Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Kuopiossa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Kuopiossa"— Esityksen transkriptio:

1 Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Kuopiossa
TERVETULOA KOULUTUKSEEN! Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Kuopiossa Jos mahdollista, asettautukaa istumaan ryhmiin 4-5 hengen tiimeittäin (saman koulun esi- ja alkuopetuksen porukkatiimi) kiitos!

2 Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia
Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman laatiminen ja toiminnan laajentaminen OKM/Kuopion kaupunki Hanketyöntekijä Tuula Koivukangas, Martti Ahtisaaren koulu 2

3 MITÄ ON VSOP –TOIMINTA KUOPIOSSA?
 LAADUKASTA YLEISTÄ TUKEA: (varhaisen tuen ja puuttumisen keinojen tehostaminen (pedagogiikka tuen muotona) esi- ja alkuopetuksessa vähentäen näin tehostetun ja erityisen tuen tarvetta jatkossa) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTA TOIMINTAA: (lapsen osallistaminen oppimisessaan, yksilöllisen opintopolun suunnittelu oppimiskokonaisuuksien kautta, yhteistyö koulun ja esikoulun aikuisten kesken ja resurssin käytön uudelleensuunnittelu, koulumotivaation lisääminen, työtapojen ja oppimisympäristöjen kehittäminen, arvioinnin kehittäminen jne.) LEIKKIÄ OPINTOKOKONAISUUKSIA (muodostuvat esiopetuksen oppimiskokonaisuuksista) HETEROGEENISIÄ PIENRYHMIÄ OMATAHTISUUTTA, ITSEOHJAUTUVUUTTA, LUOTTAMUKSEN KEHÄÄ TORNEJA

4 ”Vsop ei ole erityisope- tuksen ja yleisope-tuksen välimuoto”
”Ei koulumaiste- ta vaan esikoulu- maistetaan”

5 No mitenkä sitten?

6 oppimiskävely Ennakkolukeminen:
VSOP –opetussuunnitelma (Kuopio/paikallinen) Lähdetään kävelylle koululla, retken aikana ryhmässä keskustelutehtävät: Mitä kysymyksiä VSOP:sta sinulla on tullessasi koulutukseen? Miten VSOP haastaa yhteisöllisen toiminnan ja johtamisen sekä toimintakulttuurin? KYSYMYSTEN KIRJAAMINEN

7 työpajan sisältö Yhteistoiminnallinen osuus:
Toiminnan periaatteet, rakenteet ja resurssit Oppimiskokonaisuudet Oppimisympäristö ja työtavat Arviointi Yhteinen osuus: Käytännön esimerkit: Salpakankaan koulu, Hollola, Kuopio (eri koulut)

8 Työskentely Kotiryhmä-asiantuntijaryhmissä
Kotiryhmissä vastuualueiden jako 5 min. Asiantuntijaryhmissä vastuualueeseen perehtyminen yhteisesti, syventäminen 30 min. Paluu kotiryhmiin, kotiryhmän jäsenten perehdyttäminen kunkin vastuualueeseen 40 min. Yhteinen koonti 5 min.

9 1.Rakenteet, resurssit, vastuut
Esi- ja alkuopetuksen yhteinen työ Kuopiossa on: VSOP –yhteistoimintaryhmiä (esi+1+2 –luokat),toimivat yhdessä päivittäin (esim. Kaveri –luokka) VSOP –toimintaa, jossa erillisissä tiloissa toimiva esi- ja alkuopetus tekevät yhteistyötä esim. 2x/viikko (väh. 1 Torni käytössä, leikki oppimismenetelmänä, opintokokonaisuudet ja heterogeeniset pienryhmät) Vuosiluokkiin sidottua alkuopetusta, jossa esi- ja alkuopetuksen yhteistyökäytänteet määrittyvät kaupungin yhteistyösopimuksen mukaisesti ja laaditaan vuosittain tiimin yhteistyösuunnitelmassa

