Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rikoksen uhrin asema muutoksessa/ Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rikoksen uhrin asema muutoksessa/ Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää"— Esityksen transkriptio:

1 Rikoksen uhrin asema muutoksessa/ Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää
Vuosi rikosuhridirektiiviä- mikä on muuttunut/ RIKU-seminaari Rikoksen uhrin asema muutoksessa/ Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää

2 KÄSITELTÄVÄT AIHEET ERITYISEN SUOJELUTARPEEN ARVIOINTI – RIKOKSEN UHRI
TOIMENPITEET 2.1. TALLENTEIDEN KÄYTTÖ – KUULUSTELUN TALLENTAMINEN 2.2. OK 17 LUKU 51 § 2.3. OK 17 LUKU 52 § 2.4. SALASSAPITO 3) AVUSTAJAN JA TUKIHENKILÖN KÄYTTÖ 4) RIKOSILMOITUKSEN KIRJAAMINEN – VAHVISTUS ASIANOMISTAJALLE

3 1. TAUSTA JA TARKOITUS Uhridirektiivi (direktiivi 2012/29/EU)
Arviointimenettelyn tarkoituksena hyvissä ajoin tunnistaa uhrin suojeluntarve Määrittää uhrin esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä tarvitsemat erityiset suojelutoimet - prosessin aikana toteutettavilla toimilla helpottaa asianomistajan asemaa - tunnistaa sellaiset asianomistajat, joiden kertomuksen saamista näytöksi voidaan helpottaa - tavoitteena suojella asianomistajaa paremmin, mikä edistää myös aineelliseen totuuteen pääsemistä HE 66/2015 ja LaVM 4/2015 sekä Rikoksen uhrin suojelutarpeen arviointimenettelyn käsikirja Kasikirja_lopullinen.pdf

4 1. RIKOKSEN UHRIN ERITYISEN SUOJELUTARPEEN MÄÄRITTÄMINEN ETL 11:9a §
I Asianomistajan henkilökohtainen arviointi ” Esitutkintaviranomaisen on * ilman aiheetonta viivytystä arvioitava, onko asianomistaja asiaa * esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä käsiteltäessä * erityisen suojelun tarpeessa sekä arvioitava, ovatko 2 momentissa tarkoitetut * toimenpiteet tarpeen. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin * asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet ja * rikoksen laatu. Arviointia tehtäessä on otettava * huomioon asianomistajan käsitys toimenpiteen tarpeellisuudesta.

5  Olennaista muistaa, että tarkoituksena on asianomistajan tukeminen rikosprosessissa sekä ohjata tarvittavan avun piiriin  Vaikka lomake ja lainsäädäntö (poliisin lähtökohdista lisää töitä), tark. ei ole tehdä asiaa vaikeammaksi, vaan säännönmukaiseksi osaksi (eikä kenenkään hoksaavuudesta riippuvaiseksi)  asianomistajien yhdenvertaisuus

6 1. ETL 11:9a § Toimenpiteet: ” Esitutkintaviranomaisen on arvioitava, onko asianomistajan suojelemiseksi tarpeen, että: 1) asianomistajan kuulustelu suoritetaan siten kuin 7 luvun 21 §:ssä säädetään; 2) asianomistajan kuulustelu tallennetaan todisteena käyttämistä varten 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla; 3) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä näkösuojan takaa tai vastaajan läsnä olematta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 §:ssä säädetään; 4) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 §:ssä säädetään; tai 5) suullinen käsittely tuomioistuimessa toimitetaan yleisön läsnä olematta siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 15 §:n 6 kohdassa säädetään.

7 1. Toimenpiteet samat kuin ennen 1.3.2016 muutosten voimaantuloa
Huomaa, ei uusia toimenpiteitä eritoten jos mietitään pääkäsittelyä koskevia Olennainen muutos: nyt otetaan esille ja kysytään jo esitutkinnassa viranomaisen toimesta, ei jää yksittäisen asianomistajan ”nohevuuden” varaan tai avustajan ”valveutuneisuuden” varaan Syyttäjällä tieto jo hyvissä ajoin, välittää tuomioistuimelle Ja myös tuomioistuin voi valmistautua (istuntosali, käytännönjärjestelyt), ei esille vasta istunnon alussa MUTTA HUOMIOITAVA, ETTÄ VAIKKA LOMAKKEESSA ON KOHTA Arvioinnin perusteella esitettävät toimenpiteet ja siinä useita vaihtoehtoja… kaikki ei ole kaikissa jutuissa tosiasiallisesti käytettävissä Esim. epäilty rikos laiton uhkaus, asianomistaja täysikäinen  Laissa ei perusteita tallenteen käytölle (OK 17 luvun 24 § 3 momentissa lueteltu, milloin voidaan tallennetta käyttää)

