Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pirtin koulun koulutiedote

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pirtin koulun koulutiedote"— Esityksen transkriptio:

1 Pirtin koulun koulutiedote
Lukuvuosi

2 Sisällysluettelo Koulun yhteystiedot 3 Rehtorin tervehdys 4
Käyttäytymisen arviointi 5-7 Yleistä Pirtin koulun tavat 12 Käyttäytymiseni on käyntikorttini 13 Pirtin koulun opettajat 14 Pirtin koulun muu henkilökunta 15 Koulupsykologi 16 Koulukuraattori 16 Erityisopetus; oppimisen ja koulunkäynnin tuki 17 Kouluterveydenhuolto Koulun siivous 20 Kiinteistönhoito 21 Hammashoito 22 Esikoulu Iltapäiväkerhotoiminta 24 Robinson kerho 25 Kouluruokailu Pirtin koulun vanhempainyhdistys 27 Pirtin koulun liikunnanopetus 28 Yhteystiedot KOP:n alueen henkilöille

3 PIRTIN KOULUN PUHELINNUMEROT
Rehtori Anne Järvelä Apulaisjohtaja Susanna Keränen Koulusihteeri Tiina Tirkkonen Opettajienhuone/II krs. Ruokala/keittiö Erityisopettaja Mirja Klemetti Solu A/opettajien huone Solu B/opettajien huone Solu C/opettajien huone Viipale 1/opettajien huone Viipale 2/opettajien huone Terveydenhoitaja Laura Häkkinen Eska: Ruskeapirtti Eska: Keltapirtti Eska: Viherpirtti Eska: Sinipirtti Iltapäiväkerho Robinson kerho Esa Pekonen Paula Kiiskinen Kiinteistönhoitaja Kimmo Riikonen Koulun osoite: Pirtintie 21, KUOPIO

4 Hyvät vanhemmat!  Pirtin koulun 19. lukuvuosi on saatettu käyntiin työntäyteisesti. Olemme henkilökunnan kanssa työstäneet käynnistynyttä lukuvuotta ahkerasti ja mahdollistaneet näin oppilaille mahdollisimman hyvät edellytykset oppimiselle ja koulunkäynnille Pirtin koulussa lukuvuonna Tämä alkanut lukuvuosi on tuonut muutoksia Pirtin koulun arkeen. Aloitin 1.8 Pirtin koulun uutena rehtorina. Hallinnollista työnjakoa on myös järjestetty siten, että apulaisjohtajana koulussa toimii 1B luokan opettaja Susanna Keränen. Työnjaosta voisi karkeasti todeta, että minulle rehtorina kuuluu hallinnollinen, pedagoginen ja taloudellinen kokonaisvastuu. Apulaisjohtaja vastaa puolestaan koulun arjen sujumisesta. Koulumme painopistealueita ovat tänä lukuvuonna Suomi100-teeman huipentuminen sekä uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jatkaminen. Näiden ohella jatkamme mm. Liikkuva koulu-toiminnan jalkauttamista koulun arkeen. Olemme myös mukana varhennetun englannin kielen opetuskokeilussa sekä Digitutor- ja Osaavat opettajat - onnelliset oppijat hankkeissa. Koulussamme toimii aktiivinen Vanhempainyhdistys. Sen toiminta kaipaa jatkuvasti uusia huoltajia mukaansa. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät koulumme kotisivuilta ja tästä tiedotteesta. Olkaa rohkeasti yhteydessä häneen ja ilmoittautukaa mukaan toimintaan. Yhdessä olemme vahvempia! Haasteita lukuvuoden toiminnalle asettaa kasvava oppilasmäärä, joka näkyy luokissa oppilasmäärien kasvuna ja tilanahtautena koulun arjessa. Piha-alueisiin ja koulurakennuksiin kohdistuu myös iltaisin ja viikonloppuisin ilkivaltaa. Seiniä sotketaan, portaita poltetaan ja roskia levitellään ympäri pihaa. Toiveemme onkin, että te huoltajat, kävisitte iltaisin ja viikonloppuisin iltalenkin tai koiran ulkoiluttamisen lomassa tekemässä pienen kierroksen myös koulun pihan kautta. Tämä rauhoittaa kovasti piha-aluetta. Olemme myös saaneet jo muutaman valvontakameran pitämään huolta piha-alueestamme. Luvassa on vielä yksi tai kaksi valvontakameraa lisää, jotta saamme koko piha-alueen valvontaan ja mahdolliset ilkivallan tekijät korvausvastuuseen teoistaan. Pirtin koulu sijaitsee hyvin vilkkaalla paikalla, kahden vilkasliikenteisen tien risteyksessä. Huomioittehan, hyvät huoltajat, omalla esimerkillänne lähiympäristössä liikkuvat pienet ja vähän isommat koululaiset. Toivotan teille, hyvät huoltajat, antoisaa syksyn aikaa ja toivotamme teidät tervetulleiksi kaikkiin niihin tapahtumiin, joita Pirtin koulussa tämän lukuvuoden aikana järjestetään. Yhteistyöterveisin Anne Järvelä rehtori

