Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eduskunnalle aluehallintouudistuksesta annettu selonteko, jatkotoimenpiteet 20.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eduskunnalle aluehallintouudistuksesta annettu selonteko, jatkotoimenpiteet 20.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Eduskunnalle aluehallintouudistuksesta annettu selonteko, jatkotoimenpiteet

2 OKM:n hallinnonalan tehtäväsiirrot ELY-keskuksista AVI:ihin
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävät ja oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät siirretään aluehallintovirastoille. Valmistellaan hallituksen esitys kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävien, kulttuurin toimialan peruspalvelujen arviointitehtävien ja oppilaitosrakentamiseen liittyvien tehtävien siirtämisestä ELY-keskuksilta aluehallintovirastoille siten, että esitys voidaan antaa eduskunnalle vuoden 2013 kevätistuntokaudella. Tehtävien ja henkilöstön siirtoon liittyvät toimenpiteet valmistellaan mennessä. Valmistelu tehdään virkatyönä akselilla VM-OKM-TEM Virastoja informoidaan valmistelun käynnistymisestä tiedotteella

3 Maistraatteja koskeva selvitys
Maistraattien liittämisestä osaksi aluehallintovirastoja ja TE-toimistojen liittämisestä osaksi ELY-keskuksia tehdään selvitys. Maistraatteja koskeva selvitys tehdään aikavälillä 1.5. – Maistraattiselvityksen tekee selvityshenkilö Selvitysten edellyttämät säädösmuutokset valmistellaan niin, että ne voidaan antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokauden alussa 2014.

4 Ohjausmallin kehittäminen
Ohjausmallia selkeytetään ja yksinkertaistetaan siirtymällä kaksiportaiseen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmään. Määrärahapuitteet ja henkilöstökehykset määritellään aluehallintovirastojen tulossopimuksissa edelleen hallinnonaloittain ja ELY-keskusten tulossopimuksissa vastuualueittain ja yksiköittäin. Selvitetään tarve päätoimisiin ylijohtajiin ELY-keskuksissa. Suurin muutostarve ELY-keskuksissa Selonteon edellyttämät ohjausjärjestelmän keskeiset muutokset valmistellaan VM:n asettamassa työryhmässä. Tarvittavat säädösmuutokset valmistellaan niin, että esitys voidaan antaa eduskunnalle viimeistään vuoden 2014 kevätistuntokaudella. Aluehallintovirastojen ohjausmallia kevennetään vuotta 2014 koskevan strategisen tulossopimuksen valmistelun yhteydessä.

5 Toimivallan muuttaminen valtakunnalliseksi osassa tehtäviä
Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toimivaltaa muutetaan osassa tehtäviä valtakunnalliseksi (ml hallinnollisten tehtävien keskittäminen). Käynnistetään ja pääosin toteutetaan selvitykset aluehallintovirastojen toimivallan määrittelemisestä osassa tehtäviä valtakunnalliseksi toimivallaksi. Selvitys tehdään 1.8. –

6 Tehtävien ja resurssien tasapainottaminen
Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toimintamenomäärärahat mitoitetaan siten, että toiminta ja määrärahat vastaavat toisiaan. Kehyspäätöksessä lisäykset AVIen ja ELYjen toimintamenomäärärahoihin. Selvitetään suoritteiden kustannusvastaavuuden nostaminen tulojen lisäämiseksi: maksuasetuksen valmistelu vuoden 2013 loppuun mennessä.

7 AVIen ja Valviran yhteistyö
Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteistyötä kehitetään ja Valviran roolia selkiytetään suhteessa aluehallintovirastoihin. Näiden organisaatioiden työnjakoa kehitetään ja resursoinnista huolehditaan työnjaon mukaisesti. Toteutuu STM:n asettaman työryhmän kautta, jossa valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston edustus. Työryhmän toimikausi

8 Poliisin vastuualueen lakkauttaminen
Poliisin roolin ja tehtävien organisointi aluehallinnossa toteutetaan poliisin hallintorakenneuudistuksen (PORA III) linjausten mukaisesti siten, että aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueet lakkautetaan ja vastuualueilla hoidettavat tehtävät siirretään muille poliisiyksiköille. Aluehallintovirastoille ja poliisilaitoksille asetetaan laissa velvoite toimia yhteistyössä alueellista varautumista, valmiussuunnittelua ja sisäistä turvallisuutta koskevissa asioissa sekä aluehallintovirastoille ja Poliisihallitukselle peruspalvelujen arviointia koskevissa asioissa. Toteutetaan aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueiden lakkauttaminen ja aluehallintovirastojen ja poliisilaitosten yhteistyön organisoinnin edellyttämät toimenpiteet vuoden 2013 aikana. Tehtävien ja henkilöstön siirtoon liittyvät toimenpiteet valmistellaan mennessä.

9 Työsuojelun vastuualue ja hallintopalvelut
Työsuojeluvalvonnan asemaa aluehallintovirastoissa kehitetään niin, että valvontaresurssien käyttöä tehostetaan, parannetaan valvonnan tasalaatuisuutta sekä edistetään työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta. Kehitetään aluehallintovirastojen hallintopalveluita ja selvitetään hallintopalvelujen tarjoamiseen työsuojelun vastuualueille liittyvät ongelmat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston kanssa. Työryhmä asetettu , määräaika

10 Aluehallintovirastorakenne
Aluehallintovirastojen määrää ja aluejakoa arvioidaan. Käynnistetään ja pääosin toteutetaan selvitykset aluehallintovirastojen rakenteen uudistamisesta niin, että ne ovat tehtäviltään, toimialueiltaan ja henkilöstömääriltään nykyistä tasapainoisemmat Selvitys tehdään vuonna 2014

11 Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi)
Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTin) tehtävät ja hallinnollinen asema uudistetaan. Julkisen hallinnon ICT-strategia ja valtionhallinnon toimiala-riippumattomien ICT-tehtävien kokoamishanke vaikuttavat merkittävästi AHTin tehtäviin. Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö käynnistivät syksyllä 2012 selvitystyön tarvittavista toimenpiteistä. Selvityshanke valmistui Selvityksen mukaan AHTin toiminta jatkuu sellaisenaan, lukuun ottamatta valtion yhteiseen toimialariippumattomaan IT-palvelukeskukseen TORI-hankkeen kautta siirtyviä toimintoja. AHTin nykyisiä tehtäviä ja toimintamalleja tarkennetaan hiukan, mutta suuria muutoksia ei tule. Selvityksen mukaan mm.: AHTia tulosohjaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö yhdessä. AHTi on riippumaton erillisyksikkö, jonka talous perustuu talousarviomäärärahaan ja maksullisella toiminnalla saatuun rahoitukseen. Talous on erotettu omalle momentilleen toiminnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi.


Lataa ppt "Eduskunnalle aluehallintouudistuksesta annettu selonteko, jatkotoimenpiteet 20.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google