Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristötehtävät -toimintamallin kuvaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristötehtävät -toimintamallin kuvaus"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristötehtävät -toimintamallin kuvaus
Maakuntauudistus Pohjois-Karjalassa Toimintamalliryhmä

2 Työryhmän kokoonpano Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pj
Jukka Nykänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, siht. Irma Mononen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Paula Mononen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus Hannu Järvinen (varana Arto Ruuska), Pohjois-Karjalan ELY-keskus Timo Turunen, Pohjois-Savon ELY-keskus Jouni Korhonen, Siun Sote Jari Leinonen, Joensuun kaupunki Marketta Lintinen, Kiteen kaupunki Markku Lappalainen, Ilomantsin kunta Mika Pirinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

3 Maakunnan tehtävät Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen
Vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät (vesivaratehtävät) ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta Alueelliset luonnonvaratehtävät Vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen Kalataloustehtävät Kuntien ympäristötoimi kaikkien kuntien niin sopiessa

4 Nykyinen toimintatapa: ELY
Vesivaratehtävät Vesivaratehtävät MMM:n tulosohjauksessa. Saimaan tulvariskien hallinnassa yhteistyö KASELY:n kanssa. Vesihuolto- ja vesistötöitä edistetään valtionavustuksin, vesihuoltohankkeiden tuki päättyy 2018. Vesienhoito ja seuranta Vesienhoito pääosin YM:n ohjauksessa. Suunnittelu ja toimenpideohjelma paikallinen, suunnitteluun sisältyvä Vuoksen vesienhoitosuunnitelman valmistelu yhdessä POS, KAS, ESA:n kanssa. Tietojärjestelmät valtakunnallisia. Kunnostuksia tuetaan avustuksin. Vesien seurannat YM:n ja MMM:n rahoituksella. Näytteenotto ja analysointi hankintana yhteistyössä ESA ja POS:n kanssa. Hydrologisen tiedon tuottamisessa 2018 ostopalveluihin, jotka EPO:n vastuulla.

5 Nykyinen toimintatapa: ELY
Luonnonsuojelualueverkoston kehittämiseen tähtäävät edistämistehtävät: Vapaaehtoisen suojelun edistäminen neuvonnalla ja suojeluun tähtäävä valmistelu. YM:n ohjauksessa valtakunnallisten toimintamallien mukaisesti. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja seuranta suojelualueverkon ulkopuolella: Uhanalaisten lajien ja arvokkaiden luontotyyppien sekä direktiivilajien turvaamista ja maisemansuojelua edistetään alueiden käytön suunnittelussa sekä yhteistyössä maa- ja metsätalouden toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Laji- ja luontotyyppiseurantaa suojelualueverkon ulkopuolella yhdessä mm. SYKEn ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Rauhoitettujen lajien aiheuttaminen vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi neuvontaa ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. [kuvaa tähän tiiviisti, miten toiminta ja tehtävät on järjestetty tällä hetkellä]

6 Nykyinen toimintatapa: ELY
Vieraslajitehtävät; käsittävät lähinnä neuvonnan Ympäristötietoa tuotetaan ja ympäristötietoutta parannetaan biosfäärialuetoiminnalla, osana seurantoja ja hankkeissa. Valtakunnallinen ympäristö.fi sivusto ja avoimen datan periaate.

7 Nykyinen toimintatapa: Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, POSELY
Kalataloustehtävät Järvi-Suomen kalatalouspalvelut (POS:n alaisuudessa) toimii 7 maakunnan alueella yhtenä kolmesta valtakunnallisesta kalataloushallintoalueesta ja vastaa kalataloustehtävistä MMM:n tulosohjauksessa. Kalatalouden kehittämistä tuetaan valtion avustuksin.

8 Nykyinen toimintatapa: Maakuntaliitto
Maakuntasuunnitelma ja –ohjelma: Maakuntaliitto arvioi maakuntasuunnitelman ja -ohjelman ympäristövaikutukset, laatii ympäristöselostuksen ja koordinoi SOVA- ryhmän työtä Ympäristöasioiden edistäminen hankkein: Maakuntaliitto osaltaan edistää POKAT-maakuntaohjelman ympäristötavoitteita hankkeiden avulla, EU-rahoitusinstrumentein (mm. EAKR) ja rahastoin Ympäristöasioiden koordinointi ja osallistuminen työryhmiin: Maakuntaliitto koordinoi eri työryhmiä ja toimii ohjausryhmissä (kansainvälinen, valtiollinen ja maakunnallinen taso)

