Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

P ERUSOPETUKSEN KOLMIPORTAINEN TUKI JA OSA - AIKAINEN ERITYISOPETUS Luento opetusharjoittelijoille, OPEP510 Heta Orrain 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "P ERUSOPETUKSEN KOLMIPORTAINEN TUKI JA OSA - AIKAINEN ERITYISOPETUS Luento opetusharjoittelijoille, OPEP510 Heta Orrain 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän."— Esityksen transkriptio:

1 P ERUSOPETUKSEN KOLMIPORTAINEN TUKI JA OSA - AIKAINEN ERITYISOPETUS Luento opetusharjoittelijoille, OPEP510 Heta Orrain 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

2 TÄNÄÄN: 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Tuen järjestäminen, eri toimijoiden vastuualueet Tukiopetus ja eriyttäminen tuen toteuttamisen välineinä Lukivaikeus ja tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas Tavoitteet Keinot Pedagoginen tuki Erityinen tuki lukiossa: Lukivaikeus ja erityisjärjestelyt YTL 1. Perusopetuksen kolmiportainen tuki 2. Osa-aikainen erityisopetus

3 PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT PoL 3 §:n mukaan opetus on järjestettävä oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaan PoL 30 §: opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada ops:n mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä PoL 16 §: tukiopetus (oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan), osa-aikainen erityisopetus (oppilaalle, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään) PoL 16a §: tehostettu tuki oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja PoL 17 §: erityinen tuki oppilaalle, jos tehostettu tuki ei riitä (HOJKS) 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

4 Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

5 P ERUSOPETUKSEN UUDISTUS 2011: KOLMIPORTAINEN TUKI Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu koulussa kolmeen vaiheeseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajien kanssa. Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat opetusryhmän sekä yksittäisen oppilaan vahvuudet ja kehityshaasteet. Tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

6 O PPILAAN YLEINEN TUKI Yleistä tukea saavat kaikki oppilaat. Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai­kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeu­det on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

7 O PPILAAN TEHOSTETTU TUKI Tehostettua tukea oppilas saa silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki perustuu opettajien pedagogiseen arvioon (pedagoginen asiakirja, lo ja ao) ja se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tehostetussa tuessa voidaan opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti tai erityisiä painoalueita. 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

8 T EHOSTETUN TUEN OPPIMISSUUNNITELMA Pakollinen tehostettua tukea saavalle oppilaalle Kirjataan - oppilaan oppimisvalmiudet, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet - opiskelun tavoitteet, sisällöt, menetelmät (eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon palvelut, opintojen yksilöllinen ohjaus, samanaikaisopetus) - ryhmäkoko, välineet, toteutuminen, edistymisen seuranta ja arviointi AINEENOPETTAJA KIRJAA, HUOLTAJAT, LO JA EO MUKANA!!! 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

9 O PPILAAN ERITYINEN TUKI Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallintopäätös, joka perustuu oppilashuoltoryhmän kokoamaan pedagogiseen selvitykseen. Erityisessä tuessa opiskellaan yleisen oppimäärän, erityisten painoalueiden tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaan Erityisen tuen antamiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, eo:n vastuulla). 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

10 HOJKS sisältää seuraavat osa-alueet: Mistä tullaan? Perustiedot henkilötiedot koulunkäyntihistoria tutkimukset Miten on nyt? Kuvaus oppilaasta vahvuudet ja voimavarat keskeiset tuettavat alueet HOJKSin tarkoitus Mihin pyritään? Tavoitteet lyhyemmän (kurssikohtaiset) ja pitemmän (lukuvuoden) aikavälin tavoitteet Mitä ja miten tehdään? Menetelmät ja sisällöt oppijan opetukselliset tarpeet erityisvälineet, ohjelmat, terapiat vastuunjako Mitä tapahtui? Prosessin arviointi Mikä muuttui? Muuttuiko mikään? Mikä muutoksen aiheutti Kannustava arviointi Millä tuloksella? Arviointi Miten oppimisen tavoitteet saavutettiin? Missä on toivomisen varaa? Miten eri tahojen yhteistyö sujui? 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

11 K OLMIPORTAISEN TUEN STRATEGIA NORMAALIKOULUSSA ( KOULUN OPS S.165) https://www.norssi.jyu.fi/opetus-ja- opiskelu/opetussuunnitelma/ops_perusopetus/Jyv aeskylaen%20normaalikoulun%20esi- %20ja%20perusopetuksen%20opetussuunnitelma %202011x.pdf 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

12 TEHOSTETTUA JA ERITYISTÄ TUKEA SAANEIDEN PERUSKOULULAISTEN OSUUS KAIKISTA PERUSKOULULAISISTA 1995-2011 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

