Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset Riikka Väyrynen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset Riikka Väyrynen."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset Riikka Väyrynen

2 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 2

3 Tietopalvelut Osasto ohjaa tiedonhallintaa sosiaali- ja terveysalalla tukee THL:n tietovarantoja tiedonkeruussa, raportoinnissa ja analysoinnissa kehittää ja ylläpitää yhtenäisiä tietorakenteita tarjoaa tieto- ja tutkijapalveluita vastaa THL:n lakisääteisistä tilastoista ja rekistereistä vastaa THL:n tuotevalikoimasta. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) Laki Stakesin tilastotoimesta (409/2001) Laki (556/1989) ja asetus (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298 3

4 Hoitoilmoitusjärjestelmä Hoitoilmoitusjärjestelmä sisältää tietoa –erikoissairaanhoidon avo- ja laitoshoidosta –perusterveydenhuollon laitos- ja avohoidosta –sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista –kotihoidosta Aineistoissa on tietoa palveluntuottajista, asiakkaista ja heidän saamistaan palveluista. Hoitoilmoitusjärjestelmä antaa mahdollisuuden arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. 4

5 Pääasiassa pitkäaikais- hoitoa Avohoito Akuuttihoito Akuutti-/ Pitkä- aikainen hoito Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito - somaattinen - psykiatrinen Päivä- ja yöhoito jne. päiväsairaalat Vanhainkodit TERVEYDENHUOLTO SOSIAALIPALVELUT VANHUSTEN HOITO JA PALVELUT Tukipalvelut Omaishoidon tuki Perusterveydenhuollon avohoito Erikoissairaanhoidon avohoito - somaattinen - psykiatrinen Palveluasuminen (tavallinen / tehostettu) Päiväkeskukset Avohoito Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Kotihoito Kotisairaanhoito Kotipalvelu Lähde : mukaellen Noro 1998, 137 5

6 Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitus ja asiakaslaskenta 31.12. Tietoja on kerätty vuodesta 1995 lähtien. Kerätään kahden tyyppistä tietoa: –Asiakaslaskenta 31.12.: vuoden lopussa kesken olleet hoitojaksot (poikkileikkaus) –Päättymisilmoitukset: vuoden aikana päättyneet hoitojaksot Laitoshoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa hoidetuista asiakkaista tehdään sekä hoidon päättymisilmoitukset että asiakaslaskenta. Ei-ympärivuorokautisessa asumispalveluissa olevista asiakkaista tehdään vain asiakaslaskenta. 6

7 Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitus ja asiakaslaskenta 31.12. Sosiaalihuollon hoitoilmoitusjärjestelmän piiriin ei kuulu: –lastensuojelun laitoshoito –lasten ja nuorten perhekotihoito –toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito –tukiasuminen (muu kuin kehitysvammaisten tuettu asuminen) –päihdehuollon asumispalvelut. 7

8 Tiedonkeruuprosessi Suunnittelu Tiedonkeruu Tiedon käsittely ja aineiston muokkaaminen Tiedon raportointi 8

9 Suunnittelu Kerättävät tiedot Tietosisällön määrittely Tiedonkeruuprosessin ohjeet  Määritelty Hilmo-oppaassa 9

10 Tiedonkeruuprosessi Suunnittelu Tiedonkeruu Tiedon käsittely ja aineiston muokkaaminen Tiedon raportointi 10

11 Tiedonkeruu Palveluntuottaja toimittaa tiedot; mukana julkiset ja yksityiset. Kerättävää tietoa kirjataan ja toimitetaan eri tavoilla –Tietojen kirjaaminen asiakastietojärjestelmiin  siirtotiedosto –Tietojen tallentaminen Hilmo-ohjelmalla  siirtotiedosto Sähköinen tietojen toimittaminen  siirtotiedosto lähetetään Toimita-palvelua käyttäen THL:ään (salattu yhteys). Tietojen kirjaaminen ja toimittaminen paperilomakkeella –luovuttu paperilomakkeista –paperilomakkeiden määrä vaikuttaa tallennettavan tiedon määrään ja koko tiedonkeruuprosessin kestoon 11

