Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

H YVINVOINTIA RAVINNOSTA JA LIIKUNNASTA Lihavuus laskuun ohjelman toteutus Seinäjoella Oili Ylihärsilä Terveyden edistämisen johtaja HYTE- oppimisverkoston.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "H YVINVOINTIA RAVINNOSTA JA LIIKUNNASTA Lihavuus laskuun ohjelman toteutus Seinäjoella Oili Ylihärsilä Terveyden edistämisen johtaja HYTE- oppimisverkoston."— Esityksen transkriptio:

1 H YVINVOINTIA RAVINNOSTA JA LIIKUNNASTA Lihavuus laskuun ohjelman toteutus Seinäjoella Oili Ylihärsilä Terveyden edistämisen johtaja HYTE- oppimisverkoston kansallinen foorumi 3.9.2014

2 L IHAVUUS LASKUUN TAVOITTEITA TUKEE Seinäjoen kaupunkistrategia 2013-2020 Hyvinvointikertomus Terveyden edistämisen ohjelma 2013-2015 Terveyden edistämisen toimenpideohjelma 2013- 2015

3 L IHAVUUS LASKUUN S EINÄJOELLA Kansallisen lihavuusohjelman tavoitteiden toteuttamisohjelma 2013-2015 Toteutussuunnitelma: - Alkukartoitus syksy 2013 - Toimenpidesuunnitelma joulukuu 2013 - Toimenpiteet käytäntöön 2014 – 2015 - Seuranta vuosittain hyvinvointikertomuksessa

4 K ARTOITUS K ANSALLISEN LIHAVUUSOHJELMAN TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA Nykytilaa selvittävä kysely tehtiin seuraaville tahoille: - Koulut (yläkoulut, alakoulut, lukiot) - Varhaiskasvatuksen yksiköt - Terveyskeskuksen vastaanotto, aikuisneuvola, työttömien terveydenhuolto, fysioterapia, äitiys- ja, lastenneuvolat, suun terveydenhuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto ja kaupungin sairaala - Liikuntatoimi - Tekninen toimi - Ruokapalvelut - Vastauksia kertyi yhteensä 86 kappaletta

5 K YSELYSTÄ TOIMENPIDE - EHDOTUKSIIN Vastauksien perusteella laadittiin kaikille toimijatahoille toimenpide-ehdotukset, jotka käsiteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmässä (hytejory), minkä jälkeen ehdotukset annettiin toimialojen johtajien kautta yksiköihin. Esimiesten kanssa keskusteltiin toimenpiteiden toteuttamisesta, aikataulusta ja tehtiin käytännön suunnitelma jatkoa varten

6 E SIMERKKEJÄ KYSELYN TULOKSISTA Kaikilla vastanneilla tahoilla oli jo tehty monia toimenpiteitä, jotka tukivat lihavuusohjelman tavoitteita. Hyviä käytäntöjä olivat mm. Neuvokas Perhe toimintamalli äitiys- ja lastenneuvoloissa, päiväkotien hyvät puitteet liikunnalle ja ravitsemussuositusten mukaisesti kehitetyt ruokalistat, liikuntatoimen monialainen yhteistyö, ruokapalveluiden tekemä kouluruoan ja välipalojen kehittäminen, ympäristön rakentaminen suunnitelmallisesti liikuntaan kannustavaksi ( koulujen piha-alueet, pyöräilyreitistöt ja elämysliikuntareitit)

7 J ATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 - Jatkosuunnitelma perustui tehtyyn kyselyyn sekä esimiesten antamiin palautteisiin alueensa vastauksista. - Vuonna 2015 on tarkoitus tehdä seurantakysely tavoitteiden ja jatkotoimenpiteiden toteutumisesta

8 T AVOITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET VUOSILLE 2014-2015 1. Tavoite: Lihavuuden ehkäisy ja hoito huomioidaan aikaisempaa tehokkaammin kaikissa terveydenhuollon palveluissa Toimenpiteet: 1) Järjestetään koulutusta ravitsemukseen, liikuntaan, painonhallintaan sekä syömishäiriöiden tunnistamiseen liittyen (osittain toteutunut keväällä 2014) 2) Laaditaan hoitopolut tai toimintaohjeet ylipainoisten ja lihavien asiakkaiden/potilaiden tunnistamiseen ja hoitoon niissä yksiköissä, joista ne vielä puuttuvat

