Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Recovery – toipumisorientaatio, kuntoutuksen uusi suunta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Recovery – toipumisorientaatio, kuntoutuksen uusi suunta"— Esityksen transkriptio:

1 Recovery – toipumisorientaatio, kuntoutuksen uusi suunta
Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö Esityksen nimi / Tekijä

2 Esityksen nimi / Tekijä
Hoito  psyykkisen sairauden oireiden lievittyminen, psyykkisen voinnin koheneminen Kuntoutus  parempi selviytyminen, voimavarojen löytyminen, vastuun kantaminen Palvelu  toimenpiteiden ja menetelmien kohdentaminen ja mahdollistaminen niin, että hoito- ja kuntoutustavoitteet voidaan saavuttaa  Palvelulla on välinearvo hoidossa ja kuntoutuksessa ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

3 Interventio  Määritelty, rajattu ja yleensä teoriaan perustuva toimi, jolla pyritään vaikuttamaan yhteisön, ryhmän tai yksilön terveyteen, hyvinvointiin tai käyttäytymiseen

4 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatio hoidon ja kuntoutuksen viitekehyksenä on haasteellinen palvelujärjestelmän ja interventioiden kannalta, koska se ei perustu standardiratkaisuihin Koska toipumisprosessi on aina ainutlaatuinen, se edellyttää palveluiden ja interventioiden yksilöllistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia kuntoutujan kanssa ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

5 Mielenterveyskuntoutuksen lähtökohdat eri aikoina
työ kuntouttaa (1960-luku) terapeuttinen asenne kuntouttaa (1970-luku) järjestelmä ja rakenteet kuntouttavat ( ) verkostot kuntouttavat (1995 ) osallisuus kuntouttaa 2010  toipumisorientaatio (recovery) kuntoutuksen perustana  ?

6 Epäonnistumisten ja menetettyjen mahdollisuuksien ketju
Koulu jäänyt kesken tai loppututkinto suorittamatta Ei ammattia tai lyhyt työhistoria Ei omaa perhettä tai normaalia seurustelusuhdetta Suhteet läheisiin ongelmalliset Toistuvat sairaalahoidot Leimautuminen Oire- ja diagnoosikeskeinen hoito

7 Seuraukset Opittu avuttomuus Toivottomuus Elämänhallinnan ongelmat Syrjäytymisriski Motivaatio-ongelmat

8 Esityksen nimi / Tekijä
Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta myös hoidon ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista, jotka on naamioitu… vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle tapahtuu jotain ikävää” kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä tyhmyyksiä” kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä hänelle on parasta” ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

9 Esityksen nimi / Tekijä
Mielenterveysongelmat ja köyhyys muodostavat kaksoisstigman, mikä johtaa eristäytymiseen, elämän kapeutumiseen ja sosiaalisten merkitysten katoamiseen Yksinäisyys Vieraantuneisuus Voimavarojen köyhtyminen Itsemurhat Eliniän lyheneminen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

10 Esityksen nimi / Tekijä
Näin monta vuotta mielenterveyshäiriöt lyhentävät elinikää (Lähde: TEHY 10/2015) Skitsofrenia: Miehet 17 v. Naiset 16 v. Alkoholihäiriö, jota on hoidettu sairaalassa: Miehet 28 v. Naiset 26 v. Persoonallisuushäiriö, jota on hoidettu sairaalassa: Miehet 13 v. Naiset 14,5 v. Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Miehet 20 v. Naiset 16 v. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

11 Esityksen nimi / Tekijä
Teesejä motivaation vahvistumiseksi Motivointi ei yleensä johda motivoitumiseen Motivoituminen alkaa kuntoutujan omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista Onnistumiskokemukset lisäävät halua oppia lisää Uteliaisuus on hyvä motivoitumisen käynnistäjä Toimintaympäristöllä on joskus suuri vaikutus motivoitumisprosessin käynnistymiseen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

12 Toipumisorientaatio kuntoutuksen viitekehyksenä edellyttää voimavarakeskeistä kuntoutusfilosofiaa

13 Missä on ongelma? Asiakkaassa  ongelma-asiakas  vaikea
persoonallisuus, sairas ihminen  asiantuntijat  kontrollitoimet  hoito  stigma Käyttäytymisessä, toiminnassa  tilanteiden ja olo- suhteiden analysointi  ratkaisujen etsiminen  voimavarojen kartoitus  tavoitteiden asettaminen muutos systeemissä  seuranta

