Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kohti yhteentoimivaa metatietoa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kohti yhteentoimivaa metatietoa"— Esityksen transkriptio:

1 Kohti yhteentoimivaa metatietoa
Yhteentoimivuus Kohti yhteentoimivaa metatietoa Mikael Vakkari Neuvotteleva virkamies VM / JulkICT

2 Yhteentoimivuus? Järjestelmien (ja organisaatioiden) välisten tietojen vaihdon mahdollistaminen (ja varmistaminen) Yhteisten toimintatapojen omaksuminen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011), 3§ 4. mom. ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja.”

3 Yhteentoimivuuden tasot
Lainsäädäntö Säädökset tukevat yhteentoimivuutta Organisaatiot Toimintatavat ja prosessit Tekninen taso Tiedonsiirto- ja rajapintatekniikat Semanttinen taso Tietosisällöt ja käsitteistöt Metatiedot, sanastot jne.

4 Poliittinen tahtotila
Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Tietojen yhteentoimivuus on myös keskeisellä sijalla uudessa tietohallintolaissa, jota koskeva hallituksen esitys on vastikään lähtenyt eduskuntaan käsiteltäväksi. Lainvalmistelu on kulkenut rinnan tietoarkkitehtuurin laadinnan kanssa. Tietoyhteiskunnassa puhutaan vihdoin tiedosta, ei vain tekniikasta ja laitteista. Pyritään kehittämään kokonaisuuksia. Näyttäisi siltä, että pitkästä aikaa on menossa harppaus eteenpäin, mutta se vaatii sinnikästä työtä. Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet 4 4

5 Miksi tavoitella yhteentoimivuutta?
Tietohallintolain toimeenpano Päällekkäisyyksien poistaminen Tiedonvaihdon ja -siirron helpottaminen Löytymisen ja säilymisen varmistaminen Tieto tallennetaan tulevaa käyttöä varten Yhteiset käsitteet käyttöön Tietovarantojen avaamisen ja tietojen saatavuuden edistäminen Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa

6 Miten yhteentoimivuus vaikuttaa
Kehittämisen esteiden poistaminen Uusien palvelujen kehittäminen helpompaa Uudet liiketoimintamahdollisuudet Irti toimittajariippuvuudesta Avoimet tietorakenteet ja määritykset mahdollistavat aidon kilpailun Julkisen hallinnon toiminnan tehostaminen, palvelujen parantaminen Kustannussäästöt

7 Mitä yhteentoimivuus edellyttää?
Yhteistä poliittista tahtotilaa Määrityksiä, suosituksia, standardeja Tietorakenteet, metadataformaatit, tietosisällöt Yhteisiä käytäntöjä, niiden noudattamista Prosessit, menetelmät Määritysten julkista ja avointa dokumentaatiota ja hyödyntämistä Kokonaisuuden suunnittelua Kokonaisarkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri…

8 Tietohallintolaki (634/2011)
1§ Tarkoituksena tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluita ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta 7§ …viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä. 8§ Ministeriön on huolehdittava, että sen toimialalle laaditaan ja ylläpidetään sen toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset…

9 Lainsäädännön tulkintaa
Tietohallintolaki mahdollistaa ohjauksen asetuksilla (4§) ” Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää yhteentoimivuuden edellyttämän tietoarkkitehtuurin ja sen edellyttämien kuvausten ja määritysten sisällöstä.” Ilman varsinaisia asetuksia… ”Kunkin ministeriön tehtävänä on ohjata toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä ottaen huomioon tässä laissa (THL) säädetyt tarkoitukset ja velvoitteet.” Toistaiseksi asetuksia ei ole annettu… Lausuntomenettely ennen hankintapäätöstä ”Hankinta, jolla on laajaa toiminnallista merkitystä tai joka on taloudelliselta arvoltaan merkittävä, on pyydettävä VM:n lausunto.” Entä jos lausunnosta halutaan poiketa? ”Jos viranomainen haluaa poiketa VM:n lausunnosta, sen on saatettava asia hallinnonalansa ministeriön päätettäväksi.” Ministeriöiden tulee laatia ja ylläpitää toimialansa yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritelmät… Tietojärjestelmät on saatettava (määräajassa) vastaamaan 4§ tai 8§ säädettyjä yhteentoimivuuden vaatimuksia…”

10 Nykytilanne Yhteentoimivuuden ohjaus haastavaa
Ei kattavaa semanttista yhteentoimivuutta Erilaiset tietosisällöt ja käsitteistöt Metatietojen merkitystä ei ymmärretä Keskitytty ”avoimiin rajapintoihin”, osittain turhaan Yhteisten määritysten ja käytäntöjen käyttö puutteellista Tehdään itse tai ”sovelletaan” Yhteentoimivuuden ohjaus haastavaa Lainsäädäntö ei tue vahvaa koordinointia Organisaatiot edelleen varsin itsenäisiä

11 Miksi olemme ”nykytilassa”?
Ohjaus ja säädökset puutteellisia? Siiloutuminen Järjestelmät ja toimintatavat rakennettu organisaatioiden omista tarpeista ja lähtökohdista Markkinat eivät ”hoida” Järjestelmätoimittajien kannattavaa tarjota ei-yhteentoimivia järjestelmiä (vrt. kunnat) Jokainen integraatio rakennetaan erikseen Jokaisen integraation voi laskuttaa erikseen

