Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oulun yliopisto Minna Nieminen asiamies, Akavan Erityisalat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oulun yliopisto Minna Nieminen asiamies, Akavan Erityisalat"— Esityksen transkriptio:

1

2 Oulun yliopisto 2.3.2017 Minna Nieminen asiamies, Akavan Erityisalat
Yliopiston velvoitteet irtisanottuja työntekijöitä kohtaan Muutosturva ja takaisinottovelvollisuus Oulun yliopisto Minna Nieminen asiamies, Akavan Erityisalat

3 Muutosturva, työllistymisvapaa
Työntekijällä on oikeus vapaaseen täydellä palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan 1) työllistymissuunnitelman laatimiseen, 2) työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssäoppimiseen tai 3) oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai 4) uudelleensijoitusvalmennukseen. Oikeus koskee työnantajan irtisanomaa henkilöä Oikeus ei koske määräajan loppuun kulumisen perusteella päättyviä työsuhteita

4 Muutosturva, määräaikaiset
Sekamuotoisen työsopimuksen (määräaikaisuus irtisanomisehdolla) irtisanomisesta syntyvä oikeus koulutukseen ja muihin työllistymistä edistäviin toimiin? Jos työsopimus loppuu määräaikaisuuteen, ei oikeutta muutosturvaan. Jos työsopimus loppuu irtisanomiseen tuta-syistä, kohdellaan samalla tavalla kun muita irtisanottuja. Takaisinottovelvollisuus tässä tapauksessa ulottuu kuitenkin vain alkuperäisen määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden loppuun.

5 Muutosturva, työllistymisvapaa
Työllistymisvapaan pituus on: 1) enintään yhteensä viisi työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi = työsuhde on kestänyt enintään 4 vuotta; 2) enintään yhteensä 10 työpäivää, jos irtisanomisaika on yhtä kuukautta pidempi mutta enintään neljä kuukautta = työsuhde enintään 8 vuotta; 3) enintään yhteensä 20 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli neljä kuukautta = työsuhde kestänyt yli 12 vuotta.

6 Muutosturva, työvoimapalvelut
Työnantajalla on muutosturvan toimintamallin mukaan tehostettu neuvotteluvelvollisuus työvoiman vähentämistilanteissa. Työnantajan on annettava henkilöstöryhmän edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi yhteistoimintamenettelyn alkaessa. Työnantajan tulee tiedottaa irtisanottaville työntekijöille TE –toimiston palveluista Työnantajan tulee ilmoittaa irtisanottavista työntekijöistä viipymättä TE-toimistolle, jos irtisanottavia on vähintään kymmenen.

7 Oikeus osallistua koulutukseen
Tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulla työntekijällä on oikeus osallistua työnantajan kustantamaan, työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Valmiuksia työllistyä arvioidaan yksilöllisesti. Valmennus tai koulutus voidaan järjestää irtisanottavalle joko henkilökohtaisesti tai ryhmäkohtaisena palveluna. Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus on yleensä järjestettävä kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä.

8 Oikeus osallistua koulutukseen
Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vastattava vähintään työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta, tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota – riippuen siitä, kumpi on suurempi. Velvollisuudet koskevat työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Työntekijältä edellytetään vähintään viiden vuoden mittaista työsuhdetta.

9 Oikeus osallistua koulutukseen
Painavasta syystä valmennus tai koulutus voi osittain tai kokonaan toteutua myöhemmin. Painava syy voi olla esim. se, että tarkoituksenmukaista valmennusta/koulutusta ei ole saatavana annetuissa aikarajoissa. Valmennuksen/koulutuksen toteutusaika tai arvio siitä on oltava irtisanottavan työntekijän tiedossa, kun hänen työsuhteensa päättyy. Yt-lain mukaiseen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on vuoden 2017 aikana sisällytettävä koulutuksen tai valmennuksen järjestämisperiaatteet.

10 Oikeus työterveyshuoltoon
Työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Irtisanotun työntekijän ei tarvitse maksaa valmennuksesta, koulutuksesta eikä työterveyshuollon palveluista veroa. Edut eivät myöskään lähtökohtaisesti vaikuta työttömyysturvaan.