14 Toipumisorientaatio – kokonaisvaltaisen kuntoutuksen perusta (Pilgrim & McCranie 2013)
Personal journey, which emphasizes the role of the individual’s meaningful life. Therapeutic optimism demands a shift from medical paternalism to a genuine partnership model of service delivery

15 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatio lähtee rakenteiden ja sisällön kritiikistä Onken el al. 2002: Virallinen järjestelmä estää usein toipumisprosessin etenemistä: byrokraattiset rajat ja ohjeet, vääränlaiset käytännöt, palveluiden huono laatu, palveluihin pääsyn vaikeudet Hoidon fokusoituminen bio-psykiatriseen orientaatioon, joka voi jättää huomiotta inhimillisyyden sekä ihmisen psykologiset, sosiaaliset ja henkisyyden tarpeet sekä arkielämässä vaadittavan tuen ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

16 Esityksen nimi / Tekijä
Tärkeä käsitteellinen ero Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin toipuminen kliinisenä käsitteenä Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

17 Esityksen nimi / Tekijä
Recovery -määritelmiä Vaikeista mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista toipuminen on muutosprosessi, jossa henkilön terveys ja hyvinvointi kohentuvat, henkilö ohjaa elämäänsä mahdollisimman itsenäisesti ja pyrkii löytämään piileviä resurssejaan ja käyttämään niitä mahdollisimman täysimääräisinä (Pandya & Myrick 2013) Toipuminen on syvästi henkilökohtainen ja ainutlaatuinen asenteiden, arvojen, tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessi. Se on tapa elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista rajoituksista huolimatta (Slade, Amering & Oades 2008) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

18 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisprosessille on luonteenomaista henkilön vahvuuksien ja voimavarojen, tyydytystä tuovien ja mielekkäiden sosiaalisten roolien etsiminen sekä virallisten ja epävirallisten sosiaalisten tukijärjestelmien mobilisointi (Thorton & Lucas 2011)  Palveluntuottajien ja avainhenkilöiden on mietittävä uudelleen sitä roolia, mikä heillä on palvelujen käyttäjien toipumisen tukijoina ja minkälaisia välttämättömiä taitoja ja osaamista se heiltä edellyttää (Vanderplasschen et al 2013) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

19 Toipumisessa tärkeää Toivo Omien asioiden hoitaminen
Itsehallinnan tunne Aktiivinen osallistuminen Osallisuuden kokeminen (vrt. vieraantuminen, syrjäytyminen) Optimistinen suhtautuminen Mahdollisuus saada tukea ja apua Tarkoitus ja tavoitteet selkeitä Tukiverkosto, tukea antava ihmissuhde

20 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatiota täydentää palveluohjauksellinen työote Palveluohjaus on asiakaslähtöinen työtapa, jonka tarkoituksena on saada määriteltyä asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet ja löytää niiden kanssa parhaiten yhteensopivat palvelut, sekä koordinoida asiakkaan kulkua palveluissa. Lähtökohtana ja tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti oman elämän hallintaa, niin että päätäntävalta on tämän hallussa prosessin joka vaiheessa. Palveluohjaus on työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja (Hänninen 2007.) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

21 Esityksen nimi / Tekijä
Käytännössä… Aktiivinen työote kun palvelujen tarve havaitaan Oikea apu, oikeaan aikaan, oikeasta paikasta Yhdessä suunniteltu palvelukokonaisuus  Seuranta ja valvonta: asiakas saa niitä palveluita, joihin hänellä on oikeus. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

22 Esityksen nimi / Tekijä
Asumis- ja elinympäristöllä on merkitystä voimavarojen aktivoitumisen kannalta Ympäristö, jossa ihmiset elävät, ohjaa tekemään asioita, jotka ovat yhdenmukaisia ympäristön odotusten kanssa  Sairaalaympäristö vahvistaa potilaan roolia. Eläminen ympäristössä, jossa päihteiden käyttö on yleistä, normalisoi päihteiden käytön arkipäivään kuuluvaksi. Asuminen alueella, jossa elää paljon syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä, vahvistaa syrjäytymisen prosesseja myös yksilötasolla. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

23 Esityksen nimi / Tekijä
Voimavarojen löytyminen tapahtuu helpoimmin arkisissa elämän olosuhteissa, missä rooliodotukset tukevat normaalia, ei sairausmallin, mukaista toimintaa.  Asuminen normaalisuutta tukevassa asuinympäristössä, lähellä erilaisia palveluita ja sosiaalisia virikkeitä ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

