Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mielenterveyden edistäminen osana hallituksen kärkihankkeita Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 5.11.2015 Nvm Meri Larivaara, Sosiaali- ja terveysministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mielenterveyden edistäminen osana hallituksen kärkihankkeita Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 5.11.2015 Nvm Meri Larivaara, Sosiaali- ja terveysministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Mielenterveyden edistäminen osana hallituksen kärkihankkeita Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 5.11.2015 Nvm Meri Larivaara, Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Etunimi Sukunimi2 19.9.2016 Pääministeri Sipilän hallitusohjelma Ratkaisujen Suomi 27.5.2015 Luku 6 Hyvinvointi ja terveys  Kymmenen vuoden tavoitteet ”Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä, […] Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän hyvinvointia ja terveyttä”

3 Etunimi Sukunimi3 19.9.2016 Pääministeri Sipilän hallitusohjelma Ratkaisujen Suomi 27.5.2015 Luku 6 Hyvinvointi ja terveys  Hallituskauden tavoitteet –”Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla ja paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. –Eri-ikäisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. […] Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. –Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. –Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla.”

4 Etunimi Sukunimi4 19.9.2016 Pääministeri Sipilän hallitusohjelma Ratkaisujen Suomi 27.5.2015 Luku 6 Hyvinvointi ja terveys  Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –”Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä järjestöjen kanssa –Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma. –Tehdään selvitys yksinelävien asemasta yhteiskunnassa –Tehostetaan päihdekuntoutuksen vaikuttavuutta.”  Lisäksi muita tärkeitä kohtia kuten –Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma –Osatyökykyisille väyliä työhön

5 Etunimi Sukunimi5 19.9.2016 Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi  Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta  Kärkihanke Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma  Kärkihanke Osatyökykyisille väyliä työhön  Kärkihanke Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan  Lisäksi mm. seuraavat kärkihankkeet: –Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta –Muut Osaaminen ja koulutus teeman kärkihankkeet? –Luontopolitiikka luottamuksella ja reiluin keinoin –Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus –Muut Reformit? –Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen?

6 Etunimi Sukunimi6 19.9.2016 Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta  Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula  Tavoitteet –Lisätä terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja –Vahvistaa mielenterveyttä kaikkien arjessa sekä –Loiventaa hyvinvointi- ja terveyseroja  Aktiivisesta elämäntavasta arkipäivää  Terveelliset elämäntavat helpoiksi ja houkutteleviksi  Kaikkien mahdollisuus aktiiviseen osallisuuteen lisääntyy ja yksinäisyys vähenee

7 Etunimi Sukunimi7 19.9.2016 Muutoksen suunta  Arkiympäristöjä muutetaan siten, että kaikki saavat arjessaan nykyistä paremmat mahdollisuudet osallisuuteen sekä hyvinvointia ja terveyttä lisääviin elämäntapoihin.  Otetaan käyttöön ja juurrutetaan hyviä käytänteitä ja toimintamalleja.  Muutos tehdään yhteistyöllä. –Järjestöt ja verkostot innovoivat, toteuttavat ja juurruttavat –Kansalaiset otetaan mukaan löytämään ratkaisuja –Kunnat ovat keskeinen yhteistyökumppani –Ministeriöt rakentavat pysyvät tavat tehdä yhteistyötä –Työpaikat ovat merkittävä muutoksen arkiympäristö

8 Etunimi Sukunimi8 19.9.2016 Vaikutukset  Nykyistä suurempi osa suomalaisista on omaksunut hyvinvointia ja terveyttä tukevat aktiiviset elämäntavat.  Eniten tukea tarvitsevat ovat löytäneet nykyistä paremmin mahdollisuuksia huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään, ja heidän osallisuutensa on vahvistunut.  Toimijoiden yhteistyö on noussut uudelle tasolle paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti.  Hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat vähentyneet.  Työn tuottavuus on parantunut, työurat ovat pidentyneet ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähentynyt.  Yrityksille on syntynyt uusia mahdollisuuksia.

