Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miksi opinnollistamista? 18.2.16 Tuula Mikkola Keskuspuiston ammattiopisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miksi opinnollistamista? 18.2.16 Tuula Mikkola Keskuspuiston ammattiopisto."— Esityksen transkriptio:

1 Miksi opinnollistamista? 18.2.16 Tuula Mikkola Keskuspuiston ammattiopisto

2 Euroopan unionin neuvoston suositus (1) Epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä hankittujen oppimistulosten eli tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnilla voi olla tärkeä merkitys työllistyvyyden ja liikkuvuuden parantamisessa sekä lisättäessä motivaatiota elinikäiseen oppimiseen erityisesti sosioekonomisesti epäsuotuisassa asemassa olevien tai matalasti koulutettujen osalta. (2) Aikana, jona Euroopan unionia on kohdannut vakava taloudellinen kriisi, joka on lisännyt voimakkaasti erityisesti nuorten työttömyyttä, ja väestön ikääntyessä merkityksellisten tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnilla on erityisen suuri merkitys työmarkkinoiden toiminnan parantamisessa, liikkuvuuden edistämisessä sekä kilpailukyvyn ja talouskasvun lisäämisessä. (3) Työnantajajärjestöt, yksittäiset työnantajat, ammattiliitot, teollisuuskamarit, kauppakamarit ja käsityöläisten järjestöt, ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä oppimistulosten arviointiin ja varmentamiseen osallistuvat kansalliset yksiköt, työvoimapalvelut, nuorisojärjestöt, nuorisotyöntekijät, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat sekä kansalaisjärjestöt ovat kaikki keskeisiä sidosryhmiä, joilla on tärkeä rooli pyrkimyksissä helpottaa mahdollisuuksia epäviralliseen ja arkioppimiseen ja mahdollisissa oppimistulosten validointiprosesseissa myöhemmin.

3 Euroopan unionin neuvoston suositus (4) Älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa kehotetaan kehittämään tietoja, taitoja ja osaamista, joilla saadaan aikaan talouskasvua ja työllisyyttä.. …korostetaan sellaisten aiempaa joustavampien oppimispolkujen tarvetta, joilla voidaan parantaa työmarkkinoille pääsyä ja siellä etenemistä, helpottaa siirtymisiä työskentely- ja oppimisvaiheiden välillä sekä edistää epävirallisen ja arkioppimisen validointia. (5) Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista … todettiin, että elinikäistä oppimista olisi pidettävä perusperiaatteena puitteille, joiden on tarkoitus kattaa oppiminen kaikissa yhteyksissä, olipa kyse sitten virallisesta, epävirallisesta tai arkioppimisesta. (7) Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat eurooppalaiset ministerit, Euroopan tason työmarkkinaosapuolet ja Euroopan komissio julistivat joulukuussa 2010 annetussa Bruggen julkilausumassa, että osallistujamaiden olisi alettava viimeistään vuonna 2015 kehittää kansallisia menettelyjä epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamiseksi ja validoimiseksi, tarpeen mukaan kansallisten tutkintojen viitekehysten tuella

4 Euroopan unionin neuvoston suositus (9) Uudistetusta eurooppalaisesta aikuiskoulutusohjelmasta 28 päivänä marraskuuta 2011 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ( 3 ) määriteltiin yhdeksi vuosien 2012–2014 painopistealaksi se, että otetaan käyttöön täysin toimivia järjestelmiä epävirallisen ja arkioppimisen validoimiseksi sekä edistetään niiden käyttöä kaikenikäisten aikuisten keskuudessa kaikilla koulutustasoilla sekä yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

5 Euroopan unionin neuvoston suositus 2002 annetussa Kööpenhaminan julistuksessa vaadittiin kehittämään yhteiset periaatteet epävirallisen ja arkioppimisen validointia varten 2004 lähtien on säännöllisesti julkaistu epävirallisen ja arkioppimisen validointia Euroopassa koskeva kartoitus, jossa esitetään ajantasaista tietoa nykyisistä validointikäytännöistä Euroopan maissa. Perustettiin Europass, asiakirjoista koostuva kansio, jota kansalaiset voivat käyttää osoittaakseen, kirjatakseen ja esittääkseen paremmin tutkintonsa ja pätevyytensä eri puolilla Eurooppaa. 2006 päätöslauselmassa jäsenvaltioita kehotettiin mahdollistamaan Euroopan nuorisoalalla epävirallisen ja arkioppimisen avulla hankittujen valmiuksien määrittäminen, jotta ne voitaisiin tunnustaa työmarkkinoilla. Youthpass luotiin avoimuusvälineeksi 2009 julkaistiin epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat. Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen… että tämän kehyksen olisi tuettava epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen yhteisten eurooppalaisten tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteiden täytäntöönpanoa, joilla parannetaan opetuksen, koulutuksen ja työllisyyden niveltymistä toisiinsa ja lisätään yhteyksiä virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä arkioppimisen välillä.

