päätösteksti on yleisellä tasolla - yksityiskohdat ja toimeenpanon valmistelu vielä työn alla

2 Erasmus+ -ohjelman rakenne
Ohjelmat ( ) Yhdeksi kokonaisuudeksi Erasmus+ (2014–2020) Yleissivistävä, ammatillinen, korkea-aste, aikuiskoulutus ja nuoriso KA 1 Liikkuvuus KA 3 Politiikan uudistamisen tuki KA 2 Yhteistyö- hankkeet Specific activities: Jean Monnet Urheilu International higher education Programmes Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink Bilateral Programmes Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius (eTwinning) Lifelong Learning Programme Jatkuvuus Youth in Action Programme Koulutus ja kulttuuri

3 Erasmus+ uudistuksen tavoitteet
Selkiintynyt rakenne Suurempi vaikuttavuus organisaatioihin, järjestelmiin ja yksilöihin: Keskitytään tuloksiin ja tuloksista tiedottamiseen Linkki ohjelman ja koulutuspoliittisten tavoitteiden välille Eurooppa 2020, Koulutus 2020 Eurooppalainen lisäarvo Koulut hakevat (ei yksilöt), PIC-tunnus ! laatu ja tunnustaminen monialainen, useaa kohderyhmää koskeva yhteistyö tulokset laajaan.käyttöön

4 Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot (Key Actions eli KA eli avaintoimi)
KA1 Liikkuvuus (väh. 63 % budjetista) (Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus) KA2 Yhteistyöhankkeet (väh. 28 %) (Innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö) KA3 Support for Policy Reform (4,2 %) (Politiikan uudistamisen tuki) 4,2% Väh. 28% Väh. 63%

5 Muutoksia edeltäneeseen ohjelmaan
1) Comenius-apulaisopettajaharjoittelu siirtyy osaksi korkea-asteen liikkuvuutta opiskelijat hakevat Erasmus+ -tukea omasta korkeakoulustaan Pohjoismaiden yhteinen tietokanta, johon koulut voivat ilmoittaa tietonsa 2) Opintovierailut yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen asiantuntijoille päättyy Rehtorit voivat osallistua esim. KA1 –liikkuvuus ja KA2 –hankkeet 3) KA2 –kontaktiseminaarit alkavat syksyllä 2014 - valmistelevan vierailun apurahoja mahd. myös syksyllä 2014 (kansallinen rahoitus, valmistelevat vierailut eivät ole mahdollisia Erasmus+ -ohjelmarahoituksen kautta) 4) Täysin sähköinen hakulomake, vaatii PIC –tunnuksen

6 Erasmus+ -ohjelmamaat (ja kumppanimaat, jotka eivät ole mukana yleissivistävän koulutuksen hankkeissa) Ohjelmamaat: EU:n jäsenmaat (28) Liechtenstein, Norja, Islanti, Turkki, Makedonia Kumppanimaat: Maat, joiden osallistuminen rahoitetaan ulkosuhderahoitus-instrumenteista n. 150 maata Ehdokasmaat: Turkki, Islanti, Makedonia  joilla kansallinen toimisto Kumppanimaat: Maat, joiden osallistuminen kapasiteetinvahvistamishankkeisiin ja liikkuvuuteen rahoitetaan ulkosuhderahoitusinstrumenteista IPA, ENP, DCI ja EDF Teollistuneiden maiden osallistuminen liikkuvuuteen rahoitetaan PI-instrumentista Mahdollisia yhteistutkintohakuja yhteisrahoituksella. Instrument for Pre-Accession Assistance Candidate and potential candidate countries the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Montenegro and Turkey Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia as well as Kosovo under UNSCR 1244/99 European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENI) Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, Morocco, the Palestinian Authority, Russia?, Syria, Tunisia and Ukraine European Development Fund (EDF) African, Caribbean and Pacific (ACP) countries and the overseas territories of EU Member States Development Co-operation Instrument (DCI) Latin America, Asia and Central Asia, and the Gulf region and South Africa. Partnership Instrument (korvaa 2013 päättyvän ICI ja ICI+(jolla BRICS mukaan) Industrialized Countries

