Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Edunvalvontavaltuutus – turvaa asioidesi hoito luotettavissa käsissä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Edunvalvontavaltuutus – turvaa asioidesi hoito luotettavissa käsissä"— Esityksen transkriptio:

1 Edunvalvontavaltuutus – turvaa asioidesi hoito luotettavissa käsissä
OTL, VT Seppo Anttila, SAMK

2 Jos toimintakyky heikkenee
Fyysinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky - dementia - aivohalvaus - afasia - mielenterveyden häiriöt - päihteet jne.

3 Vaikutus oikeudelliseen toimintakykyyn
Oikeustoimikelpoisuus Testamentintekokelpoisuus Avioliittokelpoisuus Hoitosuostumuskelpoisuus Oikeudellinen vastuunalaisuus jne. Vrt. äänioikeus

4 Laki holhoustoimesta 442/1999 (8§)
Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

5 Eikö tämä riitä ? Yhteiskunnan voimavarat eivät riitä
Reagointi liian myöhään, jotakin ikävää ehtii tapahtumaan Omat mahdollisuudet vaikuttaa vähäiset ja esim. verosuunnittelun mahdollisuudet olemattomat Ihmisoikeuksien vaatimukset

6 Väestö ikäryhmittäin koko maa
Vuosi yht v yli 65 v Lähde: Väestötilastot 2009, tilastokeskus

7 Edunvalvonnassa olevien täysi-ikäisten määrät
Vuosi kpl kpl 2009 n kpl Lähde: HE 45/2008 ja HE 224/2010

8 Edunvalvonnan muotokuva (vuosi 2006)
2/3 yli 65v, lähes 50 % yli 80v Laitoshoidossa 2/3 Avioliitossa noin 10 % Lapsia noin 50 %:lla Dementia lähes 60 % Lähde: Anttila: Holhoustoimilaki käytännössä, Oikeustieto 2009/4.

9 Laki edunvalvontavaltuutuksesta 25.5.2007/648 ( 1§)
Tätä lakia sovelletaan valtuutukseen, jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättö-mäksi huolehtimaan asioistaan.

10 Eroja muihin tahdonilmaisuihin
Ero testamenttiin – testamentti säätelee kuoleman jälkeisiä asioita Ero tavalliseen valtakirjaan – tekemisen syy ja voimaantulo Ero holhoustoimilain mukaiseen edunvalvojan hakemiseen (omasta pyynnöstä).

11 Edunvalvontavaltuutuksen sisältö (2§)
Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä.

12 Valtuutetun toimivalta
Oikeustoimikelpoisuuteen liittyvät asiat Ei ole kelpoisuutta valtuuttajan puolesta antaa suostumusta avioliittoon tai lapseksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hyväksyä isyyden tunnustamista, tehdä tai peruuttaa testamenttia eikä edustaa valtuuttajaa muussa sellaisessa asiassa, joka on näihin rinnastuvin tavoin henkilökohtainen. (2§)

13 Valtuuttajan toimivalta
Ei poista omia kelpoisuuksia Valtuutetulle rinnakkainen kelpoisuus Huom. Kelpoisuus/toimivalta Velvollisuus tiedustella valtuuttajan mielipidettä Joutuu tyytymään valtuutetun kelpoisuutensa puitteissa tekemiin oikeustoimiin

14 Keskeisimpiä valtuutuskohteita
Omaisuutta koskevat asiat Muut taloudelliset asiat Henkilöä koskevat asiat, joiden merkitystä valtuuttaja ei ymmärrä Hoitoon liittyvät asiat Lahjoitukset, myynnit, kiinnitykset, panttaukset …, maininta valtakirjaan

15 Muita täydentäviä asiakirjoja
Toimintaohjeet edunvalvontavaltuutetulle Hoitotahto - hoitotestamentti Hoitovaltuutus Hoivaohjeet Hautaustestamentti (hautausjärjestelyt) Elintenluovutustestamentti (kortti) Testamentti ja vielä riittävällä ymmärryksellä tehtävät omaisuusjärjestelyt

16 Edunvalvontavaltakirjan keskeinen sisältö
Kirjallinen, kaksi esteetöntä todistajaa samanaikaisesti saapuvilla –tiedettävä mikä asiakirja on kyseessä Valtuutustarkoitus ja valtuutus Voimaan tulo Valtuuttaja, valtuutettu ja mahdollinen toissijainen ja varavaltuutettu

17 Valtuutetun henkilö Ei yleinen edunvalvoja Puoliso ja sisarukset
Lapset ja heidän puolisonsa Sisarusten lapset/puolisot Vieraat Huom. esteellisyys (EVVL 17 §)

18 Asiakirjamalleja Esimerkki edunvalvontavaltakirjasta, oikeusministeriö
Hoitotestamentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Elämänlaatutestamentti hoidostani huolehtiville, Suomen muistiasiantuntijat, esim. Raimo Sulkava Hautaussuunnitelma, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry Elintenluovutuskortti, Sosiaali- ja terveysministeriö

19 Säilytys ja voimaantulo
Edunvalvontavaltuutus annetaan luovuttamalla valtakirja valtuutetun haltuun tai muutoin ilmoittamalla siitä valtuutetulle (9 §). Voimaan, kun edunvalvonta-viranomainen (maistraatti) valtuutetun hakemuksesta vahvistaa valtuutuksen

20 Hakemukset maistraateille vuosina 2007-2011
kpl kpl kpl kpl kpl yht. 1180 Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä valtuutetun asema, Opinnäytetyö, Samk

21 Edunvalvontavaltuutuksia vahvistamiset vuosina 2007-2011
Hakemus hyväksytty 919 kpl 78% Hakemus hylätty kpl Rauennut kpl Sillensä kpl Muu syy kpl Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä valtuutetun asema.

22 Hylkäämisen syitä Todistajien puuttuminen tai esteellisyys
Puuttuu voimaantuloehto Tekijän terveydentila tekohetkellä Valtuutetun sopimattomuus Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä valtuutetun asema.

23 Muita ongelmatilanteita
Valtuutetun ja varavaltuutetun esteellisyys (usein sukulaisia) Lääkärinlausuntojen sisältö ja salassapitosäännökset Valtuutusten liiallinen kaavamaisuus Tehty liian myöhäisessä vaiheessa Lähde: Leena Koskinen :Edunvalvontavaltuutuksen pääpiirteet ja suosio sekä valtuutetun asema.

24 Hyvin laadittuna etuja
Varmistaa asioiden hoidon Henkilö voi itse vaikuttaa esim. valittavaan henkilöön Voi antaa laajempia oikeuksia Määrätä valvonnasta ja tilivelvollisuudesta Vaikuttaa elämänsä laatuun Hyvin laadittuna etuja

25 Ja lopuksi Tee ajoissa Kerro valtuutetuille asiasta ennakkoon
Tee myös muut asiakirjat ja järjestelyt Käänny asiantuntijan puoleen


Lataa ppt "Edunvalvontavaltuutus – turvaa asioidesi hoito luotettavissa käsissä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google