24 Esityksen nimi / Tekijä
Taitoresurssit Toipumisorientaatiossa vahvuuksien ja taitojen näkyväksi tekeminen on tärkeä osa työotetta. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksen kautta niin, että keskusteluissa käsitellään näitä teemoja konkreettisten kysymysten avulla: - missä asioissa olet osaava ja taitava - mitä arvostat itsessäsi - mitä henkilöt, jotka tuntevat sinut, arvostavat sinussa - mitä olet kuntoutuksen aikana oppinut itsestäsi - miten itsessäsi arvostamasi asiat ja taitosi ovat auttaneet sinua aikaisemmin jne? ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

25 Esityksen nimi / Tekijä
Tiedolliset voimavarat Kuntoutujan tiedollisten resurssien lisäämisellä, psykoedukaatiolla, on keskeinen osa toipumisorientaation mukaisessa työotteessa. On tärkeää, että kuntoutujat sisäistävät tiedon siitä, että yleisin syy psyykkisen sairauden oireiden pahenemiseen ja toistuviin sairaalahoitoihin on psyykenlääkityksen laiminlyönti tai lääkityksen käyttö vastoin ohjeita. Sisäistäminen edellyttää paitsi omakohtaisten kokemusten käsittelemistä, niin myös asiallisten ja ymmärrettävien vastausten saamista niihin kysymyksiin, joita joskus pitkäaikainenkin lääkkeiden käyttö herättää. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

26 Esityksen nimi / Tekijä
Tiedon saaminen stressin ja psyykkisen voinnin yhteyksistä auttaa elämän suunnittelussa ja liiallista stressiä aiheuttavien tilanteiden välttämisessä. Psyykkisen sairauden hallintaan liittyvien menetelmien ja tekniikoiden käytön oppimisesta on suuri hyöty. On tärkeää, että tiedollisten resurssien lisääminen tapahtuu niin, että tieto annetaan sellaisella tavalla ja siinä muodossa, että sen omaksuttavissa ja ymmärrettävissä. Varsinkin skitsofreniaa sairastavien kuntoutujien kohdalla mahdollisten kognitiivisten puutteiden uuden tiedon omaksumista vaikeuttava vaikutus on pidettävä mielessä. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

27 Esityksen nimi / Tekijä
Osallisuus Osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi tai jossa voi jakaa omia kokemuksiaan tai tunteitaan. Osallisuuteen liittyy yhteyden luominen ja säilyttäminen ihmisiin, toimintoihin tai asioihin, joita pitää itselle merkityksellisinä. Osallisuus tarkoittaa myös yhteyttä tarvittaviin palveluihin sekä mahdollisuutta osallistua itselle tärkeistä asioista päättämiseen Jos näitä yhteyksiä ei ole, on syrjäytymisen vaara suuri. ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

28 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaation mukaisella työotteella pyritään vahvistamaan kuntoutujan osallisuutta: kartoittamalla ja aktivoimalla kuntoutujan selviytymisen kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja lisäämällä vertaistuen saannin tai antamisen mahdollisuuksia vahvistamalla kuntoutujan vaikuttamismahdollisuuksia hänen tarvitsemiensa palveluiden muotoihin ja sisältöihin sekä virittämällä kuntoutujan kiinnostusta erilaisia kansalaistoiminnan muotoja kohtaan Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden muodot ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

29 Esityksen nimi / Tekijä
Yhteiskunnallisesti mielenterveyskuntoutujien osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa… palvelujärjestelmän toimintaa ohjaavan paradigman muutosta köyhyyden torjuntaa mielenterveyskuntoutujien työelämäpolkujen rakentamista ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

30 Esityksen nimi / Tekijä
Tavoitteena asiakkaan osallisuus Hierarkinen professionalismi Tiimikeskeisyys Omaiset mukaan Verkostot mukaan Asiakas-/potilas mukaan Esityksen nimi / Tekijä

31 Esityksen nimi / Tekijä
Osallisuuden kokemus ei synny ainoastaan yhteisen toiminnan tai tarjolla olevien osallistumismahdollisuuksien kautta, vaan aito osallisuus edellyttää kokemuksellisen tiedon jakamista yhteisen ymmärryksen perustaksi ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

32 Vertaisuus kokemustiedon muodostamisen kannalta (Timo Toikko)
Kokemustiedon muodostaminen edellyttää useiden asiakkaiden keskinäistä toimintaa eli vertaistoimintaa Yksittäisen asiakkaan kokemukset saavat vahvistuksen kollektiivisen toiminnan myötä Tämä edellyttää palvelunkäyttäjien kokemusten jakamista ja niiden jalostamista kohti sosiaalista tietoa  henkilökohtaisesta tiedosta muodostuu sosiaalista tietoa Toisaalta vertaistoiminnan kautta palvelunkäyttäjät voivat jäsentää omia näkemyksiään Esityksen nimi / Tekijä