12 Tiedonkeruu: kattavuus ja tietojen laatu Pääosin tiedot toimitetaan kattavasti ja luotettavasti. Kadolta ei vältytä täysin vaikka kyseessä on lakisääteinen tiedonkeruu. Mahdollisia ongelmia tietojen puuttumisessa –Palvelutuottaja ei ilmoita tietoja lainkaan. –Palveluntuottaja ilmoittaa tiedot puutteellisesti. Tietoja ei voida raportoida, jos ne eivät ole luotettavia. 12

13 Tiedonkeruuprosessi SuunnitteluTiedonkeruu Tiedon käsittely ja aineiston muokkaaminen Tiedon raportointi 13

14 Tiedon käsittely ja aineiston muokkaaminen Nykyisin: –Tunnistetaan puuttuvia, virheellisiä tai epäloogisia havaintoja aineistossa. Tulevina vuosina: –Tiedon vastaanottoa ja käsittelyä automatisoidaan. –Terveydenhuollon hoitoilmoitustietojen osalta siirrytään vuonna 2016 (vuoden 2015 tiedot) automaattiseen vastaanotto- ja tarkistusprosessiin. –Jatkossa koskee myös sosiaalihuollon ja kotihoidon aineistoa. –Vastuu tietojen oikeudellisuudesta on tietojen toimittajalla. 14

15 Tiedonkeruuprosessi SuunnitteluTiedonkeruu Tiedon käsittely ja aineiston muokkaaminen Tiedon raportointi 15

16 Tietojen raportointi ja käyttö Tuottaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon, tieteellisen tutkimuksen tai kansainvälisten vertailujen tarpeisiin –SVT-tilastoraportti: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut –Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet (www.sotkanet.fi) –Tilastolliset vuosi- ja kokoomajulkaisut –Kansainvälinen tilastointi (NOSOSCO, OECD/WHO) –Tieteelliset tutkimukset –Tietopyynnöt (esim. ministeriöt, tiedotusvälineet) Raportointia kehitetään vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. 16

17 Tilastoraportti: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2014 31.12.2014 vanhainkodeissa oli 11 159 ja tehostetussa palveluasumisessa 37 130 asiakasta. Edellisvuodesta vanhainkotien asiakasmäärä väheni 6,4 prosenttia, kun taas tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä nousi 6,7 prosenttia. Myös pitkäaikaishoito terveyskeskusten vuodeosastolla väheni noin 30 prosenttia. Ikääntyneiden palvelujärjestelmän rakenne on muuttunut. Tehostetun palveluasumisen käyttö on lisääntynyt ja laitoshoito vähentynyt. Kehitysvammalaitoksissa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 1 241 asiakasta, mikä oli viisitoista prosenttia (15,2 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pitkäaikaisesti laitoksessa asui 1 117 henkilöä. Kehitysvammaisten autetun asumisen asiakasmäärä nousi 1,5 prosenttia ja oli vuoden 2014 lopussa 7 145 henkilöä. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat sosiaalihuollon palveluasumisesta merkittävän osan. Yksityisen osuus vaihtelee palveluittain. 17

18 Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat ikäryhmittäin 2000–2014 kunkin vuoden lopussa 18 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut

19 Ikäihmisten laatusuositusten seuranta Vuonna 2013 julkaistu uudistettu laatusuositus korvaa aiemman ikäihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuodelta 2008. Uudistetun laatusuosituksen tavoitteet palvelurakenteelle ulottuvat vuoteen 2017. 19 2005200620072008200920102011201220132014 Tavoite 2017 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä89,689,489,3 89,489,5 90,090,391-92 Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä11,2 11,011,311,812,211,9 11,813-14 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä3,7 3,94,1 4,24,44,54,64,56-7 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä3,43,94,24,65,15,65,96,16,56,76-7 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä6,86,56,35,95,44,74,43,83,12,62-3 Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet www.sotkanet.fi

20 20

21 Kehitysnäkymiä Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja palvelurakenteen muutokset Asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskeva lainsäädäntö Sähköisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien rakenteistaminen ja asiakirjojen kansallinen sähköinen arkistoiminen Hoitoilmoitusrekisterin asiantuntijaryhmä:  Hilmo-kokonaisuuden kehittäminen (TerveysHilmo, SosiaaliHilmo ja AvoHilmo)  Hilmo-tiedonkeruun kehittäminen  Hilmo-luokitusten uudistaminen  AvoHilmo ja kotihoidon laskenta 21


Lataa ppt "Sosiaalihuollon hoitoilmoitukset Riikka Väyrynen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google