13 ERITYISOPETUKSEN TERMEJÄ integraatio : tukea tarvitseva oppilas yleisopetuksen luokkaan (+tukipalvelut) tai erityisluokka tavalliseen kouluun inkluusio : ”kaikkien yhteinen koulu”, oppilas opiskelee omassa lähikoulussaan eriyttäminen : kaikki ne toimenpiteet, joilla normaaliin opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiaineen sisältöä, muotoa, opetusmenetelmää tai havainnollistamistapaa varioidaan tai muokataan. Kuuluu kaikkiin tuen muotoihin. Ks. Norssin yleisen tuen lomake 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

14 ERITYISOPETUKSEN TERMEJÄ Painoalueittain, ydinsisältöjen opiskelu: Yhtenä eriyttämisen menetelmänä voidaan käyttää opiskelun erityisten painoalueiden määrittelyä, jolloin oppilas keskittyy niiden opiskeluun. Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt. ( tehostettu ja erityinen tuki ) Yksilöllistäminen : mikäli oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisopetuksen keskeisiä tavoitteita, voidaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärää yksilöllistää oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia ja oppimisedellytyksiä vastaavaksi. Tavoitetasoa madalletaan. (erityinen tuki) 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

15 ERIYTTÄMINEN TUKIMUOTONA JA AINEENOPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ tasapainoa onnistumisen kokemusten ja ponnistelujen välillä opettajan tietoisuutta oppilaidenerilaisuudesta ja oppimisen kunnioittaminen erilaisten oppimisen väylien tarjoamista kohteena oppimisen laatu, ei opittavan oppiaineksen määrä!!! 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

16 ERIYTTÄMINEN TUKIMUOTONA JA AINEENOPETTAJAN TYÖVÄLINEENÄ 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu oppisisällöt opetusmenetelmät oppimateriaalit oppimisympäristö oppimistyylit oppimisstrategiat ryhmittelyt tavoitteet / taitotaso käytettävä aika mielenkiinnon kohteet lisäaika oppilas saa kysymykset etukäteen tai joku lukee ne hänelle varmistetaan, että oppilas ymmärtää kysymykset suullinen koe, vrt. oppimisvaikeus oppilas saa vähemmän kysymyksiä kuin muut, vrt. erityiset painoalueet oppilas tekee kokeen tuettuna mm. avustajan kanssa oppilas saa tehdä kokeen kirjan avulla S2-oppilailla tärkeää, että näkevät opettajan huulilta kielen ääntämisen Eriyttämisen kohteenaEriyttäminen kokeessa

17 LIISA KELTINKANGAS- JÄRVINEN Muista positiivinen täsmäpalaute!!! ”Kannustava opettaja kertoo oppilaalle tasaisin väliajoin henkilökohtaisesti, minkä asian tämä osaa ja missä hän on hyvä.” 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

18 Tukitoimia suunniteltaessa arvioidaan, onko kyseessä: OPPIMISEN ONGELMA?OPETUKSEN ONGELMA? Oppilas tarvitsee lisää aikaa oppisisältöjen eriyttämistä tukiopetusta Opettaja tarvitsee lisää tietoa oppimistyyleistä oppilaan oppimiskyvyistä ja -tavoista oppisisältöjen eriyttämisestä tukimateriaaleista Lisäksi tulee arvioida, tarvitaanko ensisijaisesti : ERITYISOPETUKSELLISTA APUA?OPPILASHUOLLOLLISTA APUA? Apua tarvitaan oppimisvalmiuksien lisäämiseen tai kehittämiseen => oppimisvaikeuden ennalta- ehkäisy oppimisvaikeuden kuntouttamiseen Oppilas tarvitsee kokonaisvaltaista kasvun ja kehityksen turvaavaa tukea oppilashuollollisia toimenpiteitä =>ohr:n tuki yhdessä sosiaali- ja terveystoimen ym. asiantunti- joiden kanssa 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

19 LUKIVAIKEUS (LUKIHÄIRIÖ ) vaikeudet lukemisessa ja kirjoittamisessa ovat odottamattomia suhteessa ikään ja kognitiivisiin taitoihin dysleksia eli erityinen lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus on spesifi kielellisperustainen häiriö, jonka alkuperä on neurologinen perinnöllinen taipumus pysyvä vaikeus, ei poistu kokonaan Yleisyys: 2.-5. lk:lla 10-14 %:lla 6.-9. lk:lla 2-5 %:lla lukiolaisista 2-3 %:lla erilaisista oppimisvaikeuksista kärsii joka kymmenes aikuinen 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

