Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto"— Esityksen transkriptio:

1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari , Turku Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM

2 Uuden lain tausta ja tarkoitus
Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus Opiskeluterveydenhuollon tehtävä yksilökohtaisessa ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa Lyhyesti Opiskeluhuollon ja sen johtamisen rakenteet Lain toimeenpanosta Marjaana Pelkonen

3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
Laki tuli voimaan Koskee Terveydenhuolto esiopetusta Lastenneuvolatyö perusopetusta Kouluterveydenhuolto lukio- ja ammatillista koulutusta Opiskeluterveydenhuolto Yhteensä yli lasta ja nuorta

4 Opiskeluhuollossa käytetyt termit
Opiskeluhuolto = entiset oppilashuolto + opiskelijahuolto Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelija Oppilaitos = esikoulu, koulu, oppilaitos tai opetusyksikkö/toimipiste Opiskeluhuollon kuraattori, vastaava kuraattori Opiskeluhuollon psykologi Marke Hietanen-Peltola

5 Miksi laki säädettiin? Uusi laki
Kokoaa hajallaan olevia säännöksiä yhteen lakiin Tekee tietosuojalainsäädäntöä näkyvämmäksi henkilötietolaki 1999, julkisuuslaki 1999 Tuo uutta sisältöä mm. parantaa opiskelijoiden oikeuksia, psykologi- ja kuraattoripalvelut toiselle asteelle, yhteisöllinen ja yksilökohtainen opiskeluhuolto opiskeluhuollolle rakenteet (opiskeluhuoltoryhmät, -suunnitelmat) Opiskeluhuoltoa kehitetty, mutta selvitysten mukaan puutteita: palvelut riittämättömiä, suuret alueelliset ja kuntakohtaiset erot, painopiste yksilökohtaisessa työssä, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus vähäistä.

6 Lain tarkoitus Edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. Turvata oh-palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu. Vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

7 Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään

8 Opiskeluhuolto kokonaisuutena
Opiskeluhuoltoon sisältyvät Koulun/oppilaitoksen toiminta Koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto Opiskeluhuollon palvelut Psykologi- ja kuraattoripalvelut Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut Opiskeluhuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä opetustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi opiskelijat ja heidän huoltajansa sekä tarvittaessa muut tahot

9 OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVÄ YKSILÖKOHTAISESSA OPISKELUHUOLLOSSA
Marjaana Pelkonen

10 Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Yksittäiselle opiskelijalle annettavat Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto = Monialainen asiantuntijaryhmä Erityisoppilaitoksissa järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut Marjaana Pelkonen

11 Opiskeluterveydenhuollon palvelut
Terveydenhoitajan terveystarkastus 1. opiskeluvuonna Lääkärintarkastus (1. tai) 2. opiskeluvuonna Seuranta- ja lisäkäynnit tarpeen mukaisesti sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut ml. mielenterveys- ja päihde- sekä seksuaaliterveyspalvelut Terveydenhoitajan avoin vastaanotto Suun terveydenhuolto Yksilökohtainen opiskeluhuolto/M.Hietanen-Peltola

12 Palvelujen saatavuus opiskeluterveydenhuollossa
Terveystarkastusten ajankohdat määrätty Terveydenhoitaja voitava tavoittaa myös ilman ajanvarausta (17 §) vastaanotolle voitava päästä ennalta ilmoitettuina ajankohtina ilman ajanvarausta muina ajankohtina th voi olla saavutettavissa esim. puhelimella Opiskeluterveydenhuoltoon on virka-aikana saatava yhteys välittömästi (sairaanhoito) (17 §) mikäli ei voi saada yhteyttä oth:on, opiskelija ohjattava muuhun toimintayksikköön, esim. terveyskeskuksen vastaanottoon hoidon tarpeen arviointi ja tarpeell. hoito ThL:n 51 §:n mukaisesti Yksilökohtainen opiskeluhuolto/M.Hietanen-Peltola

13 Monialainen asiantuntijaryhmä
Selvittää yksittäisen opiskelijan tuen tarvetta ja pohtii opiskeluhuollon (tai muiden) palvelujen järjestämistä ryhmä on tukeva ja keskusteleva asioista sovitaan Opiskelija ja (ikätasoisesti) huoltajat osallistuvat ryhmään Kootaan tapauskohtaisesti, mukaan asiaan tarpeelliset henkilöt Valitsee keskuudestaan ryhmän vastuuhenkilön Yksilökohtainen opiskeluhuolto/M.Hietanen-Peltola

14 Monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen
Ryhmän kokoaa se, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu = se, jolla huoli herää ei voida delegoida kenellekään pysyvästi Ryhmän kokoaminen ja työskentely perustuvat opiskelijan ja (ikätasoisesti) huoltajan suostumukseen kysytään keitä opiskelija/huoltaja haluaisi mukaan voi kertoa keitä on tarjolla/ehdottaa tarpeellisia tahoja ei saa painostaa tai ylipuhua ryhmää voidaan täydentää tai karsia työn edetessä hyvä tapa on pyytää suostumus kirjallisena ensimmäisessä tapaamisessa Opiskeluhuollon yhteistyötahot tai opiskelijan läheiset voidaan pyytää mukaan opiskelijan/huoltajan kirjallisella suostumuksella Yksilökohtainen opiskeluhuolto/M.Hietanen-Peltola

