Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ"— Esityksen transkriptio:

1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ 20.3.2014

2 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN

3 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

4 KOKOUKSEN KULKU Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron. Kokousalue on tämän sali. Osakkeenomistajaa tai hänen edustajaansa, joka kokouksen aikana poistuu kokousalueelta, pyydetään ilmoittamaan poistumisestaan ja palauttamaan äänestyslippunsa kokoussalin ovella oleville yhtiökokousvirkailijoille, jotta ääniluetteloon voidaan tehdä tarpeelliset muutokset.

5 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joiden tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa tarkastaa pöytäkirja. Ehdotetaan, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

6 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella, yhtiön internet sivujen kautta sekä Helsingin Sanomissa Yhtiöjärjestys 10 §: ”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

7 5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

8 6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

9 2012 käänteentekevä vuosi; 2013 investoinnit kasvuun jatkuivat
2011 Myynti KEUR 13 343 11 920 8 059 Liikevoitto/-tappio 172 1 083 -2 036 % Liikevoitosta % 1,3 9,1 -25,3 Netto tulos ennen veroja 155 1 130 -2 173 Henkilöstö (vuoden lopussa) 99 70 52 Myynnin kasvu FY %; FY %,alle odotusten 2012 hyvä kannattavuus (9%); alle odotusten (1%) Investoinnit kasvuun jatkuivat; henkilöstömäärän kasvu %; % Myynti / alue M€

10 Vahva tase mahdollistaa kasvun
Positiivinen liiketoiminnan kassavirta, vahva kassa Voitollinen tulos ja hybridilaina vahvistanut tasetta 2013 2012 2011 Tase KEUR 13 472 12 509 6 357 Rahavarat 5 832 6 614 2 415 Operatiivinen kassavirta 355 1 349 -840 Rahavarojen muutos -782 4 199 919 Oman pääoman tuotto % 2 31 -110 Omavaraisuusaste 77 70 36 Nettovelkaantuminen -80 -105 -230 Tulos per osake EUR -0,00 0,04 -0,07 Pääoma per osake 0,24 0,20 0,03

11 Mitä yhtiö tekee? Yhtiö myy tietoturvaohjelmistoja, keskittyen erityisesti suurten yritysten tietoturvaan Yli puolet maailman kymmenestä suurimmasta yhtiöstä asiakkaina Yli puolet Yhdysvaltain kymmenestä suurimmasta pankista asiakkaina Noin 90% myynnistä vientiin

12 Keskeisiä tapahtumia 2014 Yhtiön kasvu jatkui vaikeista ajoista huolimatta (vaikkakin alunperin toivottiin vielä vahvempaa kasvua) Vuosi oli voitollinen ja operatiivinen kassavirta positiivinen Yhtiö julkisti useita merkittäviä kauppoja finanssilaitosten ja muiden asiakkaiden kanssa

13 Strategia SSH-brändi, vahva teknologia, asiakassuhteet, SSH- protokollan laaja käyttö Keihäänkärkituotteet uusasiakkaille (tietojärjestelmiin pääsyn kontrollointi ja valvonta) Kustannussäästöjen tuominen asiakkaille tietoturvan lisäksi

14 Tulevaisuus Yhtiö on avainasemassa isoilla avautuvilla kasvumarkkinoilla ja hakee kasvua Yhtiö hyödyntää aktiivisesti patenttiportfoliotaan Yhtiö pyrkii hyödyntämään geopoliittista tilannetta neutraalina ja luotettavana tietoturvan toimittajana Ennustamme merkittävää liikevaihdon kasvua ja voitollista tulosta koko vuodelle

15 7. TILINPÄÄTÖSTEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN
Lausunto konsernitilinpäätöksestä ”Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.” Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ”Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.”

16 8. TILINPÄÄTÖSTEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto kirjataan voitto- ja tappiotilille.

17 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

18 10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä. Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 57,6 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3).

19 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Tatu Ylönen on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan euron vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle euron vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

20 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Tatu Ylönen on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin: Tatu Ylönen Päivi Hautamäki (riippumaton) Timo Syrjänen (uusi jäsen, riippumaton)

21 Timo Syrjälä Current Main Duty:
Maijos Oy, Chairman of the Board, 1987- Previous Positions of Trust: Stonesoft Oyj, Member of the Board, Orbis Oy, Orbis Systems Oy, Member of the Board, Efore Oyj, Member of the Board, 2000 – 2011 Previous Working Experience: Head Asset Management Oy, Partner, Aros Securities Oy, Securities Analyst, 1997 – 2000 ABB Treasury Center Finland Oy and ABB Treasury Center Sweden Ab, Head of Management Consulting, Kouri Capital Oy, Director, 1987 – 1990 Bensow Oy, Head of International Sales, 1985 – 87 Oy Lohja Ab, Marketing Manager, 1983 – 1985 Education: Helsinki School of Economics and Business Admin., M.Sc., International Business, 1977 – 1985 Ownership of SSH Communications Security Corp.: Timo Syrjälä owns directly and indirectly in total approximately 5.00 % of the company’s voting rights. Timo Syrjälä is regarded as being independent of the company and its significant shareholders.

22 13. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

23 14. TILINTARKASTAJAN VALINTA
Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Kirsi Jantusen toimivan edelleen päävastuullisena tilintarkastajana.

24 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

25 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA
Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään asti.

26 17. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään asti.

27 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

28 Kiitos!


Lataa ppt "VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google