Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maakuntastrategia Uuden toimintamallin kuvaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maakuntastrategia Uuden toimintamallin kuvaus"— Esityksen transkriptio:

1 Maakuntastrategia Uuden toimintamallin kuvaus
Maakuntauudistus Pohjois-Karjalassa

2 Uusien toimintamallien tehtäväksianto
Maakunnan tehtävien läpikäynti Asiakaslähtöisen maakunnan uuden, paremman toimintamallin ja tehtävien tarkempi valmistelu Prosessien muutostarpeet, miten parannetaan toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta Tarkennettu esitys valmistelun etenemisestä ja keskeisistä ratkaistavista asioista aikatauluineen väliaikaishallinnolle (Maakuntauudistusta koskevan valmistelun eteneminen) Kahdessa vaiheessa: väliaikaishallinto, käynnistymisvaihe Mahdollisuuksien mukaan: Yhteisen toimintamallin tai siihen liittyvän kokeilun/pilotin käynnistäminen ( ) Esitys digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta (valtio/ maakunta/ kunnat) Tarkempi arvio taloudesta, henkilöstöstä ja sopimuksista Esitys mahdollisesta henkilöstön koulutustarpeesta Seurata valtakunnallista valmistelua omalla tehtäväalalla (synkronointi) ja tehdä tarvittavia esityksiä (edunvalvonta) Aikataulu: alustavat tuotokset , tuotokset valmiit , raportointi koordinaatioryhmälle 6/2017

3 Työryhmän kokoonpano Risto Poutiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (kokoonkutsuja) Timo Korkalainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mirja Kuiri Henkilöstön edustaja Leena Mustonen Valtimon kunta Jere Penttilä Kontiolahden kunta Ilkka Pirskanen Siun Sote Janna Puumalainen Joensuun kaupunki Olli Riikonen Tohmajärven kunta Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

4 Maakunnan tehtävät Maakuntalaki 35 § (maakuntastrategia)
Maakunnassa yksi strategia, joka kaikki maakunnan tehtäväalat Maakuntastrategian velvoittavuus luonteeltaan poliittista (ei oikeudellisesti sitova tai valituskelpoinen) – ohjaa päätösvalmistelua ja päätöksentekoa, mihin resurssit suunnataan [kuvaa tähän tiiviisti maakuntalain mukaiset tehtävät ko. toimintamallissa]

5 Maakunnan tehtävät (35 §)
Asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä koskevat tavoitteet Palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset ja tavoitteet Alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittämisen strategiset tavoitteet Maakunnan omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset Maakunnan henkilöstöpolitiikkaa koskevat linjaukset Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat linjaukset [kuvaa tähän tiiviisti maakuntalain mukaiset tehtävät ko. toimintamallissa]

6 Nykyinen toimintatapa
Kullakin nykyisellä organisaatiolla omat strategiat, näitä ovat: Maakuntaliitto: Maakuntastrategia ja maakuntaohjelma + toteuttamissuunnitelma Siun Sote: strategia (ml. Pelastuslaitos ja ympäristöterveys) Pohjois-Karjalan ELY-keskus: tulostavoitteet Kunnat (Maaseudun yhteistoiminta-alueet, lomitus) [kuvaa tähän tiiviisti, miten toiminta ja tehtävät on järjestetty tällä hetkellä]

7 Maakunnan tehtävät – prosessien muutostarpeet
Keskeinen maakunnan tehtävä, jota ei tässä muodossa aiemmin ole ollut Strategialla ohjataan maakunnan toimintaa, jolloin keskeistä: - miten strategia valmistellaan - miten kirkastetaan keskeiset tavoitteet ja seurantaindikaattorit Liittymäpinta maakuntien ohjausprosessiin (keskustelut/ministeriöt, JTS-neuvottelu) [kuvaa tähän tiiviisti prosessien muutostarpeet, miten parannetaan toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta]