12 Yhteentoimivuuden esteitä
Viranomaisten itsenäisyys Virastot ovat lähtökohtaisesti itsenäisiä ja niillä on valta järjestää toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Monimutkaisuus Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Paitsi jos niissä on salassa pidettävää tietoa, jolloin osa siitä ei ole julkinen. Paitsi jos asianosainen on siihen oikeutettu. Paitsi jos sen salassa pito on laissa erikseen määrätty. Paitsi jos tieto on niin vanhaa että se on arkistoitu. Paitsi jos sen käyttötarkoitus ei ole hyväksyttävä… Kustannukset ja toteutus toissijaisia Apulaisoikeusasiamies katsoi, että henkilötunnusta ei saa käsitellä vain siitä syystä että tietojärjestelmän ominaisuudet niin vaativat tai että tietojen käsittely henkilötunnuksen avulla on helpompaa tai nopeampaa pysäköinnin valvonnan yhteydessä (AOA 1777/08, antopäivä ) Jari Kallela / VM

13 Semanttinen yhteentoimivuus
”Tietojärjestelmä pystyy yhdistelemään eri lähteistä vastaanottamaansa tietoa ja käsittelemään sitä tavalla, jossa tietojen merkitys säilyy.” ”…tavoiteltava julkisessa hallinnossa semanttista yhteentoimivuutta.” Julkisen hallinnon tietohallinnon ja yhteentoimivuuden ohjauksen kehittäminen, 6/2010 Yhdenmukaiset tietorakenteet, yhteismitalliset tietosisällöt Avoimuus, julkisuus, dokumentointi Metadata- ja sanastotyön merkitys

14 Polku ”aitoon” yhteentoimivuuteen
Keskitytään semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseen Yhteismitalliset tietosisällöt ja yhdenmukaiset tietorakenteet välttämättömiä Resursointi, koordinointi ja suunnitelmallisuus Edellyttää säädöksiä ja vahvaa ohjausta JHS, VN ja ministeriöiden asetukset Tietohallintolain uudistaminen? Sitoudutaan yhteisiin käytäntöihin

15 Yhteentoimivuuden edistäminen
Lainsäädäntö Vastuu VM:llä (ja hallinnonaloilla) Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri Kansallinen palveluarkkitehtuuri Edellyttää yhteentoimivuutta Toteuttaa yhteentoimivuutta? Julkisen hallinnon yhteentoimivuus- ja metatietopalvelut – suunnitelma

16 Tietohallintolain toimeenpano
Keskitytään KA-työssä kuvaamaan ja määrittelemään lain mukaiset yleiset ja toimialakohtaiset yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Painopiste perusrekistereiden määrityksissä – jaettavat tietokokonaisuudet tunnetaan jo Ohjeistus KA:n mukaisille yhteentoimivuuden kuvauksille ja määrityksille (laadinta) Määritellään tarvittava sisältö ja tyhjentävyystaso Ohjeistus toimialakohtaisesta asettamismenettelystä Järjestetään ko. määritysten ylläpito esim. osana metatietopalveluja Tuetaan rajapintatyötä (API-kirjasto ym.)

17 Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset?
Toteuttavat osaltaan semanttisen yhteentoimivuuden ja toimivat ns. siirtoformaattien pohjina Tavoitteena yhteentoimivuus (tietovarannot- palvelut) ja kustannussäästöt (integraatiot) Mahdollistavat jo kerätyn ja tallennetun tiedon tehokkaan jakelun ja uudelleenkäytettävyyden tietovarantojen ja palvelujen välillä Tavoitteena dokumentoida, vakioida ja yhtenäistää käytössä olevat yhteiset tietorakenteet ja -sisällöt sekä kytkeä ne tietojärjestelmien, palveluihin ja rajapintoihin

18 Yhteentoimivuuden kuvaus ja määritys (luonnos)
Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännön yhtenäistäminen Poliittinen tahtotila Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet A Tiedonsiirron tavoitetila F Kohteena olevaa tiedonsiirtoa sääntelevät normit B Palvelut / prosessit joiden välillä tiedonsiirto tehdään C Tietorakenteet ja -määritykset D Tiedonsiirtotapa ja rajapinnat HUOM! Kuvauksen ei tarvitse mennä tasolle D asti, siihen ei oteta kantaa. Informaation tasovaatimus: Kuvauksen avulla hahmotettavissa mikä muuttuu? Kuvauksen avulla suunniteltavissa muutoksen toteutus? Kuvauksen avulla mahdollisuus tiedonsiirron sääntelyyn ja hankintojen suorittamiseen?

19 Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuurityö
Pohjana jo tehty työ – ei uutta pyörää… Julkisten tietovarantojen jäsentäminen PerustA – Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri (2013) PERA – Perustietovarantojen rajapinnat (2010) Julkisen hallinnon yhteisen metatietoarkkitehtuurin rakenneosat ja ehdotus metatietopalveluksi Esiselvitys Semanttinen yhteentoimivuus ja vahva säädösohjaus

20 Metatietopalvelut – tavoite
Perusasiat kuntoon – digitalisaation perusta Metatietopalvelun kautta tiedon, tietojärjestelmien ja palvelujen tuottajat saavat helposti käyttöön julkisen hallinnon yhteiset sanastot, ontologiat, metatietomääritykset ja koodistot sekä yhteentoimivuuden kuvaukset Perustana kansainväliset ja yleiset standardit Yhteiset toimintamallit Toteutus kansallisen palveluarkkitehtuurin rinnalla?

21 Yhteiset metatietovarannot
Metatietopalvelun määrittely ja suunnittelu sisältyy julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tietoarkkitehtuuria koskeviin toimenpide-ehdotuksiin sekä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolkuun. Yhteiset metatietovarannot Julkisen hallinnon metatietopalvelu Ontologiat Metatieto- määritykset Luokitukset Sanastot Tunnisteet Kansainväliset ja yleiset standardit Julkishallinnon tietoarkkitehtuuri 1.0 21

22 Kiitos! Avoin tieto on digitaalisen tietoyhteiskunnan perusta!
Yhteystiedot


Lataa ppt "Kohti yhteentoimivaa metatietoa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google