Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä

2 Sosiaali- ja terveysalan toimintajärjestelmä
Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on esillä kattavasti suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä: Palvelujärjestelmä jakautuu osa-alueisiin: - sosiaalipalvelut - terveyspalvelut

3 Peruskäsitteitä… Yhteiskunta koostuu itsenäisesti ajattelevista yksilöistä. Jotta kaikki sujuisi, on sovittava yhteisistä pelisäännöistä ja normeista. Politiikka on yhteiskunnan yhteisten asioiden hoitamista. Näkökulmia on yhtä monta kuin on ihmisiä. Demokratia takaa sen, että asioista ei päätetä yksipuolisesti, vaan ne pyritään näkemään mahdollisimman monipuolisesti, jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi.

4 Suomalainen yhteiskunta
Yhteiskunta koostuu siinä asuvista ihmisistä, eri yhteisöistä, palvelurakenteista ja toimintamalleista. Suomi kuuluu Euroopan Unioniin. EU vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan rakenteeseen sopimusten kautta, joiden pohjalta lainsäädäntöä yhtenäistetään Euroopan alueella. Tämän lisäksi suomalaisen yhteiskunnan taustalla vaikuttaa jäsenyys Yhdistyneissä kansakunnissa (YK) ja erilaiset kansainväliset sopimukset, jotka säätelevät lainsäädäntöä ja toimintakulttuuria.

5 Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos hän ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Jokaisella on perustuslain mukaan oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suomen perustuslaki 731/1999 (Finlex)

6 Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Kuntien järjestämisvastuusta säädetään sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa laeissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992 (Finlex)

7 Sosiaalipalvelujen lainsäädäntö
Sosiaalihuoltolaissa säädetään, miten ja mitä sosiaalipalveluja kunnan on tuotettava. Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Finlex) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista määrittelee keskeiset menettelytavat asiakastyössä ja tietosuojakysymyksissä. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (Finlex)

8 Terveyspalvelujen lainsäädäntö
Terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa. Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex) Terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset ovat kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. Kansanterveyslaki 66/1972 (Finlex) Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989 (Finlex)

9 Terveyspalvelujen lainsäädäntö
Erityislaeilla on säädetty työterveyshuollosta, mielenterveyspalveluista, hedelmöityshoidoista sekä tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta. Lait Finlexissä: Työterveyshuoltolaki 1383/2001 Mielenterveyslaki 1116/1990 Laki hedelmöityshoidoista 1237/2006 Tartuntatautiasetus 786/1986 Terveydenhuollon palvelujen käyttäjän asemaa turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: säädetään potilaan oikeudesta hyvään hoitoon ja kohteluun sekä potilaan hoitoon ottamisesta ja siihen liittyvistä periaatteista.

10 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveyspalveluja säädellään seuraavilla erityislaeilla (lait Finlexissä): Lastensuojelulaki417/2007 Laki lasten päivähoidosta36/1973 Päihdehuoltolaki 41/1986 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Perhehoitajalaki 312/1992 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001

11 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö
Erilliset lait ovat myös isyyden selvittämisestä ja vahvistamisesta, elatusavun turvaamisesta lapselle, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta, ottolapsineuvonnasta, perheasiainsovittelusta. Lait Finlexissä: Isyyslaki 700/1975 Laki lapsen elatuksesta 704/1975 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 Laki lapseksiottamisesta 153/1983 Perheasiainsovittelusta säädetään avioliittolaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Avioliittolaki 234/1929 (Finlex) Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Finlex)

12 Lisäksi… Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä on säädetty laeilla Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 (Finlex) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 (Finlex)

13 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö
Tutki sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta valmisteilla olevia lainsäädäntöhankkeita: Esittele ryhmällesi jokin meneillään oleva hanke.

14 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan jakaa: 1. vapaaehtoiset palvelut Yhteisölliset palvelut, oma apu, vertaistuki 2. peruspalvelut Avopalvelut, ennalta ehkäisevät palvelut, varhainen puuttuminen 3. korjaavat palvelut Kuntoutuspalvelut, laitospalvelut, erikoissairaanhoito Lakisääteisistä sosiaali- ja terveyspalveluista lisää ”Lähihoitajana yhteiskunnassa” s Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta:

15 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
Kunnat ovat keskeisin sosiaali- ja terveyspalveluja järjestävä taho. Palveluja järjestää kunta itse tai kunnat yhdessä (kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet). Lisäksi palveluja järjestävät: -yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (esim. Terveystalo, Mehiläinen…) -kolmas sektori, tarkoittaa järjestöjä ja yhdistyksiä (esim. Pelastakaa Lapset ry, Suomen ensi- ja turvakotien liitto…) -seurakunnat

16 Pohdittavaa Mitä sosiaali- ja terveyspalveluita ikäisenne nuoret käyttävät? Mitä palveluita vanhempanne käyttävät? Mitä palveluita isovanhempanne käyttävät?

17 LÄHTEET Pursiainen, S. 2012. Lähihoitajana yhteiskunnassa.


Lataa ppt "Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google