Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tavoitteet, lähtökohdat ja eteneminen Ohjausryhmä 10.9.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tavoitteet, lähtökohdat ja eteneminen Ohjausryhmä 10.9.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tavoitteet, lähtökohdat ja eteneminen Ohjausryhmä 10.9.2013

2 Hallitusohjelman kärkihanke  Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille.  VM, TEM, LVM, OKM (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen ) 2

3 3 Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen linjauksia ja toimia  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelma  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM  EU:n avoimen datan strategia  EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire- direktiivi  Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke  Julkisen hallinnon ICT –strategia  Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012  Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017  ICT2015 –työryhmän ehdotukset  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan visio 2030  Taustalla myös  Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina

4 4 Tietovarantojen avaamisen tavoitteet ja odotetut hyödyt Kansantaloudelliset hyödyt  Palvelujen raaka-ainetta, tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallinnon sisäinen tehokkuus  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana. Koulutukselle ja tutkimukselle monipuolisia aineistoja

5 Arvon luonti avoimen datan ja tiedon pohjalta (OECD 2013)  Parantaa hallinnon vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, vastaanottavaisuutta ja demokraattista kontrollia  Edistää kansalaisten voimaannuttamista, osallistumista ja sitoutumista  Kehittää uudenlaisia tiedon analysoinnin, tuottamisen ja kommunikoinnin virkamiestaitoja  Vahvistaa hallinnon palveluiden innovatiivisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta  Luo taloudellisia mahdollisuuksia yhteiskunnalle  Avatuilla tietoaineistoilla saadaan lisäarvoa avoimen tieteen ja opetuksen kautta 5 pp.kk.vvvv

6 6 Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä 1.laillisesti (lainsäädäntö, käyttöehdot)  Data on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan. 2.teknisesti (teknologia)  Riittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedosto- formaatissa oleva data on ladatta- vissa ilman rekisteröitymistä. 3.maksutta (talous)  Datan käytöstä ei peritä maksua. (Lähde: Avoimen datan foorumi 2012) l

7 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015  Vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamista ja käytön lisäämistä. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia ja edellytyksiä tiedon avaamiselle sekä sisältöjen ja palvelujen kehittämiselle.  Osana ohjelmaa toteutetaan tietovarantojen löytämistä ja hyödyntämistä helpottava dataportaali ja avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämisympäristö.  Valtiovarainministeriö asettanut ohjausryhmän sekä koordinointi- ja valmisteluryhmän  Muodostetaan yhteistyöverkosto. Ministeriöt omilla toimialoillaan kokoavia solmuja.  Ohjelma kokoaa ja koordinoi toimenpiteitä, jotka vastuutetaan ja aikataulutetaan organisaatioille ja tehtäväkohtaisille ryhmille. 7

8 8 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

9 Toimenpiteiden kohteet  Lainsäädännön kehittäminen  Tietovarantojen hallittu avaaminen  Rakenteet ja yhteiset palvelut  Yhteiset käytännöt  Demokratia- ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen  Osaaminen  Yhteistyö ja ekosysteemi  Vaikutusten arviointi ja seuranta 9 8.8.2013

10 Lainsäädännön kehittäminen: PSI (Public Sector Information) –direktiivin toimeenpano  Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan EU:n direktiivin 2003/98/EY muutos 2013/17/EU on tullut voimaan heinäkuussa 2013  Direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset hyväksyttävä ja julkaistava viimeistään 18.7.2015.  Niitä on myös sovellettava tästä lähtien. 10

11 11 PSI-direktiivin keskeiset muutokset -pääperiaate: julkisten tietojen uudelleenkäyttö kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin -laajennus kulttuurisektorille: kirjastot, arkistot ja museot -uudelleenkäyttöä koskevien maksujen määräytymisperusteet -puolueeton muutoksenhakuelin -käytännön järjestelyt (luettelot ja metatiedot)

12 12 PSI-direktiivimuutoksen toimeenpano ja sen valmistelu  Koordinointivastuu VM, kukin ministeriö omalla toimialallaan  VM asettaa työryhmän tekemään selvityksen tarvittavista lainsäädännön muutoksista (työryhmään julkisuuslainsäädännön, maksuperustelain, tietohallintolain asiantuntemus), jotka tekemällä edistettäisiin tehokkaammin direktiivin perusperiaatteita ja tiedon uudelleen käyttöä  VM tiedottaa ja ohjeistaa ministeriöitä direktiivimuutoksesta, ministeriöt tekevät tarvittavat muutokset omalla toimialallaan  Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 tukee direktiivin toimeenpanoa (mm. dataportaali, avointen tietoaineistojen käyttölupa)

