Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Simulaattorikoulutuksen ABC

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Simulaattorikoulutuksen ABC"— Esityksen transkriptio:

1 Simulaattorikoulutuksen ABC

2 Jos suunnittelu aloitetaan alusta…
Kartoitus: Mitä on tavoitteena oppia? Osaamistarvekartoitus Mitä on tarkoituksenmukaista oppia simulaattorilla, mitä muulla tavoin?

3 Milloin simulaattorin käyttö on tarkoituksenmukaista?
Erityisesti kun Kallis koulutus Riskitilanteet Päätöksentekotaidot Käytännön taidot, joita voi oppia vain tekemällä Yhteistoiminta

4 1 Oppimistehtävillä eli harjoitteilla luodaan todellisuus
Oppimistehtävät tai harjoitteet toimivat simulaattorikoulutuksessa kehyksenä, jolla luodaan todellisuus Autenttisuuden (fidelity) luominen Kehystarinaan sovitetaan oppimistehtävät ja tavoitteet (ks. EBAT, skenaariot)

5 2 Oppimistavoitteiden määrittely
Mitä on tarkoitus osata harjoitteen jälkeen? Yleensä näkymättömiin jäävät tavoitteet toimivat oppimistehtävien eli harjoitteiden taustalla Oppimistavoitteet määrittävät mitä harjoituksessa pitää oppia

6 3 Millaisia oppimistehtävät eli harjoitteet ovat ja ovatko ne oikeassa suhteessa opiskelijan osaamistasoon? Oppimistehtävä: Realistinen, haastava, pelillinen, ei liian helppo eikä liian vaikea Sisältää sellaisten taitojen harjoittelua, jotka tavoitteiden mukaan pitää oppia Kehystarina pidemmissä harjoituksissa, aitouden tuntu Tehtäväpankki

7 4 Oppimistehtävä eli harjoite: Tavoitteet, toteutus ja arviointi
Kolmiyhteyden tavoitteet, toteutus ja suorituksen arviointi tulee toimia Tavoitteet: Mitä osataan harjoitteen jälkeen? Toteutus: Johdetaan tavoitteista Tehtävien suorituksen hallinta oltavissa arvioitavissa mahdollisimman yksiselitteisesti, jos mahdollista Suorituksen arviointi mahdollisesti perustuen ennalta määritettyihin kriteereihin

8 5 Millaisia opiskelijat ovat?
Mitä osaavat jo? Mitä eivät vielä osaa? Miten oppivat parhaiten? Miten motivoituvat parhaiten?

9 6 Millainen työtä ohjaava mielikuva (mentaalinen malli) harjoitteessa opitusta opiskelijoille syntyy? Sisältääkö harjoite olennaiset kriittiset kohdat, jotka on osattava? Mitä työtä ohjaavasta mielikuvasta puuttuu, mitä simulaatioharjoitteella ei voi oppia? Onko syntyvä mielikuva realistinen? Auto

10 7 Ovatko opiskelijat motivoituneita oppimaan simulaatioiden avulla?
Onko simulaatio-opiskelu mielekästä? Simulaatio-oppimisympäristön, olosuhteiden ja tehtävien autenttisuus Millainen on hyväksyttävän tason suoritus?

11 8 Ovatko kouluttajat motivoituneita käyttämään simulaattoreita?
Kouluttajien tulisi olla motivoituneita käyttämään simulaatioita Kouluttajien asenne heijastuu helposti opiskelijoihin Kouluttajien koulutuksen merkitys

12 9 Tuntevatko kouluttajat simulaattorien avulla opettamisen riittävän hyvin?
Simulaattoriopetuksen menettelytavat eroavat ratkaisevasti yleisistä opetusmenetelmistä Koulutuksen perusratkaisut keskeisiä onnistumisessa Esimerkiksi opiskelijalle annettavan palautteen merkitys

13 10 Toimiiko kolmiyhteys a) harjoitukseen valmistautuminen – b) harjoitus – c) jälkipuinti (arviointi ja palaute) A) Tehtävänanto Kirjallisena mahdollisesti (onko tehtäväkuvaus olemassa kirjallisena?) Mahdollinen tukiaineisto B) Hyvät tehtävät, ohjaus suorituksen aikana (mutta ohjaus tärkein harjoituksen jälkeen) C) Jälkipuinti (arviointi ja palaute)

14 10 (jatkuu), jälkipuinti oppimistapahtumana
Jälkipuinnissa opiskelijat analysoivat omaa suoritustaan ja saavat siitä palautetta Opiskelijat saavat vastauksia kysymyksiinsä Mikä osaaminen suorituksessa oli tärkeää, mikä vähemmän tärkeää? Tavoitteena vahvistaa tiettyjä opetuksen painopisteitä sekä Linkittää simulaatioiden ja reaalimaailman välistä yhteyttä

15 11 Asiayhteys ja tilanne huomioon
Oppiminen on usein sidottu paikkaan, aikaan ja tilanteeseen Missä suhteessa simulaatio-oppimisympäristö muistuttaa aitoa ympäristöä, millainen simulaattori on oppimisympäristönä (teknisena ympäristönä-fyysisenä-sosiaalisena tilanteena- opetusmenetelmällisesti)? Miten saada ympäristöstä aidompi?