9 Nykyinen toimintatapa: Kuntien ympäristötoimi
Ympäristönsuojelun tulosalueen tehtävänä on toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja tuottaa ympäristönsuojelun lainsäädäntöön kuuluvat lupa- ja valvontapalvelut kuntalaisille. Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös kehittämistehtäviä sekä ympäristöntilan seurantaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävien laajuus vaihtelee kunnittain. Kuntien ympäristötoimi on järjestetty 11 kunnassa omana tehtävänä ja 2 kunnassa sopimuksella tehtävän hoidosta

10 Maakunnan tehtävät – prosessien muutostarpeet
Luonnonsuojelun toteutusprosessissa nykyisin valtakunnalliset sujuvat toimintamallit. Maakunnan rooli uutena toimijana suojelun valmistelussa sekä muissa edistämistehtävissä edellyttää tiivistä yhteistyötä maakunnan ja valtion kesken. Kuntien ympäristötehtävien siirto: uusi toimintamalli, jossa prosessi ja vastuut organisoidaan uudelleen.

11 Ylimaakunnalliset asiat ja tehtävät
Vesienhoidon suunnittelu, raportointi EU:lle Seurannan suunnittelu ja hankinta Vesitalous Kalatalous Y-ASPA (asiakaspalvelukeskus) Tietojärjestelmät ja verkkopalvelut

12 Uusi toimintamalli Maakunnassa kehitetään ja edistetään ympäristön-, vesien-, ja luonnonsuojelua sekä vesi- ja kalataloutta omasta osaamisesta ja synergioista hyötyen Osa tehtävistä hoidetaan yhdessä muiden maakuntien kanssa laajemmalla alueella vaikuttavuudesta ja yhteistyöstä hyötyen Toimitaan hyvässä yhteistyössä asiakkaiden, sidosryhmien ja valtion viranomaisen kanssa; mm. luonnonsuojelun edistämistehtävissä maakunta uusi toimija asiakasrajapinnassa Kuntien ympäristötoimen palvelut järjestetään maakunnan toimesta, mikäli kunnat näin päättävät

13 Asiakkaat Kansalaiset Yhteisöt Yritykset
Kumppanit, sidosryhmät ja viranomaiset ml. maakunnan muut tehtäväalueet

14 Uuden toimintamallin edut
Maakunnan osaamisen ja sisäisen synergian hyödyt (hankeosaaminen, rahoitus, jne.) Yhteistyötä muiden maakuntien kanssa tekemällä säilytetään nykyiset hyödyt ja vaikuttavuus laajemmalla alueella Pieniä tehtäväalueita, joissa pieni siirtyvä henkilöresurssi; maakuntien yhteistyöllä yhteinen henkilö tai toimiva sijaistus

15 Uuden toimintamallin edut, kuntien ympäristötoimi
Kuntien ympäristötoimen tehtävien parempi hallinta erityisesti niissä kunnissa, joissa nykyinen resurssi riittämätön Ympäristönsuojelun tulkintojen yhdenmukaisuus Toiminnanharjoittajien ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu

16 Uuden toimintamallin riskit
Tietojärjestelmät (mikäli käytössä ei yhteisiä tietojärjestelmiä maakunnilla ja valtiolla) Erityisasiantuntijuuden riittävyys tehtävien ja resurssin jakautuessa kahteen organisaatioon (mikäli maakuntien välillä ei tehdä yhteistyötä) Ylimaakunnallisesti hoidettavissa tehtävissä isäntämaakunta suosii omaa aluettaan Luonnonsuojeluverkoston kehittämisessä ja lajisuojelussa hyvin toimivien käytäntöjen jakautuminen maakunnan ja valtion viranomaisen kesken edellyttää jo siirtymävaiheessa sujuvaa yhteistyötä sekä yhteisten tietojärjestelmien toimivuutta.

