Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintaympäristön muutoksen vaikutus opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöön Savitaipaleen koulurakentamishankkeessa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintaympäristön muutoksen vaikutus opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöön Savitaipaleen koulurakentamishankkeessa."— Esityksen transkriptio:

1 Toimintaympäristön muutoksen vaikutus opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöön Savitaipaleen koulurakentamishankkeessa

2 Johdanto • Savitaipaleelle rakennettiin 2010-2012 uusi koulukeskus kahdessa vaiheessa. • Koulukeskuksen tieto- ja viestintätekninen toimintaympäristö suunniteltiin Kanditutkielman avulla löydettyjen hyvän TVT-toimintaympäristön ominaisuuksien pohjalta. • Opettajien toiveet huomioitiin kirjallisen kyselyn avulla. • Tässä tutkimuksessa otetaan selvää hankkeen vaikutuksista opettajien TVT:n käyttöön

3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys • Koulurakentamishankkeita • Koulujen tieto- ja viestintätekniset hankkeet • Suomalaisten koulujen tieto- ja viestintätekninen varustelu • Tieto- ja viestintätekniikan käyttö suomen kouluissa

4 Savitaipaleen koulurakentamishanke • Ennen hanketta Savitaipaleen kirkonkylässä toimiva 1.-9. luokkien perusopetus on yhdistetty hallinnollisesti, mutta toimii fyysisesti kolmessa eri paikassa. Lukio toimi omana yksikkönään. • Hankkeen myötä kaikki opetus sijoitettiin uuteen koulukeskukseen.

5 Savitaipaleen koulurakentamishanke Savitaipaleen uuden koulukeskuksen oppilas- ja henkilökuntamäärät hankesuunnitelmassa2009.

6 Savitaipaleen koulurakentamishanke • Kandityön kautta löydetyt hyvän TVT- toimintaympäristön ominaisuudet tavoitteena. • Toiminnalliset ominaisuudet perusluokassa ja erikoisluokissa • Ei-toiminnalliset ominaisuudet: saatavuus, tekninen tuki, tietoturva, kaapelointi, tiedon varmentaminen ja järjestelmän ylläpidettävyys.

7

8

9 Tutkimusasetelma • Tutkimuksen tavoitteena on arvioida muutosta opettajien tieto- ja viestintätekniikan käytössä toimintaympäristön muututtua Savitaipaleen koulurakentamishankkeen seurauksena. • Tavoitteena koulurakentamishankkeessa oli lisätä ja monipuolistaa opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöä luomalla helppokäyttöinen ja luotettava tieto- ja viestintätekninen toimintaympäristö uuteen koulukeskukseen.

10 Tutkimusongelmat • Miten Savitaipaleen koulurakentamishanke onnistui yleisellä tasolla ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ympäristön osalta? • Onnistumiset? • Haasteet?

11 Tutkimusongelmat • Muuttuiko opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttö toimintaympäristön muututtua Savitaipaleen koulurakentamishankkeen seurauksena? • Mitä ympäristön ominaisuuksia käytetään? • Millä tavoin käyttö muuttui?

12 Tutkimusmenetelmät • Koulurakennushankkeen vastuuhenkilöiden haastattelut • Kirjallinen kysely opettajille • Osallistuva havainnointi

13 Tutkimuksen tulokset • Haastattelujen tulokset • Opettajien kirjallisen kyselyn tulokset • Osallistuvan havainnoinnin tulokset • Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu

14 Haastattelujen tulokset • Peruskoulun rehtori: suurin vahvuus on, että meillä Savitaipaleella kaikki lapset ja nuoret ovat samassa koulussa. Hyvä ratkaisu on rehtorin mielestä se, että kaikissa luokissa on yhteneväiset laitteet, jotka toimivat pääsääntöisesti hyvin. Haasteellista on, että kuinka opettajien osaamista saadaan lisättyä ja erityisesti, että mistä löydetään aika TVT- taitojen opettelemiselle.

