Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke
Jari Kallela Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke

2 1990-luku 2000 Tekniikka Politiikka Hallinto
Internet kuluttajakäyttöön Hakukoneet Tekniikka Julkisen sektorin toimintaprosesseja, sähköistä asiointia ja päätöksenteon avoimuutta on kehitettävä tieto- ja viestintätekniikan tarjoamista mahdollisuuksista käsin (Lipposen II hallitus) Politiikka Tietotekniikan kehitys luo aina pohjan sen käytölle ja toiminnan kehittymiselle. - Nykymuotoinen internet on noin 20 v, 90-luvun puolivälissä alkoi räjähdysmäinen kuluttajakäyttö Aika pian poliittinenkin johto halusi ottaa hyödyn irti, luonnollisesti Ja virkamieskunta kehitti ja toteutti Hallinto Julkisen hallinnon verkkosivut

3 2000-luku 2010 Tekniikka Politiikka Hallinto Web 2.0
SaaS (Software as a Service) Tekniikka Julkinen hallinto tarjoaa hallituskauden aikana palveluitaan enenevässä määrin myös internetin ja muiden viestintävälineiden kautta perinteisen palvelutuotannon rinnalla.(Vanhasen hallitus) Politiikka Julkisen verkkoasioinnin kehittämishanke JUNA Sähköiset palvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisohjelma SADe-ohjelma Tietohallintolaki Sama perusjuoni jatkui: tekniikan kehitys toi mahdollisuuksia, niiden käyttöön oli poliittinen tuki ja miksei painekin. Jälleen virkamieskunta kehitti ja otti käyttöön. Kuvaavaa oli isot hankkeet - Tässä kohtaa oli jo havaittu esteitä: ketju tekniikan autuaaksi tekevästä kyvystä ei mitenkään automaattisesti ja suoraviivaisesti mennytkään toimintaan. Jotain oli vialla. Yhteentoimivuus nostettiin tässä yhteydessä keskeiseksi ongelmaksi ja sitä edistämään laadittiin tietohallintolaki (joka tosin tuli voimaan vasta 2011) Hallinto

4 2010-luku Tekniikka Politiikka Hallinto Cloud Mobile Apps Linked Data
Julkisen sektorin tuottavuutta lisätään hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista, yhteensopivia tietojärjestelmiä ja kokoamalla julkis-hallinnon tietohallintoa ja hankintojen rahoitusta yhteen (Kataisen hallitus) Politiikka 2010-luvun alkupuolella tietotekniikan käytön tehokkuutta haettiin erityisesti keskittämisestä: valtion tietotekniikka palvelut koottiin yhdelle toimijalle ja viranomaiset ottivat käyttöön yhteisen turvaverkon. Kansallinen palveluarkkitehtuuri rakentaa keskeiset yhteiset palvelut koko julkisen hallinnon käyttöön. Tieto nousi omaksi tarkastelun kohteeksi. Teknologia ei enää ollut se ainoa muutosvoima tai ongelman lähde. Avoin data julkisuuslain jatkeena on noussut uudeksi teemaksi. Valtori ja TUVE Kansallinen palveluarkkitehtuuri Avoin Data Digihankkeet Hallinto

5 Visio tulevasta Yhteisen tiedon hallinnan ansiosta asiakkaalta
kysytään tietoa vain kerran Pilkahduksia tulevaisuudesta YTI tähtää yhteiseen tietoon. Meillä on jo hyviä esimerkkejä siitä, mitä tällä voidaan saada aikaan. Esitäytetty veroilmoitus on yhtaikaa lisännyt käyttäjien tyytyväisyyttä ja tehostanut hallintoa. Voisiko tästä tulla julkisen hallinnon normitoimintatapa eikä vain yksittäisten organisaatioiden erillisiä kehityshankkeita?