10 VSOP –tiimin voi muodostaa:
luokanopettaja(t) (ovtes, opsan mukaisten tavoitteiden mukaisen opetuksen järjestämisestä vastaaminen) laaja-alainen erityisopettaja (ovtes, opetuksesta ja tarvittaessa kartoituksista vastaaminen yhteistyössä luokanopettajan kanssa) koulunkäynnin ohjaaja (kvtes, luokanopettajan työparina toimiminen, lasten avustaminen ja ohjaaminen kasvussa ja oppimisessa) lastentarhanopettaja (kvtes, erityisesti esiopetusikäisen lapsen opsan mukaisten tavoitteiden mukaisen opetuksen järjestämisestä vastaaminen) lastenhoitaja (kvtes, lastentarhanopettajan työparina toimiminen, lasten avustaminen, ohjaaminen ja tukeminen kasvussa ja oppimisessa) VSOP –toiminnasta kuten yksikön muustakin toiminnasta vastaa rehtori ja päiväkodin johtaja, jotka yhdessä päättävät resurssin kohdentamisesta ja VSOP –ryhmän muodostamisesta sekä aikuisten että lasten osalta.

11 2. OPINTOKOKONAISUUDET (esiopetuksen oppimiskokonaisuudet) JA TUNTIJAKO KUOPION VSOP:SSA
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT sekä laaja-alainen osaaminen VSOPssa VVH/ yht. 19+ Kuopion 1 lisätunti koulukohtaisen päätöksen mukaisesti ILMAISUN MONET MUODOT (musiikki, käsityö, kuvataide, suullinen ja kehollinen ilmaisu) Esi- ja alkuopetuksen kuntakohtaiset opetussuunnitelmat 4 vvh KIELEN RIKAS MAAILMA (äidinkieli ja kirjallisuus, vuorovaikutus) vuorovaikutustilanteissa toimiminen tekstien tulkitseminen tekstien tuottaminen kieli, kirjallisuus ja kulttuuri 7vvh MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME (etiikka, uskonto, yhteiskunnalliset asiat) 1vvh TUTKIN JA TOIMIN YMPÄRISTÖSSÄNI (matematiikka, ympäristöoppi, teknologia) matematiikka: ajattelun taidot luvut ja laskutoimitukset geometria ja mittaaminen tietojenkäsittely ja tilastot 5vvh KASVAN JA KEHITYN (liikunta, turvallisuus, hyvinvointi) 2vvh

12 3. OPPIMISYMPÄRISTÖT Luodaan sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen oppimisympäristö, jossa on mahdollista oppia omien tavoitteiden mukaisesti yhteisöllisesti eri-ikäisten lasten ja useaa eri ammattiryhmää edustavien aikuisten kanssa ja ohjauksessa. Oppimisympäristö tukee yksilöllisen etenemisen mahdollisuutta. Oppimisympäristö mahdollistaa monipuolisten työtapojen käyttämisen. Oppimisympäristö on osa laadukasta yleistä tukea. (1:53)

13 Oppimista tukeva oppimisympäristö (Taylor,2009)
•koulu on organisoitunut pienemmiksi oppimisyhteisöiksi (tiimit) •toimitaan yhteistoiminnallisesti •sosiaalista vuorovaikutusta tuetaan •toisista välittäminen liittyy koulukulttuuriin •yhteiset tilat ovat joustavasti kalustettuja •erilaisia tiloja voi käyttää joustavasti •yhteydet oikeaan elämään ja yhteiskuntaan/yrityksiin •projektioppimisen menetelmät •päivänvalon hyödyntäminen •sähköisen valaistuksen taiteellinen käyttö •akustinen suunnittelu (kuuluvuus/häiritsevyys) •luonnon ja ympäristön hyödyntäminen opetuksessa Tekijän nimi Raija Kattilakoski

14 Itsenäinen/omatahtinen eteneminen Pienryhmät Oppimisen kaikkiallisuus
4. Työtavat Leikki Toiminnallisuus Itsenäinen/omatahtinen eteneminen Pienryhmät Oppimisen kaikkiallisuus Jne…

15 arvioinnin kaksi tehtävää
5. ARVIOINTI arvioinnin kaksi tehtävää 1. Opetuksen (oppimisympäristöt, työtavat) kehittäminen lasten pedagogisiin tarpeisiin ja oppimiseen soveltuvaksi

16 2. Lapsen oppimisen ja oppimaan oppimisen taitojen edistymisen seuranta ja tukeminen