8  Erityisen tärkeää, että asianomistajalle annetaan oikeaa tietoa  Muistettava, että tuomioistuin ratkaisee aina lopullisesti asian  Ei voi luvata mitään, vaikka esim. lomakkeesta jotain rastitetaan AOn suojeluntarve_ pdf

9 1. ETL 11:9a §; syyttäjää kuultava
Esitutkintaviranomaisen on kuultava syyttäjää erityisen suojelun tarpeesta ja 2 momentin 2—5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden tarpeellisuudesta, jos asianomistajan henkilökohtaiset olosuhteet tai rikoksen laatu sitä edellyttää. Tässä pykälässä tarkoitettu arviointi on tehtävä uudelleen, jos arvioinnin perusteena olevat seikat muuttuvat merkittävästi. Arviointi voidaan tehdä uudelleen myös, jos siihen on muuten perusteltua aihetta. Esitutkinnan päättämisen jälkeen arvioinnin tekemisestä uudelleen päättää syyttäjä. Nimenomainen kuulemisvelvoite (kuultava syyttäjää erityisen suojelun tarpeesta ja säännöksessä tarkoitettujen toimenpiteiden tarpeellisuudesta) Esitutkintayhteistyövelvollisuus esitutkintalain mukaisesti  Muistettava myös ennakkoilmoitus (oma ohjeistus)  Aina, kun mietitään tallenteen käyttöä !!!!!!

10 LOPPUTULOS Arviointilomaketta ei liitetä esitutkintapöytäkirjaan
Syyttäjä kirjaa esityksensä suojelutoimiksi haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle toimitettavaan info-lomakkeeseen, Arviointilomaketta ei toimiteta erikseen tuomioistuimelle Lopputulos (esitetty erityinen suojelutoimi) merkitään esitutkintapöytäkirjan merkintälehdelle, jolloin tieto tulee yleisöjulkiseksi tuomioistuinkäsittelyn aikaan. Arviointilomake voidaan antaa epäillylle siltä osin kuin tiedoilla voi olla vaikutusta rikosprosessin lopputulokseen, jos tietojen antaminen ei saattaisi johtaa toisen henkilön hengen tai perusoikeuksien vakavaan vaarantumiseen.

11 2. 1 TALLENTEEN KÄYTTÖ - erityisen suojelun tarve (OK 17 luku 24 § 3 mom 2 kohta)
15-17 vuotias + erityisen suojelun tarve huomioiden henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu Erityisen suojelun tarve: terveydentila, vammaisuus, syrjitty asema, riippuvuusasema tai muu erityinen suhde rikoksesta epäiltyyn Merkitystä mahd. kostotoimilla, aiheutuneella vahingolla, rikoksen tyypillä ja vakavuudella, myös nuoren tuntema subjektiivinen pelko- ja ahdistustila huomioitava Käytännössä arviointi voi olla haastavaa Esitutkinnassa selvitettävä, onko peruste olemassa Voidaan käyttää suoraan todisteena, ed., että varattu asianmukainen vastakuulustelumahdollisuus ja on peruste; erityinen suojelen tarve Esitutkintaviranomaisen edellytykset arvioida erityisen suojelun tarvetta voi olla rajoitetut  toisaalta taustoitus, avustaja/edunvalvoja ”apuna” tuomassa seikkoja esille Pitäisi aina hakea ROL 2 luvun mukaista oikeudenkäyntiavustajaa jo esitutkinnan alkumetreillä AO:lle Jos epäselvää, lähtökohtaisesti tulisi lähteä siitä, että on käsillä ja toimia esitutkinnassa sen edellyttämällä tavalla eli tallenteelle  asianmukainen vastakuulustelumahdollisuus, jotta tarvittaessa hyödynnettävissä Ja aina kun osa pääkäsittelyä jo esitutkinnassa, RE:lle tulisi myös hankkia avustaja ( edellytykset puolustajan määräykselle on olemassa) ja ei pidä unohtaa ROL 2 luvun tukihenkilöä (AO:lle)