8 Ylimaakunnalliset asiat ja tehtävät
Kyseessä kunkin maakunnan oma strategia, jossa määritellään linjaukset ja omat painotukset ylimaakunnallisesti hoidettaviin asioihin/otetaan huomioon yhteistyösopimuksissa sovittujen asioiden hoitamisessa Valtakunnalliset palvelukeskukset? Sote-alue? [Onko tehtävissä sellaisia, jotka pitäisi hoitaa jatkossa ylimaakunnallisesti]

9 Uusi toimintamalli Tuloksena tiivis, keskeiset maakunnalliset tavoitteet ja linjaukset sisältävä ohjaava strategia ja siihen sisältyvät seurantaindikaattorit Tausta-asiakirjana napakka toimintaympäristöanalyysi (nykytila, tulevat muutokset ja niiden vaikutukset) Avoin, osallistava ja digitaalinen valmisteluprosessi Keskeistä: mikä oleellista, mikä ei Palvelulupaus – miten otetaan huomioon ? Luottamushenkilöhallinto, johto, henkilöstö – määriteltävä, miten asukkaat ja maakunnan toimijat osallistuvat ? Miten kirjataan ne asiat, joihin halutaan vaikuttaa mutta joita ei itse voi päättää? [Kuvaile tähän asiakaslähtöinen maakunnan uusi, parempi toimintamalli ja erityisesti sen keskeinen sisältö]

10 Uuden toimintamallin edut
Keskeinen ohjausväline maakunnan toimintaan Keskeinen väline sitouttamisen näkökulmasta Maakunnassa mahdollista aiempaa enemmän toiminnan painotuksiin valtuustokausittain Mahdollisuus tarkastella kokonaisvaltaisemmin maakuntaa [Kuvaile mitkä ovat uuden toimintamallin keskeisimmät edut: miksi uusi toimintamalli on nykyistä parempi? Mitä etua se tuo asiakkaalle? Miten prosessit, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranevat]

11 Uuden toimintamallin riskit
Toimintaympäristöanalyysi ja mahdollisten muutosten arviointi ei realistista tai sitä ei oteta huomioon strategiassa Strategian tavoitteet ja linjaukset ei selkeitä ja ohjaavia tai niitä liikaa Pienten kuntien näkökulmasta mahdollisuudet paikalliseen vaikuttamiseen heikkenevät – vaikuttaa kunnan vetovoimaisuuteen [Kuvaile mitkä ovat uuden toimintamallin / siihen siirtymisen keskeisimmät riskit: mitä uhkia uuteen toimintamalliin liittyy? Entä siirtymävaiheessa, millaisia riskejä siihen liittyy? Onko muutoksessa erityisiä riskejä asiakkaalle?]

12 Esitys digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä
Strategian käsittely digitaalisesti keskeistä [kuvaa miten uudessa toimintamallissa voidaan hyödyntää digitaalisia palveluja]

13 Tarkennettu esitys valmistelun etenemisestä - Keskeisimmät ratkaistavat asiat
Kuvaus toimintaympäristöanalyysin sisällöstä Strategian sisältörungon laatiminen Valmisteluprosessin kuvaus (aikataulu, kuulemismenettelyt, päätöksentekomenettely yms.) [kuvaile keskeiset ratkaistavat asiat aikatauluineen, miten valmistelu etenee, mitkä ovat keskeisimpiä ratkaistavia asioita väliaikaishallinnossa ? Entä käynnistymisvaiheessa ?]

14 Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta: työnjako valtio – maakunta
Keskustelut/neuvottelut ministeriöiden kanssa: määriteltävä itsehallinnon rajat – missä tehtävissä ohjausta, missä keskustelua Yhdyspinta maakunnan ja valtion lupa- ja valvontaviranomaisen kanssa – työnjako ympäristöasioissa [työnjako: kuvaile mitkä ovat keskeisiä yhdyspintoja valtion ja maakunnan välillä, mitä tehtäviä hoitaa jatkossa valtio, mitä maakunta, onko näissä jotain epäselvää, erikseen sovittavia/selvitettäviä tai ratkaistavia asioita]