33 Mikä tekee vertaistuesta vaikuttavan?
Puhuminen auttaa jäsentämään elämän tilannetta Tunteiden tunnistaminen helpottuu ja tunteet saavat nimen Tulevaisuuden usko vahvistuu Tilanne realisoituu ja hahmottuu väliaikaiseksi Löytyy uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja Tulee tunne siitä, että joku oikeasti välittää Pääsee pahimman yli Saa esimerkin selviytymisestä Esityksen nimi / Tekijä

34 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatiossa integroituvat monet teoriat Humanistinen psykologia (esim. Maslowin tarveteoria) Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia) Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman, Beck, Bandura, Kobasa, Rotter) Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat (esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja positiivisen mielenterveyden käsite ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

35 Recovery -ajattelun periaatteet toipumisen tukemiseksi
1. Usko omiin mahdollisuuksiin ja muuttumiseen 2. Hidas kiiruhtaminen – eteneminen askel kerrallaan 3. Lääkitykseen sitoutuminen 4. Liiallisen stressin välttäminen 5. Oma vointi mittapuuna – ei toisten vointi 6. Varomerkkien tunnistaminen

36 7. Suojaavan ympäristön luominen
Recovery -ajattelun periaatteet(2) 7. Suojaavan ympäristön luominen Rajat ja sopimukset: jokaisen pitää tietää säännöt, sopiva määrä sääntöjä saa asiat sujumaan hyvin Huolten varhainen puheeksi ottaminen Itsensä ilmaiseminen selvästi, rauhallisesti ja positiivisesti Sopivasti rutiineja – turvallisuus lisääntyy ja arkiasioiden hoito sujuu Ongelmien ratkaiseminen yksi kerrallaan – keskittyminen yhteen asiaan selkiyttää usein muitakin

37 Yhteyksien ylläpitäminen perheenjäseniin ja ystäviin
Recovery -ajattelun periaatteet: (3) Yhteyksien ylläpitäminen perheenjäseniin ja ystäviin ”Hätäapu” –suunnitelman tekeminen Vuorokausirytmin säilyttäminen Rauhoittumisen opettelu Päihteiden välttäminen Hakeutuminen mukaviin tilanteisiin ja mukavien ihmisten seuraan Toivon ylläpitäminen

38 Esityksen nimi / Tekijä
Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita? Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on aina oikeassa” Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

39 Esityksen nimi / Tekijä
Mitä toipumisorientaation toteutuminen edellyttää? Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka järjestelmä mahdollistaa Muutokset rakenteissa Mieli Muutokset käytännöissä suunnitelma Muutokset asenteissa ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

40 Esityksen nimi / Tekijä
Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää… luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista kuntoutujan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan organisaatiokulttuurin olemassa oloa kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

41 Toipumisprosessi (Recovery)
Toivo ja Elämän- Osallisuus Tieto optimismi tyytyväisyys Vastuunoton Tiedon anta Vertaistuki, Ihmissuhteet tukeminen minen, Positiiviset (perhe, sosiaalinen omista pää Sairauden mallit, verkosto, elämän töksistä ja hoi hallintakeinot Omat selviyty- järjestelyt), Perhe- dosta tavoittei ja oireenhal miskokemukset, psykoedukaatio, den suuntai- linta, Haaveet Turvallinen asumi- sesti, Psykoedu- nen, Mukana olemi- kaatio Palveluohjaus nen itselle mer- kityksellisissä toiminnoissa

42 Esityksen nimi / Tekijä
Toipumisorientaatioon perustuva työote mielenterveyspalveluissa… vähentää uudelleen sairaalahoitoon joutumista ja lyhentää sairaalahoidon kestoa parantaa kuntoutujan mahdollisuuksia saada työtä kehittää kuntoutujan kognitiivisia, emotionaalisia, sosiaalisia ja omasta fyysisestä kunnosta huolehtimisen taitoja lisää asiakastyytyväisyyttä vahvistaa asumisen vakautta parantaa koettua elämän laatua (Bradstreet 2004) ________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä

43 Kiitokset mielenkiinnosta
________ ____ _____ Esityksen nimi / Tekijä


Lataa ppt "Recovery – toipumisorientaatio, kuntoutuksen uusi suunta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google