11 Takaisinottovelvollisuus
Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä neljän (4) kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Jos työntekijän työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi (6) kuukautta.

12 Takaisinottovelvollisuus
Takaisinottovelvollisuus koskee tarjolla olevaa samaa tai samankaltaista työtä kuin irtisanotun työntekijän aikaisemmin tekemä työ. muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä ja työntekijän koulutus, ammattitaito ja aikaisempi työkokemus huomioon ottaen olisi todennäköistä, että hänet valittaisiin kyseiseen työhön, jos muita hakijoita ei olisi. Irtisanotulla työntekijällä on etuoikeus tulla valituksi avoinna olevaan työpaikkaan, vaikka samaa työpaikkaa hakisi pätevämpikin henkilö. Sen sijaan irtisanotun työntekijän työsuhteen ehtojen ei tarvitse säilyä entisellään.

13 Työnantajan koulutusvastuusta
Minkä laajuista koulutusta/perehdytystä voidaan odottaa annettavaksi irtisanomisuhan alaiselle tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle, jotta hän on kelpoinen työnantajalla tarjolla olevaan toiseen tehtävään?

14 Työnantajan koulutusvastuusta
Työntekijälle tulee antaa sellaista koulutusta, että hän selviää työstä. Tällainen koulutus on normaalia perehdytystä laajempi. Työntekijällä tulee kuitenkin olla perustaidot, ja työnantajan koulutus on lähinnä ammatillista täydennys-/jatkokoulutusta. Kokonaan uuteen ammattiin työntekijää ei tarvitse kouluttaa. Koulutuksen tulee olla työn luonteeseen nähden tavanomaista ja työnantajan taloudellisiin mahdollisuuksiin nähden tavanomaista. Huom! Takaisinottovelvollisuuteen ei kuulu koulutusvastuu Työnantajalla on velvollisuus ottaa irtisanottu takaisin samaan tai samankaltaiseen työhön, ei kokonaan toiseen tehtävään. Tavanomaista perehdytystä tulee toki antaa.

15 Takaisinottovelvollisuus
Takaisinottovelvollisuus ei koske: Määräaikaisessa työsuhteessa olleita työntekijöitä Työntekijöitä, joiden työsopimus on irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta syystä (ns. individuaaliperusteella) Työntekijöitä, joiden työsopimus on päättynyt koeajan perusteella Kun työntekijä on itse irtisanonut työsuhteensa Takaisinottovelvollisuutta ei ole, jos avoinna oleva työpaikka täytetään sisäisin siirroin, eikä uusia työntekijöitä pyritä palkkaamaan ulkopuolelta.

16 Osa-aikaistettavat työntekijät
Koskeeko takaisinottovelvoite, uuteen tehtävään kouluttaminen tai muu työllistymisen tukeminen osa-aikaistettavia? Osa-aikaistettavia koskevat muut säännökset kuin irtisanottuja. Työsopimuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta tarjota lisätyötä osa-aikaisille työntekijöille. Säännöksen mukaan työnantajan, joka tarvitsee lisää työvoimaa sellaisiin tehtäviin, jotka ovat sopivia hänen palveluksessaan jo oleville osa-aikatyöntekijöille, on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille.

17 Osa-aikaistettavat työntekijät
Lisätyötä on tarjottava kaikille niille osa-aikatyöntekijöille, jotka ovat sopivia vapaana oleviin tehtäviin. Lisätyön tarjoamisvelvollisuuteen liittyy myös työnantajan velvollisuus järjestää osa-aikatyöntekijälle sellaista koulutusta, joka on tarpeellista uuden työn vastaanottamiseksi. Työnantajan palveluksessa olevilla osa-aikatyöntekijöillä on etusija lisätyöhön ennen takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työnantajan entisiä työntekijöitä.


Lataa ppt "Oulun yliopisto Minna Nieminen asiamies, Akavan Erityisalat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google