6 Euroopan unionin neuvoston suositus Euroopan unionin neuvosto on antanut tämän suosituksen, jotta jäsenvaltiot voisivat tarjota ihmisille mahdollisuuden osoittaa, mitä he ovat oppineet virallisen koulutuksen ulkopuolella Toteutettava 2018 mennessä Ihmiset voivat saada –epävirallisen ja arkioppimisen yhteydessä, mahdollisesti myös avointen oppimisresurssien kautta, hankkimansa tiedot, taidot ja osaamisen validoitua –validoitujen epävirallisen ja arkioppimisen oppimistulosten perusteella todistuksen kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin muun oikeuden soveltamista, etenkään ammattipätevyyden tunnustamisesta Sisällytettävä seuraavat osiot –Oppimistulosten kartoittaminen –Oppimistulosten dokumentointi –Oppimistulosten arviointi –Oppimistulosten arvioinnin tulosten merkitseminen todistusasiakirjaan tutkintoon johtavina opintosuorituksina tai muulla asianmukaisella tavalla

7 Euroopan unionin neuvoston suositus Epäsuotuisassa asemassa olevat ryhmät, mukaan lukien työttömät ja ne, jotka ovat vaarassa joutua työttömiksi, hyötyvät todennäköisimmin validointijärjestelyistä, sillä validointi voi lisätä näiden henkilöryhmien elinikäistä oppimista ja työmarkkinoille pääsyä Lue koko neuvoston suositus: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:FI:PDF

8 Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen opetussuunnitelmien tai tutkinnon perusteiden kielen muuttamista käytännön työtehtäviksi, jotta erilaisissa oppimis- tai työympäristöissä voitaisiin tunnistaa osaamisen karttumista. Oppimis- tai työympäristöjen työtehtävät avataan, jonka jälkeen tutkitaan mihin tutkintoon tai tutkinnon osaan nämä työtehtävät kuuluvat. Tämä tehdään yhteistyössä alan ammatillisen opettajan ja työympäristön ohjaushenkilöstön kanssa. Työympäristöksi voidaan laskea esim. yritysten työpaikat, nuorten työpajat, kuntouttavan työtoiminnan työpajat ja vankiloiden työtoimintaympäristöt.

9 Opinnollistaminen -termin käyttö Opinnollistaminen-sanaa ei enää käytetä oppilaitoksissa, mutta mm. työpajoilla puhutaan edelleen opinnollistamisesta = Erilaisissa oppimisympäristöissä hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (OPH:n määritelmä) = Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi (OKM, Elisa Virnes)

10 Miksi opinnollistaminen? Oppimista tapahtuu muuallakin kuin oppilaitoksen seinien sisäpuolella, esim. –työpajalla –työkokemuksen kautta –aiemmissa opinnoissa –harrastuksissa Opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden kieli pilkotaan käytännön työtehtäviksi Osaaminen tunnustetaan edelleen oppilaitoksissa tai tutkintotoimikunnassa mutta Osaaminen tunnistetaan työpaikalla –osaaminen tehdään näkyväksi osaamistodistus Osaamistodistus voi motivoida ilman ammatillista koulutusta olevan henkilön kouluttautumaan tai auttaa häntä saamaan työpaikan. Osaamistodistus voi olla merkityksellinen (ammatillisen) itsetunnon kohottamisessa henkilöllä, joka on aiemmin epäonnistunut koulumuotoisessa opiskelussa Opinnollistaminen on osaamisen tunnistamista – ei arviointia!

11 Opinnollistamisen prosessi Työpaikka, työpaja tai työssäoppimispaikka Työanalyysi  työpaikan opinnollistaminen  tutkinnon (tai sen osan) tavoitteiden avaaminen käytännön työtehtäviksi  e-perusteet Osaamistodistus  osaamistodistuksen liite Opintojen suorittaminen tai työllistyminen  osaamisen tunnistaminen  osaamisen tunnustaminen

