Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET"— Esityksen transkriptio:

1 VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Voimistuvat kylät-seminaari , Kauhava Juhani Laasanen Tutkijatohtori Ruralia-instituutti Ruralia Institute Ruralia-institutet

2 Tutkimuksen tavoitteet
Neljän OK-opintokeskuksen jäsenjärjestön vapaaehtoistyön kansantaloudellisen vaikutuksen/merkityksen laskeminen Järjestöt: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Suomen Punainen Risti Suomen 4H-liitto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

3 Vapaaehtoistyön määritelmä
Vapaaehtoistyö on työtä, josta ei makseta rahallista palkkaa tai korvausta. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta omien kykyjensä, mahdollisuuksiensa ja aikataulunsa mukaan. Vapaaehtoistyötä ohjaavat seuraavat periaatteet, (Volunteering in the European Union 2010): * kysymys henkilökohtaisesta valinnasta, * tarkoittaa legitiimiä tapaa, jolla ihmiset voivat osallistua erilaiseen toimintaan omissa yhteisöissään, * saa ihmiset ja ryhmät ottamaan kantaa humanitaarisiin sekä ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin, * on palkatonta, mutta ei korvaa palkkatyötä, * ei ole ilmainen vaihtoehto eikä uhka palkkatyölle. Vapaaehtoistyö vs. vapaaehtoistoiminta

4 Tutkimusaineisto 1. Järjestön yleistiedot a. perustamisvuosi
b. jäsenmäärä c. kattavuus koko maata ajatellen d. paikallisyhdistysten määrä 2. Järjestön toimintamuodot järjestön keskeiset toimintamuodot 3. Vapaaehtoistyön toimintamuodot keskeiset vapaaehtoistyön muodot 4. Vapaaehtoistyön määrä ja kustannukset:; järjestöjen antamat tiedot a. vapaaehtoistyön määrä vuonna 2009 b. vapaaehtoistyöhön suunnattu rahallinen panostus ja työlle lasketut palkkakulut vuonna 2009 5. Julkisen sektorin toimialojen tuottavuus- ja työllisyystiedot vuonna 2007

5 Järjestöjen vapaaehtoistyön laskentatiedot
Mannerheimin Lastensuojeluliitto a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin 916 700 tuntia Sisältää paikallisyhdistysten vapaaehtoistunnit, lasten ja nuorten sekä vanhempain puhelinten päivystyksen sekä peruskoulujen tukioppilastoiminnan tunnit b) Vapaaehtoistyöhön panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen noin 1,4 miljoonaa euroa Sisältää keskus- ja piirijärjestöjen rahallisen panostuksen vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi ja ohjaamiseksi. Yhdistysten vapaaehtoisille ei suoriteta palkkakorvausta c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 1,55 euroa d) Taloudellinen volyymi 2,8 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoistyöhön osallistui noin henkilöä Suomen 4H-liitto a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin 320 000 tuntia Sisältää kerhotoiminnan ohjaajantehtävien, kerhotoiminnan luottamustehtävien, kerhonohjaajien koulutus- ja perehdytyksen tunnit b) Vapaaehtoistyön palkkauskulut sosiaalikuluineen noin 0,7 miljoonaa euroa Sisältää kerhonohjaajien koulutuksesta ja perehdytyksestä sekä kerhotoiminnan ohjaajantehtävistä maksetut korvaukset c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 2,13 euroa d) Taloudellinen volyymi 1,3 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoistyöhön osallistui noin henkilöä Ei rajoituksia; järjestöjen ilmoittamat tiedot!

6 Järjestöjen vapaaehtoistyön laskentatiedot
Suomen Punainen Risti a) Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin 2 064 000 tuntia Perustuu vuonna 2005 tehtyyn VIVA-tutkimukseen vapaaehtoistyön tuntimäärästä vuonna 2004. Tuntimäärään on laskettu SPR:n osastojen, piirien, keskustoimiston ja laitosten tilastoima vapaaehtoistyö b) Vapaaehtoistyöhön panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen noin 6,1 miljoonaa euroa Perustuu VIVA-tutkimukseen vapaaehtoistyön kuluista vuonna Kuluiksi laskettiin vain vapaaehtoisten tukemisesta seuranneet kulut. Kuluihin ei laskettu suurelle yleisölle ja eri alojen ammattilaisille järjestettyjen koulutusten kuluja. Järjestö koordinoi ja tukee tiettyjen teemojen puitteissa myös muiden järjestöjen vapaaehtoistyötä eikä tämän toiminnan kuluja myöskään laskettu mukaan c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 2,94 euroa d) Taloudellinen volyymi 11,9 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoistyöhön osallistui noin henkilöä

