Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nuoriso-ohjaaja/ JOPO

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nuoriso-ohjaaja/ JOPO"— Esityksen transkriptio:

1 Nuoriso-ohjaaja/ JOPO
Katja Luukaslammi Nuoriso-ohjaaja/ JOPO MATKUSTAJASTA KULJETTAJAKSI

2 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN ALKU KAUHAJOELLA
Joustava perusopetus JOPO® -hanke käynnistyi tammikuussa 2006, kun opetusministeriö myönsi määrärahaa kunnille koulupudokkaiden aktivointiin. Kauhajoki oli ensimmäisten hankekuntien joukossa ja ensimmäiset oppilaat aloittivat opiskelun Kauhajoen Jopo-luokalla elokuussa Toiminta on vakiintunut osaksi Kauhajoen kaupungin perusopetusta.

3 MITÄ JOUSTAVA PERUSOPETUS (JOPO) ON?
Noin 10 nuorelle tarkoitettu työ- ja toimintapainotteinen ryhmä Voi suorittaa peruskoulun 7. – 9. luokat Oppiminen viedään ulos luokkahuoneesta ympäröivään yhteiskuntaan Työpaikkaopiskelu, leirit, tutustumiskäynnit Lähiopetusjaksot ovat perinteistä koulunkäyntiä, mutta vaihtelevin työmuodoin Opiskelun lähtökohtana on jokaiselle nuorelle laadittava yksilöllinen oppimissuunnitelma (HOJKS, mikäli oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä) Laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Ryhmässä noudatetaan Kauhajoen kaupungin yleistä opetussuunnitelmaa Ryhmässä työparina opettaja ja nuoriso-ohjaaja Työparityöskentelyn tarkoituksena on taata nuorelle kokonaisvaltainen tuki Lisäksi luokassa työskentelee tarvittaessa myös koulunkäyntiohjaaja

4 JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET
Peruskoulun päättötodistuksen saaminen sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, joita jatko-opinnot edellyttävät Opiskelumotivaation ja positiivisen asenteen lisääminen Nuoren itsetunnon vahvistaminen Jatko-opiskelupaikan löytyminen ja oppilaan tukeminen nuoriso-ohjaajan toimesta nivelvaiheessa toiselle asteelle

5 OPPILASVALINTA Uusien oppilaiden valintaprosessi järjestetään vuosittain maalis- toukokuun aikana. Oppilaat valitaan joustavan perusopetuksen ryhmään oppilaan ja hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. JOPO-opettaja ja nuoriso-ohjaaja haastattelevat nuoren ja hänen huoltajansa ennen valintaa. Haastattelulla pyritään kartoittamaan hakijan omaa innostusta ja halua tehdä asioita toisin. Halukkaille järjestetään mahdollisuus tulla tutustumaan ryhmän toimintaan ennen haastattelua. Oppilaan asioita hoitava oppilashuoltoryhmä voi suositella oppilasta ryhmään. Opetuspäällikkö tekee päätöksen oppilaan siirtymisestä joustavan perusopetuksen ryhmään.

6 OPPILASVALINNAN PERUSTEET
Joustavan perusopetuksen ryhmä soveltuu oppilaille joilla saattaa olla Vaarana jäädä vaille päättötodistusta Heikentynyt koulumenestys tai –motivaatio Vanhempien heikentynyt kyky tukea nuorta opinnoissa Oppilaalla tulee kuitenkin olla Riittävä motivaatio saada päättötodistus Valmiudet ryhmässä toimimiseen ja halu käytännön työskentelyyn Oma halu siirtyä joustavaan perusopetukseen Ryhmään ei oteta oppilaita joilla on Taipumusta väkivaltaan tai vakavia käytöshäiriöitä Lisäksi joustavan perusopetuksen ryhmään hakeutuvilta toivotaan positiivista suhteutumista erilaisten haasteiden ja uusien tilanteiden kohtaamiseen.

