Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Me emme pyydä, me vaadimme!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Me emme pyydä, me vaadimme!"— Esityksen transkriptio:

1 Me emme pyydä, me vaadimme!
js

2 Ammattiosastoissa valmistautuminen tessin tekoon
Toimintasuunnitelmissa 2009 ja 2010 huomioidaan tes:in teko Ammattiosastot kokoavat ja käsittelevät työpaikoilta tulevat tavoitteet ja lähettävät ne sopimusosastolle. Talousarvioissa huomioidaan 2010 tes js

3 Mitä työtaistelu on? Työntekijäpuolen tai työnantajapuolen työn väliaikaista tahallista keskeyttämistä, työstä kieltäytymistä, sen hidastamista tai muuta painostuskeinoa päämäärän saavuttamiseksi. Millaisilla keinoilla työtaistelua voi toteuttaa? Ylityökielto Italialainen Työnseisaukset Pistelakot Totaalinen lakko Työsulku js

4 Miten työtaistelutoimiin varaudutaan ammattiosastossa?
Rakennetaan lakkovalmius Työpaikkakartoitus Lakko/sulkutoimikunnat Lakkovahdit Työlupien myöntäminen Hätätyö Tiedottaminen, media Mitä tehdään jos työpaikoilla ongelmia ohjeiden noudattamisessa Tiedottaminen kuntoon Vastuuhenkilöt nimetään Huolehditaan ylityökiellon rajojen noudattamisesta js

5 Juridinen vastuu työtaistelussa
Valtakunnallisista työtaistelupäätöksistä on vastuussa SEL ry liittopuheenjohtajan ja sopimusosaston johdolla. Paikallisella tasolla ammattiosasto vastaa omista itsenäisistä päätöksistä puheenjohtajan ja johtokunnan johdolla. Yksittäinen jäsen tai luottamushenkilö ei joudu vastuuseen työtaisteluun osallistumisesta tai yllyttämisestä työtaisteluun. js

6 Mitä hätätyö on? Kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen , saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan. Hätätyötä ei ole esimerkiksi: Normaali tuotantotyö Laiteen korjaaminen, että tuotanto toimisi Raaka-aineen pilaantuminen laiterikon takia js

7 Toimikunnan perustaminen ja sen tehtävät
Toimikunta muodostetaan ammattiosaston johtokunnasta ja täydennetään työpaikan luottamushenkilöillä. Ammattiosaston lakko- ja sulkutoimikunnan tehtävät: a) Huolehtii työpaikkojen lakkovartioinnista, ja että lakkovartijoilla on asiaa ilmaiseva tunnus käytettävissä. b) Käsittelee haetut työluvat. c) Ilmoittaa milloin ja missä rahat jaetaan ja maksaa työtaisteluavustukset, sekä päättää lakonpiirissä olevien muiden liittojen jäsenten työtaisteluavustusten maksamisesta liiton antamien ohjeiden mukaisesti. d) Huolehtii siitä, että lakkoon liittyvä tiedonkulku toimii liiton ja ammattiosaston lakkotoimikunnan välillä sekä vastaa ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta. e) Kutsuu ensimmäisenä lakkopäivänä jäsenkokouksen koolle, jossa tiedotetaan lakon kulkuun liittyvistä yksityiskohdista. f) Päättää missä ja milloin lakkotoimikunta kokoontuu. Mikäli ETL julistaa työsulun on lakko- ja sulkutoimikunnan tehtävänä: 1. Selvittää välittömästi se, että toteuttaako työnantaja ETL:n julistaman työsulun. 2. Jos työnantaja toteuttaa työsulun, tehdään työsulun ulkopuolelle jätettyjä työtehtäviä koskevat selvitykset: - mitä työpaikan työntekijöitä työnantaja määrää tekemään työsulun ulkopuolelle rajattuja töitä - montako työntekijää tarvitaan tekemään työsulun ulkopuolelle rajattuja töitä - varmistetaan, että työssä olevien työpäivä on 8/h ja että työtehtävissä ei rikota ylityökieltoa - varmistetaan, ettei työntekijöille vakiintuneesti kuuluvia työtehtäviä teetetä työsulun aikana muilla henkilöstöryhmillä tai ulkopuolisilla 3. Tekee luettelot työntekijöistä, jotka ovat työsulun piirissä tai työsulun ulkopuolella, sekä toimittaa luettelot ammattiosaston rahastonhoitajalle. 4. Ilmoittaa työsulussa oleville työntekijöille missä ja milloin työtaisteluavustukset maksetaan, sekä huolehtii niiden maksamisesta. 5. Kutsuu ensimmäisenä työsulkupäivänä jäsenkokouksen koolle, jossa tiedotetaan työsulkuun liittyvistä yksityiskohdista. 6. Myöntää tarvittavat työluvat ja valvoo, että ilmoitettuja työsulkurajoja noudatetaan. js

