Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma. 14.11.2011 Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma. 14.11.2011 Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus,"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

2 14.11.2011 Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus, vastuullisuus Perustajina 8 valtiota, nyt 58 Suomi hyväksyttiin jäseneksi huhtikuussa 2013 Toimintasuunnitelman toimeenpano alkoi 1.7.2013 2

3 14.11.2011 Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Osallisuuden edistäminen  Avoin valmistelu: hallinto ja kansalaisyhteiskunta  Toteutus neljällä eri osa-alueella 1.Avoin toiminta 2.Selkeä kieli 3.Avoin tieto 4.Hallinto mahdollistajana  Toimeenpanosta raportoidaan syyskuussa 2014 3

4 14.11.2011 4 Avoimen hallinnon yhteiset periaatteet (www.avoinhallinto.fi) KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Kerromme valmisteltavista asioista jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa. AVOIMUUS Tarjoamme tietoja hallinnon toiminnasta ja hallinnon tietovarantoja tasapuolisesti. Tiedot ovat helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. VASTUULLISUUS Huolehdimme, että kansalaisten näkemykset ovat mukana valmistelun ja toimeenpanon eri vaiheissa. Kerromme selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja rajoitteet. Huolehdimme tarjottavan tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. KATTAVUUS Tarjoamme kaikille kansalaisille mahdollisuutta osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Käytämme sekä erilaisia perinteisiä toimintatapoja että sähköisiä kanavia osallistumiseen ja tiedon tarjoamiseen. YHTEENSOVITTAMINEN Valmistelemme asioita yhdessä hallinnon eri toimijoiden kanssa niin, että vältämme valmistelun päällekkäisyydet, erisuuntaisuuden ja sirpaloitumisen. VOIMAVARAT Luomme avoimen hallinnon organisaatiokulttuurin, jossa meillä on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun sähköisin ja perinteisin menetelmin. ARVIOINTI JA JATKUVA KEHITTÄMINEN Arvioimme säännöllisesti avoimen hallinnon toteutumista ja hyödynnämme arvioinnit kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Onnistumistamme määrittää se, että kansalaiset voivat olla aidosti vakuuttuneita siitä, että heitä on kuultu. Olli-Pekka Heinonen Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Valtiosihteeri Toimitusjohtaja Kansliapäällikkökokouksen puheenjohtaja Suomen Kuntaliitto

5 14.11.2011Demokratiatunnustus  Teemana selkeä kieli 17.10.2013  Pekka Sauri ja Matti Virpiaro  Jaettiin Kuntatalolla Demokratiapäivänä 17.10.2013  Palkinnon jakoi raadin puheenjohtaja Arvi Lind

6 14.11.2011 Ajankohtaista  Avoin hallinto -seminaarit:  Mallipohjainen päätöksenteko, osa 1 – talous, 10.12.2013 kello 12-16  Fraasipohjainen kirjoittaminen, 14.1.2014 kello 12-16  Joukkoistetun päätöksenteon uudet työtavat ja työkalut, maaliskuussa 2014 Ohjelmat ilmoittautumisohjeineen myöhemmin hankkeen otakantaa-sivulla ja www.avoinhallinto.fiwww.avoinhallinto.fi  Avoin hallinto ja Avoin tieto –ohjelmien yhteisseminaari päättäjille ja virkamiehille Turussa 19.11.2013  Tarkemmat tiedot myöhemmin sivuilla www.avoinhallinto.fi ja www.vm.fi/avointietowww.avoinhallinto.fi www.vm.fi/avointieto 6

7 14.11.2011 Ilmoita esteestä 31.5.2014 mennessä - sähköpostitse avoinhallinto@vm.fi - postitse Valtiovarainministeriö, PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 00023 VALTIONEUVOSTO kuoreen ja sähköpostin osoitekenttään kuoreen ja sähköpostin osoitekenttään ”Yhdessä yli esteiden”. ”Yhdessä yli esteiden”.

8 14.11.2011 Lisäpotkua ponnistuksiin… “The United States and Nordic members of the Open Government Partnership, a multilateral initiative that asks governments to promote transparency, empower citizens, fight corruption, and strengthen governance, agree to redouble our efforts to develop ambitious “Race to the Top” commitments for the October 31 Open Government Partnership Ministerial.” 8

9 14.11.2011 OGP:n ministeritason Summit Lontoossa 31.10-1.11.2013 - Selkeän virkakielen kampanja 2014 - Valtionhallinto panostaa lasten osallisuuden edistämiseen - Avoin eduskunta

10 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015

11 14.11.2011 Julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan  Oikeus tietoon: pohjoismainen julkisuusperiaate1700- luvulta  Suomi-Ruotsi sai maailman ensimmäisen julkisuuslain v. 1766 : sanan- ja painovapaus, poliittisen sensuurin poisto, asiakirjojen saatavuus >  Suomen julkisuuslainsäädäntö v. 1999: avoimuuden periaate, tiedot julkisia, ellei lainsäädännön rajoituksia  Viranomaisten aktiivinen tiedottamisvelvollisuus  Avoin data – tietojen uudelleen käyttö  PSI-direktiivi 2003: julkisen sektorin tiedon uudelleen käytön helpottaminen  PSI-direktiivin uudistus 2013, perusperiaate: kaikki julkinen tieto on uudelleen käytettävissä kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin  Kansallisen avoimen tiedon politiikan kehittäminen v. 2011 - 11 Antti Chydenius (1729-1803

