Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hoitotyön peruspilareita

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hoitotyön peruspilareita"— Esityksen transkriptio:

1 Hoitotyön peruspilareita
Mari Uusinoka

2 Johdantoa Hoitotyön keskeiset käsitteet ovat ihminen, ympäristö, terveys ja hoitaminen. Tärkein peruskäsite on IHMINEN (ympäristö, terveys ja hoitotyö / hoitaminen on johdettu siitä).

3 IHMINEN Hoitotyössä ihmisellä tarkoitetaan yksilöä tai yhteisöä.
Potilas/asiakas/kuntoutuja/asukas Sairaalassa puhutaan potilaasta ja sosiaalityössä asiakkaasta, kuntoutusyksikössä kuntoutujasta ja vanhainkodissa ja kehitysvammahuollossa asukkaasta.

4 Ihmiskäsitys Ihmiskäsitys ohjaa tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat itseensä ja toisiinsa. Ihmisen ymmärtäminen kokonaisuutena tarkoittaa, että häntä pidetään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Nämä ulottuvuudet ovat ihmisen perusominaisuuksia.

5 Ihmiskäsitys Ihmiskäsitykseen sisältyy ajatus ihmisen arvosta, elämän tarkoituksesta sekä hyvän ja pahan olemuksesta. Erilaisia ihmiskäsityksiä: eksistentialistinen, humanistinen, naturalistinen, kristillinen, marxilainen (kts. ”Hoitamalla hyvää oloa”- kirja s. 36). Hoitotyön ihmiskäsitys pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen: -ihmisen kunnioittaminen -ihmisarvo -perusoikeudet, ihmisoikeudet

6 Ihmiskäsitys Pohdi parisi kanssa: millainen ihmiskäsitys sinulla on?
Pohtikaa ryhmissä: miten hoitajan oma ihmiskäsitys vaikuttaa toisten hoitamiseen?

7 Hoitotyön ihmiskäsitys
Hoitotyössä korostetaan ihmisen perusominaisuuksien erottamattomuutta. Ihminen on ainutkertainen yksilö, joka on itse parhaiten selvillä omasta hyvinvoinnistaan. Hoitotyössä ihminen huomioidaan kokonaisuutena, holistisesti. Ihmistä pidetään aktiivisena ja päätöksiä tekevänä. Ihmisellä on menneisyys, nykyisyys (tämä hetki) ja tulevaisuus. Kun hoitaja auttaa potilasta, hän ei pyri ainoastaan helpottamaan sairauden aiheuttamia oireita vaan myös suunnittelee hoitoa yhdessä potilaan kanssa ja tämän elämäntilanteen pohjalta.

8 Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen
Ihmisen fyysinen olemus koostuu soluista, solujen muodostamista kudoksista ja elimistä sekä toimivista elinjärjestelmistä. Elimistö toimii rytmisesti esimerkiksi sydän sykkii säännöllisesti ja pumppaa jokaisella sykähdyksellä verta verenkiertoon. Peruselintoimintojen (esim. hengitys, verenkierto) ylläpito on välttämätöntä.

9 Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen
Psyykkisen ulottuvuuden tunnusomainen piirre on tietoisuus. Tietoisuuteen kuuluvat muisti, ajattelu, taito käsitellä tietoa, tahto ja tunne. Ihminen toimii henkisellä tasolla ja jokaisella on juuri hänelle tyypillinen tunne- ja kokemusmaailmansa. Ihminen elää suhteessa luontoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan eli hän elää sosiaalisesti yksilönä ja erilaisten ryhmien jäsenenä.

10 YMPÄRISTÖ Ympäristö kuuluu erottamattomasti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Fyysiseen ympäristöön kuuluvat olot, joissa ihminen elää (kaupunki, maaseutu jne.) Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö koostuu ihmisten välisistä suhteista. Ihmistä pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan hänen omassa elinympäristössään, tavallisimmin kotona.

11 YMPÄRISTÖ Sairaalaan joutuminen edellyttää hoitoympäristöön sopeutumista. Pitkä-aikaislaitokset pyritään rakentamaan kodinomaisiksi, koska tiedetään, että suotuisa ympäristö edistää toipumista. Hyvä fyysinen hoitoympäristö saa ihmisen tuntemaan olonsa turvalliseksi. Omaisten ja läheisten antama sosiaalinen tuki voi olla ratkaiseva tekijä toipumisessa.

