Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Medioituva ympäristö mediaympäristö = viestintävälineet (esim. sanomalehdet, televisio, mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset ja ohjelmat) sekä niiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Medioituva ympäristö mediaympäristö = viestintävälineet (esim. sanomalehdet, televisio, mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset ja ohjelmat) sekä niiden."— Esityksen transkriptio:

1 Medioituva ympäristö mediaympäristö = viestintävälineet (esim. sanomalehdet, televisio, mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset ja ohjelmat) sekä niiden tuottamat sisällöt (esim. musiikki, elokuvat, uutiset käyttäjien terveydentilasta kerätty tieto ) medioituminen = median merkityksen kasvaminen arjessa mediavälineiden ja -sisältöjen käyttö lisääntyy ihmisten välinen vuorovaikutus tapahtuu usein median välityksellä → mediahuomion saamisesta on tullut tärkeä vaikuttamisen keino mediataidot kansalaisen perustaitoja kyky lukea, tuottaa ja tulkita erilaisia mediasisältöjä kriittisyys: Kuka viestii? Mitä viestitään? Miksi viestitään? Kenelle viesti on suunnattu? Mitä jätetään sanomatta? kyky toimia turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti mediassa

2 Mediankäytön terveysvaikutukset
kokonaisuuden kannalta tärkeä huomioida, millaisia vaikutuksia mediankäytöllä on yksilön arkeen ja miten suuren osan media siitä vie → liikunta-, ravitsemus- ja unisuositusten mahdollinen laiminlyönti ja elämäntapojen huonontuminen → myös elämäntapojen parantuminen mahdollista positiivisia vaikutuksia: erilaiset liikuntapelit ja -sovellukset kehittävät mm. motoriikkaa ja voivat motivoida liikkumaan aktiivisesti uusien kontaktien luominen, ystävyyssuhteiden ylläpitäminen ja vertaistuki kohentavat psykososiaalista terveyttä oman itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen tukevat kognitiivista terveyttä tiedonsaanti mm. terveysaiheista helpottuu, mikä lisää terveysosaamista pelit ja sosiaalinen media sekä digitaalisissa ympäristöissä toimiminen valmentavat työelämään

3 Mediankäytön terveysvaikutukset
negatiivisia vaikutuksia: liiallinen istuminen ja huono ergonomia voivat aiheuttaa mm. niska- ja hartiavaivoja sekä johtaa pitkän ajan kuluessa fyysisen terveyden ja toimintakyvyn heikkenemiseen mobiililaitteiden sinivalo voi vaikuttaa vireystilaan ja aiheuttaa uniongelmia, joista seuraa mm. päiväväsymystä liiallinen pelaaminen tai esim. yksilön ikätasoon sopimaton sisältö, kuten väkivalta tai päihteiden käytön ihannointi, voivat aiheuttaa mm. ärtyneisyyttä, pelkoja, keskittymiskyvyn heikkenemistä ja sosiaalisia ongelmia mediaan voi kehittyä riippuvuus

4 Terveys mediassa terveys ja hyvinvointi suosituimpia aiheita mediassa
medialla nykyisin suuri vaikutus ihmisten elämään → muokkaa mm. ihmisten käsityksiä ihmisyydestä, ihmisyhteisöistä sekä terveydestä ja hyvinvoinnista terveystiedon tuottajia paljon: terveydenhuoltoalan ammattilaiset, järjestöt, lääketeollisuus, mainostajat ja tavalliset kansalaiset terveydestä saatavilla runsaasti ristiriitaista tietoa tieteellinen tieto – kokemustieto tai yksittäiset mielipiteet mediakriittisyys = tietoa tarkastellaan kriittisen kyseenalaistavasti ja uteliaasti huomioidaan mm. sisällöntuottajan asiantuntijuus, puolueettomuus sekä sisällön oikeellisuus ja ajantasaisuus