7 Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Osallistuvat organisaatiot
Kaikki yleissivistävän koulutuksen parissa toimivat organisaatiot voivat osallistua Koulut: päiväkodit, esikoulut, peruskoulut, lukiot, erityiskoulut, taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja osin toisen asteen ammatilliset oppilaitokset - yleissivistävät aineet Lisäksi eräisiin hanketyyppeihin Yleissivistävän koulutuksen paikallis- ja aluehallinto: kunnat, koulutuskuntayhtymät, alue hallintovirastot (AVI ), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) Yleissivistävän koulutuksen alan muut toimijat

8 KA2 Yleissivistävän koulutuksen innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävä yhteistyö Strategiset kumppanuushankkeet

9 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Eurooppalaista (koulujen välistä) yhteistyötä, yhteinen teema Kumppanuushanke voi olla pienempi, muutaman oppilaitoksen/ohjelmamaan välinen yhteistyöhanke tai tavoitteiltaan suurempi koulutuksen kehittämishanke tai jotain näiden väliltä Toimintatavoissa ja tukimuodoissa aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja ja joustavuutta Jatkaa: Comenius koulujen yhteistyöhankkeet, oppilasliikkuvuushankkeet (IPM), Regio-hankkeet sekä keskitetyt hankkeet 2/2014

10 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Hankkeiden tavoitteet, toiminta ja vaikutukset kohdistuvat yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen Hanke voi olla sektorikohtainen, eli selkeästi yleissivistävän koulutuksen hanke, jonka kaikki osallistuvat organisaatiot työskentelevät yleissivistävän koulutuksen alalla. Hanke voi myös olla useaa alaa koskeva (cross-sectoral), jossa osallistuvat organisaatiot tulevat eri sektoreilta (esim. yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja nuoriso) Eri alojen välisissä hankkeissa tuki haetaan hankkeen teeman mukaisesta ohjelmasta

11 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Hankkeiden tavoitteena on pitkäkestoiset tulokset, vaikuttavuus ja eurooppalainen lisäarvo järjestelmä- , oppilaitos- ja yksilötasolla, esim. Nostaa opetuksen ja oppimisen laatua Edistää innovaatioiden tuottamista Kasvattaa ammatillista osaamista ja opettajuutta Kehittää yhteistyötä, verkostointia, vertaisoppimista Lisää synergiaetuja koulujen /koulutusalojen välillä Kasvattaa tietotaitoa (oppilaat, henkilöstö ja organisaatiot) Keskeisimmät Koulutus 2020 teemat yleissivistävälle koulutukselle: varhaiskasvatus, koulupudokkuuden vähentäminen, varhaiskasvatus, perustaidot (lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet)

12 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
EU prioriteetit yleissivistävälle koulutukselle (hakulomakkeen vaihtoehdot) Developing high quality and accessible Early Childhood Education and Care services Varhaiskasvatus Improving the attainment of young people with low basic skills Perustaidot (matematiikka, luonnontieteet, lukutaito…) Improving the attainment of young people, particularly those at risk of early school leaving Koulupudokkuuden ehkäisy Revising and strengthening the profesional profile of the teaching professions Opettajuus 1/2014