9 Etunimi Sukunimi9 19.9.2016 Kärkihanke sisältää neljä osiota 1.Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 toimenpidekokonaisuus  Sisältää mielenterveyden edistämisen ja työn psykososiaalisen kuormittavuuden vähentämisen 2.Työterveys 2025 toimenpidekokonaisuus 3.Rakennusterveysohjelma 4.Poikkihallinnollisen yhteistyön malli hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden kaventamiseksi ministeriöissä  Pysyvät rakenteet sisällölliselle työlle

10 Etunimi Sukunimi10 19.9.2016 Uusi poikkihallinnollisen yhteistyön malli Yhteis- kehittä- minen työ- tapana: järjestöt, kunnat, työ- paikat, yritykset jne. Poikki- hallin- nollinen yhteis- työ käytössä ministe- riöissä Arkiympäristöt mahdollistavat hyvinvointia ja terveyttä tukevat elämäntavat Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 Työterveys 2025 Rakennus- terveys- ohjelma

11 Etunimi Sukunimi11 19.9.2016 11 Kärkihanke 2: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta KUVAUS: Aktiivinen elämäntapa arkipäiväistetään yhdessä ihmisten ja järjestöjen kanssa. Terveelliset elämäntavat tehdään helpoiksi ja houkutteleviksi. TAVOITE: Lisätään terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja vahvistetaan mielenterveyttä jokaisen suomalaisen arjessa sekä loivennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja. PÄÄTOIMENPITEET: 1. Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 - ja Työterveys 2025 –linjaukset 2. Kärkihankkeen mukaiset kokeilut, juurruttaminen ja levittäminen 3. Toimijoiden yhteistyö uudelle tasolle paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti, mukaan lukien uuden työn ja yrittäjyyden luominen 9/161/162/171/181/17 Päätös rakennus- terveysoh- jelmasta Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 ja Työterveys 2025- linjaukset Kärki- hankkeen mukaiset kokeilut ja juurruttami- nen käynnistyvät Ministeriöiden välisen poikki- hallinnollisen yhteistyön malli valmis Vaikuttavat mallit käyttöön laajalti

12 Etunimi Sukunimi12 19.9.2016 Koordinaatiorakenne  Kärkihanketta ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä  Asetetaan kansanterveyden neuvottelukunta aikaisempaa laajemmalla toimeksiannolla koordinoimaan kärkihankkeen toimeenpanoa –Poikkihallinnollinen, mukana järjestöt –Neuvottelukunnan tukena työskentelee jaoksia, jotka tukevat kärkihankkeen osioiden valmistelua ja toimeenpanoa  Säännöllinen yhteistyö muiden, kärkihankkeen kannalta keskeisten neuvottelukuntien kanssa –Mm. ravitsemusneuvottelukunta ja tartuntatautien neuvottelukunta, terveyttä edistävän liikunnan ohjausryhmä –Työterveyshuollon neuvottelukunta tukee Työterveys 2025 toimenpidekokonaisuuden toimeenpanoa

13 Etunimi Sukunimi13 19.9.2016 Koordinaatiorakenne Kansanterveyden neuvottelukunta Kuntien ja itsehallintoalueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Rakennusterveys Poikkihallinnollinen yhteistyö Mahdollinen muu jaos Muut neuvottelukunnat sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä

14 Etunimi Sukunimi14 19.9.2016 Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 Hyvinvointi- ja terveyspoliittisten tavoitteiden pitkän aikavälin linjaus ja toimintakokonaisuus  Poikkihallinnollinen ja monitoimijainen strateginen linjaus vuoteen 2025 –yhteiset laajat tavoitteet, kehittämisen painopisteet ja seuranta  Universaalin näkökulman ohella vahva hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen näkökulma  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaikissa politiikoissa Yhteistyö on avainsana  Laaja yhteistyö valmistelussa ja toimeenpanossa: eri ministeriöt ja hallinnonalat, järjestöt, sidosryhmät, verkostot, kansalaiset  Työskentely foorumeissa, työpajoissa sekä erilaisilla sähköisillä alustoilla  Varmistaa toimijoiden sitoutumisen toimeenpanoon pitkällä aikavälillä Yleisiä periaatteita  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on vaikuttavaa ja taloudellisesti järkevää  Tutkittu tieto ohjaa sisältöjä  Hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen läpi elämän –ongelmien ennaltaehkäiseminen oikea-aikaisesti –kiinnitetään huomiota myös hyvinvoinnin esteisiin  Uusien roolien tunnistaminen muuttavassa yhteiskunnassa –Julkisen hallinnon sekä yksityisten ja kolmannen sektorin roolit mahdollisuuksien tarjoajina ja laadukkaiden palvelujen tuottajina 19.9.201614

