Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Skeema 1 Koko kurssia koskevat materiaalit Mitä jäi mieleen -tehtävät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Skeema 1 Koko kurssia koskevat materiaalit Mitä jäi mieleen -tehtävät"— Esityksen transkriptio:

1 Skeema 1 Koko kurssia koskevat materiaalit Mitä jäi mieleen -tehtävät

2 Luku 1 Psykologia auttaa ymmärtämään ihmisiä
Mitä jäi mieleen?

3 Yhdistä psykologian osa-alue ja määritelmä
Kognitiivinen psykologia Sosiaalipsykologia Kehityspsykologia Kliininen psykologia Neuropsykologia liittyy käytännön hoitotyöhön; tutkii mielenterveyttä ylläpitäviä ja heikentäviä asioita tutkii ihmisen kehitystä elämän alusta loppuun tutkii ihmisen tiedonkäsittelyä tutkii ihmistä ryhmän jäsenenä tutkii aivojen ja ihmisen toiminnan välistä suhdetta

4 Yhdistä psykologian osa-alue ja määritelmä, vastaukset
liittyy käytännön hoitotyöhön; tutkii mielenterveyttä ylläpitäviä ja heikentäviä asioita tutkii ihmisen kehitystä elämän alusta loppuun tutkii ihmisen tiedonkäsittelyä tutkii ihmistä ryhmän jäsenenä tutkii aivojen ja ihmisen toiminnan välistä suhdetta Kognitiivinen psykologia Sosiaalipsykologia Kehityspsykologia Kliininen psykologia Neuropsykologia

5 Valitse sopivin vaihtoehto
1) Humanistisen psykologian parissa korostetaan oppimista yritys-erehdys –periaatteella ihmisen olevan ”tyhjä taulu” syntyessään ihmisen itseohjautuvuutta ja tavoitetta pyrkiä elämässä mielekkyyteen. 2) Behavioristisen suuntauksen mukaan ihmisen menneisyys määrittää hänen tulevaisuutensa Ihmistä voidaan tutkia vain ulkoisen käyttäytymisen pohjalta ihminen on itseään ohjaava

6 Valitse sopivin vaihtoehto
3) Neuropsykologian näkökulma ei hyödytä juurikaan muita psykologian suuntauksia syventää muiden suuntausten ymmärtämistä on psykologian suuntauksista vanhin. 4) Psykodynaamisissa suuntauksissa ollaan kiinnostuttu tiedostamattoman vaikutuksesta ihmisen toimintaan tiedonkäsittelyprosesseista ympäristön vaikutuksesta yksilöön.

7 Valitse sopivin vaihtoehto
5) Kognitiivisessa psykologiassa tarkastellaan lapsuuskokemuksia ihmisen tiedonkäsittelyn prosesseja kuinka ihminen oppii ehdollistumalla. 6) Evoluutiopsykologia pyrkii selittämään ihmisen toimintaa lajin elonjäämistaistelun ilmentymänä tiedostamattomien viettien avulla opittuina toimintaperiaatteina.

8 Oikeat vastaukset: c b a

9 Luku 2 Psykologia on tiede
Mitä jäi mieleen?

10 Totta vai tarua? Tutkijan ei tule olla tutkiessaan turhan kriittinen, muuten voi olla ettei tutkimushypoteesi toteudu. Tutkimukseen liittyvät asiat tulevat olla julkisia, jotta muut voivat arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Hypoteesilla tarkoitetaan lopputulosta, joka tutkimuksessa tulee. Psykologisessa tutkimuksessa tehdään vain laadullista tutkimusta.

11 Totta vai tarua? Tutkimusotteella tarkoitetaan tapaa, jolla tutkimus tehdään. Operationalisointi tarkoittaa muuttujien muuttamista mitattavaan muotoon. Korrelaatio kertoo kahden muuttujan välisestä aidosta syy-seuraus –suhteesta. Kokeellisessa tutkimuksessa tutkija kontrolloi riippumatonta muuttujaa.

