Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus: Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus: Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden."— Esityksen transkriptio:

1 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus: Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden aikana erityisesti euroalueen ongelmien vuoksi. Alueen talouden näkymiä vahvisti telakan tilauskannan kääntyminen nousuun. Talouden yleisissä näkymissä on nyt hieman toiveikkuutta, mutta epävarmuus jatkuu. Merkittävin hallinnollinen muutos viime vuonna oli päivähoidon siirtyminen sosiaalitoimesta koulutuslautakunnan alaiseksi varhaiskasvatuksen tehtäväalueeksi. Valtiovarainministeriö teki 8.2.2010 päätöksen Livonsaaren ja Lempisaaren liittämisestä Naantaliin 1.1.2011 alkaen. Livonsaaren tuoma väestönlisäys oli 181. Väkiluku kasvoi ilman tätä 68 henkilöllä. Kasvu ei vastaa strategiassa asetettua tavoitetasoa. Työttömyysaste kääntyi hienoiseen laskuun ja oli Naantalissa keskimäärin 6,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin pysyi korkealla tasolla. Myös nuorisotyöttömyys pysyi kaupungin merkittävistä panostuksista huolimatta tavoiteltua tasoa suurempana. Tuoreimman käytettävissä olevan tilaston mukaan työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2009 Naantalin nykyisellä alueella 70,8 prosenttia, missä on nousua edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä.

2 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus.… Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavasta valitettiin korkeimpaan hallinto- oikeuteen, jonka ratkaisua edelleen odotetaan. Liitosalueiden osalta vireillä olleita yleiskaavatöitä jatkettiin Rymättylässä ja Velkualla. Kaupungin keskustan rakennemallitarkastelua on jatkettu. Keskustakortteleiden osalta järjestetään rakennemalliin liittyen tänä vuonna erillinen suunnittelukilpailu. Seudullinen maankäytön rakennemalliyhteistyö on tulossa kevään aikana kuntien hyväksyttäväksi. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Naantalin kaupungin maankäytön kehityskuvan 2035, mikä on keskeisiltä linjauksiltaan yhdenmukainen seudullisen rakennemalliesityksen kanssa. Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n, Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja TSME:n osakkaiden kesken sovittiin laajasta seudullisesta energiaratkaisusta, jonka myötä tuotantokapasiteetti keskitetään TSME Oy:n hallintaan ja kuntien kaukolämpöliiketoiminta siirtyi tämän vuoden alusta Turku Energia Oy:lle kuntien vuokrattua kaukolämpöverkkonsa sille.

3 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus.… Turun Seudun Vesi Oy:n aloitti veden toimituksen Turkuun joulukuussa 2011 ja Naantaliin tämän vuoden helmikuussa. Käynnistysvaiheiden jälkeen siirrytään kevään aikana täysimittakaavaiseen tekopohjaveden käyttöön. Tämän jälkeen joudutaan vielä investoimaan varalaitokseksi muutettavaan Halisten vesilaitokseen. Naantali hyväksyi yhteistoimintasopimuksen seudullisesta joukkoliikenneorganisaatiosta ja sopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä. Kevään aikana tulee hyväksyttäväksi seudullisen jätehuoltoviranomaisen perustaminen. Naantalin kaupunginhallitus päätti osallistua seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä tehtäviin jatkovalmisteluihin. Seudullisia selvityksiä on tehty myös rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta. Heikentyneen toimintakatteen ja suurten poistojen johdosta kaupungin taloudellinen tulos muodostui 3,4 miljoonan euron alijäämäksi, vaikka asukaskohtainen vuosikate oli kohtuullinen 364 euroa

4 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011______________________ Kaupunginjohtajan katsaus.… Kaupungin tuloksen heikentymiseen nettona noin 1,2 miljoonalla eurolla varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät -verotulojen toteutuma oli 0,3 miljoonaa euroa yli varsinaisen talousarvion, mikä vastaa Livonsaaren osalta tilitettyä ennakkoa - valtionosuuden nettototeuma oli 0,8 milj. euroa yli varsinaisen talousarvion maanmyynti- ja kaavoituskorvaustuloja siirtyi vuodelta 2011 yhteensä noin 2 miljoonaa euroa - sosiaali- ja terveystoimen toimintakate syveni noin 1,7 miljoonalla eurolla (vammaispalvelut noin 0,7 M€, sosiaalityö yhteensä 0,65 M€, erikoissairaanhoito 0,4 M€) - ulkoinen toimintakate oli yleishallinnossa noin 0,5 M€, satamassa 0,4 M€ ja sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa 0,24 M€ budjetoitua parempi.