15 Etunimi Sukunimi15 19.9.2016 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet Eriarvon loiventaminen, osallisuus ja aktiivisuus Toimivat palvelut Hyvinvointia ja terveyttä vahvistavat arkiympäristöt 19.9.2016Etuni mi Suku nimi 15 Kaikissa julkisissa, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluissa edistetään laaja-alaisesti hyvinvointia ja terveyttä. Palvelut toimivat uudessa roolissa ihmisten oman vastuunoton mahdollistajina Hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhteisöjen vahvistaminen Terveyttä edistävien valintojen tukeminen Laaja-alaisuus: yhdyskuntasuunnittelu, asuminen, liikenne, muu rakennettu ympäristö sekä luonnonympäristö Tiivis hallinnonalojen välinen yhteistyö valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti Yhteistyörakenteet ja -käytännöt Järjestöt, sidosryhmät ja kansalaiset Kestävä hyvinvointi ja terveys kaikissa väestö- ryhmissä

16 Etunimi Sukunimi16 19.9.2016 Laaja sidosryhmäyhteistyö työpajat, foorumit, sähköiset alustat, jne Taustatekijöiden, voimavarojen, riskien ja uhkien kuvaus Toimenpiteiden ja keinojen kohdentaminen Hyvinvointia ja terveyttä vahvistavat arkiympäristöt Eriarvon loiventaminen, osallisuus ja aktiivisuus Toimivat palvelut Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 Toimeenpanosuunnitelma Osattomuus ja syrjäytyminen syys– marras 2015 marras 2015 - helmi 2016 Kevät 2016 Ravitsemus Alkoholi ja päihteet X Tartuntataudit Tapaturmat Syys 2016 Tupakka Liikunta Mielenterveyden suojaavat ja riskitekijät YHTEISTYÖ järjestöt, verkostot, kunnat, palvelut, jne. Työelämä Ympäristöriskit Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 valmisteluprosessi

17 Etunimi Sukunimi17 19.9.2016 Ympäristöriskit Mielenterveyttä suojaavat ja uhkaavat tekijät Tartuntataudit Teemojen työstäminen työryhmissä 19.9.2016Etunimi Sukunimi17 X Tupakka Alkoholi ja päihteet Tapaturmat Liikunta Ravitsemus Osattomuus ja syrjäytyminen Toimivat palvelut Hyvinvointia ja terveyttä vahvistavat arkiympäristöt Eriarvon loiventaminen, osallisuus ja aktiivisuus Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 Tietopohja Arvot, mielipiteet ja kulttuuri Kansain- välisyys Talous

18 Etunimi Sukunimi18 19.9.2016 Mielenterveyden edistäminen osana YHT 2025- toimenpidekokonaisuutta  Mielenterveyden edistämisen työpajat 8.9. ja 3.11. –Päämäärä, tavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi –Elämänkaarinäkökulma, vähemmistöt, itsemurhien ehkäisy  Työpaja-aineiston täydentäminen ja siivilöiminen –11-12/2015 kärjet  Kärkihankkeiden hanketyön periaatteet  Yhteensovittaminen ehkäisevän päihdetyön ohjelman kanssa  Yhteistyö muiden kärkihankkeiden kanssa


Lataa ppt "Mielenterveyden edistäminen osana hallituksen kärkihankkeita Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 5.11.2015 Nvm Meri Larivaara, Sosiaali- ja terveysministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google