Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitotyön peruspilareita Mari Uusinoka. Johdantoa  Hoitotyön keskeiset käsitteet ovat ihminen, ympäristö, terveys ja hoitaminen.  Tärkein peruskäsite.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitotyön peruspilareita Mari Uusinoka. Johdantoa  Hoitotyön keskeiset käsitteet ovat ihminen, ympäristö, terveys ja hoitaminen.  Tärkein peruskäsite."— Esityksen transkriptio:

1 Hoitotyön peruspilareita Mari Uusinoka

2 Johdantoa  Hoitotyön keskeiset käsitteet ovat ihminen, ympäristö, terveys ja hoitaminen.  Tärkein peruskäsite on IHMINEN (ympäristö, terveys ja hoitotyö / hoitaminen on johdettu siitä).

3 IHMINEN  Hoitotyössä ihmisellä tarkoitetaan yksilöä tai yhteisöä.  Potilas/asiakas/kuntoutuja/asukas  Sairaalassa puhutaan potilaasta ja sosiaalityössä asiakkaasta, kuntoutusyksikössä kuntoutujasta ja vanhainkodissa ja kehitysvammahuollossa asukkaasta.

4 Ihmiskäsitys  Ihmiskäsitys ohjaa tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat itseensä ja toisiinsa.  Ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena tarkoittaa, että häntä pidetään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.  Nämä ulottuvuudet ovat ihmisen perusominaisuuksia.

5 Ihmiskäsitys  Ihmiskäsitykseen sisältyy ajatus ihmisen arvosta, elämän tarkoituksesta sekä hyvän ja pahan olemuksesta.  Erilaisia ihmiskäsityksiä: eksistentialistinen, humanistinen, naturalistinen, kristillinen, marxilainen (kts. ”Hoitamalla hyvää oloa”- kirja s. 36).  Hoitotyön ihmiskäsitys pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen: -ihmisen kunnioittaminen -ihmisarvo -perusoikeudet, ihmisoikeudet

6 Ihmiskäsitys  Pohdi parisi kanssa: millainen ihmiskäsitys sinulla on?  Pohtikaa ryhmissä: miten hoitajan oma ihmiskäsitys vaikuttaa toisten hoitamiseen?

7 Hoitotyön ihmiskäsitys  Hoitotyössä korostetaan ihmisen perusominaisuuksien erottamattomuutta.  Ihminen on ainutkertainen yksilö, joka on itse parhaiten selvillä omasta hyvinvoinnistaan.  Hoitotyössä ihminen huomioidaan kokonaisuutena, holistisesti.  Ihmistä pidetään aktiivisena ja päätöksiä tekevänä.  Ihmisellä on menneisyys, nykyisyys (tämä hetki) ja tulevaisuus.  Kun hoitaja auttaa potilasta, hän ei pyri ainoastaan helpottamaan sairauden aiheuttamia oireita vaan myös suunnittelee hoitoa yhdessä potilaan kanssa ja tämän elämäntilanteen pohjalta.

8 Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen  Ihmisen fyysinen olemus koostuu soluista, solujen muodostamista kudoksista ja elimistä sekä toimivista elinjärjestelmistä.  Elimistö toimii rytmisesti esimerkiksi sydän sykkii säännöllisesti ja pumppaa jokaisella sykähdyksellä verta verenkiertoon.  Peruselintoimintojen (esim. hengitys, verenkierto) ylläpito on välttämätöntä.

9 Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen  Psyykkisen ulottuvuuden tunnusomainen piirre on tietoisuus.  Tietoisuuteen kuuluvat muisti, ajattelu, taito käsitellä tietoa, tahto ja tunne.  Ihminen toimii henkisellä tasolla ja jokaisella on juuri hänelle tyypillinen tunne- ja kokemusmaailmansa.  Ihminen elää suhteessa luontoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan eli hän elää sosiaalisesti yksilönä ja erilaisten ryhmien jäsenenä.

10 YMPÄRISTÖ  Ympäristö kuuluu erottamattomasti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.  Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.  Fyysiseen ympäristöön kuuluvat olot, joissa ihminen elää (kaupunki, maaseutu jne.)  Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö koostuu ihmisten välisistä suhteista.  Ihmistä pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan hänen omassa elinympäristössään, tavallisimmin kotona.

11 YMPÄRISTÖ  Sairaalaan joutuminen edellyttää hoitoympäristöön sopeutumista.  Pitkä-aikaislaitokset pyritään rakentamaan kodinomaisiksi, koska tiedetään, että suotuisa ympäristö edistää toipumista.  Hyvä fyysinen hoitoympäristö saa ihmisen tuntemaan olonsa turvalliseksi.  Omaisten ja läheisten antama sosiaalinen tuki voi olla ratkaiseva tekijä toipumisessa.