5 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
Erinomainen (10) Muiden ihmisten, tilanteiden ja ympäristön huomioon ottaminen sekä sääntöjen ja toimintatapojen noudattaminen: * on ystävällinen kaikille * toimii yhteishengen ja ilmapiirin kohentajana * osaa ratkoa ristiriitoja * kannustaa toisia hyvään käytökseen * on luotettava ja hyvin vastuuntuntoinen myös koulun omaisuuden ja kouluympäristön suhteen * auttaa oma-aloitteisesti * Noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja * käyttäytyy asiallisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla Kiitettävä (9) * on hyvä kaveri * toimii ristiriitatilanteissa sovittelevasti * on rehellinen ja luotettava * huolehtii koulun omaisuudesta ja kouluympäristöstä omatoimisesti * auttaa pyytämättä * noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja *käyttäytyy asiallisesti

6 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
Hyvä (8) * on yleensä ystävällinen kaikille * on hyvä kaveri * ottaa yleensä muut huomioon ja tulee toimeen toisten kanssa * tulee ajoissa kouluun ja oppitunneille * on rehellinen * noudattaa siisteyttä ohjeiden mukaan * auttaa mielellään * noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja Tyydyttävä (7) * on joskus epäkohtelias * tulee toimeen kavereidensa kanssa * kiusaa joskus toisia * on joskus epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa * myöhästelee * on joskus epäluotettava * suhtautuu joskus välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja kouluympäristöön * toimii joskus vastoin järjestyssääntöjä ja toimintatapoja

7 KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI
Kohtalainen (6) * on epäkohtelias * tulee toimeen vain muutamien kanssa * kiusaa toisia * on usein epäasiallinen ja ilkeä sanoissa ja teoissa * myöhästelee usein * on epärehellinen * suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen ja kouluympäristöön * on luvattomasti poissa koulusta * Rikkoo toistuvasti järjestyssääntöjä ja toimintatapoja

8 YLEISTÄ KOULUMATKAT Koulumatkan kulkeminen polkupyörällä
Koulussa annettavan liikenneopetuksen tavoitteena on turvallinen ja toiset kulkijat huomioonottava liikennekäyttäytyminen. Tutkimusten mukaan vasta noin 12 – 13 vuoden iässä lapsi kykenee hahmottamaan liikenteessä ympäristön tapahtumia ja muita liikkujia. Tätä ennen lapsi keskittyy vain omaan suoriutu- miseensa eikä osaa huomioida muita. Näistä seikoista johtuen koulussamme on ollut käytäntönä, että 1-2 luokkien oppilaat eivät kulje koulumatkoja pyörällä. 3-6 luokkalaisillakaan ei ole tarkoituksenmukaista tulla pyörällä kou- luun, jos koulumatka on hyvin lyhyt. Koulun pihalla emme voi valvoa pyörien säilymistä, joten koulu ei vastaa niiden rikkou- tumisesta tai katoamisesta. Toisaalta koulussamme on niin paljon oppilaita, että pyörien paikoitustilat eivät riitä. Jos kuitenkin vanhemmat antavat 1-2 luokkalaiselle luvan tai haluavat lapsen kulkevan polkupyörällä koulumatkansa, vastuu on silloin vanhemmilla; niin koulumatkan turvallisuudesta kuin pyörästäkin. Tätä varten haluamme vanhemmilta kirjallisen luvan. Lomakkeen voi pyytää opettajalta. Tieliikennelaki vaatii pyöräilijöiltä kypärän käyttöä.