15 Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta: työnjako maakunta - kunta
Valtuustokausittain käytävä neuvottelu kuntien kanssa, jossa käydään maakunnan ja kuntien yhdyspinnat lävitse – kytkentä strategiaprosessiin? Kuntien mukanaolo strategiaprosessissa: yhdyspintoina terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, elinvoima, yhteiset palvelukeskukset Yhteyshenkilöt kansalaisille tarpeellisia, tulee selvittää ja ratkaista [työnjako: kuvaile mitkä ovat keskeisiä yhdyspintoja maakunnan ja kunnan välillä, mitä tehtäviä hoitaa jatkossa maakunta, mitä kunta, onko näissä jotain epäselvää, mitkä ovat työnjaossa tärkeimpiä erikseen sovittavia/selvitettäviä tai ratkaistavia asioita]

16 Keskeisimmät erikseen päätettävät asiat
Kuvaus maakuntastrategian valmistelusta – aikataulutus, osalliset, runko Kytkentä valtakunnalliseen/kunnalliseen valmisteluun [kuvaile, mitkä ovat kriittisimpiä ratkaistavia asioita toimintamallin kannalta, mitä asioita jatkovalmistelussa on erityisesti päätettävä]

17 Yhteisen toimintamallin/kokeilun/pilotin käynnistäminen 2017-2018
Talousarvion ja ohjauksen simulointiprosessi (syksy 2017-kevät 2018): samanaikaisesti strategiaprosessin ja sisällön karkea simulointi [mikäli toimintamalli tai siihen liittyvä kokeilu/pilotti voidaan käynnistää , kuvaa se mahdollisuuksien mukaan tähän]

18 Talous ja henkilöstö [1. Arvio nykytilasta: budjetti, henkilöstö]
[2. Arvio uuden toimintamallin taloudesta ja henkilöstöstä]

19 Sopimukset [1. Arvio nykytilasta: sopimukset]
[2. Arvio uuden toimintamallin tarvitsemista sopimuksista]

20 Esitys mahdollisesta henkilöstön koulutustarpeesta
Strategiaprosessin käynnistäminen osa koulutusta Strategiaprossiin tulee valmistautua hyvin ja siihen valmistautumista tarvitaan [Esitys mahdollisesta henkilöstön koulutustarpeesta, joka tulisi toteuttaa ]

21 Valtakunnallinen valmistelu
Valtakunnallisten palvelukeskusten osa strategiaprosessia? Strategiaprosessin kytkeminen talous- ja ohjausprosessien kanssa [onko valtakunnallisessa valmistelussa jotain oleellista ja toimintamallin kanssa erityistä, josta olisi hyvä tietää: esim. miten valtakunnallinen valmistelu etenee, mitkä ovat Pohjois-Karjalan kannalta kriittisiä asioita, onko meidän uusi toimintamalli synkronoitu valtakunnallisen valmistelun kanssa]

22 Esitykset valtakunnalliseen valmisteluun
Talousarvion simulointiprosessiin kytkettävä esitys maakuntastrategian valmistelun simulointi [mitkä ovat keskeisiä muutostarpeita valtakunnalliseen valmisteluun]

23 Muuta huomioitavaa Maakuntavaalien hyödyntäminen strategiaprosessiin valmistautumisessa [miten uusi toimintamalli liittyy laajemmin uuden maakunnan tehtäväkokonaisuuksiin, onko siellä asioita joita ei ole vielä käsitelty, onko jotain muuta, mitä pitää huomioida tai on noussut vahvasti esiin vaikkapa työryhmän keskusteluissa]

24 Seuraava askel Strategiaprosessin simulointi
[mikä on ensimmäinen ja tärkein seuraava askel toimintamallin valmistelussa]

25 Toimeenpanon vaiheet 1) esivalmistelu ( saakka) 2) maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) ( – ) 3) maakunnan käynnistymisvaihe ( – ) 4) uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi ( alkaen)

26 2-6/2017

27 Lisätietoja Toimintamallin yhteyshenkilö: [nimi, sähköposti]
Muutosjohtaja Jarno Turunen, pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus Pohjois- Karjalassa alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto


Lataa ppt "Maakuntastrategia Uuden toimintamallin kuvaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google