12 YMPÄRISTÖ  Symboliseen hoitoympäristöön kuuluvat kulttuuriset ja sosiaaliset arvot, esimerkiksi käsitykset terveydestä ja sairaudesta.  Jokainen ihminen kokee terveyden ja sairauden eri tavalla, subjektiivinen kokemus.

13 TERVEYS  Terveys voidaan määritellä monesta näkökulmasta.  WHO (World Health Organization) eli maailman terveysjärjestön mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi.  Mitä terveys sinun mielestäsi on?

14 Toimintakyky  Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä tyydyttää perustarpeitaan ja selviytyä päivittäisistä toiminnoistaan psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti.  Toimintakykyyn liittyvät ihmisen itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus.  Toimintakykyinen kokee pystyvänsä vastaamaan elämänsä haasteisiin ja selviytymään jokapäiväisestä elämästä.

15 Toimintakyky  Ihmisen kunto ja toimintakyky vaihtelevat iän ja hyvinvoinnin mukaan.  Terveyteen ja sairauteen vaikuttavat monet tekijät, jotka voivat olla ihmisestä riippuvaisia tai riippumattomia.  Ihminen voi saada sairauden perintötekijöissään, tartuntana, epäsuotuisten olosuhteiden vuoksi.  Ihminen voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa sairauksien syntymiseen, esim. tupakointi.  Monipuolinen ravinto, liikunta, lepo ja työn oikea suhde ja tasapainoiset ihmissuhteet ovat esimerkkejä tavoista huolehtia terveydestään.

16 Voimavarat  Ihmisen voimavarojen etsimisen ja vahvistamisen avulla voidaan löytää tehokkain hoitotyön auttamismenetelmä.  Elämänhallinta liittyy läheisesti voimavaroihin.  Sillä tarkoitetaan tunnetta siitä, että kohtaa elämässään sopivasti vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

17 Terveyden edistäminen  Terveyden edistäminen on toimintaa, jolla parannetaan ihmisen omia mahdollisuuksia pitää yllä ja edistää omaa terveyttään.  Terveyden edistämisen tavoitteena on hyvä elämän, elämänlaadun, riippumattomuuden ja tasa-arvon saavuttaminen sekä sairastavuuden ja vajaakuntoisuuden vähentyminen mahdollisimman tasapuolisesti kaikissa väestöryhmissä.  Esimerkiksi tartuntatauteja on saatu torjutuksi hyvän hygienian ja rokotusten avulla ja sydän- ja verisuonitauteja on saatu vähennetyksi elämäntapamuutoksilla.  Terveys 2015-kansanterveysohjelma on pitkäaikainen terveyspoliittinen yhteistyöohjelma, joka toimii terveyden edistämisen pohjana eri alueilla.

18 Terveyden edistäminen  Keskustele parisi kanssa ikäistenne terveysongelmista.  Valitkaa yksi terveysongelma ja pohtikaa, mitä haittaa siitä on.  Asettakaa tavoite, johon pyrkisitte terveyden edistämisellä.  Mitä menetelmiä käyttäisitte terveyden edistämiseksi?

19 HOITOTYÖ  Hoitotyö on perinteisesti yhdistetty sairaiden hoitamiseen.  Hoitaja on tehnyt erilaisia toimenpiteitä ja huolehtinut potilaan päivittäisistä toiminnoista sekä vähentänyt tämän kipuja.  Vähitellen terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy on havaittu tärkeimmäksi hoitotyössä.  Nykykäsityksen mukaan hoitotyö ei koske pelkästään sairaita, vaan hoitajat ovat kiinnostuneita yksilön, ryhmän tai yhteisön terveydestä osana hyvinvointia.

20 Hoitotyössä  Edistetään ja ylläpidetään terveyttä  Lievitetään kärsimyksiä  Herätetään toive ja usko tulevaisuudesta  Ehkäistään ja hoidetaan sairautta  Kuntoutetaan sairauden tai vamman heikentämää  Hoidetaan kuolevaa

21 Ihmisen päivittäisiä toimintoja  Vuorovaikutus ja läheisyys  Hengitys  Verenkierto ja lämmön säätely  Syöminen ja juominen  Virtsaaminen ja ulostaminen  Hygienia ja pukeutuminen  Liikkuminen  Lepo ja uni

22 Hoitotyön menetelmät  Auttamista  Tukemista  Tarkkailemista  Ohjaamista  Eri tavoin kykeneväksi tekemistä

23 Yksilövastuinen hoitotyö  Työnjaolla tarkoitetaan sitä, että koko työyhteisön toiminta ja tehtävät järjestetään potilasnäkökulmasta tarkoituksen mukaisesti.  Usein potilaalle nimetään omahoitaja, joka vastaa potilaan hoidosta koko hoitojakson ajan.  Tätä toimintaa kutsutaan yksilövastuiseksi hoitotyöksi.  Omahoitaja ja potilas suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat hoitoa yhdessä.  Hoitokokonaisuudesta kuitenkin vastaa moniammatillinen työryhmä.  Hoidon tarve määrittelee sen, ketä potilaan hoitotyöryhmään kuuluu.

