Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

3. Muuttujat ja operaatiot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "3. Muuttujat ja operaatiot"— Esityksen transkriptio:

1 3. Muuttujat ja operaatiot

2 Sisällys Muuttujat. Operaattorit. Operaatiot. Esimerkkejä:
Nimi ja arvo. Algoritmin tila. Muuttujan nimeäminen. Muuttujan tyyppi. Muuttuja ja tietokone. Operaattorit. Operandit. Arvon sijoitus muuttujaan. Aritmeetiikka. Arvojen vertailu. Operaatiot. Nimeäminen. Parametrit. Paluuarvo. Esimerkkejä: algoritmi oven avaamiseen vuokaaviona, keskiarvon laskeminen ja peli luvun arvaukseen.

3 Muuttujat ja operaatiot
Tietokoneet tarvitsevat vapaamuotoista tekstiä paljon yksityiskohtaisempia ohjeita. Tietokone osaa vain laskea hyvin nopeasti. Arkijärkeä koneella ei ole. Algoritmia muuttujien ja operaatioiden avulla tarkentamalla päästään lähemmäs tietokonetta. Esimerkiksi AvaaOvi-algoritmi voidaan jakaa karkeasti toimintoihin ja toimintojen kohteisiin. Vaiheessa “Tartu kahvaan” on toiminto “tartu” ja kohde “kahva”. 3.3

4 Muuttujat ja operaatiot
Tarkemmissa algoritmeissa (ja ohjelmissa) kohteet esitetään muuttujina ja toiminnot operaatioina. Myös kohteen osat (esim. oven kahva) ja ominaisuudet (esim. oven väri) voidaan ajatella muuttujiksi. Algoritmin epämääräisemmät osat, kuten “ovi on vedettävää mallia”, voidaan ymmärtää tilanteen mukaan joko muuttujiksi tai toiminnoiksi. Ajattelussa siirrytään näin abstraktimmalle tasolle: algoritmissa käsitellään muuttujien sisältämiä tietoja operaatioita suorittamalla. 3.4

5 Muuttujat Muuttujalla on nimi (tunnus) ja nimeen liittyvä arvo.
Muuttuja ei ole matematiikasta tuttu käsite, jolla symboloidaan usein tuntematonta arvoa. Esimerkiksi yhtälössä x + 1 = 0 tuntematon arvo on x. Algoritmissa muuttujan arvo on yleensä tunnettu ja erityisesti erona on se, että arvo voi muuttua algoritmin edetessä vaiheesta toiseen. Muuttuja muistuttaa hieman suuretta eli mitattavaa ominaisuutta. Esimerkiksi lämpötila (T) on suure, jolla mitataan aineen lämpöenergian määrää. 3.5

6 Muuttujat Usein vain yhden muuttujan arvo muuttuu, kun algoritmi etenee vaiheesta toiseen. Kaikkien muuttujien arvot voivat säilyä myös entisellään. Algoritmin tila tarkoittaa sen muuttujien arvoja tietyssä algoritmin vaiheessa. Esimerkiksi kurssin ilmoittautumistietoja käsittelevässä algoritmissa voisi olla muuttujat etunimi, sukunimi ja opiskelijanumero ja näillä arvot "Mikko", "Meikäläinen" ja 12345, kun Mikko Meikäläinen ilmoittautuu kurssille. Tiina Terävän ilmoittautuessa algoritmin tila muuttuu, koska muuttujien aikaisemmat arvot korvautuvat Tiinan arvoilla. 3.6

7 Muuttujat Muuttuja nimetään sen arvoa kuvaavasti.
Erityisesti pitkien algoritmien ymmärrettävyyden kannalta on erittäin tärkeää, että nimistä nähdään minkä tiedon säilyttämiseen muuttujia käytetään. Yleensä hyvä nimi on riittävän pitkä. Esimerkiksi syntymäpäivän sisältävälle muuttujalle on parempi antaa nimeksi vaikkapa syntpvm kuin p. Nimeä lyhyesti vain, jos erehtymisen vaaraa ei ole. Nimissä käytetään enimmäkseen kirjaimia. Kirjainten seurana voi olla numeroita. 3.7

8 Muuttujat Muuttujille määritellään lausekielissä yleensä tyyppi: muun muassa kokonais- ja liukuluvut sekä yksittäiset merkit ja merkkijonot ovat käytettävissä. Esimerkiksi henkilön paino ja pituus on järkevää esittää lukuina, kun taas etu- ja sukunimi ovat luontevasti merkkijonoja. Muuttujalle ei voi antaa mittayksikköä. Henkilön pituus esitetään muuttujana ilman metrin tunnusta (m), vaikka pituussuureen yksiköksi on sovittu metri. Muuttujat oletetaan alkeistyyppisiksi ja niiden tyyppejä ei toistaiseksi määritellä, jotta algoritmien kirjoittaminen ei olisi kurssin alkuvaiheessa liian vaikeaa. 3.8