5 Terveysviestintä väline, jonka avulla voidaan edistää yksilön ja yhteiskunnan jäsenten terveyttä sekä ennaltaehkäistä sairauksia (WHO) välittää terveystietoa ylläpitää julkista keskustelua merkittävistä terveyskysymyksistä laaja määritelmä: kaikki viestintä, jossa tarkastellaan terveyttä ja sairautta, riippumaatta siitä, edistääkö se terveyttä vai ei mm. uutiset, televisiosarjat, elokuvat, mainokset, sosiaalinen media sisällöllisesti voi perustua tietoon, tunteeseen tai kokemukseen tai olla faktaa tai fiktiota -> Terveys myy hyvin, siksi se on jatkuvasti esillä mediassa! liittyy kulttuuriin, yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön voi olla mm. tiedonsiirtoa, vuorovaikutusta, terveysosaamista, yhteisöllisyyden vahvistaja, kaupallisuuden väline sekä viihdettä ja ajankulua

6 TERVEYSKASVATUKSELLA
tarkoitetaan terveyden edistämistä sekä kasvatuksen että viestinnän keinoin/ terveyttä edistävää terveysviestintää ja se voidaan jäsentää kolmeen osa-alueeseen: 1) Yhteiskunnan tasolla Terveysvalistus – koko väestölle tai sen osalle suunnattua terveyden joukkoviestintää ->tietoa tiedotusvälineiden kautta kaikkien saataville, suuret väestöryhmät (kirjallisuus, kampanjajulisteet, tietoiskut…) 2) Yhteisöjen tasolla Terveysopetus/-kasvatus – suunnattu tietylle opiskelija tai valmennusryhmälle (kohdeviestintää) - >terveyttä edistävien tietojen ja taitojen opettamista ja levittämistä, mm. perhe, päiväkoti, koulu ja harrastukset 3) Yksilötasolla Terveysneuvonta – henkilökohtaista (keskinäisviestintää), terveysalan ammattilaisen ja potilaan välistä sanallista, kirjallista tai sähköistä kommunikointia

7 Terveysviestintä monipuolistuu
yhteiskunnan medioituminen on aiheuttanut uusia haasteita perinteiselle terveysviestinnälle ja sen toteuttamistavoille: Miten erottaa luotettava terveysviestintä epäluotettavasta yhä suuremmassa tietotulvassa? Tavoittaako sähköinen viestintä koko väestön? Kuinka saada esim. iäkkäät, sairaat ja vieraskieliset ihmiset sähköisten terveyspalveluiden käyttäjiksi? nykyaikaisella, monipuolisesti eri terveysviestinnän keinoja ja välineitä käyttävällä terveysviestinnällä voidaan tavoittaa suuri joukko ihmisiä ─ terveyden asiantuntijan rooli säilyy terveysalan ammattilaisilla ─ väestön terveyskäyttäytymiseen ja asenteisiin voidaan vaikuttaa suhteellisen helposti ja edullisesti

8 Terveys mediassa media voi vahvistaa medikalisaatiota eli lääke-tieteellistymistä ja lääketieteellisen hoidon laajenemista uusiin ja arkipäiväisiin ilmiöihin myös paramedikalisaatio eli yhteiskunnan ulkopuolelle jäävät terveyskäsitykset ja hoidot voivat saada runsaasti huomiota sosiaalinen media nykyisin tärkeä terveysviestinnän kanava mm. blogit, keskustelupalstat ja kuvien jakopalvelut mielipiteitä, neuvoja ja tukea ystäviltä ja tuntemattomilta ihmisiltä tietoa terveysasioista itsensä ilmaisu ja omien kokemusten jakaminen sosiaalisen pääoman vahvistuminen

9 MEDIAN LUKUTAITO on kykyä analysoida kriittisesti median tapoja vaikuttaa omiin tietoihin, asenteisiin ja mielikuviin jotta valtavasta tietomäärästä osaisi poimia itselle olennaista ja samalla luotettavaa tietoa, on tunnettava median vaikuttamisen keinot

10 VISUAALINEN VIESTINTÄ
KUVAN KOKO RAJAUS, mitä mukana, mitä jätetty pois SOMMITTELU, miten kuvan eri osat sijoittuvat toisiinsa nähden (keskellä-reunoilla, lähellä-kaukana) KUVAKULMA (alhaalta-ylhäältä) KUKA KUVASSA ESIINTYY VALITTU YMPÄRISTÖ VÄRIT, VALOT, SÄVYT, KONTRASTIT KOHTEEN ILMEET, ELEET JA ASENNOT, LIIKE, KOHTEEN IMAGO -> KAIKKI OVAT VIESTEJÄ!

