Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opettaja oman työnsä arvioijana AMK:n yhteistyöpäivä 23.1.2009 Anja Tuovila laatukoordinaattori.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opettaja oman työnsä arvioijana AMK:n yhteistyöpäivä 23.1.2009 Anja Tuovila laatukoordinaattori."— Esityksen transkriptio:

1 Opettaja oman työnsä arvioijana AMK:n yhteistyöpäivä 23.1.2009 Anja Tuovila laatukoordinaattori

2 Laatutyön lähtökohdista K-TAMK:n laatupolitiikasta Jokainen työntekijä ja opiskelija vastaa amk:n laadusta omassa toiminnassaan. Laadun parantaminen on osa jokapäiväistä työskentelyä. Henkilöstön tekemää laatutyötä tuetaan toimintasuosituksilla sekä laatukriteereillä.

3 Laatutyön lähtökohdista K-TAMK:n laatupolitiikasta Hyvän laadun ja laadun parantamisen lähtökohta on pääasiassa CAF -mallin periaatteiden mukaisesti laadittu ja koko organisaation kattava laatudokumentaatio. Sen pohjalta tehtävä systemaattinen itsearviointi ja laatutietoisuus ohjaavat laadun kehittämistyötä.

4 Koulutusorganisaation toiminnan tavoite Koulutusorganisaation ensisijainen tuote on oppiminen. Rahoittajan edellyttämä tutkintokertymä ja intressiryhmien arvostama osaaminen syntyvät vain opiskelijan oppimisen kautta. (Kirsi Klemelän esityksestä 2007)

5 Laatutyön lähtökohta (Kirsi Klemelän esityksestä 2007) Opettajan ja opiskelijan aito yhteistyö on keskeinen lähtökohta koulutuksen laatujärjestelmää pohdittaessa. Opiskelijan toiminnan tukemisen tulisi olla keskeinen osa koulutuksen laatujärjestelmää.

6 Käsitteitä Laadunvarmistuksella tarkoitetaan menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla turvataan ja kehitetään koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ylläpitäjien sekä korkeakoulujen ja niiden järjestämän koulutuksen ja muun toiminnan laatua. (OPM 2007)

7 Laadunvarmistusjärjestelmästä Se kattaa KKA:n määrittelyn mukaan sekä laadunhallinnan että laadun kehittämisen. Korkeakoulun näkökulmasta sillä tarkoitetaan laadunvarmistuksen organisaatiosta, vastuunjaosta, menettelytavoista, prosesseista ja resursseista muodostuvaa kokonaisuutta.

8 Mitä laatu on? Auditoinnissa laadulla tarkoitetaan laadunvarmistuksen menettelytapojen, prosessien ja järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta suhteessa tavoitteisiin tai tarkoitukseen. Laatu on tavoitteiden saavuttamista, josta on näyttöä Tavoitteet ja tarkoitus on ilmaistu strategioissa

9 Mitä hyvä laatu on? KTAMK:n laatupolitiikan mukaan Hyvä laatu on opiskelijoiden sekä työnantajien tyytyväisyyttä oppimisen sisältöön ja toteutustapaan sekä alueen yrittäjien ja muiden toimijoiden tyytyväisyyttä toiminnan vaikuttavuuteen. Laadukas toiminta tarkoittaa myös hyvinvoivaa henkilöstöä, jatkuvaa oppimista sekä innovatiivisuutta edistävää toimintakulttuuria.

10 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa laatutyön tavoitteena on tukea ja varmistaa vision ja strategioiden toteutumista ohjata toimintaa ja taloutta ajantasaisen ja systemaattisen seurantatiedon varassa kehittää toimintaprosesseja ja palautejärjestelmiä ja niiden arviointia kehittää opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja hyvinvointia suunnitelmallisesti kehittää laadunvarmistusjärjestelmää systemaattisesti niin, että se kattaa ammattikorkeakoulun koko toiminnan

11 Laatutyön yhteys AMK:n strategiaan Strategian uusintatyö meneillään Opetus- ja oppimisprosessien tavoitteena on edistää osaamista strategisilla osaamisalueilla Seuranta ja arviointi toteutetaan laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti puolivuosittain

12 Laatutyön yhteys pedagogiseen strategiaan KTAMK:n laatujärjestelmä ohjaa opetuksen systemaattista arviointia. (s. 15) Opiskelijat antavat palautetta lukukausittain ja opintokokonaisuuden päätyttyä. Opiskelijapalautteista tehdään yhteenveto, joka käsitellään opiskelijoiden kanssa, henkilöstön kehityskeskusteluissa, koulutusohjelman kokouksessa sekä toimialan johtoryhmässä.

13 Laatutyön yhteys pedagogiseen strategiaan Palautteiden perusteella suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat kehittämis- ja muutostoimenpiteet, joista informoidaan myös opiskelijoita. Opetussuunnitelmia arvioidaan säännöllisin väliajoin.

14 Laatutyön yhteys pedagogiseen strategiaan Opiskelija-, työelämä- ja opettajapalaute ohjaavat osaltaan opetussuunnitelmien kehittämistä. Opetussuunnitelmia kehitettäessä huomio kiinnitetään erityisesti kokonaisuuksiin ja oppimisprosessien ja opiskelijan toiminnan suunnitteluun sekä kansainväliseen vertailtavuuteen.

15 Laadukkaan opetuksen piirteet Löytyvät K-TAMK:n itsearviointiraportista vuodelta 2003 Luettelo on syntynyt yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien ja muun henkilöstön kanssa kaksivaiheisessa itsearviointiprosessissa Aineistosta tehdään Webropol- kysely sekä opettajille että opiskelijoille lähiaikoina

16 Vastaa - niin voit voittaa jos et vastaa - et ainakaan voita Kyselyn tarkoituksena on selvittää miten hyvin v. 2003 laadittujen kriteerien mukainen laadukas opetus toteutuu tänään opettajien ja opiskelijoiden mielestä Muokata luetteloa vastaamaan sisällöltään tämän päivän laadukkaan opetuksen kriteerejä ammattikorkeakoulussamme.

17 Auditoitavat kohteet Laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden määrittely ja dokumentaatio Perustoimintojen laadunvarmistuksen kattavuus ja vaikuttavuus –Tutkintotavoitteinen koulutus –Tutkimus- ja kehitystyö –Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus ja aluekehitystyö –Tuki- ja palvelutoiminnot –Henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen

18 Auditoitavat kohteet Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuus

19 Kriteerit Puuttuva Alkava Kehittyvä Edistynyt Minimivaatimus on alkava taso paitsi viimeisessä kohdassa on oltava kehittyvä taso. Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi 7:2007, Auditointikäsikirja

20 Opettaja/työntekijä oman työnsä arvioijana (pohdittavaksi) Tarvitaan kriteerit, joihin työn sisältöä verrataan (teenkö oikeita asioita ?)Mistä näitä löytyy? Tarvitaan näyttöjä siitä miten hyvin hoidan minulle kuuluvat tehtävät. Miten ja mistä hankin näyttöjä? Tarvitaan itsearvioinnin ”purkutilanteet”. Mitä nämä olisivat? Miten muokataan itsearviointitulokset oman työn kehittämistä palvelevaan muotoon? Miten voidaan mahdollistaa yllä mainitun prosessin toteutuminen?


Lataa ppt "Opettaja oman työnsä arvioijana AMK:n yhteistyöpäivä 23.1.2009 Anja Tuovila laatukoordinaattori."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google