Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot"— Esityksen transkriptio:

1 Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot
Mavin tukihakukoulutukset Tampere ja Oulu Pia Lehmusvuori MMM/maatalousyksikkö

2 Esityksen sisältö 1) Nuorten viljelijöiden tuki 2) Viherryttämistuki 3) Aktiiviviljelijän määritelmä 4) Tukien alentamisen menettely 6) Täydentävät ehdot

3 Säädökset Suorat tuet: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 Täydentävät ehdot: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (ns. horisontaaliasetus) Alempiasteiset EU-säädökset valmisteilla, julkaisu kesäkuussa 2014?

4 Nuorten viljelijöiden tuki

5 Nuorten viljelijöiden tuen tausta
EU:ssa huoli nuorten saamisesta maatalousalalle => CAP2020-uudistuksessa tavoitteena nuorten viljelijöiden tukeminen aiempaa enemmän tilan aloitusvaiheessa Tämän vuoksi v alkaen jäsenmaille pakollinen uusi nuorten viljelijöiden tuki suorien tukien järjestelmässä

6 Nuorten viljelijöiden tuen määrä
Nuorten viljelijöiden tukeen enintään 2 % suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä Suomessa noin 10,5 milj.euroa/v

7 Nuorten viljelijöiden tuen ehdot (1/2)
Tukea voi saada viljelijä joka on oikeutettu perustukeen; joka on perustanut enimmäistä kertaa tilan sen päävastuullisena yrittäjänä korkeintaan ensimmäisen perustukihakemuksen jättämistä edeltävien viiden vuoden aikana; ja joka on enintään 40-vuotias em. perustukihakemuksen jättövuonna

8 Nuorten viljelijöiden tuen ehdot (2/2)
Tukea voidaan myöntää nuorelle viljelijälle viiden vuoden ajan Oikeushenkilön oikeudesta tukeen säädetään delegoidussa asetuksessa

9 Nuorten viljelijöiden tuen tukitaso
Jäsenmaalla useita mahdollisuuksia valita tuen laskemistapa Alustava linjaus: nuoren viljelijän aktivoimien tukioikeuksien lukumäärä x 25 % jäsenmaan keskimääräisestä hehtaarituesta Alustava linjaus: tuki myönnetään enintään 90 tukioikeudelta

10 Viherryttämistuki

11 Viherryttämistuen tausta
Viherryttämistuki = Tuki ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin CAP2020-uudistuksessa tavoitteena ympäristö- ja ilmastonäkökulman vahvempi huomioon ottaminen Tämän vuoksi v otetaan käyttöön jäsenmaille pakollinen uusi viherryttämistuki suorien tukien järjestelmässä

12 Viherryttämistuen toimenpiteet
Kolme toimenpidettä: viljelyn monipuolistaminen pysyvän nurmen säilyttäminen ekologinen ala Luomutilat oikeutettuja tukeen ilman kolmen toimenpiteen täyttämistä Viljelijä voisi täyttää viherryttämistoimet vastaavilla ympäristökorvauksen toimilla, jos jäsenmaa ei rajoita tätä mahdollisuutta (alustava linjaus: Suomessa tämä ei mahdollista)

13 Viherryttämistuen määrä
Viherryttämistukeen on käytettävä 30 % suorien tukien enimmäismäärästä, Suomessa noin 157 milj. euroa/v Tukitaso Suomessa arviolta noin 70 euroa/ha

14 Viljelyn monipuolistaminen
Tilalla ha peltoalaa  viljeltävä kahta kasvia – pääkasvia ei yli 75 % peltoalasta Tilalla yli 30 ha  viljeltävä kolmea kasvia – pääkasvia ei yli 75 % peltoalasta – kahta pääkasvia ei yhteensä yli 95 % C-tukialueella kahden kasvin viljely riittää Vapautus tiloille, joilla yli 75 % peltoalasta nurmella ja/tai kesannolla ja jos muussa käytössä oleva peltoala ei ole yli 30 hehtaaria

15 Pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus
Kaksi vaatimusta: 1) Natura-alueiden pysyvät nurmet säilytettävä + jäsenmaa voi päättää nimetä myös muita herkkiä alueita, joilla pysyvät nurmet säilytettävä (alustava linjaus: Suomessa ei nimetä muita alueita) 2) Pysyvän nurmen alan suhde maatalousmaan kokonaisalaan ei saa vähentyä yli 5 % Tarkastelu koko maan tasolla Pysyvä nurmi = v pysyvät laitumet ja v ilmoitettavat pysyvät nurmet

16 Ekologinen ala (1/2) Yli 15 ha peltoalaa –> ekologista alaa 5 % peltoalasta v (mahd. 7 % v alkaen) Jäsenmaa päättää, mitä aloja hyväksytään ekologiseksi alaksi asetuksessa mainituista ekologisen alan tyypeistä (Suomessa alustavasti suunniteltu kesannot, kerääjäkasvit ja viherpeite, typensitojakasvit) Vapautus tiloille, joilla yli 75 % peltoalasta nurmella, kesannolla ja/tai palkokasveilla ja jos muussa käytössä oleva peltoala ei ole yli 30 hehtaaria