13 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Kumppanuushanke Joustava tarve- ja tavoitelähtöinen Prosessiorientoitunut Tuoteorientoitunut – lopputuotteet ovat muiden hyödynnettävissä tuottaa, toteuttaa ja siirtää uusia ja konkreettisia tuloksia niin organisaatio-, paikallis- kuin aluetasolle Yhteys kunnan ja koulun strategioihin Tuloksia levitetään ja hyödynnetään tehokkaasti Jatkuvuutta rahoituskauden päätyttyä Tavoitteet ja toiminnot määrittelevät hankkeen laajuuden ja ne ovat aina suhteessa lähtökohtiin (samoin sen arviointi vrt. 3 koulua vs alueellinen yhteistyö) Joustavia, tarve- ja tavoitelähtöisiä projekteja, jotka voivat olla joko pelkästään korkeakoulutukseen keskittyviä tai eri koulutussektorien välisiä (koulutus, myös harjoittelu ja koulun ulkopuolista nuorison toimintaa tukeva, lisäksi hankkeissa voi olla muita relevantteja sidosryhmiä mukana) . Hankkeiden tarkoitus on innovatiivisten ja konkreettisten tulosten tuottaminen liittyen opetukseen, harjoitteluun, oppimiseen, korkeakoulutuksen uudistamisprosesseihin sekä sosiaalisiin innovaatioihin Hankkeeseen valitut toiminnot vaikuttavat suoraan projektiin laajuuteen ja kokoon: toiminnossa halutaan tarjota mahdollisuus sekä pienille aloitteleville hankkeille että suurille kunnianhimoisille projekteille Strategisia kumppanuushankkeita hallinnoidaan kansallisista toimistoista käsin -> tällä halutaan varmistaa kansallisen kontekstin huomioonotto sekä mahdollisimman suuri hankkeiden vaikuttavuus Korkeakoulutuksen Hankkeilla on tiivis yhteys paitsi korkeakoulun omaan strategiaan, niin myös Euroopan unionin korkeakoulutuksen modernisaatioagendaan hankkeet linkittyvät korkeakoulutuksen Modernisaatioagendan tavoitteisiin  kannattaa tutustua: Toiminnon pitäisi johtaa innovatiivisten käytänteiden siirtämiseen, tuottamiseen ja täytäntöönpanoon niin organisaatio- paikallisella kuin alueellisellakin tasolla. • (), johon kannattaa tutustua hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tavoitteet mm.: Koulutuksen laatu, opetusmenetelmät Työelämärelevanssi, valmistuneiden työllistyminen Henkilöstön ammatillinen kehittyminen Monialaisuus ja eri tyyppisten organisaatioiden ja yritysten osallistuminen toivottavaa Tavoitteet ja mahdollisuudet Innovaatioita ja konkreettisia tuloksia • Hankkeissa tavoitellaan innovatiivisia ja konkreettisia tuloksia täytäntöönpantaviksi paitsi korkeakouluissa niin alueellisesti kuin laajemminkin • Tavoitellaan esim. sektorit ylittävällä yhteistyöllä uusia, innovatiivisia käytänteitä, jotka edistävät korkeakoulutuksen laatua ja uudistumista • Edistetään monialaisuutta ja osallistetaan erityyppisiä organisaatioita • Hankkeiden tuloksilla on jatkuvuutta, niiden puitteissa tehdään pitkäkestoista strategista yhteistyötä Korkeakoulutuksen työelämärelevanssin parantamista • Hankkeissa vahvistetaan koulutuksen laatua ja työelämärelevanssia, edistetään valmistuneiden työllistymistä sekä henkilöstön ammatillista kehittymistä • Edistetään (mm. ICT -opetusmenetelmien avulla) opiskelijoiden yleisiä taitoja (transversal competences), yrittäjyysasennetta sekä luovaa ajattelua • Lisätään korkeakoulujen yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa oman alueen kehittämiseksi Opintojen läpäisyn parantamista ja sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista • Hankkeissa helpotetaan aliedustettuina olevien ryhmien sekä erilaisten oppijoiden pääsyä korkeakoulutukseen • Kehitetään joustavia järjestelyjä, jotta opiskelijoiden erityistarpeet voidaan ottaa huomioon • Kehitetään toimintalinjoja, joilla lisätään korkea-asteen opinnon loppuun saattavien määrää • Edistetään eri koulutussektoreiden välisiä siirtymisiä Laadun parantamista liikkuvuuden avulla • Hankkeissa kehitetään innovatiivisia strategioita oppijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi • Kehitetään vaihtoehtoisia opiskelumuotoja: etäopiskelu, osa-aikainen opiskelu, moduulipohjainen opiskelu • Lisätään virtuaalista liikkuvuutta Hankkeet voivat olla myös eri koulutusasteiden välisiä! Pieniä ja isoja hankkeita Vert. nykyisen Erasmus-ohjelman keskitetyt hankkeet Strategisuus: ei strategisia partneriuksia, vaan esim. Korkeakoulun oman painoalaa ja profiloitumista tukevia hankkeita