24 Väestövastuu  Väestövastuisella sosiaali- ja terveydenhuollolla tarkoitetaan sellaista järjestelmää ja toimintatapaa, jossa nimetty henkilöstö vastaa tietyllä alueella asuvan väestön avohoidon peruspalveluista.  Toiminta sai alkunsa 1980-luvulla omalääkärikokeilusta ja laajeni myöhemmin alueellisen perusterveydenhuollon kokeiluksi.

25 Väestövastuu  Perusterveydenhuollossa väestövastuu tarkoittaa, että työ järjestetään joustavasti alueellisesti tiimityön keinoin.  Väestövastuisessa toiminnassa tiimi – esimerkiksi lääkäri, terveydenhoitaja ja lähihoitaja – huolehtii peruspalveluiden tuottamisesta tietylle väestölle esimerkiksi yhden kunnan jonkin alueen asukkaille.

26 Yhteisöhoito  Yhteisöön kuuluvilla on yhteyksiä keskenään.  Yhteisöhoito voi olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ratkaisu, jossa tavoitteena on tuottaa edullisia hoito- ja hoivapalveluita.  Yhteisöhoidossa asiakas on yhteisö, joka voi koostua yksilöistä, perheistä tai erilaisista ryhmistä.  Keskeistä ovat ihmisten väliset suhteet.

27 Yhteisöhoidossa tavoitteena on mm.  Asiakkaan osallistuminen itseään koskevassa päätöksenteossa ja hoidossa.  Syrjäytymisen ehkäisy.  Sosiaalisten suhteiden ylläpito.

28 Näyttöön perustuva hoitotyö  Hoitotyössä korostetaan näyttöön perustuvaa toimintaa, jossa työntekijä perustelee hoitoa koskevat ratkaisunsa teoriatiedon ja tutkimustulosten mukaan.  Hoitotyön teoreettinen osaaminen edellyttää hoitotyöntekijältä: ajanmukaista työhönsä liittyvää taitoa ja tietoa sekä valmiuksia hankkia ja arvioida tietoa kriittisesti sekä käyttää sitä oman toimintansa perusteena.

29 Näyttöön perustuva hoitotyö  Tarkoittaa parhaan ajan tasalla olevan tiedon arviointia ja käyttämistä potilaan, potilasryhmän ja väestön terveyttä ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa.  Näyttö tarkoittaa todistetta tai todistusaineistoa.  Näytön perusteella voidaan valita paras ja tuloksia tuottava toiminta.  Hoitotyön suosituksia löytyy esim. osoitteesta www.sairaanhoitajaliitto.fi

30 Hoitotyön laatu  Yksi tärkeä hoitotyöntekijän tehtävistä on kehittäminen ja laadun varmistaminen, jolla pyritään aina potilaan hyvään hoitoon.  Hoidon laadun mittaaminen on luonnollinen osa terveydenhuollon toimintaa.  Eettiset ohjeet ilmaisevat arvoja ja ominaisuuksia, joita pidetään hoitotyössä tärkeinä.  Potilaiden tyytyväisyyskyselyt ovat yksi laadun mittari.

31 Hyvään hoitoon kuuluvat  Hoitajan ominaisuuksia: inhimillisyys, teknisyys, älykkyys, itsenäisyys, joustavuus, huumori, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, siisti ulkoinen olemus.  Hoitoon liittyvät toiminnot: hoitotoimenpiteet, lääkehoito, laitteiden hallinta, opetus, henkilökunnan tiimityö, tasapuolinen kohtelu, rohkaisu, tuki, yksilöllisyys, kuuntelu, herkkyys ja vuorovaikutustaidot.  Hoidon edellytykset: hoitoympäristö, nopea hoitoon pääsy ja potilaan omien selviytymiskeinojen tukeminen.

32 Hoitotyön laatu  Mieti tilannetta, jossa olet itse ollut potilaana. Minkälaisia ovat mielestäsi hoitajan hyvät ominaisuudet?

33 LÄHTEET  Anttila, K. & Kaila-Mattila, T. & Kan, S. & Puska, E.-L. & Vihunen R. 2011. Hoitamalla hyvää oloa. WSOY, Helsinki.


Lataa ppt "Hoitotyön peruspilareita Mari Uusinoka. Johdantoa  Hoitotyön keskeiset käsitteet ovat ihminen, ympäristö, terveys ja hoitaminen.  Tärkein peruskäsite."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google