7 Järjestöjen vapaaehtoistyön laskentatiedot
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Vapaaehtoistyön tuntimäärä noin 7  tuntia Tuntimäärään on laskettu vapaaehtoispalokuntien hälytysosastoissa tehty työmäärä, johon sisältyy hälytystehtävien, koulutuksen, varainhankinnan, muiden tehtävien sekä varallaolon tuntimäärä. Lisäksi tuntimäärään on laskettu nuoriso-osastojen ohjaajien sekä naisosastojen hälytys-, valistus-, koulutus- ja varainhankinnan tuntimäärä. Varallaolotuntimäärä on laskettu vapaaehtoispalokunta-toiminnan taloudellista merkitystä koskevassa tutkimuksessa (Jaatinen 2002) mainitulla perusteella ja määrä on noin 20 miljoonaa tuntia vuodessa. Varallaolotunnit on muutettu normaaleiksi työtun-neiksi kertoimella 0,3 b) Vapaaehtoistyöhön panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen 12,5 miljoonaa euroa. Vapaaehtoispalokuntatoimintaan suunnatun rahallisen panostuksen palkkauskulut sosiaalikuluineen (noin 27,3 miljoonaa mk vuonna 1998) perustuvat tutkimustulokseen (Jaatinen 2002) ja toiminta-tilastoon Kuluihin on laskettu lisäksi keskusjärjestön ja piirien yhteenlaskettu panostus vuonna 2009, yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. (Jaatinen ). c) Keskimääräinen tuntihinta sosiaalikuluineen 1,68 euroa d) Taloudellinen volyymi 24,6 miljoonaa euroa e) Vapaaehtoispalokuntalaisia noin henkilöä

8 Tutkimusmetodi

9 RegFin –simulointimallit -> miten talous kuvataan
Teoria Käyttäytymissäännöt Reaaliset ja rahavirrat Kuluttajat työn ja pääoman tarjonta, yksityinen kulutus, säästäminen työn ja pääoman määrät, työ- ja pääomatulot, verot ja tulonsiirrot, käytettävissä olevat tulot, yksityiset kulutusmenot hyödyn maks ongelma palkat, pääoman ja kuluttajahinnat Yritykset työn ja pääoman kysyntä, välituotekysyntä, investoinnit tuotanto, panosten käyttö, palkka- ja pääomakustannukset, verot ja tuet, liikevaihto, investointimenot voiton maks ongelma Kunnat ja valtio tuloverot, panos- ja tuotantoverot, alv, tulonsiirrot, tuet politiikka- tavoitteet ja välineet verotulot, tulonsiirto- ja tukimenot, julkisten palveluiden tarjonta muu Suomi ja ulkomaat kotim vienti = kotim tuonti, ulkom vienti > = < ulkom tuonti, pienen avotalouden viitekehys kotim ja ulkom viennin ja tuonnin tulot and menot, ulkomaan kaupan tasapaino oman alueen kauppa- kumppanit

10 Tyypillisen dynaamisen sovelluksen eteneminen -> tulosmuuttujat
Investoinnit (toimiala x alue –matriisi) Tuotanto (toimiala x alue –matriisi) Työllisyys (toimiala x alue –matriisi) Alueellinen BKT (alue) Työ- ja pääomatulot (alue) Yksityinen kulutus (alue) Verokertymät (verolaji x kunta / valtio x alue) Julkinen kulutus (kunta / valtio x alue) Kotimainen vienti ja tuonti (toimiala x alue –matriisi) Ulkomainen vienti ja tuonti (toimiala x alue –matriisi) + muita sovelluksen kannalta kiinnostavia

11 Skenaario ja parametrisointi
Skenaario: olettamus, että järjestöjen vapaaehtoistehtävät hoidetaan julkisen sektorin toimesta * millaiset lisäkustannukset yhteiskunnalle aiheutuisi, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät Parametrisointi: järjestöjen ja julkisen sektorin toimialojen tiedot RegFin-laskentaa varten vapaaehtoistyön tuntimäärä, h/vuosi vapaaehtoistyön organisoimisesta ja vapaaehtoistyöstä syntyvät palkkakustannukset, €/vuosi vapaaehtoistyön keskimääräinen tuntihinta, €/h kokonaispanostus vapaaehtoistyöhön/vapaaehtoistyön volyymi, € julkisen sektorin ao. toimialan palkansaajien työtuntimäärä, h/vuosi julkisen sektorin ao. toimialan palkansaajakorvausten määrä, €/vuosi julkisen sektorin ao. toimialan keskimääräinen työtunnin hinta, €/h julkisen sektorin ao. toimialan tuotos perushintaan, € vuosi julkisen sektorin ao. toimialan keskimääräisen työtunnin hinnan ja järjestön vapaaehtoistyön tuntihinnan suhdeluku