14 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Hankkeessa on oltava väh. 3 organisaatiota 3 ohjelmamaasta Mutta - koulujen väliset hankkeet; väh. 2 koulua 2 ohjelmamaasta - alueelliset kouluviranomaisten hankkeet; väh. 2 organisaatiota ohjelmamaasta, joista myös väh. 1 koulu ja 1 muu teemaan sopiva org. Enintään 10 organisaatiota voi saada tukea Kesto on 2 tai 3 vuotta Hankkeen koordinaattori hakee sähköisellä lomakkeella Hakuaika päättyy (keskipäivällä) Laatuarviointi hankkeen koordinaattorimaassa Koko hanke hyväksytään/hylätään Hanke, jossa vain kouluja, hallinnoidaan kansallisesti (CIMO): Yleissivistävä koulutus: CIMO tekee rahoitussopimuksen ja maksaa tuen koulujen välisissä hankkeissa suomalaisille kouluille.

15 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Esimerkki 1: 2v hanke FI, DE, IT, TR, SE Hankekokouksia yht. 4, osallistujia per kokous 10 Rehtorin/opettajien jobshadow 3 kpl, 2 tapaamista (5pv pitkiä), jossa oppilaita 20/tapaaminen, oppilastapaamisten opettajat 2/koulu Pitkäkestoinen opettajaliikkuvuus 2,5kk / 1 opettaja Esimerkki 2: 3v hanke FI, ES, EE Hankekokouksia yht. 7 Oppilasliikkuvuusjaksot 21 kpl (6 FI-ES, 2 FI-EE, 6 ES-FI, 2 ES- EE, 2 EE-FI, 3 EE-ES)

16 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Yksikkökustannukset Koulujen kumppanuushanke Alueellinen Sektoreiden välinen kumppanuushanke (teema yleissivistävä) Hallinto (Project management and implementation) koordinaattori: 500 €/kk partneri: 250 €/kk max €/kk Hankekokoukset (Transnational project meetings) km = 575 €/hlö 2000< = 760 €/hlö max €/v Tulosten työstäminen (Intellectual Output) vain jos hanke tekee esim. kursseja tai menetelmiä Vain erityistapauksissa, mikäli peruste on, niin tukisummat ovat samat kuin viereisissä soluissa johto = 280 €/pv suunnittelu= 214 €/pv tekninen = 162 €/pv hallinto = 131 €/pv tuki pitää perustella Tapahtumat (Multiplier events) vain jos hanke saa tukea tulosten työstämiseen 100 €/paikallinen osallistuja €/toisen maan osallistuja max € Muut erityiset kulut esim. alihankinta 75% kelpoisista kuluista (alihankinta, laitteet) max € Erityistarpeet 100% kelpoisista todellisista lisäkuluista 2/2014

17 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Muut hankeliikkuvuudet Matkat Oleskelutuki Kielivalmennus Opettaminen tai kouluttautuminen ulkomailla (2-12 kk) (Teaching or training assignments) km =275€/hlö <2000 km = 360 €/hlö kohdemaan mukaan 60 pv=53-84€/pv/hlö 61pv-12kk=38-60€/pv/hlö 150 €/hlö Opettajien koulutus tai opetusjakso ulkomailla (2 pv -2 kk) (Joint staff training events) 2-14 pv=100€/pv/hlö 15-60 pv=70€/pv/hlö - Oppilasvaihto (min ikä 14 v) (2-12 kk) (Mobility of pupils) 60-145€/kk/hlö Oppilasryhmävaihdot (5 pv -2 kk) (Activities for learners) 5 -14 pv=55€/pv/hlö 15-60 pv=40€/pv/hlö 2/2014