20 MITÄ ON LUKIVAIKEUS? MM. kaksoiskonsonantit tuottavat vaikeuksia kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa b-d, b-p, t-d, k-g i-e, nk-ng jne. voivat sekaantua numerot vaihtavat paikkaa sekä lukiessa että kirjoittaessa voi sanan loppu tai lyhyt sana jäädä pois käsiala on vaikeasti luettavaa vaikeuksia pitkän ja lyhyen vokaalin erottamisessa/kirjoittamisessa vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä ja ääntämisessä jotkut sanat ääntyvät toistuvasti väärin 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

21 L UKIVAIKEUKSISEN OPPILAAN OPISKELU HELPOTTUU, KUN OPETTAJA antaa oppilaalle riittävästi aikaa kuuntelemiseen ja muistiinpanojen tekemiseen laatii käsiteltävistä asioista yhteenvedon (mind map) ilmoittaa tehtävien pääkohdat ennakolta nauhoittaa oppitunnin tai sen osan selvittää opittavan asian keskeiset kohdat, tärkeät käsitteet ja sanat opettaa erilaisia opiskelutekniikoita varaa kirjallisiin kokeisiin riittävästi aikaa ja tarvittaessa järjestää suullisen kuulustelun antaa oppilaalle mahdollisuuden käyttää apuvälineitä (esim. tietokonetta) 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

22 TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN OPPILAS vaikea huomata tehtävän / tilanteen oleellisia piirteitä nopeat valinnat monimutkaisissa tilanteissa vaikeita vaikeus saattaa tehtävä loppuun ulkopuoliset häiriöt vievät helposti huomion mielijohteet säätelevät toimintaa / toiminnat vaihtuvat herkästi yksittäiset ärsykkeet saattavat laukaista kokonaisia toimintaketjuja harkitsemattomat vastaukset, impulsiiviset ratkaisut vaikeus suunnitella työskentelyään vaikeus huomata virheitään ja korjata niitä spontaanisti toimintamallin vaihtaminen vaikeaa (juuttuminen) motorista kömpelyyttä heikko itsetunto 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

23 MITEN AUTTAA TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖISTÄ OPPIMISTILANTEESSA? herkkä ulkopuolisille häiriötekijöille => rauhallinen työskentelytila; yksinkertaiset, selkeät tehtäväsivut; lyhyet, selkeät, henkilökohtaiset ohjeet vaikeus organisoida toimintaansa => toiminnan säännöllisyys; kielellinen apu ohjaamaan toimintaa vaikeus huomata virheitään => ongelman tiedostaminen; tarkistamisen sisällyttäminen toimintasuunnitelmaan vaikeus ylläpitää tarkkaavaisuutta => sopivan pituiset työrupeamat; ohjeiden toistaminen; mahdollisuus liikkua; toiminnan suunnittelu etukäteen, ulkoiset aikarajoitteet, tehtäviin liittyvät säännöt vaikeus ymmärtää toimintansa seurauksia => selkeät palautteet välittömästi, positiivinen kannustus; selkeät säännöt/ toimintaohjeet; samana toistuvat säännöt ja seuraamukset (aikuisten johdonmukaisuus) 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

24 TOIMINNANOHJAUKSEN TAITOJEN KEHITTÄMINEN (TOIMINNANOHJAUS = KYKYÄ SÄÄDELLÄ OMAA TOIMINTAANSA) kun annat tehtävän, herätä oppilaan huomio varmista, että oppilas tietää, mitä pitää tehdä anna ohjeet selkeästi; vain 1-2 ohjetta kerrallaan kirjoita tehtävänumerot ja sivunumerot taululle kielellistäminen tukee toiminnanohjausta; vähitellen ääneen puhumisen tulisi vaihtua mielessä ajatteluksi tehtävänteon vaiheiden (esim. pysähdy, mieti, toimi, tarkista…) pohtiminen ja kirjaaminen esim. pahvikorteille matematiikan sanallisissa tehtävissä ”auki” piirtäminen ja mallintaminen varaa siirtymätilanteisiin riittävästi aikaa, vältä kiirehtimistä anna positiivista palautetta 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

