Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tasa-arvosuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tasa-arvosuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Tasa-arvosuunnitelma
Moision koulu lukuvuosi 2017/2018

2 Mikä tasa-arvosuunnitelma on?
Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena edistää eri sukupuolten tasa-arvoa koulussamme Muodostetaan yhteinen käsitys muun muassa siitä millainen on tasa-arvoinen koulu mitkä asiat voivat estää tasa-arvon toteutumista mitkä asiat edistävät tasa-arvoa koulussa Suunnitelma laaditaan vuosittain

3 Miten tasa-arvosuunnitelma tehdään?
Tehty alkukartoitus Moision koulun tasa-arvotilanteesta Henkilökunnan keskustelut 9.-luokkalaisille kysely Wilmassa Alkukartoituksen pohjalta mietittiin, mihin kiinnitetään huomiota lukuvuonna 2017/2018 Jatkossa tehdään myös arviointi, miten toimenpiteet ovat toteutuneet

4 Alkukartoituksen tuloksia
Sekä henkilökunnan että oppilaiden kartoitusten perusteella Moision koulun eri sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa ei nähty olevan kovin suuria ongelmia tai kehittämiskohteita. Oppilaille tehdyssä kyselyssä ilmenee, että sukupuoli ei juurikaan määrittele ystävyyssuhteita, oppilaiden tekemiä valintoja tai koettua turvallisuuden tunnetta koulussa. Suurin osa oppilaista (88,8%) ei koe tulevansa kiusatuksi tai syrjityksi sukupuolen perusteella. Henkilökunnan kartoituksen perusteella Moision koulussa toimitaan oppilaiden parhaaksi yksilöinä sukupuoleen katsomatta. Keskiössä on oppilas, ei sukupuoli.

5 Alkukartoituksen tuloksia
Sekä henkilökunnan keskustelujen että oppilaiden avointen vastausten pohjalta nousee tarve päästä pois ns. piiloajattelusta, joka toisinaan ohjaa henkilökunnan suhtautumista ja tekemiä ratkaisuja. Esimerkiksi oppilaiden avoimissa vastauksissa mainittiin, että pojat pääsevät helpommin erityisopetukseen tai että poikien häiriökäyttäytymiseen puututaan helpommin kuin tyttöjen. Toisaalta tässä tuli oppilaiden avoimissa vastauksissa myös ristiriitaista viestiä. Sukupuolten moninaisuudesta ja tasa-arvokysymyksistä toivottiin tietoa sekä henkilökunnan että oppilaiden avointen vastausten perusteella.

6 Alkukartoituksen tuloksia: Miten henkilökunta voisi edistää tasa- arvoa?
Eri sukupuolten kohtelu on pääasiassa tasa-arvoista, mutta sekä oppilaiden että opettajien vastauksissa nousee joitain koulun arjen tilanteita, joissa oppilaita kohdellaan toisinaan eri tavalla sukupuolen perusteella. Oppilaiden wilma-kyselyn avoimissa vastauksissa mainitaan esimerkiksi, että oppilaita toivottaisiin ryhmiteltävän työskentelytilanteissa muilla kriteereillä kuin sukupuolen perusteella (esim. liikuntaryhmät). Toisaalta oppilaiden avoimissa vastauksissa toivottiin myös, että joskus muodostettaisiin nimenomaan ryhmiä, joissa olisi eri sukupuolen edustajia samassa suhteessa.

7 Alkukartoituksen tuloksia: Miten oppilaat kokivat voivansa edistää tasa-arvoa?
Oppilaat kokivat kyselyn avoimissa vastauksissa voivansa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa olemalla kaveri/ystävä kaikkien kanssa kohtelemalla kaikkia tasa-arvoisesti olemalla syrjimättä tai kiusaamatta ketään sukupuolen perusteella.

8 Toimenpiteet 1.1.2017-lukuvuosi 2017/2018
Ryhmittely eri kriteerein Moision koulun valinnaisliikuntaryhmiin tarjotaan seka-, tyttö- ja poikaryhmiä. Oppitunneilla oppilaiden ryhmittelyyn eri kriteereillä kiinnitetään enemmän huomiota ja kriteerit myös tehdään näkyväksi. Asenne/kohtelu, pois piiloajattelusta Kannustetaan henkilökuntaa ja oppilaita tuomaan esille tilanteita, joissa he ovat kokeneet tulleensa kohdelluksi sukupuolen takia epätasa-arvoisesti ( esim. kysely). Tehdään näkyväksi tilanteita tai toimintamalleja, joissa helposti toimitaan tai ajatellaan sukupuoliin liittyvien ennakkoasenteiden mukaisesti ja miten näissä tílanteissa voisi toimia/ajatella toisin. ( koulutus, oppimateriaali) Koulutus/Teemapäivä sukupuolten tasa-arvosta ja moninaisuudesta Suomi 100v tiimoilla järjestetään tasa-arvoon liittyvä teemapäivä tai teematunti Minna Canthin päivän yhteydessä (esim. Elävä kirjasto-tapahtuma ja Ei meidän koulussa-materiaali) Järjestetään koulutus sukupuolten moninaisuudesta henkilökunnalle ja oppilaille.


Lataa ppt "Tasa-arvosuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google