18 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Tärkeää tulevaisuudessa: Edellyttää entistä tarkempaa ja monitasoisempaa suunnittelua Hankeideoiden liittyminen organisaation ja koulutuksen järjestäjän kehittämistavoitteisiin ja kv-strategioihin Tulokset avoimesti muidenkin saatavilla Levitys – apuna yhteinen tietokanta Hankkeiden kustannus-hyöty –suhde: suurta tukea haettaessa tavoitteet kunnianhimoisia ja yleissivistävää koulutusta laajasti hyödyntävät Ei kansallisia prioriteetteja

19 KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Yhteenveto: Hakuaika päättyy klo 12 (klo 13 suomen aikaa) Kumppanuudella yksi yhteinen, yhteistyössä kirjoitettu hakemus, jonka koordinaattori ”lähettää” <SUBMIT> Koordinaattori: Declaration of honour (Partnerit: mandaatti), vastaa allekirjoituksia Hankkeen elinkaari /timeline Muista tallentaa / tulostaa itsellesi versio hakemuksesta 1/2014

20 Selkeä hankeidea ja aikaa suunnitteluun
Hakulomakkeen täyttö/ tietojen täyttäminen lomakkeeseen tekniikkaa: sisältö vaatii suunnittelua Hankesuunnittelu yhteistyötä, ymmärrä mitä kirjoitat

21 Arviointikriteerit (KA2 Yleissivistävä koulutus/kumppanuushankkeet s
Arviointikriteerit (KA2 Yleissivistävä koulutus/kumppanuushankkeet s ) max 100p., vähintään 60p. Relevance (30 p. min 15p.) Quality of the project design and implementation (20 p. min 10p.) Quality of the project team and the cooperation arrangements (20 p. min 10p.) Impact and dissemination (30 p. min 15p.)

22 Relevanssi / Merkitys (30 p.)
Soveltuu yleissivistävän koulutuksen kumppanuushankkeeksi EU:n koulutuspolitiikan mukainen: transversaalit tavoitteet JA/TAI koulupudokkuus, perustaidot (basic skills), varhaiskasvatus, opettajuus (henkilöstön osaaminen) Perustuu selkeästi tarpeeseen Hankkeen tavoitteet määritelty selkeästi, realistisesti, tavoitteet relevantteja osallistuville organisaatioille Innovatiiviinen ja/tai täydentää organisaation toimintaa Eurooppalainen lisäarvo

23 Hankesuunnitelma ja toteutuksen laatu (20 p
Hankesuunnitelma ja toteutuksen laatu (20 p.) Quality of the project design and implementation Realistinen työsuunnitelma ja aikataulu (koko hankkeen elinkaaren suunniteltu) Selkeät realistiset tavoitteet suhteessa toimintaan Hankkeen toiminnan laadun arviointi Budjetti realistinen ja kustannukset suhteessa saavutettaviin vaikutuksiin (vastinetta rahalle/kustannustehokkuus) Jos teaching learning activities: tarkoituksenmukainen osa hanketta, toteutus suunnitelmallinen Opitun tunnustaminen/osallistumisen huomiointi

24 Hankeryhmän laatu ja käytännön järjestelyt 20 p.
Quality of the project team and the cooperation arrangements Asiantunteva ja soveltuva, toisiaan täydentävä partneriryhmä Työnjako, vastuut ja tehtävät ja sitoutuminen niihin: kumppaneiden roolit ja tehtävät esitetty selkeästi Uudet toimijat Viestinnän ja kommunikoinnin järjestelyt, myös hankeryhmän ulkopuolelle ja sidosryhmiin päin (yleissivistävä koulutus: eTwinnigin käyttö)

25 Vaikuttavuus ja levitys 30 p.
Miten hankkeen tuloksia arvioidaan Vaikutukset osallistuvissa organisaatioissa hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen (mitä saadaan aikaan?) Vaikuttavuus myös partneriryhmän ulkopuolisiin organisaatioihin, paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, EU-tasolla (muihin maihin) Levityssuunnitelman laatu Käyttöönotto, jatkuvuus, valmius jatkaa kehittämis- ja ylläpitotyötä hankerahoituksen päätyttyä

26 Kaikki olennainen ideoinnissa alusta asti mukaan
Tausta ja tarve Miksi tehdään? Mitä tehty aikaisemmin? Lisäarvo Mitä uutta? Kohderyhmä Kenelle? Tulokset ja vaikutus Mitä syntyy, mikä hyöty? Kansainvälisyys Partnerimaiden tilanne ja tarve? Partneriryhmä Mitkä partnerit mukana? Osaaminen? Roolit? Työsuunnitelma Mitä tehdään ja miten? Missä järjestyksessä? Resurssit Mitä maksaa? Miten paljon aikaa?