12 14.11.2011 12 Avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelman kärkihanke  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM  EU:n avoimen datan strategia  EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire- direktiivi  Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke  Julkisen hallinnon ICT –strategia (”Palvelut ja tiedot käytössä”)  Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportti 2012  Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017  ICT2015 –työryhmän ehdotukset 2013  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan visio 2030  Taustalla myös  Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina

13 14.11.2011 13 Tietovarantojen avaamisella tavoitellaan talouden ja yhteiskunnan aktivointia monin tavoin Kansantaloudelliset hyödyt  Palvelujen raaka-ainetta, lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallinnon sisäinen tehokkuus  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta Koulutukselle ja tutkimukselle monipuolisia aineistoja

14 14.11.2011 14 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

15 14.11.2011 Merkittäviä aineistoja avattu, uusia avautuu Esimerkkejä avatusta datasta:  V. 2008 Ympäristöhallinnon tietovarannot  v. 2012 Maanmittauslaitoksen maastotiedot  v. 2012 esimerkiksi Tilastokeskus, Verohallinto (yhteisöverotiedot), Puolustusvoimat (sota-ajan kuva- aineisto), Metla ja Museovirasto  v. 2013 alkaen Ilmatieteen laitoksen sää-, ilmasto-, ja meridata sekä ilmastomallit Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet huomattavasti 15

16 14.11.2011 Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM  Kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan  Valtion virastot ja laitokset  Kunnat, Helsinki Region Infoshare HRI, Kuntaliitto  Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset  Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt  Kansalaisyhteisöt  Tutkijayhteisöt 16

17 14.11.2011 Tietovarantojen avaamista jatketaan Valtiontalouden kehyspäätös 2014-2017  Suomessa tietovarantojen avaaminen lähti liikkeelle v. 2012 maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella vuoden 2013 alussa.  Kehyskaudella tietovarantojen avaamista jatketaan tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä lentokenttähavainnoilla. Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2014  Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot sekä liikenneverkkotiedot, sää- ja tutkatiedot sekä lentokenttähavainnot maksuttomiksi  Julkisten tietovarantojen avaamiseen yht. n. 6 milj. euron määrärahalisäys vuodelle 2014 17

18 14.11.2011 Meneillään ja tulossa  Tietovarantojen avaamisen suunnitelmat hallinnonaloittain vuosittaisen valtiontalouden kehysvalmistelun yhteydessä  Käynnistetty kansallisen dataportaalin toteutus (VIP / Gofore), josta löytyvät jatkossa tiedot avatuista tietoaineistoista  Käynnistetty avoimeen dataan perustuvien julkishallinnon palvelujen kehittämisympäristön kokeiluprojekti (JulkICT Lab)  Yhtenäiset käytännöt datan avaamiseen, kuten yhtenäiset käyttöehdot (Julkisen hallinnon suositus avointen tietoaineistojen käyttöluvaksi, palautepyyntö http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/news/palautepyynto-avointen- tietoaineistojen-kayttolupa)  Valtiovarainministeriö osallistuu yhtenä järjestelykumppanina Apps4Finland avoimen datan innovaatiokilpailuun: Suomesta edelläkävijä avoimen datan hyödyntämisessä!  Vaikutusten arvioinnin ja seurannan kehittäminen  Yhteistyötä, tilaisuuksia 18

19 14.11.2011 Dataportaali v. 0.9 Dataportaali Kuvailu- tiedot FORGE Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation BigData JulkICT-Labs Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” - Saavutettavuus ja tietoisuus - Sovelluskokeilu ja lataus Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen - Kehitys ja testaus -- innovaatiot, lisäarvo Organisaatioiden tietovarannot TUKIPALVELU KOULUTUS Sovelluskehitys, vuorovaikutus Tiedon avaamisen ohjelma Pilotointi, kokemukset Kansallinen koordinointi, toimintaperiaatteet Ohjaus, seuranta Käytännöt Tekninen saavutettavuus, kehitystarpeet Tiedonhaku, sovellukset LUONNOS

20 14.11.2011 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 20 8.8. 201 3 Kansallinen dataportaali 02/2014 (JulkiCTLab 12/2014) EU:n PSI (Public Sector Information) –direktiiviuudistuksen implementointi 18.7.2015 mennessä Tietovarantojen systemaattinen avaaminen tarpeiden, linjausten ja valtiontalouden kehysten mukaisesti JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa 03/2014 Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointimalli, tutkimushanke 12/2014 Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri 06/2014 Demokratianäkökulmaa vahvistavat toimenpiteet, OGP – Yhteistyö avoimen hallinnon kumppanuushankkeen kanssa Avoimen tiedon yhteistyö, avoimen datan ekosysteemi, koulutus, viestintäjatkuvasti Tietovarannot saataville Yhtenäiset käyttöehdot Yhteentoimivat käytännöt Vaikutusten arviointi § €

21 Tietoa avoimen tiedon ohjelmasta http://www.vm.fi/avointieto http://www.vm.fi/avointieto Kiitos!


Lataa ppt "Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma. 14.11.2011 Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google