9 Muuttujat Ohjelman suorituksen aikana muuttujien arvot tallennetaan johonkin paikkaan tietokoneen keskusmuistissa. Operaattorit ja operaatiot voivat lukea arvon ja muuttaa sitä muistipaikan osoitteen avulla. Ohjelma … opiskelijanumero … Keskusmuisti Osoite Arvo ... 3FFFFFFF 12345

10 Operaatiot Muuttujien arvojen käsittelyyn.
Operaatio saa muuttujan arvon käyttöönsä yksilöimällä arvon muuttujan nimen avulla. Perusoperaatioita kutsutaan usein operaattoreiksi ja niille on annettu omat symbolit. Operaattorin käsittelemät arvot ovat operandeja. Perusoperaatioiden lisäksi usein on käytettävissä monimutkaisempia operaatioita esimerkiksi arvojen tulostamiseen. 3.10

11 Sijoitusoperaattori Perusoperaatioista tärkein on sijoitusoperaattori (←), joka korvaa muuttujan vanhan arvon uudella. Yleisesti: muuttujanNimi ← arvo missä muuttujan nimi (1. operandi) on aina operaattorin vasemmalla puolella ja uusi arvo (2. operandi) operaattorin oikealla puolella. Sijoitus ymmärretään yleensä algoritmin vaiheeksi. Uusi arvo voi olla arvo sellaisenaan, muuttujan arvo tai vaikkapa laskutoimituksen tulos. Esimerkki ilmoittautumis-algoritmista, jossa muuttujiin sijoitetaan arvoja sellaisenaan: etunimi ← "Tiina" sukunimi ← "Terävä" opiskelijanumero ← 54321 3.11

12 Sijoitusoperaattori Muuttujien arvot ovat samat, mutta säilyvät erillisinä, kun muuttujan arvo sijoitetaan toisen muuttujan arvoksi. Esimerkki: sijoituksia aikaa ja matkaa käsittelevässä algoritmissa: matka ← 100 aika ← 2 matka2 ← matka (matka = 100, matka2 = 100) matka ← 30 (matka = 30, matka2 = 100) 3. sijoituksen jälkeen muuttujilla matka ja muuttujalla matka2 on edelleen oma erillinen arvo, vaikka molempien muuttujien arvo on 100. Koska arvot ovat erilliset, muuttujan matka2 arvo ei muutu, kun muuttujalle matka annetaan uusi arvo 4. sijoituksessa. 3.12

13 Sijoitusoperaattori Esimerkki: sijoituksia elokuva-arvosteluja hallinnoivassa algoritmissa: nimi ← "Aliens" (Merkkijono suljetaan lainausmerkkeihin.) julkaisuvuosi ← 1986 luokka ← 'A' (Yksittäinen merkki suljetaan suoriin yksinkertaisiin lainausmerkkeihin eli niin sanottuihin hipsuihin.) 3.13

14 Aritmeettiset operaattorit
Myös tutut aritmeettiset operaattorit (+ , - , ∙ , /) ovat käytettävissä. Aritmeettisen operaattorin operandit ovat arvoja ja tulos on arvo, joka voidaan sijoittaa muuttujaan. Laskujärjestys koulusta tuttu. Sijoitusoperaattori on heikko: esimerkiksi aritmetiikka suoritetaan ennen sijoitusta. Esimerkki: aritmetiikkaa pelkillä arvoilla: tulosumma ← 1 ∙ ∙ 2 missä ensin lasketaan tulot 1 ∙ 2 ja 2 ∙ 2, toiseksi summataan tulot ja lopuksi sijoitetaan summa muuttujan arvoksi. Sijoitus muodostaa algoritmin vaiheen, vaikka ennen sijoittamista lasketaan aritmeettisilla operaatioilla. 3.14

15 Aritmeettiset operaattorit
Esimerkki: nopeuden laskeminen muuttujien avulla: nopeus ← matka / aika Otetaan aluksi käyttöön muuttujien arvot: 30 / 2 Tämän jälkeen lasketaan osamäärä: 15 ja lopuksi sijoitetaan osamäärä muuttujan arvoksi: nopeus ← 15 Sama muuttuja voi esiintyä myös sijoitusoperaattorin molemmin puolin. Esimerkki: lisätään aikaa: aika ← aika + 1 jolloin selvitetään muuttujan nykyinen arvo: 2 + 1 lasketaan summa: 3 ja sijoitetaan se uudeksi arvoksi: aika ← 3 3.15