25 OPPILASHUOLTO (POL 31A §) - SILLOIN, KUN OPPILASHUOLTOTYÖSSÄ KÄSITELLÄÄN YKSITTÄISTÄ OPPILASTA KOSKEVAA ASIAA, ASIAN KÄSITTELYYN VOIVAT OSALLISTUA VAIN NE OPPILAAN OPETUKSEEN JA OPPILASHUOLLON JÄRJESTÄMISEEN OSALLISTUVAT HENKILÖT, JOIDEN TEHTÄVIIN OPPILAAN ASIAN KÄSITTELY VÄLITTÖMÄSTI KUULUU - OPPILAAN HUOLTAJAN KIRJALLISELLA SUOSTUMUKSELLA MYÖS MUUT TARVITTAVAT TAHOT VOIVAT OSALLISTUA ASIAN KÄSITTELYYN 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

26 HENKILÖTIETOJEN SALASSAPITO, LUOVUTTAMINEN JA KÄSITTELY (POL 40§) Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, opetuksen henkilöstö ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä välttämättömiä tietoja voi luovuttaa esim. toiselle opetuksen järjestäjälle Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

27 2. O SA - AIKAINEN ERITYISOPETUS NORMAALIKOULUSSA 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

28 E RITYISOPETUKSEN TAVOITTEET Opetuksen tavoitteet painottuvat usein oppilaiden tunnepuolelle.  tiedolliset tavoitteet ovat yleensä vasta toisella sijalla 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

29 E RITYISOPETUKSEN TAVOITTEET - myönteinen minäkuva ja terve itsetunto - aloitekyvyn ja itseluottamuksen viriäminen - oppimismotivaation edistäminen - oppimisvaikeuksien solmujen avaaminen - opiskelutottumusten ja työskentelytapojen vakiinnuttaminen - sosiaalisten taitojen oppiminen - oppivelvollisuuden loppuun suorittaminen - jatko-opintokelpoisuus - syrjäytymisen ennaltaehkäisy - kokonaiskuntoutus - elämänhallintataitojen oppiminen 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

30 E RITYISOPETUKSEN KEINOT ei ole taikakonsteja vaan arkijärki erityisopettajan mahdollisuus kohdata jokainen oppilas yksilönä keskusteluyhteys yhteistyö vanhempien kanssa moniammatillinen yhteistyö huolenpitoa, rakkautta, turvallisuutta selkeät rajat ja päämäärät 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

31 P EDAGOGINEN TUKI opiskelutekniikka ja opiskelutyylit itsetuntemuksen ja itsetunnon vahvistaminen lukemiseen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen liittyvät ongelmat kielelliset vaikeudet jännittäminen motivaatio-ongelmat 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

32 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT LUKIOSSA erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneet opiskelun edellytykset heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi psyykkistä ja sosiaalista tukea tarvitsevat mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

33 LUKIOLAISTEN LUKIVAIKEUKSIEN TYYPILLISIMMÄT PULMAT vaikeuksia vieraissa kielissä lukeminen hidasta => lukuaineiden lukeminen vie aikaa kirjoittaminen työlästä: kirjallinen ilmaisu kangertelee ja on rakenteeltaan heikosti jäsentynyttä sanojen kirjoittamisessa virheitä, joiden löytäminen on työlästä tekstin prosessointitaidot tehottomat => tekstin omaksuminen ja mieleen painaminen vaikeaa äidinkielen vaativampien kielenrakenteiden ja kielioppisääntöjen omaksumisessa vaikeuksia 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

34 YTL:N MÄÄRÄYKSET KOSKIEN LUKU- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISIÄ KOKELAITA Lukihäiriön vaikeusaste: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö, vaikea häiriö Lukihäiriö on lievä: - kokelas voi saada arvosanan korotuksen - kokelas voi esittää ehdotuksen korotuksen kohdistamisesta tiettyyn aineeseen - edellytyksenä on yksi asiantuntijalausunto (erityisopettaja, psykologi, puheterapeutti) lukivaikeudesta 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu

35 LUKIHÄIRIÖ ON VAIKEA TAI KESKIVAIKEA: kokelas voi hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä: lisäaika kirjallisessa kokeessa lisäaika kuullunymmärtämiskokeessa pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite vapautus äidinkielen kokeen puhtaaksi kirjoittamisesta musteella tai kuulakärkikynällä isokirjaimiset tehtävät oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta erillinen tila edellytyksenä lausunnot kahdelta lausunnonantajalta (erityisopettaja/psykologi/puheterapeutti ja lastenneurologi/neurologi/foniatri) mikäli kokelas ei hae erityisjärjestelyjä, hän voi saada arvosanan korotuksen 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän normaalikoulu


Lataa ppt "P ERUSOPETUKSEN KOLMIPORTAINEN TUKI JA OSA - AIKAINEN ERITYISOPETUS Luento opetusharjoittelijoille, OPEP510 Heta Orrain 8.4.2013 Heta Orrain, Jyväskylän."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google