17 Ekologinen ala (2/2) Ns. metsäisyyspoikkeus = Jäsenmaa, jossa yli 50 % kokonaismaa-alasta on metsää, voi päättää, että ekologisen alan vaatimusta ei sovelleta tiloihin, jotka sijaitsevat luonnonhaitta-alueilla, joilla alueen maa-alasta yli 50 % on metsää ja metsän suhde maatalousmaahan on korkeampi kuin 3:1 (alustava linjaus: otetaan käyttöön Suomessa, alueet eivät vielä selvillä)

18 Aktiiviviljelijän määritelmä

19 Aktiiviviljelijän määritelmän tausta
EU:ssa ollut tapauksia, joissa tukia myönnetty tahoille, joiden tarkoituksena ei ole ollut lainkaan maataloustoiminnan harjoittaminen Tämän vuoksi v alkaen aktiiviviljelijän määritelmä seuraavien tukimuotojen edellytykseksi: suorat tuet luonnonhaittakorvaus luomukorvaus eläinten hyvinvointikorvaus

20 Aktiiviviljelijän määritelmä (1/3)
Jäsenmaille pakollisia ja vapaaehtoisia vaatimuksia Jäsenmaille pakollinen: Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, joka hallinnoi kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä, vapaa-ajan alueita, lentoasemia, rautatieyhtiöitä tai vesiyhtiöitä Tuet kuitenkin myönnetään tällaiselle toimijalle, jos se osoittaa jäsenmaan edellyttämät todisteet esim. siitä, että maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä

21 Aktiiviviljelijän määritelmä (2/3)
Jäsenmaille vapaaehtoinen: Suoria tukia ei myönnetä sellaiselle luonnolliselle tai oikeushenkilölle, jonka maataloustoiminta on vain vähäinen osa sen koko taloudellisesta toiminnasta ja/tai pääasialliseen toimintaan ei kuulu maataloustoiminnan harjoittaminen (Suomessa tästä ei vielä linjausta) Yksi osa määritelmästä koskee jäsenmaita, joissa on maatalousmaata, joka pysyy luontaisesti laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa (alustava linjaus: Suomessa ei tällaisia alueita)

22 Tukien alentamisen menettely

23 Tukien alentamisen menettely
Tausta: EU:ssa huoli siitä, että suuri määrä tuista on myönnetty varsin pienelle määrälle paljon tukea saavia Tämän vuoksi v alkaen jäsenmaan on vähennettävä perustukea vähintään 5 %:lla euroa/vuosi ylittävältä osalta Jäsenmaalle vapaaehtoista: perustuesta voidaan vähentää viljelijän edellisenä vuonna maksamat maataloustoiminnan palkat sekä niihin liittyvät verot ja työnantajamaksut (Suomessa ei tästä vielä linjausta)

24 Maataloustukien täydentävät ehdot

25 Mitä ovat täydentävät ehdot? (1/2)
Täydentävien ehtojen noudattaminen on seuraavien viljelijätukien ehtona: EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Maaseudun kehittämisen viljelijätuet: ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus, luomukorvaus ja eläinten hyvinvointikorvaus Osittain rakennetukien ja kansallisten viljelijätukien ehtona

26 Mitä ovat täydentävät ehdot? (2/2)
Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia: direktiivejä ja asetuksia, jotka liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

27 Täydentävät ehdot v. 2015 alkaen
7 hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusta (GAEC) (nykyään 13) 13 lakisääteistä hoitovaatimusta (nykyään 18) Vaatimukset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 liitteeseen II

28 Muutokset lakisääteisissä hoitovaatimuksissa v. 2015 (1/2)
Poistuu puhdistamolietedirektiivi ja eläintautien ilmoittamiseen liittyvät kolme direktiiviä Jo v pohjavesien suojeluvaatimukset lakisääteisistä vaatimuksista GAEC-vaatimuksiin

29 Muutokset lakisääteisissä hoitovaatimuksissa v. 2015 (2/2)
Näiden EU-säädöksistä johtuvien muutosten lisäksi myös kansallisista säädöksistä johtuvia muutoksia (esim. nitraattiasetuksen muutokset tulossa voimaan keväällä 2015)

30 Merkittävimmät muutokset GAEC:ssa v. 2015
Poistuu kasvinvuorottelua koskeva vaatimus, koska viherryttämistukeen tulee viljelyn monipuolistamisvaatimus Poistuu koneiden asianmukaista käyttöä koskeva vaatimus GAEC-vaatimusten yksityiskohdat säädetään kansallisesti Siirretään joitain nykyisistä GAEC-vaatimuksista suorien tukien asetukseen perustuvaan maatalousmaan säilyttämisvaatimukseen

31 Ei tulossa GAEC:iin Komission ehdottamat vesipuitedirektiivi ja torjunta-ainedirektiivi jäivät pois (mukaan myöhemmin, kun kaikki jäsenvaltiot ovat toimeenpanneet direktiivit). Pakollisena maatilojen neuvontajärjestelmään v alkaen Komission ehdottama turvemaiden ensimmäisen kynnön kielto jäi pois

32 KIITOS! puh


Lataa ppt "Suorien tukien uudet tukimuodot ja yleiset ehdot Täydentävät ehdot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google