15 Tiedonsiirto monialaisessa asiantuntijaryhmässä
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on lupa salassapidon estämättä vaihtaa tietoja, jotka ovat välttämättömiä opiskeluhuollon järjestämisessä Opiskeluhuollon järjestämiseksi välttämättömiä tietoja voidaan antaa myös opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle Neuvoa voidaan kysyä eri asiantuntijoilta siten kuin julkisuuslaki edellyttää Lisätietoja: Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen, 2015 Opiskeluhuoltolain soveltamisohje, 2015 Yksilökohtainen opiskeluhuolto/M.Hietanen-Peltola

16 OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TEHTÄVÄ YHTEISÖLLISESSÄ OPISKELUHUOLLOSSA
Marjaana Pelkonen

17 Opiskeluhuollon painopiste on yhteisöllisessä opiskeluhuollossa
Lähtökohta: oppilaitos on keskeinen hyvinvointiin vaikuttava kehitysympäristö Tavoite: hyvinvoiva opiskeluyhteisö ja terveyttä ja hyvinvointia tukeva opiskeluympäristö Kuuluu kaikille: terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien näkökohtien huomioiminen kaikessa toiminnassa opetuksen sisällöissä ja menetelmissä, opetuksen järjestelyissä ja muussa toiminnassa Marke Hietanen-Peltola

18 Mitä yhteisöllinen opiskeluhuolto on?
Toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki oppilaitoksen viralliset ja epäviralliset säännöt, toimintatavat ja käyttäytymismallit sekä arvot ja periaatteet.

19 Marke Hietanen-Peltola
Yhteisöllinen opiskelu-huolto Vuorovaikutus-taitojen ja mielentervey-den edistäminen Yhteistoiminta oppilaitoksen ulkopuolelle Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy Opintojen etenemisen edistäminen Koulutyön ja opintojen hyvinvointia tukeva järjestäminen Opiskelijoiden osallisuuden varmistaminen Terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintapojen tukeminen Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus Huoltajien osallisuuden varmistaminen Sisältöjä Marke Hietanen-Peltola

20 Opiskeluhuoltoryhmä keskeinen toimija yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä
Opiskeluhuoltoryhmän tehtäviä (ryhmä on pysyvä) kokoaa tiedot yhteisön hyvinvoinnista laatii opiskeluhuoltosuunnitelman, kehittää, toteuttaa, seuraa ja arvioi Tiedonlähteitä, esim. Kouluterveyskyselyn koulu- ja kuntakohtaiset tulokset j.t.v Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastukset, joka 3. vuosi OPH-THL -kyselyt j.t.v (perusopetus 2015, toinen aste 2016)

21 Opiskelu-huollossa toimivat ammattilai-set
Yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön koordinointi ja toteuttaminen on oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä Työhön mukaan kaikki tarvittavat yhteistyötahot Ryhmässä käsitellään vain yhteisöllisiä asioita, -> ei tietosuojaan liittyviä esteitä Yhteistyö-kumppanit Huoltajat Opiskelijat Opiskelu-huollossa toimivat ammattilai-set Marke Hietanen-Peltola

22 Opiskeluhuollon ja sen johtamisen rakenteet
Opiskeluhuollon ohjausryhmä (koulutuksen järjestäjäkohtainen) Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa (opiskeluhuollon sisältö säädetty) Paikallinen ops Opiskeluhuoltoryhmä (oppilaitoskohtainen, vain yhteisölliset ja järjestämiseen liittyvät asiat) Opiskeluhuoltosuunnitelma (yhteistyövelvoite, sisältö säädetty, OPSit ohjaavat) Marke Hietanen-Peltola

23 Lain toimeenpano Lähtökohtana yhteinen käsitys yhteisestä tehtävästä: lain tarkoituksesta, toivotun kehityksen suunnasta ja tarvittavasta ajasta Kunta, rehtorit, opettajat, opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö, muut Yhdessä sopien ja neuvotellen, riittävästi tietoa, ohjausta ja yhteistä koulutusta, johtamisen osuus Seuranta ja (oma)valvonta tukemaan toimeenpanoa Kuntaliiton kysely lain toimeenpanosta kesällä 2015 useita myönteisiä vaikutuksia kielteiset vaikutukset liittyvät osaksi lain tulkintaan Marjaana Pelkonen

24 Toimeenpanon tueksi Uusia oppaita, ohjeistuksia
Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen. Opas 36, THL, 2015 Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastukseen. Hietanen-Peltola M ja Korpilahti U Toim.) Ohjaus 7/2015, THL. Opiskeluhuollon opas (päivitys) (OPH, THL) Tutkimuksesta tiiviisti, toukokuu 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen lukioissa, no 14, ammatillisissa oppilaitoksissa, no 15; Opiskeluhuollon johtaminen ja järjestäminen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, no 16 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö. Soveltamisohje. (OKM, STM, OPH, THL) tulossa STM:n Kuntainfona Kotisivuja thl.fi/kasvunkumppanit; oph.fi


Lataa ppt "Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google