15 Haastattelujen tulokset • Lukion rehtori: Suurin onnistuminen lukion rehtorin mielestä Savitaipaleen koulurakentamishankkeessa oli, että lopulta päädyttiin rakentamaan lähes kokonaan uusi koulukeskus. Rehtori nostaa suurimmaksi onnistumiseksi, että kaikissa luokissa on samanlainen laitteisto. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden laiminlyönnit ja varsinkin niiden korjausten viivästyminen aiheuttivat monenlaista hankaluutta rakennushankkeessa.

16 Opettajien kyselyn tulokset • kaikki opettajat ovat ottaneet käyttöönsä dokumenttikameran piirtoheittimen tilalle. • Lähes kaikki opettajat käyttävät myös tietokonetta ja dataprojektoria oppimateriaalin näyttämiseen oppilaille. • Musiikkia kertoo soittaneensa runsas kaksi kolmasosaa opettajista.

17 Opettajien kyselyn tulokset • Hieman alle kolmannes käyttää interaktiivista karttakeppiä/kynää. • Tiedostoja muille opettajille tai oppilaille koulun palvelimen kautta jakaa samoin noin kolmannes opettajista. • Opettajat työskentelevät koulussa luokan kiinteällä tietokoneella. • Mahdollisuutta tallentaa dokumenttikameran kuvaa sähköiseen muotoon kertoo käyttäneensä ainoastaan kaksi opettajaa.

18 Opettajien kyselyn tulokset • Eniten käytetty palvelu oli Wilma, jota kertoivat käyttävänsä kaikki opettajat. • Lähes kaikki opettajat käyttävät työssään sähköpostia ja tekstinkäsittelyohjelmaa. • Wikipediaa ja Youtubea käyttää opettajista useampi kuin kaksi kolmesta.

19 Opettajien kyselyn tulokset • Kustantajien oppimateriaaleja opetuksessaan hyödyntää hieman yli puolet ja esitysgrafiikkaa melkein puolet opettajista. • Taulukkolaskentaohjelmaa käyttää kolmannes opettajista. • Vähemmän käytettyjä palveluita olivat kuvankäsittelyohjelma, Facebook, Dropbox ja Google Docs.

20 Opettajien kyselyn tulokset • Hieman yli puolet opettajista käyttää välineitä työssään hyvin usein eli joka päivä monella oppitunnilla. • Melko usein eli useita kertoja viikossa TVT- välineitä käyttää runsas kolmannes opettajista. • kymmenesosa vastasi käyttävänsä välineitä harvoin eli enintään muutaman kerran kuukaudessa. • Vastausvaihtoehtoja harvoin ja en koskaan ei valinnut kukaan opettajista.

21 Opettajien kyselyn tulokset • TVT- välineiden käytön kertoi lisääntyneen selvästi tasan puolet opettajista. • Yhtä vaille loput opettajista kertoi TVT:n käytön lisääntyneen hieman. • Yhden opettajan kohdalla käyttö pysyi ennallaan. • Kukaan opettajista ei vastannut käytön vähentyneen.

22 Opettajien kyselyn tulokset • Suurin lisäys on tapahtunut tietokone-dataprojektori yhdistelmän käytössä oppimateriaalin näyttämiseen oppilaille. Lähes kaksi kolmesta opettajasta kertoo käytön lisääntyneen selvästi ja vielä kuudesosa lisääntyneen hieman. • Merkittävä lisäys on tapahtunut myös dokumenttikameran käytössä. Yli puolella vastanneista käyttö on lisääntynyt selvästi ja kuudesosalla hieman.

23 Opettajien kyselyn tulokset • Videomateriaalia näytetään oppilaille myös selvästi aikaisempaa enemmän. Yli kolmasosa vastasi videomateriaalin käytön lisääntyneen selvästi ja tasan toinen kolmannes lisääntyneen hieman. • Musiikkia oppilaille kertoo soittavansa selvästi aikaisempaa enemmän kolmannes opettajista ja hieman enemmän kuudesosa.

24 Opettajien kyselyn tulokset • Perusluokan TVT-ominaisuuksia, joita opettajat eivät vielä laajemmassa mittakaavassa ole ottaneet käyttöön ovat materiaalin tallentaminen sähköiseen muotoon dokumenttikameran avulla, interaktiivinen karttakeppi sekä tiedostojen jakaminen koulun palvelimen kautta. Näitä ominaisuuksia käyttää alle kolmannes opettajista.