7 TYÖPAIKKAOPISKELU LYHYESTI
Työpaikkaopiskelujaksoja on lukuvuoden aikana kolme Jokainen jakso kestää kolme viikkoa Työpaikoilla ollaan viikosta kolme päivää ja koulussa kaksi päivää Päivittäinen työaika jaksojen aikana on kuusi tuntia Työpaikat valitaan siten, että työpaikkaopiskelu vie nuoren koulutyötä eteenpäin. Suositeltavia työpaikkoja eivät ole sellaiset, joissa työskentelee lähisukulaisia. Nuoriso-ohjaaja keskustelee nuoren kanssa sopivista työpaikoista ja auttaa työpaikan etsinnässä. Työpaikkaopiskelusta tehdään sopimus työnantajan kanssa. Sopimusta tehtäessä paikalla on myös nuoriso-ohjaaja tai opettaja. Työpaikalla nuorelle nimetään työpaikkaohjaaja Nuoriso-ohjaaja käy jakson aikana työpaikalla ja viimeisellä viikolla pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuu myös opettaja. Arviointikeskustelussa työnantaja täyttää todistuksen, jonka nuori saa päättötodistuksen liitteeksi päättäessään peruskoulun.

8 VALINNAISAINEET Valinnaisaineet valitaan yhteiskoulun kurssitarjottimesta ja suoritetaan yhteiskoulun valinnaisaineryhmissä. Oppilaille tulee poissaoloja valinnaisaineista mm. työpaikkaopiskelun ja leirikoulujen takia. Valinnaisaineen opettaja arvioi oppilaan suorituksen niiltä osin, kun oppilas on pystynyt osallistumaan opetukseen. Työpaikkaopiskelu voidaan integroida valinnaisaineeseen siten, että osa valinnaisainenumerosta voidaan antaa työpaikkasuorituksen perusteella.

9 ARVIOINTI JA TODISTUS Arvioinnissa noudatetaan yleisiä arvioinnin periaatteita Joustavan perusopetuksen arviointimuotoja ovat Itsearviointi (nuori) Arviointikeskustelut (nuori ja opettaja. Myös nuoriso-ohjaaja, koulunkäyntiohjaaja tai oppilaanohjaaja voivat osallistua arviointikeskusteluihin) Opettajan tekemä jaksoarviointi Arviointi työpaikkaopiskelusta (työpaikkaohjaaja/ koulussa arvioidaan oppiaineisiin liittyvät oppimistehtävät) Oppilaat tulevat saamaan aivan samanlaisen todistuksen kuin muutkin yhteiskoulun oppilaat

10 MONIAMMATILLINEN TIIMI TUKENA
Opettaja vastaa ryhmän opetuksesta ja arvioinnista Nuoriso-ohjaaja Antaa nuorelle yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa Tekee yhteistyötä perheiden ja muiden nuoren verkostojen kanssa Tukee nuorta työpaikkaopiskelussa ja opintojen aloituksessa keskiasteella Nuorisotyön puolesta on käytettävissä tarvittaessa myös nuoren vapaa-ajalla Koulunkäyntiohjaaja ohjaa oppilasta opettajan ohjeiden ja oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti koulutyöhön liittyen LISÄKSI JOKAINEN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPPILAS ON OIKEUTETTU SAAMAAN TUKEA OPINNOISSAAN KAUHAJOEN YHTEISKOULUN NORMAALIN KOLMIPORTAISEN TUKIMALLIN MUKAISESTI.

11 LAIT JA ASETUKSET Perusopetuslaki 5 §  Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, lisäopetusta ja kunnan päättämässä laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Kunta päättää perusopetuksen järjestämisestä muille kuin oppivelvollisille. Joustavan perusopetuksen toiminnan järjestämisestä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  Perusopetusasetus 9 a § Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Perusopetusasetus 9 b § Joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa perusopetuksen 7—9 vuosiluokkien oppilas. Poikkeuksellisesti joustavan perusopetuksen toimintaan voidaan ottaa myös perusopetuslain 17 §:n 2 m omentissa säädettyä erityisopetusta saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena. Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Otettaessa oppilaita joustavan perusopetuksen toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.


Lataa ppt "Nuoriso-ohjaaja/ JOPO"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google