6 Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat
Yhteinen tiedon hallinta -hanke vastaa tämän päivän haasteisiin Sipilän hallitusohjelman mukaisesti toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran. Tietojärjestelmät ovat Kansallisen palveluarkkitehtuurin myötä kehittyneet sille tasolle, ettei teknologia ole keskeinen rajoite. YTI toimii ja kehittää toimintatapoja tällä alueella Nyt keskiöön on vihdoin saatu digitalisointi ja toiminnan muutos. Ehkä aiemmat ponnistelut on saatu niin pitkälle, ettei yhteentoimivuus, verkkokapasiteetti ja verkon saatavuus enää ole keskeinen ongelma. Esim. sähköposti kulkee eri toimittajien välillä, toisin kuin 1994. Tälle kentälle tulee Yhteinen tiedon hallinta: se rakentuu aikaisempien kehitysvaiheiden päälle ja ratkoo oman aikansa haasteita. Tieto Sisältö Käyttö

7 Yhteinen tiedon hallinta luodaan viiden työpaketin avulla
Omadata julkisessa hallinnossa, jossa sovelletaan omadata- periaatteita julkisessa hallinnossa oleviin kansalaisen tietoihin Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä Tiedon jakeluratkaisu, jolla voidaan mm. siirtää ja julkaista suuria tiedostoja Tiedolla johtamisen kokeilu, jossa lisätään kuntien taloustiedon käyttöä Yhteinen tiedon hallintamalli, jossa kehitetään yhteisesti käytettävän tiedon hallintaa Eli vasta diassa 10 pääsen siihen, mitä yhteinen tiedon hallinta –hanke oikein tekee. Mutta pitkän johdannon tuloksena toivottavasti olette jo perillä siitä mitä tämä hanke koettaa ratkaista. - muodostuu ”tarina”: omadata (tavoitetila ”kysytään vain kerran”) vaatii tietosisältöjen hallintaa (työpaketti 2), vaaditaan myös yhä kehittyneempiä jakelukanavia (työpaketti 3), hyvin määritelty ja jouhevasti jaettu tieto toimii myös päätöksenteossa (työpaketti 4) ja tätä kaikkea täytyy hallita (työpaketti 5)

8 Omadata julkisessa hallinnossa: kansalainen voi käyttää ja hyödyntää julkisen hallinnon tallentamia tietojaan Yksilö voi hyödyntää tietoaan sekä jakaa, vaihtaa tai myydä sitä edelleen valtuuttamaansa palveluun hyödynnettäväksi Julkinen haluaa toimia omadata-periaatteiden mukaisesti

9 Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet parantavat ja yhtenäistävät tietosisältöjen määrittelyä
SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT Sanastojen tuottaminen ja ylläpito & ”Termieditori” Koodistot & yhteinen Kansallinen koodistopalvelu Palvelu- kokonaisuus – systemaattiset tiedonmäärittelyn menetelmät ja Yhteentoimivuuden välineistö SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVEKOSTOT Tietomallinnus & yhteiskäyttöinen linkitettyjen määritysten editori (IOW) Sanastojen julkaisu & Finto SISÄLLÖT & YHTEISTYÖVERKOSTOT Tietojen harmonisointi auttaa sekä kansalaista että viranomaisia termiviidakossa Ymmärrys, mitä mikäkin termi ja tieto tarkoittaa Tietosisältöjen yhteensovittaminen sanastojen avulla Yhteinen tapa määritellä tietosisältöjä julkisen hallinnon tietojärjestelmiin

10 Monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu helpottaa sekä tiedon tuottajia että hyödyntäjiä
Tieto saadaan koosta tai muodosta riippumatta yhden välitysratkaisun avulla laajasti saataville. Välityksen lisäksi arvioidaan tarvetta ja mahdollisuuksia tietosisältöjen muokkaamiseen paremmin käyttöä tukevaksi. Tiedon tuottajat Tiedon hyödyntäjät Viestit Tiedostot Raken- teellinen tieto Monimuotoiset Käyttöön tiedon Palveluväylä sopivaksi lähteet muokattu tieto