12 Julkisen sektorin toimialat
Julkinen hallinto, maanpuolustus, pakollinen sosiaali-vakuutus (SPEK) Koulutus (4 H) Terveys- ja sosiaalipalvelut (MLL ja SPR) Muu palvelutoiminta (Järjestötoiminta)

13 Julkisen sektorin toimialojen parametritiedot
Tuotanto ja työllisyys maakunnittain 2007 Tuotos perus-hintaan, milj. € Palkansaajakor-vaukset, milj. € Palkansaajien tehdyt työtunnit, milj. t Julkinen hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 13 891 6 457 Koulutus 10 232 6 598 Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 19 524 11 473 Muut yhteiskunnalliset ja henk. koht. palvelut 10 506

14 Laskentaparametrit Parametri 1: järjestön vapaaehtoistyön taloudellinen volyymi / järjestön oman toimialan tuotos x 100 = vapaaehtoistyön arvo suhteessa oman toimialan tuotokseen Parametri 2: järjestön vapaaehtoistyöhön panostukseen sisältyvät palkkauskustannukset x asianomaisen toimialan tuntipalkka / järjestön vapaaehtoistyön tuntipalkka / asian-omaisen toimialan palkansaajakorvausten määrä = vapaaehtoistyön arvo suhteessa julkisen sektorin verrokkitoimialan työn arvoon

15 Miten vapaaehtoistyön kansantaloudellista vaikutusta osoittava tulos syntyy
Vapaaehtoistyön kansantaloudellinen vaikutus muodostuu tehdyn työmäärän ja siihen suunnatun rahallisen panostuksen aikaansaamana BKT:n nettomuutoksena oletetussa tilantees-sa, jossa järjestöjen vapaaehtoistyö korvattaisiin julkisen sektorin toimesta suoritettavalla palkkatyöllä. Vapaaehtois-työn kansantaloudellisen vaikutuksen euromääräinen arvo on mallin tuottaman tuloksen ja alkuperäisen tilanteen erotus.

16 Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Työtunteja/ vuosi Palkkakust, €/tunti Palkkakust / vuosi, milj. € Vapaaehtoistyön volyymi, milj. € Vapaaehtoistyö 1,55 1,42 2,80 TOL 2008: Terveydenhoito ja sosiaalitoimi Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, €/tunti Palkkojen suhde Palkansaaja-korvaukset/ vuosi, milj. € Palkkatyö 495,7 23,15 14,9 11 473 Työn tuotos, milj. € 19 524

17 Tulos: Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Vapaaehtoistyön arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä 9–15 miljoonan euron välillä sisältäen myös kerroinvaikutukset. Keski-arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Tulos tarkoittaa, että yhteis-kunnalle aiheutuisi keskimäärin noin 12 miljoonan euron lisä-kustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät. Toisin tulkittuna tulos tarkoittaa, että yhteiskunnalle syntyy vas-taavan suuruinen säästö, kun tehtävät hoidetaan vapaaehtoistyönä. Tulos osoittaa liiton vapaaehtoistyön kansantaloudellisen vaiku-tuksen.

18 Suomen Punainen Risti Suomen Punainen Risti Työtunteja, milj. / vuosi
Palkkakust, €/tunti Palkkakust / vuosi, milj. € Vapaaehtois-työn volyymi, milj. € Vapaaehtoistyö 2,1 2,94 6,06 11,93 Työn tuotos, milj. € 10 506 TOL 2008: Terveydenhoito ja sosiaalitoimi Palkka, €/tunti Palkkojen suhde Palkansaaja-korvaukset/ vuosi, milj. € Palkkatyö 495,7 23,15 7,9 11 473 19 524

19 Tulos: Suomen Punainen Risti
Vapaaehtoistyön arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä 28–45 miljoonan euron välillä sisältäen kerroinvaikutukset. Keskiarvo on noin 36 miljoonaa euroa. Tulos tarkoittaa, että kansantaloudelle aiheutuisi keskimäärin 36 miljoonan euron suuruiset lisäkustan-nukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät.

20 Suomen 4H-Liitto Suomen 4 H Liitto Työtunteja/ vuosi
Palkkakust, €/tunti Palkkakust / vuosi, milj. € Vapaaehtoistyön volyymi, milj. € Vapaaehtoistyö 2,13 0,68 1,34 TOL 2008: Koulutus Työtunteja, milj. / vuosi Palkka, €/tunti Palkkojen suhde Palkansaaja-korvaukset/ vuosi, milj. € Palkkatyö 230,7 28,60 13,4 6 598 Työn tuotos, milj. € 10 232

21 Tulos: Suomen 4H-Liitto
Vapaaehtoistyön arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä 3–5 mil-joonan euron välillä. Keskiarvo on noin 4 miljoonaa euroa. Tulos tarkoittaa, että kansantaloudelle aiheutuisi keskimäärin 4 miljoonan euron suuruiset lisäkustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät.