9 YLEISTÄ TUKIOPETUS Tukiopetusta annetaan oppilaille koulun tukiopetuskiintiön puitteissa. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta voi tehdä opettajan ohella myös oppilas tai huoltajat. Tukiopetus on tarkoitettu esim. sairauden tai tilapäisten oppimisvaikeuksien vuoksi sitä tarvitsevalle oppilaalle. POISSAOLOT Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti jär- jestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perus- opetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suo- ritettua. (POL 26 §) oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty va- pautusta 8POL 35 §). Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja, muutoin rehtori. Poissaololupalomakkeen voi tulostaa koulun

10 YLEISTÄ KUOPION PERUSOPETUKSEN POISSAOLON ILMOITUSMALLI
Perusopetuksen oppilaan ollessa poissa koulusta oppilaan huol- taja on velvollinen ilmoittamaan poissaolon ja sen syyn sekä arvioidun keston mahdollisimman pian. Huoltaja tekee ilmoituk- sen opettajalle tai koulun kansliaan. Jos huoltaja ei ilmoita poissaolosta, oppilaan oma luokanopet- taja/luokanvalvoja ottaa yhteyden kotiin kolmen päivän kuluessa. Luokanopettaja/luokanvalvoja huolehtii, että jokaisesta poissa- olosta saadaan luotettava selvitys. Poissaolot selvitetään ja tilastoidaan tuntimääräisinä seuraaviin suurryhmiin. SAIRAUS MUU SYY: esim. matkat, terapia-, hammashuolto, terveyden- hoitajakäynnit sekä koulun toiminnan ulkopuoliset urheilukilpai- lut ja esiintymismatkat. Lomamatkoja varten anotaan lupa etu- käteen. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja/luokanvalvoja, muutoin rehtori. Lomaa anotta- essa tulee sopia opettajan/opettajien kanssa koulutehtävien hoitamisesta poissaolon aikana. Lomamatka ei yleensä oikeuta tukiopetukseen. LUVATON POISSAOLO Jos oppilas sairastuu koulussa, hänen on viipymättä käännyttävä terveydenhoitajan tai opettajan puoleen saadakseen luvan koulusta poistumiseen.

11 YLEISTÄ KERHOT Lukuvuoden mahdollisesta kerhotoiminnasta lähe- tetään erilliset tiedotteet koteihin myöhemmin. HUOMIOITAVAA Lelut yms. kuuluvat vapaa-aikaan, eivät koulutyöhön, joten niitä ei saa tuoda kouluun. Kännyköiden tuonti kouluun ei ole suositeltavaa, rikkoontuneita ja kadonneita kännyköitä ei koulu korvaa. Oppilaat voivat tarvitessaan soittaa opettajienhuonees- ta tai kansliasta kysyttyään luvan opettajalta.

12 PIRTIN KOULUN TAVAT Kohtelen toisia kuten haluaisin itseäni kohdeltavan. Tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, tarjoan apuani. Kiroilu ei kuulu kouluun. Kävelen koulun sisätiloissa. Puhun ystävällisesti. Tottelen kaikkia koulun aikuisia. OPPITUNNILLA Annan toisille työrauhan: Kuuntelen, en häiritse Pyydän puheenvuoron viittaamalla Puhun omalla vuorollani Teen tehtäväni ja noudatan annettuja ohjeita. Huolehdin kirjoista ja työvälineistä. Korvaan aiheuttamani vahingon Autan toisia. VÄLITUNNILLA Vietän välitunnin ulkona koulun piha-alueella. Menen ulos ja tulen sisälle viivyttelemättä. Muistan hyvän käytöksen myös välitunnilla. RUOKAILUSSA Menen ruokalaan opettajan johdolla. Jonotan rauhallisesti ja asiallisesti. Noudatan hyviä ruokailutapoja. Puhun vieruskaverin kanssa rauhallisesti. Maistan eri ruokia. Pidän ympäristön siistinä. Syön sen minkä otan. Kiitän ruuasta. Liikun ruokalassa rauhallisesti. PESUTILOISSA WC- ja suihkutiloissa käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti. Huolehdin tilojen siisteydestä. Käytän säästeliäästi käsipyyhepaperia. Sammutan valot lähtiessäni.