11 Tiedolla johtamisen kokeilun ansiosta kuntien taloustietoa käytetään päätöksenteon tukena
Kuntien taloustietojen ja rekisterien yhdenmukaistaminen kuntien taloustietoja, esimerkiksi palveluiden hintoja, on aiempaa helpompaa vertailla Osana tiedolla johtamisen työpakettia toteutetaan: Taloustietojen keruun edellyttämät määrittelyt ja koodistot: Muissa työpaketeissa syntyviä menettelytapoja ja välineitä sovelletaan kuntien taloustiedon käyttöön siten, että tekeillä oleva tilinpäätösrekisteri ja palveluoperaattori voivat aloittaa ja tuottaa tietoja valtionhallinnon päätöksentekoon.

12 Yhteisen tiedon hallintamallin ansiosta toiminta tehostuu ja laatu paranee
Ylläpito tehostuu skaala-edun ansiosta Ydintiedot ovat yli yhteiskunnan ja sen toimijoiden tarvittavia keskeisimpiä tietoelementtejä Avoimen tiedon hallinnan ja jakelun tavoitteena on tietovarantojen avaaminen suunnitelmallisesti, jotta kaikki merkittävät julkiset tietovarannot ovat mahdollisimman laajasti koko yhteiskunnan saatavilla ja käytettävissä

13 Hyödyt Kansalaisen ajansäästö Julkisen hallinnon tehokkaampi toiminta
Kansalaisille ja yrityksille Sujuvampi asiointi Tarpeeseen paremmin sopivat palvelut Jatkuvasti kehittyvät ja paranevat palvelut Parempi tietosuoja ja tietoturva Helppo tiedon hakeminen ja löytyminen Viranomaisille Parempilaatuisen tiedon avulla toiminnan tehostaminen ja automatisointi Tiedon jalostaminen ja jalostettu tieto johtamisen ja päätöksenteon tukena Kattava yhteentoimivuus eri muodoissaan Nopeampi tiedon tuotanto Vertailukelpoiset tiedot Kansalaisen ajansäästö Julkisen hallinnon tehokkaampi toiminta Tiedon luotettavuus ja luottamus tietoon Kustannustehokkuus Julkisen hallinnon tuottavampi yhteistoiminta Alenevat kehityskustannukset Aina ajantasainen tieto päätöksenteossa Tavoitteet ovat ikuiset: paremmat palvelut ja tehokkaampi hallinto. Hyvän ja kattavan määrittelytyön jälkeen tiedon laatu ja käyttävyys paranee ja sitä kautta tavoitteisiin voidaan päästä, vaikka YTI-hankkeessa ei loppukäyttäjän palveluja tehdäkään. YTI on mahdollistaja.

14 Kustannukset ja aikataulu

15 Yhteentoimivuus-välineet

16 Yhteentomivuus-välineistö
Muuta YTI-materiaalia

17 Kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma ja YTI

18 Sääntelytavoite tiedolla johtamiselle (Mukaillen VM julkaisu 20/2016)
Perinteisempi malli: säädellään tiedonantovelvoitteita, tiedonkeruupalveluita ja tiedon käyttöä Raportoija Toimitettavat tiedot Tiedon toimitusajankohta Tietosisältö ja tietorakenteet (Tiedon antaminen maksutta) (Tiedon antaminen salassapito-säännösten estämättä) Tiedon keruupalvelu Tiedonkeruupalvelun omistaja Tiedonkeruupalvelun tehtävät Tiedonsaantioikeus (Tiedon saannin maksuttomuus) (Tiedon saaminen salassapitosäännösten estämättä) Tiedon käyttäjät Oikeus käyttää tiedonkeruun tuottamaa tietoa Uudempi tavoitetilan mukainen vaihtoehto: säädellään tietojen julkistusta Raportoija Julkaistavat tiedot Tiedon julkaisuajankohta Julkaistavan tiedon tietosisältö ja -rakenne Tiedon keruunpalvelut Tiedon käyttäjät Oikeus käyttää tietoa