12 2.1. TALLENTEEN KÄYTTÖ - MUISTA MYÖS MUUT (OK 17 luku 24 § 3 mom:n kohdat
1. henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toiminta on häiriintynyt; 3. rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 15–17-vuotias asianomistaja, joka ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi; 4. rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 18 vuotta täyttänyt asianomistaja, jos kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi hänen terveytensä tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa.  Kerrottava myös mahdolliset vaikutukset (tallenne), joskus henkilökohtainen kuuleminen voi olla tarpeen

13 2.2 TOIMENPITEET - 3) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä näkösuojan takaa tai vastaajan läsnä olematta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 §:ssä säädetään Toimenpiteet kuultavan suojaamiseksi ja kertomuksen turvaamiseksi: (oikeustila ei juurikaan muuttunut, nyt lakiin selventävä maininta) OK 17 luku 51 - todistelua vastaan näkösuojan takaa (AO kuullaan sermin takaa) - joidenkin (yleensä vastaajan) läsnä olematta Edellytykset: JOS TI harkitsee sen soveliaaksi ja menettely on tarpeen (TI tekee päätöksen) 1. Kuultavan taikka tällaiseen henkilöön 17 § 1 mom tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta 2. jos kuultava muuten jättäisi ilmaisematta mitä asiasta tietää tai 3. jos henkilö häiritsee tai koettaa eksyttää kuultavaa tämän puhuessa 4. jos rikosasiassa kuultava on muusta kuin 1 kohdassa tarkoitetusta syystä erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu.

14 2.3. TOIMENPITEET - 4) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 §:ssä säädetään OK 17 luku 52 § (vastaa pitkälti aikaisempaa säätelyä): Videoneuvottelun välityksellä kuuleminen (puhe- ja näköyhteys) - muut kuin vastaaja - enää ei edellytetä kohtuutonta haittaa tai kohtuuttomia kustannuksia - Jos TI harkitsee soveliaaksi ja jos 1. sairaus tai muu syy; ei voi saapua pääkäsittelyyn 2. kuultavan saapumisesta pääkäsittelyyn aiheutuu todisteen merkitykseen verrattuna huomattavia kustannuksia tai huomattavaa haittaa 3. kuultavan kertomuksen uskottavuutta voidaan luotettavasti arvioida ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloa pääkäsittelyssä 4. menettely on tarpeen kuultavan tai tällaiseen henkilöön 17 §:n 1 mom tarkoitetussa suhteessa olevan henkilö suojaamiskesi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta uhalta

15 2.3. TOIMENPITEET - 4) asianomistajaa kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 §:ssä säädetään 5) kuultava ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt; tai 6) rikosasiassa kuultava on muusta kuin 4 kohdassa tarkoitetusta syystä erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu.

16 2.4. Salassapitoasiat - Keinot olleet käytettävissä jo ennen 1.3.2016
Erotettava asianosasjulkisuus/yleisöjulkisuus Asiakirjat: pyyntö asiakirjojen salassa pitämiseksi Istunto: suullinen käsittely yleisön läsnä olematta Asianomistajien henkilötietojen salaaminen Jälleen olennaista kertoa asianomistajalle, mitä tarkoittaa (OIKEA TIETO) Nyt asiasta kerrotaan jo esitutkinnassa ja selvitetään asianomistajan kanta Etupainotteisuus, yhdenvertaisuus

17 3) Avustajan ja tukihenkilön käyttö - lisääntynyt, mutta vielä tehtävää
OKEUS KÄYTTÄÄ AVUSTAJAA ESITUTKINNASSA ETL 4 LUKU 10 §; tutkinnanjohtajan tai syyttäjän esitys tuomioistuimelle  Mahdollisimman aikaisessa vaihessa eli esitutkinnassa  oikeudenkäyntiavustaja ja tukihenkilö (ROL 2 luku 1 A §): 1. Rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset, jollei erityisestä syystä tarpeetonta 2. Rikoslain 21 luvun 1-6 ja 6a §: rikokset, jos AO:n ja RE:n välinen suhde huomioiden perusteltua 3. Henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos, jos sitä rikoksen vakavuus, AO:n henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioiden pidettävä perusteltuna  Mahdollisuus saada sekä avustaja että tukihenkilö