12 Totta vai tarua? Tapaustutkimusotteessa tutkitaan isoja joukkoja.
Kun tutkitaan laajoja joukkoja, otetaan tutkittavista otos. Psykologisessa tutkimuksessa ei voida tiedonkeruumenetelmänä hyödyntää fysiologisia mittauksia. Psykologisissa tutkimuksissa ei tarvitse huomioida eettisiä kysymyksiä.

13 Totta vai tarua?, vastaukset
Tarua. Tutkijan on pyrittävä aina kriittisyyteen, vaikka oma hypoteesi näyttäisi menevän pieleen. Totta. Tarua. Hypoteesi on ennuste mahdollisesta lopputuloksesta. Tarua. Psykologiassa tehdään sekä laadullista että määrällistä tutkimusta.

14 Totta vai tarua?, vastaukset
Tarua. Korrelaatio kertoo vain kahden asian yhteydestä toisiinsa. Totta. Tarua. Tapaustutkimuksissa keskitytään joko yhteen ihmiseen tai pieneen ryhmään. Tarua. Fysiologisilla mittauksilla saadaan tietoa esim. aivotoiminnasta. Tarua. Kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa on huomioitava eettiset kysymykset.

15 Luku III Ihmisessä yhdistyy psyykkinen, biologinen ja sosiaalinen
Mitä jäi mieleen?

16 Luku 6

17 Täydennä Ihminen on kokonaisuus, mutta mitä kaikkea kokonaisuuteen kuuluu? Täydennä: Täydennä… Täydennä… Täydennä…

18 Vastaus:

19 Luku 7

20 Mikä seuraaville on yhteistä:
hormonit, hermosolut, perimä aksoni, synapsi, myeliinituppi oksitosiini, testosteroni, adrenaliini Otsalohko, näköalue, kuuloalue identtiset kaksoset, aivovauriopotilaat, taksinkuljettajat

21 Oikeat vastaukset: Ihmisen toimintaan vaikuttavia biologisia tekijöitä
Hermosolun osia Hormoneja Aivokuoren alueita Tutkimuskohteita, kun selvitetään biologisten tekijöiden vaikutusta ihmisen toimintaan

22 Kumpi on oikein, a vai b, molemmat vai ei kumpikaan?
Kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat verenkierron välityksellä ovat välittäjäaineet hormonit 2. Kahden hermosolun välinen liitoskohta on aksoni synapsi 3. Aivojen plastisuus tarkoittaa muovautuvuutta plastiikkakirurgiaa

23 Kumpi on oikein, a vai b, molemmat vai ei kumpikaan?
4. Aivorakenteet ovat valmiit jo vastasyntyneellä vasta aikuisella 5. Identtisten kaksosten geeniperimät ovat 100% samanlaisia lähes 100% samanlaisia 6. Evoluutiolla on selitetty käärmeiden pelkoa parinvalintaa

24 Oikeat vastaukset: b a a+b

25 Luku 8

26 Täydennä lauseet: __________ tarkoittaa yhteisön sääntöjen, tapojen ja arvojen siirtymistä yksilölle. __________ tarkoittaa tietyn ihmisjoukon jakamia arvoja, uskomuksia ja perinteitä. Yksilö omaksuu yhteisön tai ryhmän käyttäytymissäännöt eli __________. _______________ tutkii ihmistä ryhmän jäsenenä sekä ryhmien toimintaa. ______________ ovat oletuksia siitä, miten tietyssä asemassa olevan on käyttäydyttävä.

27 Oikeat vastaukset: Sosialisaatio Kulttuuri Normit Sosiaalipsykologia
Roolit

28 Kumman tutkimuksesta on kyse? Yhdistä oikein:
Sherif Zimbardo vankilakoe poikaleirikoe osoitti yhteisten tavoitteiden merkityksen osoitti roolin vaikutuksen toimintaan toteutettiin 1950-luvulla toteutettiin 1970-luvulla Kumman tutkimuksesta on kyse? Yhdistä oikein:

29 Kumman tutkimuksesta on kyse? Yhdistä oikein:
Oikeat vastaukset Sherif Zimbardo vankilakoe poikaleirikoe osoitti yhteisten tavoitteiden merkityksen osoitti roolin vaikutuksen toimintaan toteutettiin 1950-luvulla toteutettiin 1970-luvulla Kumman tutkimuksesta on kyse? Yhdistä oikein:

30 Luku IV Ihminen on psyykkinen olento
Mitä jäi mieleen?

31 Luku 9

32 Määrittele seuraavat käsitteet:
Skeema = Skripti = Havaintokehä = Minäkäsitys = Maailmankuva = Maailmankatsomus = Attribuutio = Sisäinen attribuutio = Ulkoinen attribuutio = Attribuutiovirhe =

33 Oikeat vastaukset 1/2: Skeema = sisäinen malli, käsitys siitä, mikä jokin asia tai ilmiö on ja miten se toimii. Pohjautuu kokemuksiin. Skripti = Käsikirjoitus tilanteesta, tilannetta koskeva skeema Havaintokehä = Neisserin malli siitä, miten skeema ohjaa havainnointia ja tiedonhakua, ja miten uusi tieto muokkaa skeemaa → kehä jatkaa pyörimistään Minäkäsitys = Omaa itseä koskeva skeema; käsitys omasta itsestä Maailmankuva = Maailmaa koskeva skeema; käsitys siitä, millainen maailma on ja miten siinä tulee toimia Maailmankatsomus = sisältää maailmankuvan lisäksi yksilön arvot ja yhteisön normit

34 Oikeat vastaukset 2/2 7. Attribuutio = Tulkinta toiminnan syistä
8. Sisäinen attribuutio = Selitetään yksilön toimintaa hänen sisäisillä ominaisuuksillaan, kyvyillään ja tunteillaan 9. Ulkoinen attribuutio = Selitetään yksilön toiminta ulkoisella tilanteella. 10. Attribuutiovirhe = Selitetään toimintaa sisäisillä ominaisuuksilla silloin, kun toiminnan syy on ulkoinen tilanne, ja ulkoisilla tekijöillä silloin, kun toiminnan syy on sisäisissä ominaisuuksissa.

35 Anna esimerkki seuraavista:
psyykkinen motiivi: biologinen motiivi: sosiaalinen motiivi: lähestymis-lähestymiskonflikti: lähestymis-välttämiskonflikti: välttämis-välttämiskonflikti:

36 Esimerkkejä oikeista vastauksista:
psyykkinen motiivi: uteliaisuus, taiteen luominen biologinen motiivi: jano, nälkä sosiaalinen motiivi: halu tulla hyväksytyksi lähestymis-lähestymiskonflikti: lätkätreeneihin vai elokuviin lähestymis-välttämiskonflikti: mennäkö kiinnostavalle psykologian tunnille, vaikka väsyttää välttämis-välttämiskonflikti: hammaskipu vai hammaslääkäri

37 Täydennä: Fordin motivaatioteoria: MOTIVAATIO

38 Oikeat vastaukset: MOTIVAATIO Tavoitteet Tunteet Minäpystyvyys
Fordin motivaatioteoria: MOTIVAATIO Tavoitteet Tunteet Minäpystyvyys

39 Yhdistä oikein: haasteiden välttäminen
kielteisestä palautteesta oppiminen halu oppia halu vaikuttaa älykkäältä kielteisen palautteen torjuminen muiden onnistumisesta innostuminen sitkeys vastoinkäymisissä Muuttumattomuuden asenne Kasvun asenne

40 Oikeat vastaukset: haasteiden välttäminen
kielteisestä palautteesta oppiminen halu oppia halu vaikuttaa älykkäältä hielteisen palautteen torjuminen muiden onnistumisesta innostuminen sitkeys vastoinkäymisissä Muuttumattomuuden asenne Kasvun asenne

41 Luku 11

42 Mitkä ovat tunteen osatekijät? Täydennä!

43 Oikeat vastaukset:

44 Luku 12

45 Määrittele seuraavat käsitteet:
Tietoisuus = Tajunta = Itsetajunta = Psykodynaaminen teoria = Yliminä = Tiedostamaton =