19 Kuntatieto-ohjelman käyttöönotto Työpaketti 4
Omadata julkisessa hallinnossa, jossa sovelletaan omadata- periaatteita julkisessa hallinnossa oleviin kansalaisen tietoihin Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet, joilla parannetaan ja yhtenäistetään tietosisältöjen määrittelyä Tiedon jakeluratkaisu, jolla voidaan mm. siirtää ja julkaista suuria tiedostoja Tiedolla johtamisen kokeilu, jossa lisätään kuntien taloustiedon käyttöä Yhteinen tiedon hallintamalli, jossa kehitetään yhteisesti käytettävän tiedon hallintaa Eli vasta diassa 10 pääsen siihen, mitä yhteinen tiedon hallinta –hanke oikein tekee. Mutta pitkän johdannon tuloksena toivottavasti olette jo perillä siitä mitä tämä hanke koettaa ratkaista. - muodostuu ”tarina”: omadata (tavoitetila ”kysytään vain kerran”) vaatii tietosisältöjen hallintaa (työpaketti 2), vaaditaan myös yhä kehittyneempiä jakelukanavia (työpaketti 3), hyvin määritelty ja jouhevasti jaettu tieto toimii myös päätöksenteossa (työpaketti 4) ja tätä kaikkea täytyy hallita (työpaketti 5)

20 Tietojohtamisen kehittämistavoite, 2020 -lukukuun valmistautuminen
Tiedot standardoitu Digitalisaatio, toiminnan kehittäminen Prosessit automatisoitu Digitaalinen julkishallinto Toiminta uudistettu Asiakashyödyt, vaikuttavuus Julkiset menot

21 Tiedot standardoitu – kirjauksesta käyttöön
Yhteiset (JHS) standardit Tili Kustannuslaskentamalli Tilinpäätös Tehtävä- ja palveluluokitus Talousarvio Toimipaikka Raportointikoodisto Taloudellisuus ja tuottavuusmittaus

22 Prosessit automatisoitu – tieto nappia painamalla
Yhteiset prosessisäännöt Käsitemallit Käsittelysäännöt Laskentasäännöt Raportointisäännöt Tiedon julkaisu- ja avaamiskäytännöt Tietopalvelun periaatteet

23 Toiminta uudistettu – asiakkaan hyötyjen varmistaminen
Yhteiset toimintamallit Tiedon käyttömallit Arkkitehtuurikuvaukset Päätöksentekomallit Tiedolla johtamisen mallit Raportointi-/julkaisupalvelut Tietojen tarjoaminen kansalaisille ”Tilivelvollisuuden” varmistaminen

24 Kuntatieto-ohjelman työn kohde
Julkisen hallinnon johtaminen / Julkisen talouden suunnitelma Kuntien johtaminen Kuntastrategia Valtion johtaminen Kuntatalousohjelma Johtamisen yhteinen tietopohja Taloustiedot Tietotuotanto ja raportointi Muut tietotoaineistot Yhteentoimivuus Viralliset tilastot Toimintatiedot Tiedonhallinta Kuntien yhteisten tiedonhallinnan vaati-musten määrittäminen Tiedonkeruun ja -hankinnan kehittäminen Raportoidun tiedon käsittelyn ja analysoinnin kehittäminen Tietostandardien määrittäminen Avoimen tiedon edistäminen

25 Kuntatieto-ohjelmassa luotava suosituskokonaisuuden tavoitetila
Yleiset laskentasäännöt Kuntien käyttötarpeet Valtion käyttötarpeet Tilastoinnin tarpeet Tiedonsiirron kohteet Tiedonsiirron kohteet JHS Tuottavuus-mittaus Tiedonsiirron kohteet Tiedonsiirron kohteet Tiedon raportointi / esittäminen JHS XBRL Taloustiedon suunnittelukohteet JHS Talousarvio / -suunnitelma JHS Tilinpäätös-sisältö Talous- tiedon raportoin- tikohteet Tiedon jalostus Tilastoinnin luokitukset Tehtävätaso Taloustiedon kohdentamiskohteet JHS Kuntien tehtävä ja palvelu-luokitus Taloustiedon kohdentamiskohteet Tiedon kohdentaminen JHS-toimipaikka JHS Kustannus-laskenta Taloustiedon kohdentamis- säännöt Taloustiedonkirjauskohteet Tiedon kirjaaminen JHS Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

