Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistyksen toimiva ja tärkeä taloushallinto 21.4.2016 Annan Tilitoimisto Oy Anna Nieminen, HT, KLT 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistyksen toimiva ja tärkeä taloushallinto 21.4.2016 Annan Tilitoimisto Oy Anna Nieminen, HT, KLT 1."— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistyksen toimiva ja tärkeä taloushallinto 21.4.2016 Annan Tilitoimisto Oy Anna Nieminen, HT, KLT 1

2 Yhdistyksen taloushallinto, kuka hoitaa?  Perusteet taloushallinnon tehtäväjaosta ja vastuista löytyvät yhdistyslaista ja yhdistyksen säännöistä.  Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä.  Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.  Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät 1. Vastaa yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä 2. Vastaa toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta 3. Vastaa talousarvion seurannasta 4. Vastaa toimintakertomuksen laadinnasta sekä käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 5. Päättää tilien käyttöoikeuksista  Tehtävienjako puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan välillä Selvät ohjesäännöt, jotta kukin tietää tehtävänsä 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT2

3 Yhdistyksen kirjanpito  Yhdistys on kirjanpitolain mukaan aina kirjanpitovelvollinen (myös rekisteröimätön yhdistys).  Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoituspäivästä.  KPL 1:2 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.  Kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät.  Liiketapahtumat merkitään asian mukaan eri kirjanpitotileille. Jokainen tili on pidettävä sisällöltään samana. Tilin sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen, tililuettelon muutoksen tai muun erityisen syyn vuoksi. (KPL 2:2 §). 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT3

4  Menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen (suoriteperuste).  Meno ja tulo saadaan kirjata myös veloitukseen (laskuperuste) tai maksuun perustuen (maksuperuste). Jos menot ja tulot kirjataan maksuperusteen mukaan, on ostovelat ja myyntisaamiset voitava jatkuvasti selvittää.  Lasku- tai maksuperusteiset kirjaukset, vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta, on oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista.  Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito eli päiväkirja) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito eli pääkirja).  Jos mikroyritys on yhdistys tai säätiö, se saa laatia tilinpäätöksensä myös maksuperusteisesti edellyttäen, että se ei ole emoyrityksenä konsernissa, josta on laadittava konsernitilinpäätös. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT4

5 Yhdistyksen kirjanpidon erityispiirteitä Lahjoitukset  Lahjoituksena saatu omaisuus merkitään varainhankinnan tuotoksi.  Lahjoitus kirjataan pääsääntöisesti todennäköisen luovutushinnan määräisenä.  Jos lahjoittaja on asettanut lahjoituksen käytön suhteen rajoittavia erityismääräyksiä, on pääoma esitettävä taseessa omana eränään.  Jos lahjoittaja on edellyttänyt lahjoitettujen varojen pitämistä erillään yhteisön tai säätiön muista varoista, merkitään lahjoitettu omaisuus taseen vastaaviin omaksi eräkseen esimerkiksi ”Omakatteisten rahastojen katteena olevat varat” -nimikkeen alle.  Siirto rahastoon tehdään tuloslaskelmassa ennen tuloslaskelman ”Tilikauden tulos” -erää. Tuloslaskelman siirtoerä voidaan nimetä esimerkiksi ”Siirto x- rahastoon” –nimiseksi. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT5

6 …erityiskysymyksiä Rahastot  Määrätarkoituksiin sidotut rahastot ja vapaat rahastot  Aatteellisen yhdistyksen taseessa on ilmoitettava erikseen sellaiset varat tai sellainen pääoma, joiden käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin (lahjakirjalla tai testamentilla) = omakatteiset rahastot.  Rahastojen pääoma esitetään yhdistyksissä tasekaavan mukaisesti ennen tase- erää ”Edellisten tilikausien voitto”.  Vapaiden rahastojen pääoma esitetään taseessa oman pääoman ryhmässä sidottujen rahastojen jälkeen.  Kun yhdistyksellä on sekä määrätarkoitukseen sidottuja että vapaita rahastoja, on nämä luokiteltava selkeästi. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT6

7 … erityiskysymyksiä Saadut avustukset  Avustukset myöntää yleensä julkisyhteisö tai keskusjärjestö. Avustus on yleensä jatkuva, vuodesta toiseen toistuva, kun taas lahjoitus on kertaluonteinen.  Yleisesti yhteisön toimintaa varten saadut avustukset esitetään tuloslaskelmassa omana eränään (yleisavustukset).  Määrättyä toiminnanalaa varten saadut avustukset esitetään näkyvästi kyseisen toiminnanalan tuottona.  Vieraan pääoman korkoja varten saadut avustukset merkitään korkokulujen vähennykseksi.  Investointimenojen kattamiseen saatu avustus esitetään omana eränään yleisavustusten ryhmässä. Tämän jälkeen avustus voidaan menonsiirtona kirjata investoinnin hankintamenon vähennykseksi. Tuloslaskelmassa investointiavustus ja sen siirto taseeseen esitetään omina erinään. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT7

8 …erityiskysymyksiä Jäsenmaksut  Jäsenmaksutuotot esitetään tuloslaskelmassa varainhankinnan pääryhmässä.  Jäsenmaksusaamisten kirjaamisessa tilinpäätökseen tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Annetut lahjoitukset  Kirjataan, kun lopullinen päätös menon maksamisesta on tehty. Rekisteröimättömät alaosastot tms.  Kirjanpito on osa yhdistyksen kirjanpitoa, vaikka se pidettäisiinkin erillään ”emoyhdistyksen” kirjanpidosta.  Tilinpäätökseen on liitettävä alaosastojen tuotot ja kulut sekä omaisuus ja velat.  Jos ”emoyhdistyksen” ja alaosastojen välillä on sisäisiä liiketoimia, tilinpäätöstä laadittaessa eliminoidaan nämä sisäiset erät. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT8