46 Oikeat vastaukset: Tietoisuus = Tietyllä hetkellä koettujen psyykkisten elämysten kokonaisuus Tajunta = Tietoisuuden taso; esim. kivun tai nälän kokeminen Itsetajunta = Tietoisuuden taso; kyky ajatella itseään tajunnallisena olentona Psykodynaaminen teoria = Freudin luoma teoria siitä, että ihmisen toiminnan perustana ovat tiedostamattomat tarpeet ja motiivit Yliminä = Freudin mukaan yksi mielen osa, osittain tietoinen ihmisen moraalinen puoli Tiedostamaton = Freudin mukaan se mielen osa, joka pyrkii mielihyvään; toteuttamaan synnynnäisiä, fyysisiä tarpeita, haluja ja impulsseja

47 Täydennä jäävuori Sijoita viereiseen jäävuoreen alla olevat psykodynaamiseen teoriaan liittyvät mielen rakennetta kuvaavat käsitteet: tiedostamaton minä yliminä tietoinen “se” osittain tietoinen Täydennä… Täydennä… Täydennä… Täydennä… Täydennä… Täydennä…

48 Oikeat vastaukset:

49 Luku V Psykologia tarkastelee hyvinvoinnin ilmiöitä
Mitä jäi mieleen?

50 Ilmiön tarkastelu - esimerkkinä jännittäminen
Esimerkkiteksti Kirjoita Miron avuksi vinkkejä, joilla voisi helpottaa jännittämistä. Jaottele neuvot psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin. Minkälaisia defenssikeinoja Miro käyttää? Minkälaiset selviytymiskeinot voisivat auttaa häntä? Syke kiihtyy, hengitys muuttuu pinnalliseksi, kädet vapisevat ja ääni muuttuu kumman kuuloiseksi. Tarkkailen omia tuntemuksiani ja äkkiä tuntuu siltä, ettei päähäni mahdu yhtään järkevää ajatusta. Sekoilen sanoissani, sillä jännitys lamaannuttaa minut täysin. Pienikin tauko puheessani, kun etsin oikeita sanoja, tuntuu äärettömän pitkältä. Lopulta selviän takellellen esitykseni loppuun ja kompuroin luokan edestä pois. Olen punainen kuin rapu ja sydämeni hakkaa edelleen kahtasataa, kun pääsen omalle paikalleni. Esiintymistilanteissa en ole ollenkaan se sujuvasanainen, hauska ja rento tyyppi, joka normaalisti kavereiden kanssa olen. Näiden tilanteiden jälkeen pyrin vain unohtamaan koko tilanteen mahdollisimman nopeasti. Kaipaisin kovasti vertaistukea jännittämiseen: Miksi minua jännittää näin paljon, vaikka tiedän, ettei mitään vaaraa olekaan? Miten jännitystä voisi helpottaa? Miro, 22-vuotias opiskelija

51 Luku 6 Miten ihminen oppii?
Mitä jäi mieleen?

52 Selitä omin sanoin Minkälainen on onnistunut oppimisprosessi?
Selitä omin sanoin oheista käsitekarttaa apunasi käyttäen (käsitekartta seuraavalla dialla).

53

54 Vastausehdotus Onnistuneen oppimisprosessin takana on usein syväsuuntautunut oppimistyyli ja pyrkimys ymmärtää. Syväsuuntautunut opiskelija käyttää tietoja muokkaavia menetelmiä, jotta sisäistää tiedot, eikä vain muista niitä ulkoa. Tietoa muokkaavia oppimismenetelmiä ovat esimerkiksi kaverille opettaminen, omin sanoin selittäminen ja omien esimerkkien keksiminen. Käsitekartat itsessään eivät välttämättä ole avain onneen, vaan olennaista on tiedon muokkaaminen ja itselle sopivien oppimistapojen löytäminen. Tietoa muokkaavien oppimismenetelmien avulla syntyy monipuolisia ja jäsentyneitä skeemoja, joiden avulla asiat todennäköisesti ymmärretään ja niitä osataan soveltaa. Metakognitiiviset taidot ja oppimisen itsesäätelytaidot ovat osa onnistunutta oppimisprosessia, ja niiden käyttäminen näkyy esimerkiksi itselle sopivien oppimismenetelmien valinnassa.


Lataa ppt "Skeema 1 Koko kurssia koskevat materiaalit Mitä jäi mieleen -tehtävät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google