26 Työpaketti 4. Sidoshankkeiden ja niiden päätuotosten suhteet
Rekisteri-palvelu Valtiokonttorin Kutituotosten käyttöönottohanke YTI:n Työpaketti: Tiedon jakeluratkaisu Koodistot, lisätiedot Erillinen rahoitus YTI:n Työpaketti: Kuntien johtamistieto IOW Koodistopalvelun kehitystyö Sanastot koodistot, hierarkiat, taksonomiat, jne. YTI:n Työpaketti: Yhteentoimivuus-menetelmät ja välineet VM:n YTI -hanke Sanastopalvelun kehitystyö FINTO YTI-hankerahoitus YTI:n Työpaketti: Yhteisen tiedon hallintamalli Toiminta-suunnitelma Yhteiset toimintamallit Ylläpidon yhteistyöryhmä Asettamis-päätös Osallistujien virkatyönä YTI-hankerahoitus

27 Työpaketti 4 keskeiset tuotokset
Kuntien taloustietojen raportoinnin vaatimat, Kuntatieto-ohjelmassa ja maakuntien tietojen määrityshankkeessa jo tuotetut tietomääritykset koottu saataville ja hyödyttäväksi semanttista yhteentoimivuutta ja määritysten uudelleenkäyttöä edistäviin palveluihin Toimintamalli määritysten ylläpitoon Nyt keskiöön on vihdoin saatu digitalisointi ja toiminnan muutos. Ehkä aiemmat ponnistelut on saatu niin pitkälle, ettei yhteentoimivuus, verkkokapasiteetti ja verkon saatavuus enää ole keskeinen ongelma. Esim. sähköposti kulkee eri toimittajien välillä, toisin kuin 1994. Tälle kentälle tulee Yhteinen tiedon hallinta: se rakentuu aikaisempien kehitysvaiheiden päälle ja ratkoo oman aikansa haasteita. Tieto Sisältö Käyttö

28 Tietomääritysten ylläpidon viranomaisyhteistyö
Tilasto -viranomaiset Ylläpidetty sanasto termi käsite koodisto sov.profiili taksonomia tekninen eritelmä Kuntatieto- ohjelman tuotos: Koodistojen ylläpitomalli Ryhmän asettaminen Sektori -virastot Vuosikello Sektori -ministeriöt Viranomaisten talouskoodistojen ylläpitoyhteistyö Tehtävät Toimielimet (esim. KILA) Vastuut Kuntaedustus Prosessi-kuvaukset Maakunta -edustus

29 Tietojen yhteinen ylläpito
Eri viranomaisten tietotarpeet huomioidaan systemaattisesti Eri viranomaiset vastaavat omaa toimialaa koskevista määrityksistään (jokaisella käsitteellä on omistaja) Viranomaisten yhteistyö perustuu ylläpidettyyn ja vastuutettuun toimintamalliin Koodistot/määritykset/luokitukset/kuva ukset päivitetään vuosikellon mukaisesti eri viranomaispäätösten mukaisesti Versiointi hallittu, jotta raportointivaatimuksissa voidaan viitata oikeaan koodistoon Koodistot/määritykset/luokitukset/kuva ukset ovat heti ja automaattisesti kaikkien osapuolten käytössä

30 Ota yhteyttä – osallistu, vaikuta!
Jari Kallela neuvotteleva virkamies puh (vaihde) vm.fi / Hankkeet ja säädösvalmistelu Suvi Remes erityisasiantuntija


Lataa ppt "Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google