13 KÄYTTÄYTYMISENI ON KÄYNTIKORTTINI
Edelläolevat säännöt on laadittu ohjeeksi sekä oppilaiden että opettajien ja muun henkilökunnan viihtyvyyden ja turval- lisuuden sekä työrauhan varmistamiseksi. Perusopetuslaki (§ 35) velvoittaa oppilasta osallistumaan opetukseen, suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Jos oppilas kuitenkin rikkoo järjestystä tai käyttäytyy epä- asiallisesti, häntä voidaan rangaista kurinpidollisesti seuraavasti (perusopetuslaki § 36): - huomauttamalla poistamalla luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi kirjallisella varoituksella enintään kahden tunnin jälki-istunnolla määräaikaisella erottamisella

14 PIRTIN KOULUN OPETTAJAT
Rehtori Anne Järvelä Opettajat 1A Anna Hirvonen 1B Susanna Keränen 1C Ulla Ylimäki 1D Mari Houtsonen 1E Helena Pussinen 2A Emmi Ikonen 2B Päivi Kuismin 2C Mari Lappalainen 2D Maarit Meriläinen 2E/3E Auli Koponen 3A Riina Peltokorpi 3B Piia Vartiainen 3C Sanna Rautiainen 3D Pia Helkiö 4A Tiina Turunen 4B Lasse Hassinen 4C Mervi Kettunen 4D Jorma Huusko 4E Matti Tuomikoski 5A Päivi Korteniemi 5B Kimmo Pöri 5C Mervi Salminen 5E Matti Tuomikoski 6A Sari Saastamoinen 6C Ullamaija Linnanmäki 6D Tapio Antikainen Laaja-alainen erityisopettaja Mirja Klemetti Ortodoksiopetus Heli Nupponen Venäjä Abai Muhebullah Ruotsi Pia Helkiö ja Susanna Keränen Saksa Sinikka Gröhn (Aurinkorinteen koulu)

15 PIRTIN KOULUN HENKILÖKUNTA
Koulusihteeri Tiina Tirkkonen Koulunkäynnin ohjaajat Sari Herranen Kirsti Hyvärinen Kirsi Laakkonen Riitta Lyyra Markku Parmonen Maire Ukkonen Jaana Tyni Merja Weckström Opiskelijat Jonna Angerias Olli-Pekka Tirkkonen Minna Qeraj Siviilipalvelu Jesse Luomi Vastaavat iltapäiväkerho n Sari Kolehmainen ja Jenni Lång ohjaajat: Iltapäiväkerho-ohjaajat Minna Huuskonen Minna Korhonen Koulunkäynnin ohjaajien ja iltapäiväkerhon ohjaajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa

16 KOULUPSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT
Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksessa ja kouluissa tehtävää oppilashuoltotyötä. Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppi- laiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä teh- dään yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Koulupsykologi ja koulu- kuraattori kuuluvat koulun oppilashuoltotyöryhmään, jonka tehtävänä koordi- noida ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhän sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppi- laiden auttamiseksi. Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä (esim. levottomuus, poissaolot, koulumotivaatio), kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Koulupsykologi on apuna lapsen tai nuoren oppimiseen, keskittymiseen, tunne- elämään ja käyttäytymiseen liittyvissä huolissa. Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät tarvittaessa myös työparina. Lapselle ja nuorelle mietitään ja sovitaan yhdessä huoltajan kanssa tarvittava tuki. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden lasten ja nuorten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Yhteydenotto voi tulla myös esimerkiksi opettajan tai terveydenhoitajan kautta. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Koulupsykologi Titta-Riina Mämmelä p Koulukuraattori Anna Matra p