17 Uuden toimintamallin riskit, kuntien ympäristötoimi
Kunnissa ympäristönsuojelun yhteys muuhun kunnan kehittämiseen katkeaa ja vaikuttavuus heikkenee tehtävän siirtyessä maakuntaan Paikallistuntemus vähenee Kuntakonserni mielletään kokonaisuudeksi, joka edistää keskinäisessä yhteistoiminnassa kunnan strategian toteutumista Ympäristötoimen siirtyessä maakuntaan, kunnalle jää joka tapauksessa ympäristönsuojelua sivuavia tehtäviä, joihin voisi joutua varaamaan resurssia tai hankkimaan vastaavaa asiantuntemusta

18 Tarkennettu esitys valmistelun etenemisestä - Keskeisimmät ratkaistavat asiat
Yhteistyö maakuntien välillä vesienhoidon suunnittelussa Yhteistyö maakuntien välillä vesivaratehtävissä Yhteistyö maakuntien välillä kalataloustehtävissä Tietojärjestelmäkysymykset ja tiedon tuottajien sekä ylläpitäjien rooli palvelujen järjestämisessä Kuntien ratkaisut ympäristötoimiensa osalta

19 Esitys digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä
Toimivat yhteiset tietojärjestelmät maakuntien ja valtion välillä Hyödynnetään jo olemassa olevia toimivia valtakunnallisia tietojärjestelmiä

20 Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta: työnjako valtio – maakunta
Vesienhoito – valvonta ja lupamenettely. Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa, vesienhoidon tavoitteiden määrittämisessä ja toteutuksessa. Luvissa velvoitettujen vesistötarkkailujen yhteensovittaminen muun seurannan kanssa Valmistellaan toimivat luonnonsuojelun prosessit yhdessä YM:n ja valtion lupa- ja valvontaviranomaisen kanssa

21 Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta: työnjako maakunta - kunta
Kuntien ratkaisut ympäristötoimiensa osalta

22 Keskeisimmät erikseen päätettävät asiat
Mitkä tehtävät tehdään maakunnassa ja mitkä yhteistyössä muiden maakuntien kanssa Kuntien ratkaisut ympäristötoimiensa osalta

23 Yhteisen toimintamallin/kokeilun/pilotin käynnistäminen 2017-2018
Ei esitetä

24 Talous ja henkilöstö 1. Nykytila: budjetti, henkilöstö
- ELY-keskus: toimintamenot n €, hlö:ä (sis. nyk. POS kalatalous) - erillismäärärahat: seurannat €/a - erillismäärärahat: vesienhoito ja –käyttö ja biosfäärialuetoim. yht. n €/a - luonnonsuojelun yleismenot €/a - kalatalouden erillismäärärahat n €/a, lisäksi EMKR:n tarveharkintaiset määrärahat - Maakuntaliitto: €, 2,25 hlö:ä (sis. 2 hlö hankkeissa) - Kuntien ympäristötoimi: yht €, hlö:ä (sis. hallintopalveluja) 2. Arvio uuden toimintamallin taloudesta ja henkilöstöstä - ei voi esittää tässä vaiheessa

25 Sopimukset Vesiseurantojen hankintasopimus, optio vuodelle 2019
Kalanpoikashankintaan, tutkimukseen ja hoitokalastukseen liittyviä sopimuksia 11 kpl

26 Esitys mahdollisesta henkilöstön koulutustarpeesta
Ei voi tässä vaiheessa esittää [Esitys mahdollisesta henkilöstön koulutustarpeesta, joka tulisi toteuttaa ]

27 Valtakunnallinen valmistelu
Seurataan substanssilainsäädännön uudistamishankkeita

28 Esitykset valtakunnalliseen valmisteluun
Tulevien lainmuutosten yhteydessä kuntien joidenkin ympäristötehtävien siirto maakunnille, esim. toimivalta ojitusasioissa, roskaamisasiat. Päällekkäisten tehtävien purkaminen, esim. ilman laadun seuranta kunnilta maakunnalle Luonnonsuojeluprosessin täsmentäminen valtion LUOVA- viraston rakentuessa

29 Muuta huomioitavaa Ympäristötehtävien yhdyspinta maakunnan sisällä ympäristöterveyden palveluihin, rahoitustehtäviin, maaseudun kehittämispalveluihin ja varautumistehtäviin Yhdyspinta ympäristötehtävien sisällä luonnonsuojelun ja alueidenkäytön tehtävissä

30 Seuraava askel Työtä jatketaan saadun palautteen ja tehtyjen päätösten ohjaamana

31 Lisätietoja Toimintamallin yhteyshenkilöt: pj. Janne Kärkkäinen, siht. Jukka Nykänen, Muutosjohtaja Jarno Turunen, pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus – maakuntauudistus Pohjois- Karjalassa alueuudistus.fi – uudistuksen valtakunnallinen sivusto


Lataa ppt "Ympäristötehtävät -toimintamallin kuvaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google