Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuunnitelma vuodelle 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuunnitelma vuodelle 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuunnitelma vuodelle 2013
JHKA-jaosto Työsuunnitelma vuodelle 2013 JHKA-sihteeristö, VM / JulkICT

2 JHKA:n kehittämisen lähtökohdat
Tunnistettava ja huomioitava työhön merkittävästi vaikuttavat muutostekijät: Muutostarpeiden tunnistaminen osana ylläpitoa ”Analysoi ja huomio arkkitehtuuriin vaikuttavat tekijät.” Lainsäädäntö (esim. TORI-laki) Strategiat (JulkICT-strategia jne.) Periaatteet ja linjaukset jne. (esim. ICT2015) Ym. Ym. (teknologiat, arkkitehtuurit, rakenteet jne.) Kehittämistarpeiden tunnistaminen Yhteinen näkemys kehittämisalueista – Kohdealueet Tavoitetilan muodostaminen Priorisointi ja kehittämispolku Tähän voisi kaivaa jatkuvan kehittämisen ympyrän kuvan (plan – do – check – act)

3 JHKA-työn toteutus ja organisointi 2013
Tavoitteena työsunnitelman mukaisesti päivitetty JHKA Tunnistetut muutostekijät, -tarpeet ja –pyynnöt Tavoitteena JHKA:n ”iteratiivinen” jatkokehittäminen Kohdealueiden KA-työskentelyn ohjaus ja tilannekuvan seuranta Sidosryhmien tuki ja sitouttaminen JHKA-työhön Jatkotyöskentelyn resursoinnin varmistaminen työn organisointi pitkällä tähtäimellä Vastuutahot: JHKA-jaosto JHKA-sihteeristö + JHKA-vastuuhenkilö (9/2013 alk.) Raportointi JUHTA:lle

4 KA-kehittämispolku Kuvaa KA kehittämisen: päävaiheet
päävaiheiden tehtävät tehtävät, aikataulut, vastuut ja tuotokset Kehittämiskohde Kuvaus Julkisen hallinnon KA-kypsyys-tasoarvioinnit Aika: Vuosikellon mukaan – kunkin vuoden helmikuussa Julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä määrittää julkisen hallinnon KA-kypsyystasomallin avulla julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason. Tuloksia ja mallia voidaan hyödyntää KA-kehittämispolun sisällön täsmentämiseen Vastuu: julkisen hallinnon arkkitehtuuriryhmä Osallistujat: kohdealueiden arkkitehtuuriryhmät Tuotokset: Julkisen hallinnon KA-kypsyystasomittaus

5 JHKA-kehittämispolun vuosikello
JHKA-kypsyystasoarvioinnit – tammi/helmikuu JHKA-kehittämispolun päivittäminen – maalis/huhtikuu Yhteisen arkkitehtuuritoiminnan ohjaaminen – jatkuva toiminta (YHTEISTEN TAVOITETILOJEN SUUNNITTELU JA KUVAAMINEN) Vuosikellon mukainen toimintamalli (raportointi) Kehittämisprojektit ja niiden tilanne Vuosisuunnitelman toteutuminen ja tavoitteet Kehittämispolun keskeiset piirteet Kohdealueiden tilanne KESKEN -> tämän voi periaatteessa korvata vuosikellon kuvalla (ks. JHKA-hallintamalli s. 50) HUOM! Arkkitehtuurimallin mukainen eteneminen olisi toteuttaa nykytila-analyysi ensimmäisenä, koska tätä kautta voi nousta esiin muitakin kehittämistarpeita, kuin ne joita on nyt tunnistettu…

6 Keskeneräiset tehtävät ja hankkeet 2012 - 2014 (JHKA-kehittämispolun mukaiset)
KA-menetelmäkoulutus kohdealueiden arkkitehtuurivastaaville ja -ryhmille (12/13) Kohdealueiden KA-toiminnan käynnistämisen tuki (06/14) Julkisen hallinnon tiedon hallinnan viitearkkitehtuurin esiselvitys ja toteutus (12/13) + avoimen tiedon viitearkkitehtuuri Sanastojen ja ontologioiden kehittäminen sekä metatietomääritysten kehittäminen (12/14) Koodistojen ja luokitusten kehittäminen Toiminta-arkkitehtuuri (12/13)

7 Periaatekeskustelu Kehittämisen suunnittelu ja johtaminen
Viestintä ja KA:n hyödyntäminen Edetäänkö nykyisen kehityspolun mukaisesti vai valitaanko uudenlainen (poikkeava) etenemistapa? Esitys: edetään nykyisen kehittämispolun mukaisesti ja päivitetään tilanne Muutosten seuranta, muutostarpeiden kokoaminen ja vaikutusten arviointi