12 Opinnollistaminen Näyttötutkinto Tutkinnon suorittamisympäristön arviointi Tutkintovaatimukset kaikille samat Tutkintotilaisuuksiin voi osallistua, jos tarvittavan osaamisen taso on arvioitu riittäväksi yhdessä tutkinnon järjestäjän kanssa Tutkinnon osa tai koko tutkinto Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä todistusten pohjalta tai tutkintotilaisuudessa Tutkintotodistus = virallinen tunnustettu dokumentti osaamisesta  työnhaun tueksi sekä jatko- opintoihin hakeutuessa Oppilaitos vastaa näyttötutkintojen suorittamiseen liittyvästä tiedottamisesta, neuvonnasta ja ohjauksesta Oppimisympäristön tunnistaminen ja kirjaaminen Työympäristön toimintojen avaaminen ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin Osaamisen tunnistaminen Voidaan asettaa tavoitteita Dokumentoidaan sen hetkinen osaaminen, kaikkea ei tarvitse osata osaamistodistuksen saadakseen Osaamistodistus = työnhakuun/ opintoihin / tutkintotilaisuuteen ohjaaminen /voimaannuttamisen väline Työtoiminta vastaa opinnollistamisen prosessista

13 Opinnollistamisen työkaluja Oppimisympäristön tunnistamisraportti / työanalyysi Osaamistodistus Osaamistodistuksen liite e-perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenaikuiskoulutus http://www.siltavalmennus.fi/files/Julkaisut/Raportit/avartajat.pdf http://www.tpy.fi/mita_me_teemme/hankkeita/ammattiosaamista- valityomarkkino/opinnollistamisen-tyokalut/ http://osaan.fi/

14 Työanalyysi  Työtehtävien konkreettisen kuvauksen laatiminen ja täsmätyötehtävien määrittäminen Opiskelijan/asiakkaan taitojen vertaaminen ja tuen tarpeen määrittäminen ko. työtehtäviin  Opiskelijan/asiakkaan onnistumisen ja oppimisen varmistaminen  Yhteistyön lisääntyminen  Työnantajalle tehdyt työanalyysit kaikkien uusien työntekijöiden perehdytyksen tukena  Työn organisoinnin tehostaminen: ns. ei kenenkään tehtävien tunnistaminen, ammattitaitoa vaativien ja rutiininomaisten työtehtävien erottaminen  Opinnollistamisen väline: tutkinnon osien suorittaminen aidossa työympäristössä  työtehtäviä määrittämällä ja tutkintojen perusteisiin vertaamalla konkretisoidaan tutkintojen sisältöjä

15 Valtakunnallinen osaamistodistus Valtakunnallinen osaamistodistuksen malli julkistettiin 17.9.2014. Yhtenäisellä ilmeellä haetaan osaamistodistuksen luotettavuutta ja tunnettavuutta, jotta sen käyttö yleistyisi ja sen arvo olisi tunnistettavissa. Osaamistodistuksen käyttöönotossa on tärkeää oppilaitoksen ja erilaisten oppimisympäristöjen välinen yhteistyö, sillä opintosuoritukset hyväksyy edelleenkin vain oppilaitos tai tutkintotoimikunta. Opinnollistamisen kautta saatu osaaminen/osaamistodistus voi olla joillekin reitti työelämään tai opintoihin. Joillekin se taas on osa työssä tai opinnoissa kehittymistä. Saadulla osaamistodistuksella on suuri merkitys ammatillisen itsetuntemuksen kehittymiselle, ja se antaa rohkeutta tarttua vaativampiinkin ammatillisiin haasteisiin. Osaamistodistus voi motivoida ilman ammatillista koulutusta olevan henkilön kouluttautumaan tai auttaa häntä saamaan työpaikan. Osaamistodistus voi olla merkityksellinen (ammatillisen) itsetunnon kohottamisessa henkilöllä, joka on aiemmin epäonnistunut koulumuotoisessa opiskelussa

16 Opinnollistamisen sanastoa Osaamisen tunnistaminen: Pyritään havaitsemaan työssä oppimisen kautta hankitut tiedot, taidot ja asenteet. Miten opiskelija / työntekijä kuvaa työtään ja työtehtävissään tarvittavaa osaamista? Miten hän tekee näkyväksi työtä tekemällä ja/tai koulutuksissa hankittua osaamista? Osaamisen osoittaminen: Miten opiskelija / työntekijä peilaa työtä tekemällä hankkimaansa osaamista tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteisiin, miten hän osoittaa osaamisensa ja itsearvioi sitä suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin? Osaamisen arviointi: Miten opiskelija / työntekijä, työelämän edustaja ja/tai opettaja arvioivat opiskelijan osaamisen vastaavuutta tutkinnon osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin? Tähän voi kuulua myös opiskelija-/ työtoverin tai -ryhmän antama palaute. Osaamisen tunnustaminen : Miten opiskelijan työssä hankitulle osaamiselle annetaan virallinen asema eli miten se osaamispisteytetään ja luetaan osaksi tutkintoa


Lataa ppt "Miksi opinnollistamista? 18.2.16 Tuula Mikkola Keskuspuiston ammattiopisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google