17 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI
Oppilasta tuetaan kasvamisessa ja oppimisessa monin eri tavoin. Tuki voi olla mm. eriyttämistä, tukiopetusta, opettamista pienessä ryhmässa, ohjaamista tai erityisopetusta. Oppimis- tilanteissa on ehkä mukana ohjaaja tai opetus toteutetaan kah- den tai useamman opettajan yhteistyönä. Tuki on kolmiportaista. Oppilaan tuki voi olla yleistä, tehostettu tai erityistä. Tarvittava tuki suunnitellaan yhdessä huoltajan kanssa. Tehostetun tuen piirissä olevalle oppilaalle laaditaan oppimis- Suunnitelma ja erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle opetussuunnitelma. Tuen toteutumista ja sen vaikuttuvuutta seurataan. Mukana oppilaan kasvussa ja kehityksessä toimii oppilashuolto. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan löytämään omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tavoitteena on, että into, myönteisyys ja halu oppia säilyvät kaikissa yhteisen ja yksilöllisen koulupolun vaiheissa kasvun ja oppimisen haasteista huolimatta. Pirtin koulun erityisopettajat: Mirja Klemetti puh Helena Pussinen puh Auli Koponen puh Matti Tuomikoski puh

18 KOULUTERVEYDENHUOLTO
Kouluterveydenhuolto on jatkoa lastenneuvolan toiminnalle. Se on ennaltaehkäisevää ja lapsenne terveyttä edistävää toimintaa kou- luyhteisössä. Lapsenne terveystarkastuksissa seurataan ja tuetaan lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä oppilaan, perheen ja kouluyhteisön terveyttä ja hyvinvointia. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä vanhempien, opettajan, oppilashuoltotyöryhmän ja koululääkärin kanssa. Lapsenne perussairauksiin (astma, diabetes jne.) liittyvistä hoidoista ja terveydentilan muutoksista sekä terveyttä haittaavista tekijöistä ja lapsen turvallisuuteen vaikuttavista seikoista on hyvä saada tietoa kouluterveydenhuoltoon. Vanhempien on hyvä kertoa myös opettajalle edellä mainituista asioista, kun niillä on vaikutusta lapsen koulunkäyntiin. Terveydenhoitaja ja koululääkäri käsittelevät oppilaan asiat luottamuksellisina ja heitä sitovat salassapitosäädökset. Terveydenhoitajan akuuttiaika; terveydenhoitajan vastaanotolle Pääsee ilman ajanvarausta kiireettömissä asioissa ma-to klo – Terveystarkastukset 1. lk keväällä koululääkäri (kesällä/alku sykysllä kouluuntuloterveystakastus) 2. lk lukuvuoden aikana terveydenhoitajan tarkastus 3. lk lukuvuoden aikana terveydenhoitajan tarkastus 4. lk kevätlukukaudella terveydenhoitajan ryhmätapaaminen 5. lk syyslukukaudella koululääkäri (vanhemmat kutsutaan mukaan) 6. lk lukuvuoden aikanaterveydenhoitajan tarkastus Koululääkärinä toimii Teemu Takalo. Hän tekee luokkakohtaiset terveys- Tarkastukset. Kaikki sairausasiat hoidetaan omalla tiimilääkärillä.