8 JHKA-jaoston työsuunnitelma 2013
Elo-syyskuu: Arkkitehtuurin hallintamallin päivitys Syys-lokakuu: Arkkitehtuuriperiaatteiden päivitys Loka-joulukuu: Nykytila-analyysi ja kohdealuekohtaiset tilannekatsaukset Marras-joulukuu: Kehittämispolun jäsennys ja päivittäminen Sanastotyö: terminologian yhtenäistäminen muun työn rinnalla Työsuunnitelman laadinta vuodelle 2014 (joulukuu 2013) JHKA:n Päivitysvaihe I päättyy 12/2013 HUOM! Arkktiehtuurimallin mukainen eteneminen olisi toteuttaa nykytila-analyysi ensimmäisenä, koska tätä kautta voi nousta esiin muitakin kehittämistarpeita, kuin ne joita on nyt tunnistettu…

9 I Arkkitehtuurin hallintamallin päivitys
Toiminta- ja ohjausmalli & organisaatiorakenteet – ROOLIT Kytkentä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen Kohdealueiden tehtävät ja kyvykkyyden arviointi KA-hallintamallin osa-alueet: KA-hallintaprosessit KA-hallinnan roolit KA-työjärjestys ja vuosikello KA-hallinnan organisointi KA-toiminnan mittarit Päivitys JHKA-hallintamallin mukaisesti Hankkeiden ja projektien kytkentä päivitystyöhön

10 II Arkkitehtuuriperiaatteiden päivitys
Periaatteiden analyysi suhteessa nykytilaan Pärjätäänkö nykyisillä, tarvitaanko lisää, muokkaus? Toteutetaan tarvittava kuvausten päivitys Noudatetaan TOGAF-kuvausrakennetta Huomioitava hierarkkisuus JHKA:n periaatteet Kohdealueiden ja osakohdealueiden arkkitehtuuriperiaatteet ”Periaatteita on noudatettava…” Päivitystyön lisäksi huomioitava mm. kohdealueiden sitouttaminen periaatteisiin Arkkitehtuurityön vaikuttavuus…

11 III Nykytila-analyysi
Päivitystarpeiden kartoitus Tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden nykytila Nykytilan kuvauksen päivitys Toimeenpano kohdealueilla JHKA-jaoston kautta Tukee jatkokehittämisen tavoitteita Käsiteltäviä alueita (JHKA-mallista) Tietojärjestelmäsalkku ja tietojärjestelmäkartta Liittymät ja rajapinnat Teknologiat ja teknologiakomponentit Loogiset (ja fyysiset?) tietovarannot Kytkeytyy sekä käsitemalliin että sanastotyöhön Tärkeintä tässä kai olisi selventää myös sitä, miten KA-menetelmä (ja toiminta) on kyetty ottamaan käyttöön ja jalkautettu strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen toimintaan. Erityisesti kohdealueilla…

12 IV Kohdealuekohtaiset tilannekatsaukset
Toteutetaan nykytila-analyysi kohdealueille ja päivitetään vastaavat kohteet Kohdealueiden kypsyystasojen analyysi Puutekartoitukset – kehitystehtävien priorisointi Vaikutukset JHKA:n kehittämispolkuun? Liitetään kohdealueiden kuvaukset JHKA:han Kohdealueen KA-hallintamalli Kohdealueen osa-aluejako Kohdealueen arkkitehtuurilinjaukset ja kuvaukset Kohdealueen KA-kehittämispolku Kohdealueen arkkitehtuurityön (organisoinnin) kytkentä JHKA-työhön Tähän(kin) KA:n johtamisen ja hallinnan viitekehyksen kuva (ympyrä arvioi – seuraa – käytä jne.)

13 V Kehittämispolun päivitys
”Kehittämissuunnitelma” Ohjaa JHKA:n kehittämistä ja suunnittelua Kehittämiskohteet ja tehtävät tuleville vuosille Tukee osaltaan kohdealueiden arkkitehtuurityötä Huomioitava kohdealueiden arkkitehtuurilinjaukset ja toteutukset Tehtävät JHKA:n ja kehittämispolun toteutumisen seuranta Koulutus- ja osaamistarpeiden arviointi KA-menetelmän ja hallintamallin toimivuuden arviointi Arkkitehtuurilinjausten ajantasaisuuden arviointi

14 Terminologian päivitys (I – V)
Jatkuvaa toimintaa muun kehitystyön ohella Käsitteistöä päivitetään muun kehitystyön rinnalla sitä mukaa, kun päivitystarpeita tunnistetaan Tavoitteena yhtenäinen ja yhdenmukainen käsitteistö käytössä myös kohdealueilla Toiminta JHS175:n mukaisesti Tunnistettava ja huomioitava nykyisen kehittämispolun mukainen käynnissä oleva työ Sanastotyö, metatietomääritykset, ontologiat, koodistot, luokitukset


Lataa ppt "Työsuunnitelma vuodelle 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google