8 Työtaisteluavustukset
AVUSTUSTEN MÄÄRÄ Veroton työtaisteluavustus on 16 €/päivä. (säännöt: Avustuksen suuruudesta ja suorittamisesta päättää liittohallitus ottamalla huomioon liiton varat, mahdollisen lakkoveron ja liiton saamat avustukset) Liittohallitus päättää, mistä päivästä lähtien avustusta aletaan maksamaan. Avustuspäiviksi lasketaan vain työpäivät. LAKKOAVUSTUKSEEN OIKEUTETUT a) Omat jäsenet Avustusta maksetaan kaikille ennen lakon/työsulun alkamista jäseniksi liittyneille ja jotka ovat lakon tai työsulun piirissä. Jäsenet, jotka saavat palkkaa, eivät ole oikeutettuja työtaisteluavustukseen. b) Muiden liittojen jäsenet Avustusta maksetaan saman periaatteen mukaan, kuin SEL:n jäsenille. Ennen avustuksen maksamista on varmistettava henkilön jäsenyys. Maksetuista avustuksista laaditaan oma erillinen luettelo. c) Työntekijät, jotka jäävät lakon takia ilman työtä Ne muiden alojen työntekijät, joille työnantaja ei tarjoa SEL:n lakon vuoksi työtä, ovat oikeutettuja 7 päivältä täyteen palkkaansa ja sen jälkeen työttömyyspäivärahaan (ilman karenssia) js

9 Luottamushenkilöiden tehtävät
js

10 Työpaikoilla valmistautuminen
Kokousten pitäminen työpaikalla -( plm/tsv) Tes-tavoitteiden kerääminen työpaikoilta. Tiedottaminen ansiokehityksestä ja alan palkanmaksukyvystä Tavoitteiden sisäänajo jäsenistölle ja tiedotteiden jakaminen Lm- ja ts-henkilöiden yhteistyö omalla työpaikalla ja konsernin tasolla Valmistautua sopimuksettoman tilan hyödyntämiseen Työntekijämäärän kartoitus Työvuoroluettelot Työntekijöiden kanssa keskustelut ”sukan varteen” säästöjä Työnantajan kanssa keskustelut tulevasta Työpaikkatoiminnasta selvitys ammattiosastolle js

11 Sopimukseton tila Kun työehtosopimuksen voimassaolo päättyy ja viralliset neuvottelut katkeavat, alkaa sopimukseton tila. Työehdot pysyvät kuitenkin käytännössä voimassa niin sanotun jälkivaikutuksen ansiosta. Työnantaja ei voi omin päin laskea palkkaa ja pidentää työaikaa sopimuksettoman tilan aikana. = vanhan työehtosopimuksen määräykset ovat pääsääntöisesti voimassa siihen asti, kunnes uusi sopimus on hyväksytty. –    Työehtosopimuksen jälkivaikutus ei kuitenkaan koske niitä uusia työsopimuksia, jotka tehdään sopimuksettoman tilan aikana. Silloin on huolehdittava siitä, että työsopimukseen kirjataan maininta vanhan työehtosopimuksen soveltamisesta kunnes uusi sopimus astuu voimaan, js

12 Sopimukseton tila Työtaistelutoimet eivät ole laittomia. Täten on mahdollista hoitaa paikallisia tärkeitä asioita kuntoon. Miten valmistaudumme paikallisesti neuvottelemaan työpaikan asioista. Selvitä 1-3 asiaa, mitä lähdetään ajamaan, jo syksyllä tai heti kevään alusta Tauot, tarkennuksia TES:n teksteihin, palkka ym. Huolehdi, että työntekijät ovat mukana tukemassa neuvotteluita. Muista tiedottaa aluetoimitsijalle, mitä työpaikalla tapahtuu Sitten vaan iso ”hönkä” päälle, kun tavoitteet, toteutus, ja taustat ovat kunnossa Työehtosopimuslaki on voimassa sopimuksettoman tilan aikana js