5 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus…. Ulkoisten toimintamenojen kasvu oli 5,2 prosenttia. Toimintatulot kasvoivat vain 3,8 prosenttia ja tämän johdosta toimintakatteen kasvu nousi 5,8 prosenttiin. Talouden kokonaisuuden kannalta keskeisimpien tehtäväalueiden ulkoisten menojen kasvu oli nopeinta työllistämistoiminnassa 26,6 %, vammaispalveluissa 23,7 %, lapsiperheiden sosiaalityössä 13,7 %, aikuissosiaalityössä 10,2 %, suun terveydenhuollossa 7,7%, varhaiskasvatuksessa 7,6% ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa 6,9 %. Ilahduttavaa oli terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon menojen hienoinen alentuminen vuodesta 2010. Hoito- ja vanhuspalvelut kasvoivat 4,5 % ja perusopetuksen menoissa oli kasvua 2,3 %. Henkilöstömenojen kasvu oli 4 %, mistä lomapalkkavelan uuden jaksotustavan vaikutus oli 0,8 prosenttiyksikköä. Verotulot kasvoivat 3,5 %, kun koko maan muutos oli 3,9 %.

6 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus.… Kaupungin velkamäärä nousi edellisvuoden 38,9 miljoonasta 42,2 miljoonaan euroon (2 236 €/ as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamäärän nousevan 47,9 miljoonaan euroon (2 540 €/as). Investointien alkuperäinen määrä oli 13 miljoonaa euroa. Suurin kohde oli satamalaiturien 23-24 peruskorjaus. Investointien toteutuminen jäi bruttona10,6 miljoonaan euroon. Tilinpäätös ei ole tuonut esiin seikkoja, jotka edellyttäisivät tälle vuodelle hyväksytyn talousarvion tarkistamista. Investointiohjelman ja toimintakatteen hallinnalla on jatkossa erittäin suuri merkitys rahoituksen lisäksi käyttötalouden tasapainon kannalta. Ilman sosiaali- ja hoivapalvelujen kasvun rajoittamista ei talouden tasapainosta kyetä huolehtimaan vain muita toimintoja sopeuttamalla.

7 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

8 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

9 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

10 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

11 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

12 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

13 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ TOIMINTAKATE PÄÄTOIMIALOITTAIN, vertailussa varsinainen TA ja TP, ulkoiset erät

14 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Vakanssien määrä 2008200920102011 Muutos kpl 2010 - 2011 1037,51044,51070,51066,8-3,7 Tilastokeskuksen kuntien toiminta- ja taloustilasto v. 2010 (2009) Naantali, vakinainen henkilöstö / 1 000 asukasta65 (63) Koko maa, vakinainen henkilöstö / 1 000 asukasta62 (60)

15 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

16 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011______________________

17 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011______________________

18 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011______________________

19 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ TASEEN TUNNUSLUVUT20112010 Omavaraisuus-%58,561,3 Suhteellinen velkaantuneisuus-%52,350,2 Kertynyt yli- / alijäämä, milj. eur35,038,5 Kertynyt yli- / alijäämä, eur / asukas1 8572 067 Lainakanta 31.12., milj. eur42,238,9 Lainakanta 31.12., eur / asukas2 2362 090 Lainasaamiset, milj. eur1,41,3 Asukasmäärä18 87118 626

20 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________

21 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginhallitus päätti 26.3.2012 - merkitä tiedoksi kaupungin tilikauden 2011 tuloksen -3 526 156,39 euroa - tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan euroa 59 268,45 ja - merkitä tiedoksi kaupungin alijäämän -3 466 887,94 euroa, mikä ehdotetaan katettavaksi edellisten vuosien ylijäämästä 38 505 924,17 euroa sekä - todeta, että kaupungin talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta ryhtyä kuntalain 65 §:n mukaisiin toimenpiteisiin.

22 NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________


Lataa ppt "NAANTALIN KAUPUNKI Vallis Gratiae W E N S vg TILINPÄÄTÖS 2011_______________________ Kaupunginjohtajan katsaus: Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google