9 T AVOITTEET / TOIMENPITEET … 3) Käynnistetään painonhallintaryhmien toiminta (valmisteilla) 2. Tavoite: Edistetään terveellistä välipalatarjontaa päiväkodeissa Toimenpiteet: 1) Minimoidaan makeat, rasvaiset tai suolaiset välipalat (osittain toteutunut) 2) Kaikki päiväkodit julistautuvat karkittomiksi (osittain toteutunut)

10 T AVOITTEET / TOIMENPITEET … 3. Tavoite: Edistetään terveellistä kouluruokailua ja välipalatarjontaa Toimenpiteet: 1) Kouluruokailun kehittämistä varten perustetaan koulukohtaiset yhteistyöryhmät, jossa on myös oppilaiden edustus (niihin kouluihin, joista työryhmä puuttuu – työ käynnistynyt)

11 T AVOITTEET / TOIMENPITEET … 4. Tavoite: Edistetään ja tuetaan koulun toimintakulttuurin liikunnallistamista istumista vähentäväksi ja fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa lisääväksi Toimenpiteet: 1) Liikkuva koulu-ohjelman periaatteita ja toimivia ratkaisuja viedään pilottikoulua laajemmin osaksi koulujen toimintaa (käynnistynyt)

12 S EURANTA JA JATKOTOIMENPITEET Tavoitteiden toteutumista seurataan kyselyllä vuonna 2015 Äitien imetysaktiivisuutta, lasten ja nuorten ylipainokehitystä, lasten, nuorten ja perheiden ruokailutottumuksia ja kouluruokailun kehitystä seurataan vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa. Mittarit: Effica (neuvoloiden ja koulujen painotilastot ja imetystilastot), Kouluterveyskysely (8. ja 9. luokkalaiset, lukion ja ammatillisen koulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat) ja 6. luokkalaisten terveyskysely (Seinäjoen oma kysely vuosittain)

13 JATKOTOIMENPITEITÄ Jatkopohdiskeluun jäi yhteistyön kehittäminen elinkeinoelämän, median ja tutkimuslaitosten kanssa -> Yhteistyö INKA – ohjelmassa olevan hankekokonaisuuden kanssa = Käyttäjäkokemukset, elämykset ja hyvinvointi ruokajärjestelmissä kokonaisuus, joka sisältää 21 valmisteilla tai käynnissä olevaa hanketta

14 Y LIPAINOISET JA LIHAVAT LAPSET VUOSINA 2009 – 2013 % IKÄLUOKASTA 2009 2011 2012 2013 1-vuotiaista 8,0 3,5 4,3 4,8 5-vuotiaista 17,0 12,5 12,7 10,4 1.luokkalaisista 14,0 11,4 5.luokkalaisista 16,1 15,9 8. ja 9. lk 15,0 17,0 17,0 lukion 1.ja 2.v.op. 18,0 15,0 14,0 aol 1. ja 2.v. opisk.24,0 26,0 (Effica, Kouluterveyskysely)

15 P ERHEIDEN YHTEISET ATERIAT Perheet syövät yhteisen aterian, jolloin kaikki ovat yhtä aikaa pöydässä 6. luokkalaisista 67 % (2014) 8. ja 9. luokkalaisista 42% (2013) lukion 1. ja 2.vuoden opisk. 47% (2013) aol 1. ja 2. vuoden opisk. 41% (2013) (6. luokkalaisten terveyskysely, Kouluterveyskysely)

16 K OULUVIIKON AIKANA KOULURUOKAA SÖI VUONNA 2013 viitenä päivänä viikossa 8. ja 9. luokkalaisista 66% lukion 1. ja 2. vuoden opisk. 81% aol 1. ja 2. vuoden opisk. 78% (Kouluterveyskysely)

17 O HJELMAA TUKEVAT TUTKIMUKSET Kuudesluokkalaisten liikuntaharrastaminen ja ruutuaika Seinäjoella, liikuntalääketieteen pro gradu –tutkielma 2014, Heli Hyvärinen-Näykki Laihduttamisen merkityksiä nuorelle aikuiselle, terveyskasvatuksen pro gradu –tutkielma 2014, Terhi Kimpimäki Käyttäjäkokemus, elämykset ja hyvinvointi (INKA) hankekokonaisuus: valmisteilla olevien tutkimushankkeiden kanssa tehtävä yhteistyö 2014


Lataa ppt "H YVINVOINTIA RAVINNOSTA JA LIIKUNNASTA Lihavuus laskuun ohjelman toteutus Seinäjoella Oili Ylihärsilä Terveyden edistämisen johtaja HYTE- oppimisverkoston."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google