19 KOULUTERVEYDENHUOLTO
Terveydenhoitaja huolehtii rokotusohjelman mukaisista rokotuksista sekä erilaisista kontrollikäynneistä (mm. näkö, ryhti, kasvu). Koulu- terveydenhoitaja antaa influenssarokotukset loka-marraskuussa niille oppilaille, jotka sairautensa vuoksi sen tarvitsevat ja joille vanhemmat varaavat ajan rokotusta varten. Matkailuun liittyvät rokotukset hoidetaan rokotuspoliklinikalla. Koulupäivän aikana tapahtuvissa äkillisissä sairastumisessa ta koulutapa- turmissa terveydenhoitaja tai opettaja antavat välittömän ensiavun ja ohjaavat tarvittaessa oppilaan terveysaseman tiimilääkärille, KYS:n akuuttivastaanottoon tai KYS:n päivystykseen. Oppilaan sairaanhoito (kuume, yskä, nielu- ja korvatulehdukset yms.) ei kuulu kouluterveydenhuollon tehtäväalueeseen. Vastuu oppilaan sairaan- hoidon järjestämisestä on vanhemmilla. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vanhemmat arvioivat lapsen terveydentilan illalla ja aamul- la , koska sairas lapsi ei voi tulla kouluun. Kuumeen jälkeen jälkiseuraa- musten välttämiseksi on hyvä olla yksi kuumeeton päivä kotona. Tarpeen vaatiessa voitte ottaa yhteyttä tiimilääkäriin. Peruskoulun aikana ensimmäinen silmälääkärikäynti terveydenhoitajan ähetteellä on maksuton. Matkakustannukset ja mahdolliset silmälasit vanhemmat kustantavat itse. Kouluterveydenhoitajana toimii Laura Häkkinen. Terveydenhoitaja on paikalla ma- to klo 8 – 16, perjantaisin Kurkimäen koululla. Parhaiten tavoitatte terveydenhoitajan puhelimitse ma – to, p klo – 13.00 Yhteistyöterveisin Laura Häkkinen (terveydnhoitaja) ja Teemu Takalo (koululääkäri)

20 KOULUN SIIVOUS Pirtin koulun siivouksesta vastaa Servica.
Oppilaiden käytössä olevat tilat siivotaan päivittäin klo 8.00 – välillä. Löytötavaroita voi tiedustella kansliasta. Perussiivoukset suoritetaan koulujen lomien aikana. Yhteyshenkilönä siivousasioissa toimii koulun rehtori.

21 KIINTEISTÖN HOITO Servica hoitaa Pirtin koulun kiinteistön-
hoidon (rakennukset, laitteet ja käyttäjäpalvelut). Servican palkkaamana kiinteistönhoitajana toimii Kimmo Riikonen, jonka työaika arkisin on klo 7.00 – 16.00, Puh

22 PIRTIN KOULUN OPPILAIDEN HAMMASHOITO
SUUN TERVEYDENHUOLTO Oppilas kutsutaan yksilöllisin välein tarkastuksiin kotiosoitteen mukaisesti sille hammaslääkärille/suuhygienistille, jonka aluueseen hän kuuluu. Kutsu lähetetään oppilaan kotiin. Kutsusta ilmenee paikka, aika ja kenelle aika on varattu. Mikäli aika ei sovi, se tulee vaihtaa uuteen. 15 uotta täyttäneiltä veloitetaan perumat- tomasta poisjäännistä 33,80 €. Oikomishoidon seulontatarkastukset toteutaan kouluittain neljännen luokan oppilaille, joihin kutsutaan koulun kautta. Äkillisissä hoitoa vaativissa tapauksissa (esim. tapaturmat, särky) tulee ottaa yhteys Suun terveydenhuollon asiakaspalveluun puh. (017) Kaikissa suun terveydenhoitoon liittyvissä asioissa palvelee Suun terveydenhuollon asiakaspalvelu puh. (017) maanantai – torstai klo 8 – ja perjantaisin klo 8 – ”Harjaa hampaat huuhdo suu, hammaspeikko lannistuu!” Harjaa hampaat aamuin illoin fluorihammastahnalla ja käytä Ksylitolia ruokailujen jälkeen. Vesi on paras janojuoma. Lisätietoja palveluista ja suun terveydestä