27 Hyvä hakemus on Koherentti (ongelmat, ratkaisut, kohderyhmät, budjetti, kohde, resurssit, kyky – kaikki vastaa toisiaan) Yksinkertainen (tavoite, lähestymistapa) Tietoon perustuva (tarveanalyysi) Selkeä (identifioi ehdotuksen tarpeen, ratkaisut ja tuotoksen) Huolellisesti suunniteltu (mitä tehdään? milloin? kuinka kauan? millä resursseilla?) Täsmällinen (ei pidä mitään tietoa itsestäänselvyytenä, se mikä ei ole hakemuksessa ei voida ottaa huomioon Rajattu (selkeä aihe; vaikka voi olla moninainen)

28 Hylkäysperusteita Hakemuksen perustelut ovat niukat ja yleiset → enemmän konkretiaa! Hyötyjä on tarkasteltu suppeasti, vain yhdestä näkökulmasta → perustelut tulee laatia kattavasti ja eri näkökulmat (organisaatio, opetushenkilökunta) huomioiden Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu → pisteitä saa vain siitä, mikä on kirjoitettu hakemukseen Joskus hakemuksesta löytyy hyviä aineksia, mutta palaset eivät loksahda yhteen → hakemuksen perusteluista rakennettava kokonaisuus, joka aukeaa hakemuksen ulkopuoliselle arvioitsijalle Kelpoisuussyyt: hakemus tulee myöhässä, siitä puuttuu osia jne.

29 Erasmus+ lukuina Kokonaisbudjetti 14,7 Mrd € vuosille % kasvu verrattuna nykyisiin koulutusohjelmiin Koulutuksen osuus budjetista 77,5 %  josta korkeakoulutuksen osuus 43 % (4,8 Mrd €) Globaalin osion rahoitus vielä neuvoteltavana Tavoitteena kaikkiaan 4 miljoonaa liikkujaa ohjelmakauden aikana 2014 Erasmus+ budjetti yleissivistävälle koulutukselle Suomessa alustavasti noin €, josta KA € + kansallinen raha (n €) KA € Kokonaisbudjetti 14,5 Mrd euroa + 40 % kasvu verrattuna nykyisiin koulutusohjelmiin (ainakin LLP ja Erasmus Mundus) Koulutuksen osuus budjetista 77,5 %, josta korkeakoulutuksen osuus 43 % Budjetin jakauma maittain vielä auki Globaalin osion rahoitus vielä neuvoteltavana Tavoitteena kaikkiaan 4 miljoonaa liikkujaa ohjelmakauden aikana - Rahoituksen kasvu, vaikka koko EU-budjetti pienentynyt -> ohjelmien merkitys ja erityisesti koulutuksen painoarvo Globaali osio / ulkosuhderahoitus -> toiminnot käynnistyvät viiveellä, kenties vasta 2015? Tarkennus: yhteisohjelmien haku käynnistyy heti, mutta liikkuvuus vasta 2015

30 Erasmus+ -ohjelma CIMOn verkkopalvelun Erasmus+ -ohjelman sivut: Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman sivut: Ohjelmaopas: plus-programme-guide_en.pdf Hakulomakkeet: Ehdotuspyyntö (hakuajat): content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_ ENG

31 Kiitos! Erasmus+ (CIMOn sivut):
CIMOn Yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen yksikkö p Kalvot: (linkki) Erasmus+ (komission sivut): Erasmus+ (CIMOn sivut):


Lataa ppt "Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google