13 Ylityökiellolla aloitamme
Säännöllinen työaika, enintään 8 h / päivässä ja 40 h /viikossa Ylityökiellon aikana ei saa tehdä lisä- ja ylityötä. Työaikoihin ei muutoksia, poikkeamia. Muut henkilöstöryhmät eivät saa tehdä sellin alaisia töitä. Luottamusmiesten on selvitettävä työpaikallaan ylityökiellon toteutumista työntekijöille Työnantajan kanssa on käytävä etukäteen läpi ylityökiellon aikana mahdollisesti esiintyviä tilanteita. Toimintaa ohjataan keskitetysti keskustoimistolta käsin. Liittovaltuusto päättää muista painostuskeinoista ja toimintatavoista. js

14 Työnantajan vastatoimet
Painostaminen Varastojen täyttäminen Ulkopuolisen työvoiman käyttö Väärän tiedon levittäminen Julkisuus Tuotantosiirrot js

15 Työsuhteen ehdot lakon ja sulun aikana
IRTISANOMISSUOJA Työntekijän osallistuminen lakkoon ei oikeuta työnantajaa työsuhteen päättämiseen. LOMAUTUS Mikäli lomautus sattuu samanaikaisesti lakon/työsulun kanssa, katsotaan työntekijän olevan lakossa/työsulussa tai lomautettuna sen mukaan kumpi on alkanut ensin. Samanaikainen alkaminen katsotaan lomautukseksi. PALKANMAKSU Erääntyneet palkat on maksettava tavallisena palkanmaksupäivänä. VUOSILOMA Ennen lakkoa/työsulkua alkanut vuosiloma jatkuu normaalisti. Lakon/ työsulun aikana alkavaksi merkityt vuosilomat siirtyvät (TN 975), ellei paikallisesti sovita niiden alkamisesta ilmoitettuna ajankohtana (poikkeuksena laiton lakko, jonka aikana ilmoitetut lomat pidetään normaalisti). PEKKASPÄIVÄT Pekkaspäivää ei voi määrätä ennakolta tiedossa olevaksi lakko/työsulkupäiväksi. Aikaisemmin ilmoitetut lakon/työsulun alle jäävät päivät menetetään eikä niistä makseta palkkaa ellei paikallisesti työnantajan kanssa saada neuvoteltua niiden siirtämisestä lakon tai työsulun päättymisen jälkeen pidettäväksi. ARKIPYHÄKORVAUS Lakon/työsulun alle jääviltä arkipyhiltä ei makseta arkipyhäkorvausta. SAIRAUSAJAN PALKKA Sairausajan palkkaa ei makseta lakon/työsulun ajalta (työtuomioistuin n:o 116/77 ja 77/82). js

16 Kelan korvaukset Lakko ei vaikuta äitiyspäivärahan tai vastaavasti isyysloman ajalta maksettavan päivärahan maksamiseen. Osa-aikaeläkeläisen eläke on maksussa myös lakon ajan. Osa-aikaeläkkeen maksamisen ehtona on osa-aikatyö. Työajan pitää olla tuntia viikossa. Jos viikoittainen työaika vaihtelee, se tasoitetaan 16 viikon aikana. Työstä voi olla yhtäjaksoisesti poissa enintään kuusi viikkoa. Eläke lakkaa, jos osa-aikatyön ansiot nousevat yli 70 %:n tai laskevat alle 35 %:n kokoaikatyön ansioista. Osa-aikaeläke jatkuu niin kauan kun osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset sekä työajan että ansioiden osalta täyttyvät Osa-aikalisä on maksussa myös lakon ajan. js

17 Sopimuksen synnyttyä Muista luottamusmiehenä pitää työpaikalla kokoukset ja kertoa sopimuksen sisältö. Muista antaa palautetta jäsenille toiminnasta. Työnantajan kanssa käydään soveltamisneuvottelut. Käy ammattiosastossa läpi, että miten työtaistelu onnistui. js

18 js

19 js


Lataa ppt "Me emme pyydä, me vaadimme!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google