18 4) RIKOSILMOITUKSEN KIRJAAMINEN – VAHVISTUS ASIANOMISTAJALLE
Asianomistajat vuosien saatossa viestittänyt sitä, ettei rikosilmoitusta ole otettu vakavasti tai vastaan, jäänyt epätietoisuus, onko asia tutkinnassa, miten asia etenee Tästä jo pääosin päästy, mutta esim. vainoamisrikoksen kriminalisoinnin myötä taas sellaisia kaikuja kuului Esitutkinkintalain 3 luvun 1 §:n muutos takaa asianomistajalle ainakin vähimmäistiedon: - rikosilmoitus otettu vastaan ja kirjattu sekä - mistä se on kirjattu

19 PYKÄLIÄ §

20 ETL 9 luku 4 § Kuulustelutilaisuuden tallentaminen todisteena käyttämistä varten Asianomistajan ja todistajan kuulustelu on tallennettava ääni- ja kuvatallenteeseen, jos kuulustelukertomusta on tarkoitus käyttää todisteena oikeudenkäynnissä eikä kuulusteltavaa tämän nuoren iän tai henkisen toiminnan häiriintyneisyyden vuoksi todennäköisesti voida kuulla henkilökohtaisesti aiheuttamatta haittaa kuulusteltavalle. Kuulustelussa on otettava huomioon kuulusteltavan kehitystason asettamat erityisvaatimukset kuulustelumenetelmille, kuulusteluun osallistuvien henkilöiden määrälle ja muille kuulusteluolosuhteille. Tallentamisesta on ennen sen aloittamista ilmoitettava kuulusteltavalle. Tutkinnanjohtaja voi päättää, että muukin kuin esitutkintaviranomainen voi kuulustelijan valvonnassa esittää kysymyksiä kuulusteltavalle. Rikoksesta epäillylle on varattava mahdollisuus esittää kysymyksiä kuulusteltavalle kaikista asian selvittämisen kannalta merkityksellisistä seikoista. Jos rikoksesta epäilty niin pyytää, hänen kysymyksensä saa esittää myös asiamies tai avustaja. Kuulustelija voi kuitenkin määrätä, että kysymykset on esitettävä kuulustelijan välityksellä kuulusteltavalle. Syyttäjälle on varattava tilaisuus olla läsnä kuulustelutilaisuudessa. Hänellä on oikeus esittää kysymyksiä kuulusteltavalle itse tai kuulustelijan välityksellä. Mitä edellä tässä pykälässä säädetään kuulustelusta ja sen tallentamisesta, sovelletaan myös: 1) 15–17-vuotiaaseen asianomistajaan, joka on erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu; 2) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 15–17-vuotiaaseen asianomistajaan, joka ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi; 3) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 18 vuotta täyttäneeseen asianomistajaan, jos kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi hänen terveytensä tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa.

21 : OK 17 luku 24 § 3 mom Seuraavien esitutkinnassa videotallenteeseen tai siihen rinnastettavaan muuhun kuva- ja äänitallenteeseen tallennettua kuulustelua voidaan kuitenkin käyttää todisteena, jos syytetylle on varattu asianmukainen mahdollisuus esittää kuulusteltavalle kysymyksiä: 1) henkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toiminta on häiriintynyt; 2) 15–17-vuotias asianomistaja, joka on erityisen suojelun tarpeessa ottaen huomioon etenkin hänen henkilökohtaiset olosuhteensa ja rikoksen laatu; 3) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 15–17- vuotias asianomistaja, joka ei halua tulla oikeudenkäyntiin kuultavaksi; 4) rikoslain 20 luvun 1, 2, 4, 5, 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun seksuaalirikoksen 18 vuotta täyttänyt asianomistaja, jos kuuleminen oikeudenkäynnissä vaarantaisi hänen terveytensä tai aiheuttaisi muuta vastaavaa merkittävää haittaa.

22 KIITOS


Lataa ppt "Rikoksen uhrin asema muutoksessa/ Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google