12 YMPÄRISTÖ Symboliseen hoitoympäristöön kuuluvat kulttuuriset ja sosiaaliset arvot, esimerkiksi käsitykset terveydestä ja sairaudesta. Jokainen ihminen kokee terveyden ja sairauden eri tavalla, subjektiivinen kokemus.

13 TERVEYS Terveys voidaan määritellä monesta näkökulmasta.
WHO (World Health Organization) eli maailman terveysjärjestön mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Mitä terveys sinun mielestäsi on?

14 Toimintakyky Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä tyydyttää perustarpeitaan ja selviytyä päivittäisistä toiminnoistaan psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Toimintakykyyn liittyvät ihmisen itsemääräämisoikeus ja omatoimisuus. Toimintakykyinen kokee pystyvänsä vastaamaan elämänsä haasteisiin ja selviytymään jokapäiväisestä elämästä.

15 Toimintakyky Ihmisen kunto ja toimintakyky vaihtelevat iän ja hyvinvoinnin mukaan. Terveyteen ja sairauteen vaikuttavat monet tekijät, jotka voivat olla ihmisestä riippuvaisia tai riippumattomia. Ihminen voi saada sairauden perintötekijöissään, tartuntana, epäsuotuisten olosuhteiden vuoksi. Ihminen voi omalla käyttäytymisellään vaikuttaa sairauksien syntymiseen, esim. tupakointi. Monipuolinen ravinto, liikunta, lepo ja työn oikea suhde ja tasapainoiset ihmissuhteet ovat esimerkkejä tavoista huolehtia terveydestään.

16 Voimavarat Ihmisen voimavarojen etsimisen ja vahvistamisen avulla voidaan löytää tehokkain hoitotyön auttamismenetelmä. Elämänhallinta liittyy läheisesti voimavaroihin. Sillä tarkoitetaan tunnetta siitä, että kohtaa elämässään sopivasti vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

17 Terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen on toimintaa, jolla parannetaan ihmisen omia mahdollisuuksia pitää yllä ja edistää omaa terveyttään. Terveyden edistämisen tavoitteena on hyvä elämän, elämänlaadun, riippumattomuuden ja tasa-arvon saavuttaminen sekä sairastavuuden ja vajaakuntoisuuden vähentyminen mahdollisimman tasapuolisesti kaikissa väestöryhmissä. Esimerkiksi tartuntatauteja on saatu torjutuksi hyvän hygienian ja rokotusten avulla ja sydän- ja verisuonitauteja on saatu vähennetyksi elämäntapamuutoksilla. Terveys 2015-kansanterveysohjelma on pitkäaikainen terveyspoliittinen yhteistyöohjelma, joka toimii terveyden edistämisen pohjana eri alueilla.

18 Terveyden edistäminen
Keskustele parisi kanssa ikäistenne terveysongelmista. Valitkaa yksi terveysongelma ja pohtikaa, mitä haittaa siitä on. Asettakaa tavoite, johon pyrkisitte terveyden edistämisellä. Mitä menetelmiä käyttäisitte terveyden edistämiseksi?

19 HOITOTYÖ Hoitotyö on perinteisesti yhdistetty sairaiden hoitamiseen.
Hoitaja on tehnyt erilaisia toimenpiteitä ja huolehtinut potilaan päivittäisistä toiminnoista sekä vähentänyt tämän kipuja. Vähitellen terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy on havaittu tärkeimmäksi hoitotyössä. Nykykäsityksen mukaan hoitotyö ei koske pelkästään sairaita, vaan hoitajat ovat kiinnostuneita yksilön, ryhmän tai yhteisön terveydestä osana hyvinvointia.

20 Hoitotyössä Edistetään ja ylläpidetään terveyttä
Lievitetään kärsimyksiä Herätetään toive ja usko tulevaisuudesta Ehkäistään ja hoidetaan sairautta Kuntoutetaan sairauden tai vamman heikentämää Hoidetaan kuolevaa

21 Ihmisen päivittäisiä toimintoja
Vuorovaikutus ja läheisyys Hengitys Verenkierto ja lämmön säätely Syöminen ja juominen Virtsaaminen ja ulostaminen Hygienia ja pukeutuminen Liikkuminen Lepo ja uni

22 Hoitotyön menetelmät Auttamista Tukemista Tarkkailemista Ohjaamista
Eri tavoin kykeneväksi tekemistä

23 Yksilövastuinen hoitotyö
Työnjaolla tarkoitetaan sitä, että koko työyhteisön toiminta ja tehtävät järjestetään potilasnäkökulmasta tarkoituksen mukaisesti. Usein potilaalle nimetään omahoitaja, joka vastaa potilaan hoidosta koko hoitojakson ajan. Tätä toimintaa kutsutaan yksilövastuiseksi hoitotyöksi. Omahoitaja ja potilas suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat hoitoa yhdessä. Hoitokokonaisuudesta kuitenkin vastaa moniammatillinen työryhmä. Hoidon tarve määrittelee sen, ketä potilaan hoitotyöryhmään kuuluu.

