Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016"— Esityksen transkriptio:

1 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016
Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

2 Opetusta eheyttämällä autetaan oppilaita
hahmottamaan asioita kokonaisuuksina näkemään eri aineissa opiskeltujen asioiden yhteyden toisiinsa ja elämän eri ilmiöihin

3 Eheyttämisen tapa tai kesto voi vaihdella
Rinnastetaan ts. opiskellaan samaa teemaa useammassa oppiaineessa Jaksotetaan ts. opiskellaan samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin Järjestetään teemapäiviä, tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja Muodostetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia Integroidaan eri oppiaineita kokonaisuuksiksi Opiskellaan asiat kokonaisopetuksena

4 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Opetusta eheyttäviä Oppiaineiden rajat ylittäviä Ilmentävät koulun arvoja ja oppimiskäsitystä Konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

5 Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet antavat pohjan ja suunnan eheyttämiselle
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen L2 L1 L7 L3 Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen L6 L4 L5 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 luku 3.3

6 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus vuodessa. Tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja täsmennetään koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Samalla tavalla toimitaan muiden eheyttävien toimenpiteiden kanssa. Hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Otetaan huomioon myös ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys.

7 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvaa toiminnallista oppimista. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteutumisessa. Oppimiskokonaisuudet ovat oppilaita kiinnostavia, oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja.

8 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Suunnittelu voi lähteä liikkeelle tiedonalalähtöisestä oppimisesta, jolloin oppiaineet ovat lähtökohtana ja opettajat asiantuntijoina teeman tai aiheen valinnassa. Aiheena voi olla esim. ilmastonmuutos. Oppilaiden osuus tulee esille työtapojen, sisällön ja painotusten valinnassa. Ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohtana ovat oppilaiden esittämät kysymykset, joiden pohjalta syntyy oppimisen teema tai aihe. Opettaja voi antaa raamin tutkittavalle aiheelle, mutta varsinainen tutkimuskysymys nousee esille oppilaiden havainnoista ja mielenkiinnonkohteista.

9 Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Oppilaiden motivaatio on hyvä. Voi syntyä tai tulla esille sellaista tietoa, mitä ei oppikirjoista löydy. Oppiminen tapahtuu yhdessä. Yksin ei voi selvittää kaikkea teemaan liittyvää. Oppimiseen liittyy vahvasti työnjako. Verkostoidutaan ja kommunikoidaan erilaisten tahojen kanssa. Pohditaan miten asioita esitetään ja millaisia tunteita ne herättävät.

10 Eheyttäminen edellyttää pedagogista otetta
Miten tavoitteet, sisällöt ja työtavat liittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan? Miten oppilaat voivat kokea sekä opittavat asiat että oppimisprosessin mielekkäänä kokonaisuutena? Opettaja suunnittelee, ohjaa ja opastaa. Opettaja päättää mitä asioita karsitaan ja mitä asioita käsitellään, mutta oppilaiden osallisuutta on lisättävä. Opittavien aiheiden valinta ei saa olla sattumanvaraista, vaan tarvitaan oppiaineiden asiantuntemusta. Pidettävä huolta siitä, että oppiaineiden omat käsitteet opitaan hierarkkisesti ja järkevästi sekä siitä, että oppiaineiden oma, riittävä tieto tulee käytyä läpi. Eheyttämällä syntyy laaja-alaista osaamista.

11 Opettajan rooli on entistä merkityksellisempi
Opettaja suunnittelee, ohjaa ja tukee oppimisprosessia. Tarvitaan kaikkien opettajien yhteistyötä. Ei riitä, että yksi innostunut opettaja toimii. Tarvitaan yhteistä suunnitteluaikaa. Muistettava, että eheyttäminen ei ole vain joihinkin oppiaineisiin kuuluva asia. Kaikkien opettajien tulee osallistua monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen.

12 Mitä on monialainen opiskelu ?
Hannele Cantell Dosentti Aineenopettajakoulutuksen johtaja OKL, Helsingin yliopisto Alla oleva video on kooste Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen dosentti Hannele Cantellin esityksestä ”Mitä on monialainen opiskelu”. Video on laadittu Helsingin opetusviraston toimesta, ja sen tarkoitus on avata OPS 2016:n sisältämää ilmiöoppimisen käsitettä. Video: Hannele Cantell ”Mitä on monialainen opiskelu?” Kesto n. 10 min Video: Iida-Maria Peltomaa ”Oppilaat suunnittelemaan oppimiskokonaisuuksia” Kesto n.5min

13


Lataa ppt "Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google