Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimusaihe: luotettavuus, tutkimuksen teko

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimusaihe: luotettavuus, tutkimuksen teko"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimusaihe: luotettavuus, tutkimuksen teko
Internetistä haetun tiedon luotettavuuden arviointi Onko kirjoittaja mainittu? Asiantuntijuus? Päiväys? Mikä on tiedonjaon tarkoitus? Tutkittua tietoa – luotettavuus ? Alkuperä? Vertaile eri lähteitä. Sponsorointi? Piilomarkkinointi? TE3 Sanna Suonio Voionmaan lukio 2010

2 Arkitieto Havainnot, kokemukset, subjektiivisuus yleistäminen Tieteellinen tieto Perustuu tutkimustietoon Käsitteiden käyttö, kieli, täsmällinen terminologia Tiedonhankinta systemaattista ja huolella suunniteltua Objektiivisuus, luotettavuus

3 LUOTETTAVUUDEN KRITEEREITÄ:
1. MITATTAVUUS (VALIDITEETTI) Mitataanko sitä, mitä kysytään? 2. LUOTETTAVUUS (RELIABILITEETTI) (Ote s.79-80) Tutkimuksen eri osien ja niiden tarkkuuden arviointi Menetelmät / laitteet Koehenkilöiden valinta Onko riittävä joukko Sattuman osuus Virhelähteet Toistettavuus Olosuhteet Tulosten merkittävyys ja yleistettävyys Kuvioiden esitystapa TE3 Sanna Suonio Voionmaan lukio 2010

4 Tutkimustyyppejä Teoreettinen tutkimus
Ei kerätä aineistoa vaan perustuu esim. kirjallisuuteen Empiirinen tutkimus Kerätään aineisto, jota tulkitaan

5 MÄÄRÄLLINEN eli kvantitatiivinen tutkimusote
Riittävä, edustava väestöotos Tietty väestönosa pienoiskoossa - > yleistäminen Tilastot, numerot, taulukot, yhteydet LAADULLINEN eli kvalitatiivinen tutkimusote Pieni ja tarkoituksenmukainen joukko Tietty aika ja paikka Ihmisten kokemukset ja tulkinnat asioista / ilmiöistä Jonkin ilmiön kuvaus, ymmärtäminen, tulkinta Tutkimuksen teon vaiheita s. 52 Tutkimusraportin osat s. 55

6 Aineistonkeruutavat:
Kysely Haastattelu Potilastiedot Rekisterit, arkistot Havainnointi Dokumentit Tallenteet Sanomalehdet Kirjallisuus Elokuvat Arkistot

7 Erilaisia tutkimusasetelmia
Kokeellinen tutkimus Kahta ryhmää (koe- ja kontrolliryhmä) vertaillaan keskenään Poikkileikkaustutkimus Aineistonkeruu tietyltä ryhmältä tietyllä hetkellä tai rajattuna ajanjaksona Tarkastellaan asioiden välisiä korrelaatioita eli yhteyksiä

8 Suuntautuu ajassa eteenpäin
Pitkittäistutkimus Tutkitaan samoja ihmisiä useana ajankohtana Tarkastellaan asioiden välisiä syy- seuraussuhteita Kohorttitutkimus Suuntautuu ajassa eteenpäin

9 Terveystieteen eri tutkimusnäkökulmia: koonti
Määrällinen / laadullinen Taudinaiheuttaja – yksilö - yksilön vastustuskyky Primaari – sekundaari - tertiaaripreventio Oma kokemus – lääkärikäynnit – lääkekorvaukset - kuolemat Lääketieteellinen – funktionaalinen - subjektiivinen Fyysinen – psyykkinen - sosiaalinen Suorituskyky – toimintakyky - työkyky Menneisyys (retrospektiivinen) – nykyisyys – tulevaisuus (prospektiivinen) Pitkittäis (kohortti) - poikittaistutkimus Koe - kontrolliryhmä (interventioryhmä) Tapaus - verrokkiryhmätutkimus Sukupuoli - sosioekonominen tausta – maantieteellinen – ikä - oireilu TE3 Sanna Suonio Voionmaan lukio 2010

10 Esiintyvyys eli Vallitsevuus = prevalenssi
Tutkittavan ilmiön esiintyminen väestössä tiettynä ajankohtana Ilmaantuvuus = insidenssi uusien tautitapausten ilmaantuvuus tiettynä ajankohtana


Lataa ppt "Tutkimusaihe: luotettavuus, tutkimuksen teko"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google