16 12 Simulaattorin ominaisuudet – mitä simulaatioiden avulla voidaan oppia ja mitä ei?
Missä suhteessa simulaatioympäristön tulisi muistuttaa aitoa? Opitaan toimintaa aidossa ympäristössä parhaiten niissä asioissa, joissa simulaatioympäristö muistuttaa aitoa ympäristöä Kuinka autenttisesti simulaatioympäristön tulee jäljitellä aitoja olosuhteita? Riippuu siitä mitä siinä halutaan oppia

17 12 Simulaattorin ominaisuudet – mitä simulaatioiden avulla voidaan oppia ja mitä ei (jatkuu)?
Missä suhteessa simulaattorin tulee olla autenttinen? Niiden ominaisuuksien osalta jotka ovat olennaisia oppimisen kannalta (esimerkiksi mittarien käytön oppiminen simulaattoriharjoituksessa) Oppimisympäristön autenttisuutta voidaan lisätä Harjoitukset todenmukaisemmiksi, mm. sosiaalinen tilanne Tehtävät reunaehtoineen ja olosuhteineen autenttisemmiksi

18 13 Millä tavoin taataan opitun siirtyminen käytäntöön, oppimisen siirtovaikutus, transfer?
Transfer, oppimisen siirtovaikutus – miten opittu osataan eri ympäristössä, missä oppiminen tapahtui Brasilian katulapset, amerikkalaiset perheenemännät Usein transfer toteutuu vaillinaisesti Harjoitus simulaattorissa, arviointi a) toisessa simulaattorissa, b) lentokoneessa – a) toimii, b ei toisinaan toimi hyvin. Miksi? Transfer vaihtelee tehtävittäin Miten opittu asia toimii reaalimaailmassa, onko eroja? Harjoittelu simulaattoriharjoitteen jälkeen osittain aidoissa oloissa mahdollisuuksien mukaan

19 13 Millä tavoin taataan opitun siirtyminen käytäntöön, oppimisen siirtovaikutus, transfer (jatkuu)?
Kouluttajan roolina edistää transferia Pyritään autenttisuuteen harjoitteessa Alkuvaiheessa kuitenkin simulaatioympäristön yksinkertaisuus voi edistää oppimista Harjoitusten vaihtelevuus ja monipuoliset olosuhteet edistävät oppimista Kouluttaja jälkipuinnissa: Mitä eroja aidon ympäristön ja simulaattorimaailman välillä? Sääntöjen ja periaatteiden hakeminen opittavien asioiden välillä Oppimaan oppimisen taidot edistävät transferia

20 13 Millä tavoin taataan opitun siirtyminen käytäntöön, oppimisen siirtovaikutus, transfer (jatkuu)?
Mitä monimutkaisempi opittava taito on, sitä enemmän variaatiota harjoituksen tulee sisältää Auta oppijaa muodostamaan motorista suoritusta säätelevä mentaalinen malli, joka sisältää kaikki tehtävässä tarvittavat tärkeät osatekijät (huom. simulaattorin ominaisuudet) Pyri edistämään tehtävän ylioppimista Älä etene liian vaikeisiin tehtäviin liian pian

21 14 Simulaatiokoulutuksen käytön linkitys koulutuksen kokonaisuuteen
Osa aiemmin muuten toteutetusta koulutuksesta voidaan korvata simulaatiokoulutuksella Missä taidoissa simulaatiokoulutuksen käyttö tarkoituksenmukaista? Mikä ei muilla tavoilla mahdollista. Tai vaihtoehtoisesti simulaattorin avulla voidaan kouluympäristössä oppia asioita, joita ei aiemmin voitu oppia koulussa Koulutuksen suunnittelijat perehtyvät simulaattorikoulutukseen

22 15 Johdon sitoutuminen ja mukanaolo
Välttämätöntä muutostilanteissa Uusien opetusmenetelmien juurtuminen vaatii johdon tukea Simulaattoriharjoitteet istutettava käytännön opetuksen kokonaisuuteen


Lataa ppt "Simulaattorikoulutuksen ABC"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google