13 Tietovarantojen hallittu avaaminen  Tietovarantokartoitukset osana kohdealueiden tietoarkkitehtuurityötä  Virastoja kannustetaan avaamaan tietovarantojaan budjettinsa puitteissa  Tietovarantojen avaamisessa edetään kehyspäätöksen 2014-2017 mukaisesti  Uusien kehyspäätöstä vaativien varantojen avaaminen käsitellään osana valtion kehys- ja talousarviomenettelyä 2015-2018  Tuloksena täsmennetyt tietovarantojen avaamissuunnitelmat kustannuslaskelmineen ja vaikutusarvioineen 13 8.8.2013

14 FORGE YHTEISÖT - Varmuus tiedon alkuperästä - ”innovaatiot” Avoimen datan palvelu v. 0.9 Organisaatioiden tietovarannot Ohjeistus Dataportaali -Käytäntöjen pilotointi ja tukitoiminnot, tiedonhaku, tekninen saavutettavuus Datan käytön edistäminen Sovelluk- set Kuvailu- tiedot Tiedon avaamisen ohjelma DATAN TUOTTAJAT - Tietovarantojen tunnistaminen - Datan arviointi ja avaaminen - Rajapinnat, tiedon rakenne - Tietovarantojen kuvailu Palaute, jatkuva kehittäminen Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” -Saavutettavuus - Sovelluskokeilu - Sosiaalinen media - jne. / ym. Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen ja käyttö - Kehitys ja testaus Käytännöt Koordinointi, toimintaperiaatteet Säädökset Ohjaus, seuranta Tietovarantojen kuvailu LUONNOS Lisenssimalli, metatietomalli, viitearkkitehtuuri TUKIPALVELU Tutkimus, kehitys ja innovaatiot - Tutkimustieto - Uudelleenkäyttö - Lisäarvo JulkICT-Labs Muut -Yritykset, jne. -- Osaamisen kehittäminen KOULUTUS

15 Dataportaali v. 0.9 Dataportaali Kuvailu- tiedot FORGE Hautomo Sovelluskehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData JulkICT-Labs Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” - Saavutettavuus ja tietoisuus - Sovelluskokeilu ja lataus Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus -- innovaatiot, lisäarvo Organisaatioiden tietovarannot TUKIPALVELU KOULUTUS Sovelluskehitys, vuorovaikutus Tiedon avaamisen ohjelma Pilotointi, kokemukset Kansallinen koordinointi, toimintaperiaatteet Ohjaus, seuranta Käytännöt Tekninen saavutettavuus, kehitystarpeet Tiedonhaku, sovellukset LUONNOS

16 Yhteiset käytännöt  JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa on valmisteilla  Tietovarantojen metatietomalli, dataportaalin suunnittelun yhteydessä, kansainvälinen yhteistyö  Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri dataportaaliprojektin rinnalla 16 8.8.2013

17 Demokratia- ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen  Yhteistyö avoimen tiedon ohjelman ja avoimen hallinnon hankkeen (OGP) kesken: avoimen tiedon ohjelma edistää avoimen hallinnon hankkeen ehdotuksia, jotka koskeva avointa tietoa  Erityisenä haasteena päätöstiedon avaaminen koneluettavassa muodossa  Kansalaisille näkymä omiin tietoihinsa (liittyy useisiin kehittämishankkeisiin) 17 8.8.2013

18 Osaaminen  JulkICT –strategian linjaus  Tutkimusosaaminen, avoin tiede ja opetus, OKM:n tutkimuksen tietoaineistot ja avoimen tiedon instrumentit –hanke  Tarvitaan koulutusta avoimen datan, tiedon ja tietomassojen hyödyntämiseen laajasti yhteiskunnassa 18 8.8.2013

19 Yhteistyö ja ekosysteemi  Vuorovaikutus hallinnon, kolmannen sektorin, tutkijoiden ja yritysten kesken  Julkishallinto mm. mukana Suomen Verkkodemokratiaseuran ja Forum Viriumin järjestämän Apps4Finland eli avoimen datan innovaatiokilpailun toteutuksessa ja Aalto- yliopiston Linked Data Finland –hankkeessa  Suomella mahdollisuus päästä kehityksen kärkeen avoimen tiedon hyödyntämisen yhteistyössä 19 8.8.2013