11 Mainoksen arviointi Onko kyse tiedotuksesta vai markkinoinnista?
KUKA on viestin lähettäjä ja MIKÄ on hänen TAVOITTEENSA? Mikä on viestin KOHDERYHMÄ? Mihin mainos VETOAA, järki/tunteet Mitä TEHOKEINOJA käytetään: värit, logot, kuvan ja tekstin koko, symbolit, äänet, huumori, kliseet… Mihin vedotaan: RYHMÄÄN kuuluminen, RATKAISU PULMAAN, LUPAUS MUUTOKSESTA KETKÄ tehosta VAKUUTTAVAT (asiantuntija/joku muu?) Kehitystyön tehnyt (epämääräinen) organisaatio (terveysinstituutti/tutkimuslaitos?) ja professori (jolla ehkä komea titteli ja nimi, mutta ei selviä yhteystietoja eikä lähdeviitteitä?

12 Tiedon luotettavuuden arviointi
Aloita TUOTTAJAN etsimisen kautta Vrt. esim. Kannabisyhdistys ja A- klinikkasäätiö Vertaa erilaisten materiaalien sisältöjä, sanaston käyttöä, kuvitusta yms. tekijöitä keskenään ja suhteessa kirjoittajan motiiveihin

13 Luotettavuuden arvioinnin pääkohtia:
TIEDON OIKEELLISUUS – sisällölliset virheet ja puutteet, oikeakielisyys, tekstin yksityiskohtaisuus ja syvyys (tietotekstiä, mielipidetekstiä vai viihdettä?) AUTORATIIVISUUS – kuka tekstin/materiaalin on tuottanut: millä pätevyydellä, onko materiaali käynyt läpi asiantuntija- arvioinnin, mikä on taustaorganisaation tavoite? OBJEKTIIVISUUS – onko tekstissä markkinointitarkoituksia, aatteellisuutta, tunnepitoisuutta jonkin asian puolesta, onko mainoksia tiedon joukossa? AJANTASAISUUS - onko tieto uutta, verkkosivu päivitetty, toimivatko linkit?

14 Luotettavuuden arviointi jatkuu…
KATTAVUUS - tuodaanko kaikki/useimmat näkökulmat asiasta esiin, korostetaanko jotain ja häivytetäänkö toista, mitä on jätetty pois, onko valinta perusteltu? VARMISTETTAVUUS - onko lähteet ilmoitettu ja mahdollisuus tarkastaa niiden käyttö, onko kirjoittajan yhteystiedot saatavissa vai epämääräinen professori USA:sta, onko tutkimuksen teosta annettu niin paljon tietoa, että se olisi mahdollista toistaa, jos teksti sisältää ohjeita, ovatko ne riittäviä, että voi toimia niiden mukaisesti? MATERIAALIN YLEISILME JA ULKOINEN LAATU INTERNET-LÄHTEIDEN PYSYVYYS - onko sivut käytettävissä vielä ensi viikolla, kenelle sivut tarkoitettu? ONKO PIILOVIESTEJÄ

15 - mitä mainos myy, kenelle ja millä keinoin?
TERVEYDEN MEDIALUKUTAIDON TEHTÄVÄ PARITTAIN: Valitkaa terveyteen liittyvä a) mainos b) lehtiartikkeli tai uutinen a) Arvioi - mitä mainos myy, kenelle ja millä keinoin? - mitkä asiat mainoksessa liittyvät terveyteen ja millä tavalla? - minkälaisia tehokeinoja mainoksessa on käytetty? - miten mainos voisi olla vieläkin tehokkaampi, vaikuttavampi? - onko mainos mielestäsi luotettava - perustele? mihin terveyden aihepiiriin artikkeli liittyy? miten huomiosi kiinnitetään ja mielenkiintosi pidetään yllä kuka sisällön on tuottanut ja miksi? mistä artikkelin tieto on peräisin millaisia näkökulmia ja arvoja sisältö välittää kuinka luotettavana pidät artikkelia, millä perusteilla – mitkä asiat lisäisivät artikkelin luotettavuutta mitä sisällöstä jätetään pois – miksi? Mitä muita tietoja artikkeli voisi sisältää? vastaako artikkelin sisältö otsikkoa


Lataa ppt "Medioituva ympäristö mediaympäristö = viestintävälineet (esim. sanomalehdet, televisio, mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset ja ohjelmat) sekä niiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google