24 Väestövastuu Väestövastuisella sosiaali- ja terveydenhuollolla tarkoitetaan sellaista järjestelmää ja toimintatapaa, jossa nimetty henkilöstö vastaa tietyllä alueella asuvan väestön avohoidon peruspalveluista. Toiminta sai alkunsa 1980-luvulla omalääkärikokeilusta ja laajeni myöhemmin alueellisen perusterveydenhuollon kokeiluksi.

25 Väestövastuu Perusterveydenhuollossa väestövastuu tarkoittaa, että työ järjestetään joustavasti alueellisesti tiimityön keinoin. Väestövastuisessa toiminnassa tiimi – esimerkiksi lääkäri , terveydenhoitaja ja lähihoitaja – huolehtii peruspalveluiden tuottamisesta tietylle väestölle esimerkiksi yhden kunnan jonkin alueen asukkaille.

26 Yhteisöhoito Yhteisöön kuuluvilla on yhteyksiä keskenään.
Yhteisöhoito voi olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen ratkaisu, jossa tavoitteena on tuottaa edullisia hoito- ja hoivapalveluita. Yhteisöhoidossa asiakas on yhteisö, joka voi koostua yksilöistä, perheistä tai erilaisista ryhmistä. Keskeistä ovat ihmisten väliset suhteet.

27 Yhteisöhoidossa tavoitteena on mm.
Asiakkaan osallistuminen itseään koskevassa päätöksenteossa ja hoidossa. Syrjäytymisen ehkäisy. Sosiaalisten suhteiden ylläpito.

28 Näyttöön perustuva hoitotyö
Hoitotyössä korostetaan näyttöön perustuvaa toimintaa, jossa työntekijä perustelee hoitoa koskevat ratkaisunsa teoriatiedon ja tutkimustulosten mukaan. Hoitotyön teoreettinen osaaminen edellyttää hoitotyöntekijältä: ajanmukaista työhönsä liittyvää taitoa ja tietoa sekä valmiuksia hankkia ja arvioida tietoa kriittisesti sekä käyttää sitä oman toimintansa perusteena.

29 Näyttöön perustuva hoitotyö
Tarkoittaa parhaan ajan tasalla olevan tiedon arviointia ja käyttämistä potilaan, potilasryhmän ja väestön terveyttä ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Näyttö tarkoittaa todistetta tai todistusaineistoa. Näytön perusteella voidaan valita paras ja tuloksia tuottava toiminta. Hoitotyön suosituksia löytyy esim. osoitteesta

30 Hoitotyön laatu Yksi tärkeä hoitotyöntekijän tehtävistä on kehittäminen ja laadun varmistaminen, jolla pyritään aina potilaan hyvään hoitoon. Hoidon laadun mittaaminen on luonnollinen osa terveydenhuollon toimintaa. Eettiset ohjeet ilmaisevat arvoja ja ominaisuuksia, joita pidetään hoitotyössä tärkeinä. Potilaiden tyytyväisyyskyselyt ovat yksi laadun mittari.

31 Hyvään hoitoon kuuluvat
Hoitajan ominaisuuksia: inhimillisyys, teknisyys, älykkyys, itsenäisyys, joustavuus, huumori, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, siisti ulkoinen olemus. Hoitoon liittyvät toiminnot: hoitotoimenpiteet, lääkehoito, laitteiden hallinta, opetus, henkilökunnan tiimityö, tasapuolinen kohtelu, rohkaisu, tuki, yksilöllisyys, kuuntelu, herkkyys ja vuorovaikutustaidot. Hoidon edellytykset: hoitoympäristö, nopea hoitoon pääsy ja potilaan omien selviytymiskeinojen tukeminen.

32 Hoitotyön laatu Mieti tilannetta, jossa olet itse ollut potilaana. Minkälaisia ovat mielestäsi hoitajan hyvät ominaisuudet?

33 LÄHTEET Anttila, K. & Kaila-Mattila, T. & Kan, S. & Puska, E.-L. & Vihunen R Hoitamalla hyvää oloa. WSOY, Helsinki.


Lataa ppt "Hoitotyön peruspilareita"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google