20 20 Avoimen tiedon ohjelman organisoint i ICT-2015 toimeenpanon seurantaryhmä HALKE JUHTA Valmistelu- ja koordinointityöryhmä Yhteistyöverkosto Yhteistyöohjelma 1 Esim. Avoimen hallinnon hanke Asiantuntijaryhmä : Esim. Avointen tietoaineistojen käyttölupa Projekti Asiantuntija- ryhmä JulkICT-Labs Palvelumuotoilu paja Dataportaali- projekti Projekti Asiantuntija- Ryhmä Virastot ja laitokset Kunnat Kehittäjäyhteisöt Yritykset Tutkijayhteisöt Yliopistot, oppilaitokset Ohjausryhmä Kansalaisryhmät Intressiryhmät

21 Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM  Kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan  Valtion virastot ja laitokset  Kunnat, Helsinki Region Infoshare HRI  Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset  Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt  Kansalaisyhteisöt  Tutkijayhteisöt 21

22 Yhteistyö ja vuorovaikutus avointa tietoa edistävien ohjelmien ja hankkeiden kesken 22 Julkisen hallinnon ICT-strategia/VM: Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö Avoimen tiedon ohjelma: Tietovarantojen avaaminen ja saatavuus Kitkaton Suomi ICT 2015 –raportin ehdotukset/ Seurantaryhmä Osaaminen, tutkimus, koulutus, tietoinfrastruktuurit Avoimen tiedon instrumentit AVOIN/OKM Tutkimustiedon infrastruktuuri/OKM Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma TINTO/ OKM ja TEM Avoimet kehittämisympäristöt ja älystrategiat KIDE LVM Tutkimus, kehitys ja innovaatiot, TEM ja Tekes: Suomen Akatemia Avoin hallinto (OGP): Avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto, hallinto mahdollistajana VM Alueiden ja kuntien ohjelmat ja hankkeet

23 23 Vaikutusten ja riskien seuranta- ja arviointi - luodaan seuranta- ja arviointimalli ja mittaristo Tulokset Talous Tiedot Julkishallinnon toiminta Yhteiskunta Kustannukset virastoille Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset työpaikkoihin Uudet palvelut Yhteiskunnallinen keskustelu Kansalaisten osallistuminen Päätöksenteon tietopohja Vaikutukset toimintaan Vaikutukset henkilöstöön Vaikutukset päällekkäisyyksiin Avatut tietovarannot (laajuus ja sisältö) Käyttömäärät Tietojen laatu

24 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 24 8.8.2013 Kansallinen dataportaali 02/2014 (JulkiCTLab 2014) PSI-direktiivin toimeenpano 18.7.2015 Tietovarantojen avaaminen, linjausten, kehysvalmistelun ja PSI-direktiivin mukaisesti JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa 03/2014 Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointimalli, tutkimushanke 12/2014 Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri 06/2014 Demokratianäkökulmaa vahvistavat toimenpiteet jatkuvasti Avoimen tiedon yhteistyö, avoimen datan ekosysteemi, koulutus, viestintäjatkuvasti

25 25 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 ToimenpideAjoitus PSI-direktiivin toimeenpano18.7.2015 mennessä (lainsäädäntö, asetukset) Tietovarantojen avaaminenVaiheittain mahdollisimman nopeasti Dataportaali ja digitaalisten palvelujen kehittämisympäristö/muotoilupaja Dataportaali 02/2014 JulkICT Lab 2014 Avointen tietoaineistojen JHS-käyttölupa Avoimen tiedon viitearkkitehtuuri 03/2014 11/2013-04/2014 Avoimen hallinnon kumppanuushankkeen toimenpiteet, 2013- 2015, demokratia ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointi- ja analysointimalli, tutkimushanke 2014 Avoimen datan, tiedon ja tietomassojen hyödyntäminen Toimialakohtaiset ohjelmat, koulutus, innovaatiokilpailut, tapahtumat 2013-2015

26 Tietoa avoimen tiedon ohjelmasta http://www.vm.fi/avointieto http: hare.vn.fi http://www.vm.fi/avointieto


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tavoitteet, lähtökohdat ja eteneminen Ohjausryhmä 10.9.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google