23 ESIKOULU Pirtin koulun yhteydessä, omassa erillisessa rakennuksessa, toimii Takkapolun päiväkodin neljä esikouluryhmää: Keltapirttiset, Viher- pirttiset ja Sinipirttiset ja Ruskeapirttiset. Esikoululaisia ryhmissä on tällä hetkellä yhteensä 60 lasta. Osa lapsista on puolipäiväeskarilaisia, jotka ovat paikalla vain esi- opetusajan klo 8.30 – tai 9.00 – Ja osa on kokopäiväeskarilaisia, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi myös päivähoitoa. Esiopetus tekee yhteistyötä koulun kanssa mm. osallistumalla yhtei- siin tapahtumiin sekä toimintaan esim. kummitoiminta ekaluokka- laisten kanssa ja yhteiset jumppatuokiot. Esikoulu aukeaa klo 6.30 ja ovet sulkeutuvat klo Tarvittaessa aikaisemmat/myöhemmät hoitoajat sovitaan erikseen. Esikoululaiset ruokailevat koulun ruokalassa. Keltapirtin opettajana Kirsi Jolkkonen ja lastenhoitajana Leena Heliranta. Viherpirtin opettajana Kirsi Kyytsönen ja lastenhoitajana Anna- Liisa Kuosmanen. Sinipirtin opettajina Emmi Siikström, lasten- Hoitajana Maarit Kauppinen. Ruskeapirtin opettajana Leena Väätäinen ja lastenhoitajana Sisko Rusanoff. Tervetuloa tutustumaan esiopetukseen! Keltapirtti p Viherpirtti p Sinipirtti p Ruskeapirtti p

24 ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA
Iltapäiväkerhoryhmät Tähdet ja Auringot toimivat Pirtin koulun päärakennuksessa koulupäivän jälkeen. Välipalan syömme koulun ruokalassa n. klo 13 – 13.30 Kerhon toimiaika on koulupäivisin klo 16 saakka. Kerhoissamma ulkoilemme paljon piha-alueilla, lähiympäristössä ja koulun salissa. Muistathan huolehtia lapsesi riittävästä ulkovaatetuksesta, sään mukainen vaatetus. Huomioi myös salipäivän sisäliikuntavaatetus. Päiväohjelmaan sisältyy mm. vapaata leikkiä, kädentaitoja, pelailua ja muuta ohjattua toimintaa. Lapsilla on halutessaan myös mahdollisuus läksyjen tekoon. Tavoitteenamme on järjestää lapsille turvallinen, laadukas ja mielekäs iltapäivä koulun jälkeen. Iltapäiväkerho on suljettu syyslomalla, vko 42 ( – ) Iltapäiväkerhon ohjaajina toimivat: Sari Kolehmainen, Jenni Lång, Minna Huuskonen, Kirsi Laakkonen ja Minna Korhonen sekä Riitta Lyyra. Tähdet p Auringot p Kerholla on myös omat NETTIsivut:

25 ROBINSON-KERHO Kerhon puhelinnumerot: 050 477 7123 Esa
Robinson–kerho on liikunta- ja ulkoilupainotteinen ilta- päiväkerho, jossa tavoitteena on tarjota lapsille positiivisia kokemuksia liikunnasta ja yhdessä tekemisestä. Vaikka Robinson-kerho on liikkuntapainotteinen, on kerhossa mahdollisuus myös askarteluun, läksyjen lukemiseen, pelien pelaamiseen tai muuten vaan olemiseen kavereiden kanssa. Kerhon toimiaika on päivittäin klo – Robinson –kerhon päiväohjelmarunko: 12 – ulkoilua 13 – toimintaa tukikohdassa tai ulkoilua 13.30 – välipala 14 – toimintaa tukikohdassa tai salissa 15 – toimintaa salissa tai ulkoilua Pirtin Robinson-kerho järjestetään Pirtin koulun tiloissa ja lähistön ulkoalueilla. Tukikohtamme sijaitsee Pirtin koulun päärakennuksessa kirjaston takana. Koska olemme iltapäivän aikana sekä sisällä että ulkona, lisää oikeanlainen pukeutuminen kerhossa olemisen muka- vuutta. Liikuntasalissa touhuamista varten varaa sisäliikuntavarus- teet mukaan (ei kenkiä). Toiminnnan suunnittelun ja välipalojen takia on tärkeää , että ilmoi Tatte poissaolot ja poikkeavat kotiinlähtöajat hyvissä ajoin ohjaa- jille. Toivottavaa olisi, että viimeistään keskiviikkona tietäisimme Seuraavan viikon poikkeavat aikataulut. Viestittäminen kodin ja Kerhon välillä sujuu parhaiten kerhovihkon tai tekstiviestien avulla kerhon puhelinnumeroon. Koululle tehdyt poissaoloilmoitukset eivät välity kerhoon! Kerhon puhelinnumerot: Esa Paula