17 itsearvioiden, vertaisarvioiden ja osaamista eri tavoin näyttäen
ARVIOINTI VSOP:ssa oppimisympäristö ja toimintakulttuuri, jossa oppimista ja arviointia tapahtuu vuorovaikutuksessa, toiminnassa, havainnoiden, itsearvioiden, vertaisarvioiden ja osaamista eri tavoin näyttäen

18 MILLOIN? MITÄ? MITEN? KUKA? ELO-SYYSKUU Alkukartoitus ja pedagogisten tarpeiden tunnistus: matematiikka Arvioinnin järjestäminen leikissä ja oppimisessa havainnoiden Tarvittaessa kartoitusmenetelminä esim.Mavalka 3, VaNe –materiaalin arviointiosuus, LukiMat –materiaalin arviointiosuus, hajotelmakoe kelto/ela lo/lto Alkukartoitus ja pedagogisten tarpeiden tunnistus: lukeminen ja kirjoittaminen Tarvittaessa kartoitusmenetelminä esim.Venny –kartoitus, Armi –materiaalin ”Kari kertoo” –teksti, Kielireppu SYYS-LOKAKUU Edistymisen seuranta ja tavoitteet syyslukukaudelle (lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka, oppimaan oppimisen taidot) Torni Oppimissuunnitelma/hojks ryhmän opetusvastaava aikuinen/huoltajat/lapsi ELO-JOULUKUU oppimisen seuranta Havainnoinnit, itse- ja vertaisarviointi, portfoliot ryhmän aikuiset lapsi itse ryhmän muut lapset MARRAS-TAMMI-KUU Edistymisen seuranta tavoitteet kevätlukukaudelle (väliarviointi) Kaikki oppimiskokonaisuudet ja oppimaan oppimisen taidot Kuopion kaupungin 1. luokan oppimiskeskustelukäytänne TAMMI-TOUKOKUU Oppimisen seuranta Tarvittaessa kartoitusmenetelminä esim: Allu, junnauskokeet, hajotelmakokeet, luetun ymmärtämisen tehtäviä, sana- ja lausesaneluita, vapaan kirjoituksen tehtäviä, lukusujuvuus HUHTIKUU Kartoitus matematiikan taidoissa edistymisessä: matematiikan keskeinen oppiaines omien tavoitteiden mukaisesti Tarvittaessa kartoitusmenetelminä esim. VaNe –materiaalin arviointiosuus,LukiMat –materiaalin arviointiosuus, hajotelmakoe Kartoitus lukemisen ja kirjoittamisen taidoissa edistymisessä Tarvittaessa kartoitusmenetelminä esim. sana/lausesanelu, Armi –materiaalin ”Kari kertoo” –teksti HUHTI-TOUKOKUU Edistymisen seuranta kaikissa oppimiskokonaisuuksissa ja oppimaan oppimisen taidoissa (lukuvuosiarviointi) 1.luokan LUKUVUOSITODISTUS

19

20

21 Toimintaa käynnistettäessä yhteisen ymmärryksen luominen on ensisijaista MIten MEIDÄN RYHMÄSSÄMME TOTEUTUVAT:

22 1. Oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen; itseohjautuvuus ja itsesäätely, yhdessä tekemisen taitojen harjoitteleminen; luottamuksen kehä

23 2. Heterogeenisten pienryhmien toiminta

24 3. valinnan mahdollisuus , osallisuuden kokemus ja sisäinen motivaatio

25

26 4. Vsop –ajattelun mukaiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit
Kestävä oppiminen Kiinnostus Oppiminen Altistus

27 5.käänteinen oppitunti (FLIPPED LEARNING), ensin toiminta, sitten koonti

28 6. viikkotavoitetyöskentely (tavoitteen asettaminen, työskentelyn suunnittelu, arviointi)

29 Viikkotavoitteet matematiikassa

30 7. opettajan rooli (opettajien yhteistyö, asemointi arjessa)
"Aina kun opetamme lapselle jotakin, estämme häntä keksimästä sitä itse. Ja kuitenkin se, minkä sallimme hänen keksiä omin päin, säilyy hänessä kiistattomasti hänen elämänsä loppuun asti." (Jean Piaget)

31

32 https://peda.net/kuopio/p/ejky/vsop
verkkosivut KIITOS!!


Lataa ppt "Vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus Kuopiossa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google