9 …erityiskysymyksiä  Liiketoiminta  Aatteelliset yhteisöt ja säätiöt saavat harjoittaa taloudellista toimintaa ja liiketoimintaa, kunhan toiminnan luonne ei muutu tämän johdosta pääasiallisesti taloudelliseksi eikä toiminnalla pyritä hankkimaan niihin osallisille voittoa tai välitöntä taloudellista ansiota.  Liiketoiminnan katsotaan yleensä tarkoittavan verotuksessa määriteltyä elinkeinotoimintaa.  Liiketoimintaa harjoitetaan useimmiten yhdistyksessä varainhankitatarkoituksessa (tuotoilla pyritään rahoittamaan varsinaista toimintaa).  Sääntöjen mukaisen toiminnan tuotot ja kulut esitetään varsinaisen toiminnan pääryhmässä riippumatta siitä, katsotaanko toiminta verotuksessa elinkeinotoiminnaksi vai ei. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT9

10 Yhdistyksen tilinpäätös  Laaditaan tilikaudelta, tilikausi yleensä kalenterivuosi  Pienen yhdistyksen tilinpäätös sisältää tulolaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot (huom! Sisältää myös vertailutiedot edellisestä tilikaudesta)  Pieni yhdistys = kokonaistuotot alle 12 M€, taseen loppusumma alle 6 M€ työntekijöitä alle 50 hlöä 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT10

11 Yhdistyksen tuloslaskelma  Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 3 § = aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma  Varsinainen toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaista toimintaa  Varsinainen toiminta 2015 2014 Tuototxxxx,xxxxxx,xx Kulut Henkilöstökulut-xxx,xx -xx,xx Poistot -xx,xx -xx,xx Muut kulut -xxx,xx -xxx,xx Tuotto-/Kulujäämä xxx,xx xxx,xx 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT11

12  Varainhankinta 2015 2014 Tuototxxxx,xxxxxx,xx Kulut-xxx,xx-xxx,xx Tuotto-/Kulujäämä xxx,xx xxx,xx  Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuototxxxx,xxxxxx,xx Kulut-xxx,xx-xxx,xx Tuotto-/Kulujäämä xxx,xx xxx,xx  Yleisavustuksetxxxx,xxxxxx,xx  Tilikauden tulos xxx,xx xxx,xx  Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusperusteisten varausten muutos Konserniavustus  Tilikauden ylijäämä (alijäämä) xxx,xx xx,xx 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT12

13  Ryhmäkohtaiset tuotot ja kulut eritellään joko tuloslaskelmassa tai liitetietona (oikea ja riittävä kuva)  Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä myös toiminnanaloittain, jos tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa  Uuden kirjanpitolain mukaan yhdistys on velvollinen poistamaan pysyvien vastaavien hankintamenon vaikutusaikanaan (= suunnitelman mukaiset poistot) 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT13

14 Yhdistyksen tase  Yhdistykset laativat taseen noudattaen kaikille kirjanpitovelvollisille yhteistä kaavaa 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT14

15 Liitetiedot  Pienet kirjanpitovelvolliset voivat esittää lyhennetyt liitetiedot  Lyhennettyinä liitetietoina on esitettävä vähintään seuraavat tiedot: - annetut pantit ja velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, talletukset, vekseli-, takuu- ja muut vastuut sekä vastuusitoumukset - peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty suomen pankin tilinpäätöspäivän kurssia.  Käytännössä liitetietovaatimukset ovat sellaiset, että erittäin harvoissa tapauksissa pieni yhdistys joutuu niitä antamaan.  Merkittävimmistä lahjoituksista on syytä antaa lisätietoja liitetietojen yhteydessä. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT15

16 Liitetiedot  Maksuperusteinen tilinpäätös (yhdistys täyttää mikroyrityksen rajat eli tuotot alle 700 t €, tase 350 t €, henkilöstö alle 10)  Maksuperusteisessa tilinpäätöksessä tulee esittää ainakin seuraavat liitetiedot: 1) arvio menettelyn vaikutuksesta tilikauden tulokseen ja taloudelliseen asemaan; 2) taseeseen merkitsemättömät ostovelat ja myyntisaamiset; 3) muutokset vaihto-omaisuudessa (varasto); 4) muutokset pysyvissä vastaavissa (rakennukset, kalusto, sijoitukset); 5) vieraan pääoman korkojen suoriteperusteinen määrä; sekä 6) lomapalkkavelan suoriteperusteinen määrä. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT16

17 Tilinpäätöksen käsittely  Tilinpäätöksen allekirjoittaa toimessa oleva päätösvaltainen hallitus.  Tilintarkastajat/ toiminnantarkastajat tarkastavat yhdistyksen tilit ja hallinnon ja antavat tilintarkastuskertomuksen/toiminnantarkastuskertomuksen, myös tilinpäätösmerkintä tasekirjaan.  Yhdistyksen yleinen kokous käsittelee tilinpäätöksen ja tilin- /toiminnantarkastuskertomuksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille. 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT17

18 Kiitos! Yhteystiedot: Anna Nieminen/ Annan Tilitoimisto Oy 02 – 8484 411/ 040 – 7657 235 anna.nieminen@annantilitoimisto.fi 21.4.2016Anna Nieminen, HT, KLT18


Lataa ppt "Yhdistyksen toimiva ja tärkeä taloushallinto 21.4.2016 Annan Tilitoimisto Oy Anna Nieminen, HT, KLT 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google