22 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Työtunteja, milj. / vuosi Palkkakust, €/tunti Palkkakust / vuosi, milj. € Vapaaehtois-työn volyymi, milj. € Vapaaehtoistyö 7,4 1,68 12,49 24,59 Työn tuotos, milj. € 10 506 TOL 2008: Julkinen hallinto Palkka, €/tunti Palkkojen suhde Palkansaaja-korvaukset/ vuosi, milj. € Palkkatyö 297,8 21,68 12,9 6 457 13 891

23 Tulos: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Vapaaehtoistyön kansantaloudellinen arvo vaihtelee 95 %:n todennäköisyydellä 60–97 miljoonan euron välillä sisältäen kerroinvaikutukset. Keskiarvo on noin 79 miljoonaa euroa. Kansantaloudelle aiheutuisi siis keskimäärin 79 miljoonan euron suuruiset lisäkustannukset, mikäli julkinen sektori hoitaisi vastaavat tehtävät.

24 Yhteenveto Vapaaehtoistyön arvo ja hinta yhtä tuntia kohti
Järjestö Vapaaehtoistyön tuntimäärä/vuosi Vapaaehtoistyön arvo, milj. € Vapaaehtois-työn keskiarvo, €/tunti Vapaaehtoistyön alkuper. arvo, €/tunti Tuotos, €/ tunti / panos, €/tunti MLL 9,5 - 15,0 13,31 1,55 8,6 SPR 27,7 - 45,0 17,63 2,94 6,0 4 H 3,3 - 5,5 13,75 2,13 6,5 SPEK 60,2 - 97,4 10,84 1,68 6,4 Yht/painotettu keskiarvo 100, ,9 12,44 1,93

25 Yhteenveto Vapaaehtoistyön 10,7 miljoonan tuntimäärä vastaa runsaan 6 700 henkilötyövuoden työpanosta. Vapaaehtoistyön keskimääräinen 132 miljoonan euron arvo vastaa esimerkiksi noin 20 000 asukaan kunnan juoksevien menojen määrää. Vapaaehtoistyön yhteenlaskettu arvo/työtunti suhteessa alkuperäiseen arvoon/työtunti on keskimäärin 6,5 -kertainen. Järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitettu yksi euro tuottaa siis runsaat 6 euroa yhtä työtuntia kohti laskettuna. Vapaaehtoistyön rooli tulee korostumaan tulevaisuudessa.

26 Toivomus järjestöille
Vapaaehtoistyötä koskevan tutkimuksen kannalta olisi erittäin tärkeää, että järjestöillä olisi olemassa systemaattiset vapaaeh-toistyön ja -talouden tilastointi- ja seurantajärjestelmät, joiden tiedot kattaisivat järjestöjen koko toimintakentän ja olisivat myös tutkijoiden saatavissa ja käytettävissä. Koko järjestökentän katta-vien toiminta- ja taloustietojen saatavuus palvelee myös järjestö-jen omia etuja, kun halutaan tutkia ja arvioida vapaaehtoistyön merkitystä yhteiskunnassa. Tätä tietoa tarvitaan vapaaehtoistyön arvon esille nostamiseksi yhteiskunnassa ja esimerkiksi myös järjestöjen yhteiskunnalta saaman rahoituksen oikeudenmukai-suuden arvioinnissa.

27 Volunteering in The European Union National Report: Finland
Involvement of volunteers by sector, 2002 Source: Yeung, A. B. (2002) Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa – ihanteita vai todellisuutta? Helsinki: YTY.

28 Volunteering in The European Union National Report: Finland
Economic value of volunteering Voluntary work in voluntary organisations totalled 123 million hours in This translates to 80,000 full-time equivalents (4% of the total labour force). In practice, there are around 82,000 people working in voluntary organisations, of which 25,000 are part-time workers. They make up 3.5 % of the labour force. The calculated value of voluntary work is approximately EUR 2 billion. It has been estimated that the price of an hour of voluntary work by a volunteer reached EUR 15 in 2007

29 Eräitä vertailutuloksia (tuotos/panos) Lähde: SPR, VIVA-tutkimus 2004
 Eräitä tutkimuksia VIVA I VIVA II Suomi (v ja 2004) 8,2 3,8 Tanska (v ja 2002) 7,9 6,4 Islanti (v. 2002) 2,9

30 Yhteystiedot Hannu Törmä hannu.torma(at)helsinki.fi (050) Juhani Laasanen juhani.laasanen(at)helsinki.fi (044) Raportti: nro 70


Lataa ppt "VAPAAEHTOISTYÖN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google