26 KOULURUOKAILU/SERVICA
TERVETULOA KOULURAVINTOLAAMME LOUNAALLE JA VÄLIPALALLE Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä, Servica on ateria- palveluja tarjoava liikelaitos. Valmistamme päivittäin kymmeniä tuhansia aterioita. Herkullisiin ruokapöytiimme käydään niin kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa kuin myös työpaikoilla. Ruokailu on päivän tärkeä hetki niin pienille kuin isommillekin lapsille. Meillä on ilo tarjota terveellistä ja ennen muuta maittavaa ruokaa vaativille asiakkaille. Hyvä ruoka ja mukava ruokailutapahtuma pitävät virkeinä koko päivän. Kouluissamme tarjotaan oppilaille maksullista välipalaa. Tarjolla on leipää, leikkeleitä, kasviksia ja vaihdellen vispipuuroa, kiisseliä ja jugurttia. Välipalan hinta on 1,90 euroa ja tarjotaan klo 13.00 välitunnilla. Maksun voi suorittaa käteisellä joka kerta erikseen tai ostaa 10 kappaleen lippukirjoja kouluravintolastamme. Pirtin kouluravintolassa työskentelevät: Eila, Tiina ja Harriet p

27 VANHEMPAINYHDISTYS RY
PIRTIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS RY Vanhempainyhdistystoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa myös tekijöilleen. Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjoaa vertaistukea kotien kasvatustyölle. Toimivalla yhteistyöllä koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa lasten ja nuorten motivaatioon, oppimistuloksiin ja kouluviihtyvyyteen. (Suomen vanhempainliitto). Yhdistyksen tavoitteena on mm. - Edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä - Tukea koteja ja koulua hyvän kasvu- ja oppimisympäristön luomisessa Viime vuosina olemme järjestäneet mm. koko koulun elokuvaillan, liikenne- tempauksen, glögitilaisuuden joulujuhlan jälkeen, nettimaailman luennot oppilaille ja vanhempainillan. Olemme sponsoroineet koululle liikuntaväli- neitä, uuden keinun piha-alueelle sekä maalanneet kouupihan asfalttiin välituntiaktiviteettipelejä. Toimintasuunnitelma laaditaan syyskokouksessa, joten siellä jokaisella on mahdolisuus vaikuttaa vanhempainyhdistyksen toimintaan. Kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan osallistumaan! Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina klo 18.00 Opettajien huoneessa. Tervetuloa mukaan tärkeään toimintaan! Jäsenmaksu on 20e/perhe, riippumatta koulua käyvien lasten lukumäärästä. Pankkiyhteys: Tuusniemen Osuuspankki FI Ideat ja palautteet: Merkitse maksun viestikenttään kaikkien Pirtin koulua käyvien lastesi nimet ja luokat (esim. jos sinulla on kolme lasta Pirtin koulussa: etunimi 1B, etunimi 4B ja etunimi 6A, sukunimi)

28 Pirtin koulun liikunnan tomintasuunnitelma lv. 2017 - 2018
Elo-lokuu: Syksyn ulkoliikuntakausi Loka-tammikuu: Sisäliikuntakausi Tammi-maaliskuu: Talven ulkoliikuntakausi Maalis-huhtikuu: Sisäliikuntakausi Huhti-kesäkuu Ulkoliikuntakausi Liikuntatunneilla tutustutaan ja harjoitellaan liikkumisen perustaitoja. Lisäksi koululiikunnassa osallistumme kaupungin järjestämään uimaopetuk- seen ja muihin liikuntapahtumiin/kisoihin. Varusteet: Ulkoliikuntaan säänmukainen, liikkumiseen sopiva ulkoiluasu ja juoksuun sopivat kengät. Talviliikuntakaudella sukset ja luistimet + kypärä. Mikäli koulupäivä jatkuu liikuntatunnin jälkeen, mukaan tarvitaan peseytymis- välineet.


Lataa ppt "Pirtin koulun koulutiedote"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google