Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhesosiaalityö  Lastenvalvojien palvelut Johtava sosiaalityöntekijä- lasten- valvoja 3 lastenvalvojaa  Ennaltaehkäisevä perhetyö Johtava perhetyöntekijä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhesosiaalityö  Lastenvalvojien palvelut Johtava sosiaalityöntekijä- lasten- valvoja 3 lastenvalvojaa  Ennaltaehkäisevä perhetyö Johtava perhetyöntekijä."— Esityksen transkriptio:

1 Perhesosiaalityö  Lastenvalvojien palvelut Johtava sosiaalityöntekijä- lasten- valvoja 3 lastenvalvojaa  Ennaltaehkäisevä perhetyö Johtava perhetyöntekijä 8 perhetyöntekijää Sosiaalityöntekijä

2 Ennaltaehkäisevä perhetyö  Kotiin tehtävä perhetyö  Ryhmämuotoinen perhetyö eli Majakka-perhetuparyhmät  Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmät

3 Tavoitteena on auttaa, tukea ja opastaa perhettä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla sen omia voimavaroja. Työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa. Toiminta-ajatus

4 Perhetyö on tarkoitettu lapsiperheille, jotka kokevat voimavaransa riittämättömiksi ja tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen.  perheen muutostilanteet (erityislapsi, avioero, sairaus, vammautuminen, kuolema)  vauvaperheen arkeen liittyvät haasteet (itkuinen vauva, uniongelmat, epävarmuus)  raskauteen liittyvät vaikeudet (komplikaatiot, synnytyksen jälkeinen masennus)  lastenkasvatuksen tukeminen (rajat, yhteiset pelisäännöt)  vuorovaikutuksen tukeminen (lapsi ja vanhempi, perhe ja lapsi) Kenelle perhetyötä

5 Kotiin tehtävä perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Perheen kanssa laaditaan palvelusuunnitelma, jossa selvitetään perhetyön tarve, tavoitteet, verkostot ja muut olemassa olevat palvelut. Asiakasmaksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan. Ryhmämuotoinen perhetyö eli Majakka on ammatillisesti ohjattu, suljettu vertaisryhmä erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille, joiden tilanne mahdollistaa ryhmään osallistumisen. Tavoitteena on tarjota perheille vertaistukea, ohjausta arjen hallintaan, tukee vanhemmuutta sekä korostaa lapsen asemaa perheessä. Ryhmään otetaan kerrallaan 5–7 perhettä, joiden kanssa toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä. Ryhmämuotoinen perhetyö on perheille maksutonta. Vahvuutta vanhemmuuteen –perheryhmä on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat vastikään saaneet ensimmäisen lapsensa. Vauvat ovat ryhmän alkaessa noin 2-4 kk ikäisiä ja he osallistuvat ryhmään vanhempiensa kanssa. Ryhmään mahtuu 5–8 perhettä.

6 Perhetyöhön ohjaavat tahot Asiakas itse Neuvola Päiväkoti Perheneuvola Lapin keskussairaala Koulu Sosiaalityö Mielenterveys- toimisto Muurolan sairaala Muu

7 Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, 20 §: kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökoh- taiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasva- tukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista 21 §: kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20§:ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. Ennaltaehkäisevää perhetyötä ohjaa

8 Lastensuojelulaki 1.1.2008 2008/417 Lastensuojelulaki 3 § 3. mom.: ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä, hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä. Ennaltaehkäisevää perhetyötä ohjaa

9 Lastensuojelulaki 7 § 1. mom.: kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä.

10 Lastensuojelulaki 8 § 1. mom.: kunnan on palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huolehdittava siitä, että näiden palveluiden avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Kunnan on järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Lastensuojelulaki 8 § 2. mom.: palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toiveisiin.


Lataa ppt "Perhesosiaalityö  Lastenvalvojien palvelut Johtava sosiaalityöntekijä- lasten- valvoja 3 lastenvalvojaa  Ennaltaehkäisevä perhetyö Johtava perhetyöntekijä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google