25 Opettajien kyselyn tulokset • Eniten on lisääntynyt Wilman käyttö. Opettajista yli puolet kertoi Wilman käytön lisääntyneen selvästi ja kolmasosa hieman. • Seuraavaksi eniten lisäystä on tapahtunut Youtuben käytössä. Puolet opettajista kertoo käytön lisääntyneen vähintään hieman. • Selkeää lisäystä on tapahtunut myös sähköpostin, Wikipedian ja kustantajien verkko-oppimateriaalien käytössä. Kolmasosa opettajista kertoo käytön lisääntyneen vähintään hieman.

26 Opettajien kyselyn tulokset • Esitysgrafiikkaohjelman käyttö on lisääntynyt reilulla viidenneksellä opettajista. • Selkeä vähentyminen on näkyvissä ainoastaan sähköpostin kohdalla, jonka käytön kertoo vähentyneen viidennes opettajista. • Muiden palvelujen kohdalla muutokset eivät ole olleet merkittäviä.

27 Opettajien kyselyn tulokset Avoimessa kysymyksissä opettajilla oli halutessaan mahdollisuus kirjoittaa Savitaipaleen koulukeskuksen TVT-ympäristön onnistuneista ratkaisuista ja toisaalta haasteista. 25/30 vastasi. • Yleisimmin esiintynyt hyvä ominaisuus oli toimintavarmuus, joka oli mainittu kymmenen opettajan vastauksissa. • Lähes yhtä usein mainittu hyvä ominaisuus oli helppokäyttöisyys. Sen mainitsi yhdeksän vastanneista.

28 Opettajien kyselyn tulokset • Haasteita ja ikäviä ominaisuuksia kysyttäessä vastauksissa useimmin esiintyi puute järjestelmän äänikytkennöissä. Opettajista kymmenen toivoisi voivansa näyttää dokumenttikameralta kuvaa samalla kuin soittaa tietokoneelta musiikkia. • Viidelle opettajalle haasteita on tuottanut huonosti toimiva interaktiivinen kynä/karttakeppi. • Muutamalla opettajalla on ollut selittämättömiä satunnaisia toimintakatkoksia AV-järjestelmässä.

29 Opettajien kyselyn tulokset • ”Omalta kohdaltani voin sanoa, että tieto- ja viestintätekniset taidot ovat kohdaltani nousseet aivan uudelle tasolle. Olen selkeästi saanut uutta intoa ja potkua opetustyöhöni!” • ”Luokkani on erinomaisesti varusteltu, ja ajanmukainen tekniikka helpottaa ja monipuolistaa opetustani selvästi”

30 Osallistuvan havainnoinnin tulokset • Päällimmäisenä ehkä ajatus tieto- ja viestintätekniikan roolista meidän koulun opetustyössä. TVT:stä näyttää aidosti tulevan huomaamaton väline, jonka avulla saadaan opetuksesta havainnollisempaa ja monipuolisempaa. Opettajat ovat omaksuneet välineitä ja ominaisuuksia käyttöönsä kukin omalla tyylillään.

31 Tutkimuksen luotettavuus tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, koska • kohde on selkeä ja yksiselitteinen • kyselytutkimuksen vastausprosentti on korkea • tutkimusaineistoa on kerätty monipuolisesti eri lähteistä. Luotettavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon tutkijan aktiivinen rooli hankkeessa.

32 Johtopäätökset • Uuden toimintaympäristön myötä opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetustyössä lisääntyi merkittävästi. • Vrt. tulokset muualla? • Selkeään lisääntymiseen vaikutti ehkä esim. se, että siirryttiin kokonaan uuteen koulukeskukseen, eikä vain tuotu uusia laitteita vanhaan rakennukseen.


Lataa ppt "Toimintaympäristön muutoksen vaikutus opettajien tieto- ja viestintätekniikan käyttöön Savitaipaleen koulurakentamishankkeessa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google