16 Vertailuoperaattorit
Algoritmeissa tarvitaan usein myös vertailuoperaattoreita (<, =, >, ≤, ≥, ≠). Oletetaan, että vertailu palauttaa kyllä- tai ei-arvon. Nämä voidaan ajatella totuusarvoiksi tosi ja epätosi. Esimerkkejä: luku1 ← 10 luku2 ← samat ← luku1 = luku2 (samat = kyllä) pienempi ← luku1 < 1 (pienempi = ei) 3.16

17 Operaatiot Perusoperaatioiden lisäksi voidaan olettaa, että on käytettävissä myös muita operaatioita. Näille ei ole varattu symbolia – muut operaatiot tunnistetaan muuttujien tapaan nimen avulla. Erotetaan muuttujista nimen perään kirjoitettavan kaarisulkuparin (()) avulla. Esimerkiksi nimi kiinni on muuttujan tunnus, mutta nimi kiinni() tarkoittaa operaatiota, jolla voitaisiin vaikkapa tutkia onko ovi kiinni. Operaation nimi on yleensä pitempi kuin muuttujan nimi. Näin onkoKiinni() olisi paremmin nimetty kuin kiinni(). 3.17

18 Operaatiot Operaatio voi saada parametrina yhden tai useamman arvon.
Parametriarvot välitetään operaatiolle kirjoittamalla ne sulkujen väliin. Parametriarvot erotetaan toisistaan pilkulla. Operaatio voi myös palauttaa niin sanotun paluuarvon, joka sijoitetaan usein muuttujan arvoksi. Esimerkkejä: tartu(kahva) onkoVedettäväMalli ← vedettävä(ovi) arvattava ← arvoLuku() min ← min(400, paino) 3.18

19 Operaatiot Sopivat myös kommunikointiin ympäristön kanssa. Algoritmin laatija voisi käyttää esimerkiksi lue() ja tulosta(arvo) -operaatioita tietojen lukemiseen näppäimistöltä ja tulostamiseen näytölle. Esimerkki: LaskeNopeus matka ← lue() aika ← lue() nopeus ← matka / aika tulosta(nopeus) matka nopeus aika 3.19

20 Oven avaaminen (versio 3)
Muuttuja kulma[-90º,90º] on oven ja seinän välinen kulma: Lisäksi käytetään muuttujia ovi ja kahva, joita käsitellään tartu-, vedettävä-, vedä- ja työnnä-operaatioilla. Alku Loppu K E tartu(kahva) vedettävä(ovi) kulma > -70º työnnä(kahva) < 70º vedä(kahva) kulma ← 0 kulma 3.20 20

21 Keskiarvon laskeminen (versio 3)
Päätellään tarvittavat muuttujat kaavasta luku on luettu luku (termi xi), i on laskuri, josta selviää monesko silmukan kierros on meneillään (termin indeksi), summa vastaa lukujen summaa (Σxi), lkm vastaa lukujen lukumäärää (indeksin yläraja n) ja ka on lukujen keskiarvo ( ). Silmukka voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Oletetaan nyt, että lukujen lukumäärä voidaan selvittää ennen silmukan aloitusta.

22 Keskiarvon laskeminen (versio 3)
i ≤ lkm luku ← lue() tulosta(″Ei lukuja!″) ka ← summa / lkm Alku Loppu lkm > 0 kyllä ei tulosta(ka) lkm ← lue() summa ← 0 summa ← summa + luku i ← i + 1 i ← 1

23 Peli luvun arvaukseen (versio 2)
Pelin vapaamuotoinen versio voidaan muuttaa melko suoraviivaisesti tarkemmalle tasolle. Otetaan käyttöön muuttujat arvattavalle ja arvatulle luvulle. Arvattava luku alustetaan satunnaisluvun tuottavalla operaatiolla arvoLuku. Arvaus luetaan käyttäjältä lue-operaatiolla. Lausutaan päätökset vertailuoperaattoreiden avulla. Vinkit ja onnittelut viestitään tulosta-operaatiolla.

24 Peli luvun arvaukseen (versio 2)
arvaus ≠ arvattava arvaus ← lue() tulosta("Meni ali.") Alku Loppu arvaus < arvattava kyllä ei tulosta("Oikein!") arvattava ← arvoLuku() tulosta("Meni yli.") arvaus > arvattava 3.24 24


Lataa ppt "3. Muuttujat ja operaatiot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google